ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιεχόμενα

Α. Μορφές άσκησης υπαίθριου εμπορίου

Οι μορφές άσκησης του υπαίθριου εμπορίου είναι:

 • Οι οργανωμένες υπαίθριες αγορές
 • Το στάσιμο εμπόριο
 • Το πλανόδιο εμπόριο

Οργανωμένες υπαίθριες αγορές

Oι οργανωμένες υπαίθριες αγορές περιλαμβάνουν τις:

 • Λαϊκές αγορές
 • Πρότυπες λαϊκές αγορές
 • Βραχυχρόνιες αγορές

 

Οργανωμένες υπαίθριες αγορές, με σαφή και καθορισμένη περιορισμένη διάρκεια, οι οποίες περιλαμβάνουν τις θρησκευτικού χαρακτήρα αγορές (ολιγοήμερες εορταστικές αγορές, θρησκευτικά πανηγύρια, αγορές Χριστουγέννων και αγορές Πάσχα), τις εμποροπανηγύρεις, τις επετειακές αγορές, τις πολιτιστικές αγορές, τις εποχιακές αγορές, τις κυριακάτικες αγορές και τις αγορές ρακοσυλλεκτών.

 • Street food markets
 • Αγορές Xειροτεχνών – Καλλιτεχνών

Β. Κατηγορίες αδειών/βεβαιώσεων υπαίθριου εμπορίου

Για οργανωμένες υπαίθριες αγορές

 

Άδειες
 • παραγωγού πωλητή σε λαϊκή αγορά.
 • επαγγελματία πωλητή σε λαϊκή αγορά.
 • πωλητή χειροτέχνη / καλλιτέχνη (Αφορά σε πιστοποιημένους Καλλιτέχνες / Χειροτέχνες και είναι προσωποπαγής).
 • Πωλητή street food (Αφορά σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, για υπαίθρια δραστηριοποίηση).
Βεβαιώσεις
 • δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές (Αφορά σε αυτούς που δεν έχει χορηγηθεί άδεια πωλητή στο υπαίθριο εμπόριο).
 • δραστηριοποίησης σε αγορές ρακοσυλλεκτών.

Για στάσιμο εμπόριο και πλανόδιο εμπόριο

 

Άδεια παραγωγού πωλητή
 • Χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελματίες αγρότες, σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, γυναικείους συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών.
 • Είναι προσωποπαγής και χορηγείται αποκλειστικά για την πώληση αγροτικών προϊόντων και προϊόντων οικοτεχνίας.
 • Αφορά σε προϊόντα που καθορίζονται σύμφωνα με την ΚΥΑ 18982/2022 (Β΄ 925).
Άδεια επαγγελματία πωλητή
 • Αφορά σε φυσικά πρόσωπα που δεν έχει χορηγηθεί άλλη άδεια πωλητή υπαίθριου εμπορίου.
 • Είναι προσωποπαγής και χορηγείται για πώληση ειδών που δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή.
 • Αφορά σε προϊόντα που καθορίζονται σύμφωνα με την ΚΥΑ 18982/2022 (Β΄ 925).

Γ. Διαδικασία χορήγησης αδειών

Η διαδικασία χορήγησης για νέες άδειες, καθώς και για επιπλέον θέσεις / δικαιώματα σε υφιστάμενες άδειες στο υπαίθριο εμπόριο (λαϊκές αγορές, στάσιμο εμπόριο, πλανόδιο εμπόριο, Street food, Χειροτέχνες, Βραχυχρόνιες) γίνεται με έκδοση προκήρυξης από την Αρμόδια Αρχή (μέσω ΟΠΣΑΑ).

Προκήρυξη

 

Η προκήρυξη διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 13 «Χορήγηση αδειών, θέσεων και δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο κατόπιν έκδοσης προκήρυξης» του ν. 4849/2023 (Α’ 207), μέσω του πληροφοριακού συστήματος Ο.Π.Σ.Α.Α.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 «Ειδικοί όροι για τη χορήγηση αδειών και θέσεων σε λαϊκές αγορές, σε νέους και υφιστάμενους πωλητές, κατόπιν έκδοσης προκήρυξης»:
• Η προκήρυξη για τις λαϊκές αγορές μπορεί να αφορά σε μία (1) ή περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες της ίδιας Περιφέρειας.
• Υπάρχει μέριμνα ώστε να είναι δυνατή η δραστηριοποίηση των κατόχων άδειας επαγγελματιών πωλητών σε υπαίθριες οργανωμένες αγορές για έξι (6) ημέρες κάθε εβδομάδα.
• Προηγείται προκήρυξη που αφορά μόνο στους κατόχους άδειας επαγγελματία πωλητή σε λαϊκές αγορές οι οποίοι δεν συμπληρώνουν έξι (6) ημέρες κάθε εβδομάδα.
• Η γνωστοποίηση των κενών γίνεται 2 φορές το έτος.

 

Όροι συμμετοχής σε προκήρυξη (αρ. 15 του ν. 4849/2023 (Α’ 207))

 

Κάθε νέος υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει σε έναν μόνο τομέα υπαίθριου εμπορίου.
Οι υφιστάμενοι κάτοχοι άδειας πωλητή στο υπαίθριο εμπόριο συμμετέχουν αποκλειστικά σε διαδικασίες που αφορούν τον τομέα υπαίθριου εμπορίου όπου ήδη δραστηριοποιούνται.
Απαγορεύεται η συμμετοχή:
• Για ημέρα, κατά την οποία ο υποψήφιος ήδη δραστηριοποιείται σε άλλη θέση, εξαιρουμένων των βραχυχρόνιων.
• Σε υποψήφιο που δεν έχει εξοφλήσει κάθε οφειλή.

