ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ανώνυμες Εταιρείες

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις πράξεις για την καταχώριση των οποίων απαιτείται η διενέργεια ελέγχου νομιμότητας είτε από την Δ/νση Εταιρειών (ΓΓΕ) είτε από τις Υ.Γ.Ε.Μ.Η των Επιμελητηρίων εδώ.