Γ.Ε.ΜΗ.
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Περιεχόμενα

Α. Συχνές ερωτήσεις απαντήσεις σχετικά με το Γ.Ε.ΜΗ.

Το Γ.Ε.ΜΗ. αποτελεί δημόσιο/ηλεκτρονικό βιβλίο, το οποίο αντικατέστησε:

Α. Τα Βιβλία Εταιρειών που τηρούνταν στα Πρωτοδικεία

Β. Το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (ΜΑΕ) που τηρούνταν στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.

Γ. Το Μητρώο των Αστικών Συνεταιρισμών που τηρούνταν στα Ειρηνοδικεία της χώρας.

Δ. Το ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ

και αποτελεί το εθνικό μητρώο εμπορικής δημοσιότητας, στο οποίο πραγματοποιείται η δημοσιότητα πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων των υπόχρεων προσώπων.

Η καταχώριση των νομικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων που αφορούν στις εμπορικές εταιρείες σε δημόσιο βιβλίο, κατά τρόπο σύννομο, ασφαλή και αξιόπιστο, και

η ταυτόχρονη δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.,  με σκοπό την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση όσων συναλλάσσονται ή πρόκειται να συναλλαχθούν με μια εταιρεία.

 

1. Αποτελεί επιταγή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

2. Επηρεάζει τη νομιμότητα ορισμένων πράξεων, για τις οποίες τα έννομα αποτελέσματα επέρχονται με τη δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ.

3. Μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες επιχειρήσεις, εταίροι, μέτοχοι, τράπεζες,  δημόσια διοίκηση, τρίτοι.

4. Ενισχύεται η διαφάνεια των εταιρικών πράξεων έναντι των τρίτων και μεταξύ των εταίρων/μετόχων.

5. Επιτυγχάνεται η απλούστευση αναζήτησης στοιχείων των εταιρειών και η ταχύτερη και ευκολότερη εξυπηρέτηση του επιχειρηματία και του πολίτη.

6. Καθίσταται αποτελεσματικότερη η Δημόσια Διοίκηση και η άσκηση δημόσιας πολιτικής για τις επιχειρήσεις.

Στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται  υποχρεωτικά όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα εγγράφεται:

α) Η Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) του ν. 4548/2018 (Α’ 104),

β) η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) του ν. 3190/1955 (Α’ 91),

γ) η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) του ν. 4072/2012 (Α’ 86),

δ) η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία του ν. 4072/2012,

ε) ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α’ 196), στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός, ο οικοδομικός συνεταιρισμός, η ενεργειακή κοινότητα, η Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας (Κ.Α.Ε.) και η Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών (Ε.Κ.Π.),

στ) η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.ΕΠ.) και ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων του ν. 4430/2016 (Α’ 205),

ζ) ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοιν.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α’ 96),

η) η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό του άρθρου 784 ΑΚ και του άρθρου 270 του ν. 4072/2012,

θ) ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2137/1985/ΕΟΚ (L 199, διορθωτικό L 247) που έχει την έδρα του στην ημεδαπή,

ι) η Ευρωπαϊκή Εταιρεία του Κανονισμού (ΕΚ) 2157/2001 (L 294) που έχει την έδρα της στην ημεδαπή,

ια) η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία του Κανονισμού (ΕΚ) 1435/2003 (L 207), που έχει την έδρα της στην ημεδαπή,

ιβ) τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας που έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ),

ιγ) τα υποκαταστήματα ή τα πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και έχουν νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιρειών που αναφέρεται στην περ. ιβ),

ιδ) τα υποκαταστήματα ή τα πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περ. ιβ) και ιγ),

ιε) η κοινοπραξία του άρθρου 293 του ν. 4072/2012,

ιστ) οι ατομικές επιχειρήσεις με εγκατάσταση στην ημεδαπή και με σκοπό το κέρδος που:
α) διενεργούν εμπορικές πράξεις στο όνομά τους, κατά σύνηθες επάγγελμα, ή
β) διαθέτουν αγαθά ή υπηρεσίες ή διαμεσολαβούν στη διάθεση αυτών με επιχειρηματικό κίνδυνο, μέσω οργανωμένης υποδομής ή και μέσω εκμετάλλευσης της εργασίας τρίτων προσώπων.

Στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις που έχουν έστω και έναν εμπορικό ΚΑΔ (κύριο ή δευτερεύων ή υποκαταστήματος). 

Ο έλεγχος των εμπορικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) είναι διαθέσιμος στον σύνδεσμο: https://commercial-activity-codes.businessportal.gr/  

α) Τα νομικά πρόσωπα διαγράφονται με την περάτωση της εκκαθάρισης.

β) Τα φυσικά πρόσωπα διαγράφονται:

  1. μετά τη διακοπή εργασιών που πραγματοποιείται στην αρμόδια ΔΟΥ
  1. με την οριστική απώλεια των προϋποθέσεων εγγραφής
  2. με το θάνατο ή την κήρυξη σε αφάνεια
  3. με την κήρυξη του υπόχρεου φυσικού προσώπου σε στερητική δικαστική συμπαράσταση που το καθιστά δικαιοπρακτικώς ανίκανο
  1. αν πρόκειται για ομόρρυθμο εταίρο με την έξοδο ή τον αποκλεισμό του από την εταιρεία.

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα μη υπόχρεα εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. που γράφτηκαν εκ παραδρομής, διαγράφονται:

είτε αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. είτε κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου προς την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Μη υπόχρεοι που γράφτηκαν εκ παραδρομής στο Γ.Ε.ΜΗ. δεν οφείλουν τέλη Γ.Ε.ΜΗ.

Β. Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις σχετικά με την αναστολή καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Η προσωρινή απαγόρευση υποβολής οποιασδήποτε νέας αίτησης καταχώρισης πράξης ή στοιχείου στο Γ.Ε.ΜΗ. έως ότου ολοκληρωθεί η καταχώριση πράξεων που εκκρεμούν.  Μπορούν να γίνουν μόνο αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις από την ΥΓΕΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4919/2022.

 

α) η μη εμπρόθεσμη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών του καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.

β) η έλλειψη νόμιμης διοίκησης ή εκκαθαριστών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες

γ) η παράλειψη δημοσίευσης ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) έτους από τη θέση της εταιρείας σε κατάσταση λύσης-εκκαθάρισης

δ) η αναστολή ή απενεργοποίηση του ΑΦΜ από την ΑΑΔΔΕ

ε) η παράλειψη πιστοποίησης καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου (για ΑΕ) ή του εταιρικού κεφαλαίου (για ΙΚΕ) εντός των προθεσμιών που ορίζονται στις ειδικότερες διατάξεις

Λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα, μέσω του οποίου ενημερώνεται για την εκκρεμότητα και καλείται να κάνει τη σχετική καταχώριση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών.

Αν εντός των δέκα (10) εργάσιμων ημερών διαπιστωθεί από το Πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. ότι έγινε η σχετική καταχώριση, ο υπόχρεος δεν τίθεται σε αναστολή καταχώρισης και δεν βγαίνει κάποια ανακοίνωση.

Με το πέρας των δέκα εργάσιμων ημερών, ο υπόχρεος τίθεται αυτόματα σε αναστολή και εκδίδεται σχετική ανακοίνωση

Έως την ολοκλήρωση της/των καταχωρίσεων που εκκρεμούν.

Όχι, όσο διαρκεί η αναστολή δεν μπορεί να γίνει καμία νέα αίτηση, εκτός από εκείνες που εκκρεμούν.

Ο υπόχρεος δύναται να λάβει όλα τα πιστοποιητικά στα οποία όμως αποτυπώνεται η πληροφορία για τη θέση της εταιρείας σε αναστολή καταχώρισης.

Με την προσκόμιση αντιγράφου της σχετικής αίτησης που έχει κατατεθεί στο αρμόδιο δικαστήριο.

Επισκέπτεται την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και προσκομίζει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του. Η αρμόδια ΥΓΕΜΗ κάνει σχετικό έλεγχο και εφόσον προκύπτει κάτι διαφορετικό, αίρει την αναστολή καταχώρισης.