Κριτήρια χορήγησης

 

Άρθρο 16 του ν. 4849/2023 (Α’ 207).

 

Τοπογραφική ισχύς αδειών – βεβαιώσεων

 

Για Οργανωμένες υπαίθριες αγορές και Στάσιμο εμπόριο: το σύνολο της επικράτειας.

Για Πλανόδιο εμπόριο: εντός των ορίων μέχρι και τριών (3) Περιφερειών.

Χρονική ισχύς αδειών – βεβαιώσεων (αρ. 5 του ν. 4849/2023 (Α’ 207))

 

1. Άδεια παραγωγού πωλητή σε λαϊκές αγορές: Ανάλογα με τα προβλεπόμενα στην οικεία προκήρυξη: • πέντε (5) έτη

2. Άδεια παραγωγού πωλητή στο στάσιμο εμπόριο: • κάθε ημερολογιακό εξάμηνο, ανάλογα με την εποχικότητα του εκάστοτε παραγόμενου προϊόντος, κάθε έτους της πενταετίας.

3. Άδεια παραγωγού πωλητή στο πλανόδιο εμπόριο: • δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες (μόνο για λαϊκές αγορές).

4.1. Άδεια επαγγελματία πωλητή σε λαϊκές αγορές: πέντε (5) έτη.

4.2. Άδεια επαγγελματία πωλητή στο στάσιμο εμπόριο: πέντε (5) έτη.

4.3. Άδεια επαγγελματία πωλητή στο πλανόδιο εμπόριο: πέντε (5) έτη.

5. Άδεια πωλητή χειροτέχνη καλλιτέχνη: ανάλογα με τα προβλεπόμενα στην οικεία προκήρυξη: • δύο (2) έτη • τρεις (3) μήνες ενός έτους.

6. Άδεια πωλητή σε υπαίθρια αγορά παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του δρόμου: ένας (1) μήνας έως τρία (3) έτη.

7. Βεβαίωση δραστηριοποίησης σε βραχυχρόνιες αγορές και ειδικές θεματικές αγορές: ένα (1) έτος.

8. Υφιστάμενη άδεια πωλητή σε αγορά ρακοσυλλεκτών και σε κυριακάτικες αγορές: αόριστη διάρκεια (αμεταβίβαστη).

Αρμόδιες Αρχές

Λαϊκές αγορές και πλανόδιο εμπόριο

Για την έκδοση άδειας, ανανέωση άδειας και την προκήρυξη αρμόδιες είναι οι Περιφέρειες.

Για την ίδρυση λαϊκών αγορών αρμόδιοι είναι οι δήμοι (εκτός Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας), οι οποίοι είναι αρμόδιοι και για:

 • Το τοπογραφικό
 • Τις θέσεις
 • Τον κανονισμός λειτουργίας
 
Στάσιμο εμπόριο

Αρμόδιοι είναι οι Δήμοι.

Βραχυχρόνιες αγορές

Για την ίδρυση βραχυχρόνιων αγορών αρμόδιοι είναι οι Δήμοι, εκτός των νέων Κυριακάτικων αγορών. Επίσης είναι αρμόδιοι για:

 • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 • ΘΕΣΕΙΣ – ΠΛΑΝΟ
 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΠΡΟΪΟΝΤΑ
 
Street food
Χειροτέχνες

Δ. Αρμόδιες Αρχές Ελέγχου (αρ. 62 του ν. 4849/2023 (Α’ 207))

Αρμόδιες αρχές για την αυτοψία και την επιβολή προστίμων είναι οι:

 

 • ΔΙΜΕΑ
 • Περιφέρειες
 • Δήμοι
 • Αστυνομία – Λιμενικό
 • ΣΔΟΕ

 

Κυρωτικό πλαίσιο

Προβλέπονται ειδικές κυρώσεις για εκπτώσεις, προσφορές και μη νόμιμη λειτουργία τις Κυριακές (μεταξύ άλλων) (άρθρο 8 της Οδηγίας 98/6/ΕΚ).

Η τελευταία τροποποίηση του ν. 4849/2023 έγινε με τον ν. 5019/2023 (Α’ 27/14-2-23):

1. Αρ. 88 του ν. 5019/2023: Αντικατάσταση της παρ. 4 του αρ. 66 του ν. 4849/2023, σχετικά με διατάξεις για υφιστάμενες άδειες λαϊκών αγορών. Αφορά σε:

Α. ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΘΕΣΗ (Πίνακας 1)

Β. ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΙΜΗ ΘΕΣΗ / ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ (Πίνακας 2)

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΙΜΗ ΘΕΣΗ / ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΟΥΣ (Πίνακας 3)

Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΙΜΗ ΘΕΣΗ / ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ & ΜΟΝΟ ΔΥΟ ΔΕΛΤΙΑ «Ζ» ΤΟ ΕΤΟΣ (Πίνακας 4).

 

2. Αρ. 79 του ν. 5019/2023: Η διάρκεια των εμποροπανήγυρων επεκτείνεται κατά μία μέρα (σύνολο 8 ημέρες).

Ε. Υποβολή Ερωτημάτων

Μπορείτε να υποβάλετε τα ερωτήματά σας στην παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.