Για τις καταχωρίσεις που γίνονται αυτοματοποιημένα τις κάνει μόνος του στο Π/Σ του Γ.Ε.ΜΗ., ενώ για εκείνες που απαιτείται έλεγχος νομιμότητας υποβάλλεται αίτηση καταχώρισης στην ΥΓΕΜΗ.

Η διαδικασία πιστοποίησης καταβολής μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου αφορά τις Ι.Κ.Ε. και τις Α.Ε.

Γενικά η προθεσμία υποβολής των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων είναι το πέρας των εννιά (9) μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσης. Ειδικότερα για τους αστικούς συνεταιρισμούς η καταληκτική ημερομηνία είναι η 20η Ιουλίου εκάστου έτους και για τα υποκαταστήματα αλλοδαπής η καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Γ. Συχνές ερωτήσεις απαντήσεις σχετικά με τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ.

Είναι τα τέλη που καταβάλλονται υποχρεωτικά από όλους τους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. (φυσικά και νομικά πρόσωπα), προκειμένου να τους παρασχεθούν σχετικές υπηρεσίες.

Εξειδικεύονται ως εξής:

α) Ετήσιο τέλος Γ.Ε.ΜΗ.

β) Τέλος καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

γ) Τέλος λήψης πιστοποιητικών και αντιγράφων

δ) Τέλος επωνυμίας και διακριτικού τίτλου.

Είναι το τέλος που καταβάλλεται ετησίως από όλους τους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.. Η καταβολή πραγματοποιείται  εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να παρασχεθούν στους υπόχρεους υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.

 Το ύψος του διαμορφώνεται  ανάλογα με την κατηγορία του υπόχρεου, τον χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης και την κατάσταση της επιχείρησης. Συγκεκριμένα:

ΥΨΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ Γ.Ε.ΜΗ.

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΝΕΡΓΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΝΕΡΓΗ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

ΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ)

320

Αναλογικός υπολογισμός

1/2

Δεν οφείλεται ετήσιο τέλος

Υποκατάστημα Αλλοδαπής Ανώνυμης Εταιρείας

300

Αναλογικός υπολογισμός

Δεν οφείλεται ετήσιο τέλος

Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού

(ΕΟΟΣ)

300

Αναλογικός υπολογισμός

1/2

Δεν οφείλεται ετήσιο τέλος

Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE)

300

Αναλογικός υπολογισμός

1/2

Δεν οφείλεται ετήσιο τέλος

Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία

300

Αναλογικός υπολογισμός

1/2

Δεν οφείλεται ετήσιο τέλος

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

(ΕΠΕ)

150

Αναλογικός υπολογισμός

1/2

Δεν οφείλεται ετήσιο τέλος

Υποκατάστημα Αλλοδαπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

150

Αναλογικός υπολογισμός

Δεν οφείλεται ετήσιο τέλος

Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης

100

Αναλογικός υπολογισμός

1/2

Δεν οφείλεται ετήσιο τέλος

Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες

(ΙΚΕ)

100

Αναλογικός υπολογισμός

1/2

Δεν οφείλεται ετήσιο τέλος

Προσωπικές Εταιρείες (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες)

(ΟΕ- ΕΕ)

80

Αναλογικός υπολογισμός

1/2

Δεν οφείλεται ετήσιο τέλος

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Προσωπικών Εταιρειών (ομορρύθμων και ετερορρύθμων)

80

Αναλογικός υπολογισμός

Δεν οφείλεται ετήσιο τέλος

Ατομικές επιχειρήσεις

30

Αναλογικός υπολογισμός

1/2

Δεν οφείλεται ετήσιο τέλος

Υποκαταστήματα αλλοδαπών ατομικών επιχειρήσεων, νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων της περ. ιδ’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4919/2022

20

Αναλογικός υπολογισμός

1/2

Δεν οφείλεται ετήσιο τέλος

Αστικές Εταιρείες άρθρου 784 του ΑΚ

100

Αναλογικός υπολογισμός

1/2

Δεν οφείλεται ετήσιο τέλος

Κοινοπραξίες

100

Αναλογικός υπολογισμός

1/2

Δεν οφείλεται ετήσιο τέλος

Υποκατάστημα ημεδαπής οποιασδήποτε νομικής μορφής

Ατελώς

Ατελώς

Ατελώς

Ατελώς

ΚΟΙΣΠΕ

ΚΟΙΝΣΕΠ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ατελώς

Ατελώς

Ατελώς

Ατελώς

Η θέσπιση υποχρέωσης του ετήσιου τέλους Γ.Ε.ΜΗ. ισχύει από την 1η Μαρτίου 2015.

Έκτοτε, οι υπόχρεοι εγγραφής οφείλουν ετήσιο τέλος Γ.Ε.ΜΗ. από την ημερομηνία εγγραφής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. (απαγορεύεται αναδρομική χρέωση).

Όχι, ο μη υπόχρεος δεν λαμβάνει υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και κατά συνέπεια δεν οφείλει την καταβολή  τελών. Διαγράφεται αυτοδίκαια από το Γ.Ε.ΜΗ. χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε καταβολή τέλους.

 Τέλος καταχώρησης ονομάζεται το τέλος που καταβάλλεται από τους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., προκειμένου να υποβληθεί οποιαδήποτε αίτηση καταχώρισης στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Το ύψος του τέλους είναι ενιαίο για όλους τους υπόχρεους και ορίζεται στα δέκα (10) ευρώ. Η καταβολή του αποτελεί προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης.

Ειδικά οι αυτόματες καταχωρίσεις πράξεων και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ. που γίνονται με ευθύνη των υπόχρεων πραγματοποιούνται ατελώς.

 

Είναι το τέλος που καταβάλλεται από τους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ή οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, προκειμένου να τους χορηγηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.,  αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή πιστοποιητικό ή   αντίγραφο ή απόσπασμα πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στο φάκελο των υπόχρεων.

Το ύψος του τέλους λήψης πιστοποιητικών και αντιγράφων διαμορφώνεται ως εξής:

 

Αμιγές πιστοποιητικό ιστορικότητας ή πιστοποιητικό που απαιτεί σύνθετη αναζήτηση

 

 

10 ευρώ

 

 

Απλό πιστοποιητικό ή αντίγραφο ή απόσπασμα πράξης ή στοιχείου που εμφανίζεται στη μερίδα του υπόχρεου

 

 

 

 

5 ευρώ

Το τέλος που καταβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να κάνουν προδέσμευση ή δέσμευση Επωνυμίας ή και Διακριτικού Τίτλου. Το ύψος του τέλους εξαρτάται από τον τρόπο δέσμευσης και εξειδικεύεται ως εξής:

 

Τρόπος Δέσμευσης Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου

 

Ύψος τέλους δέσμευσης/προδέσμευσης Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου στο Γ.Ε.ΜΗ.

 

Αυτόματη δέσμευση από τον ενδιαφερόμενο

 

Ατελώς

 

Αυτόματη δέσμευση από τον ενδιαφερόμενο με χρήση κωδικού  προδέσμευσης

 

Ατελώς

(έχει προηγηθεί η καταβολή του τέλους αυτόματης προδέσμευσης)

 

Αυτόματη δέσμευση από τον ενδιαφερόμενο με συνδυασμό      ελέγχου από  την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

 

 

10 €

 

Αυτόματη προδέσμευση από τον ενδιαφερόμενο με ή χωρίς συνδυασμό ελέγχου από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

        

 

30 €

 

Δέσμευση από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ κατά τη σύσταση εταιρείας μέσω Υ.Μ.Σ. ή από πιστοποιημένο συμβολαιογράφο

      

 

10 €

(συμπεριλαμβάνεται στο Τέλος  Ενιαίου Κόστους Σύστασης)

 

Σύσταση μέσω ΥΜΣ με χρήση κωδικού προδέσμευσης

 

Ατελώς

(έχει προηγηθεί η καταβολή του Τέλους αυτόματης προδέσμευσης)

 

Αίτηση τροποποίησης στην Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

 

10 €

 

Αίτηση στην Υ.Γ.Ε.ΜΗ. με χρήση κωδικού προδέσμευσης

 

 

Ατελώς

(έχει προηγηθεί η καταβολή του Τέλους αυτόματης προδέσμευσης

 (καταβάλλεται μόνο το Τέλος καταχώρισης ύψους 10 €)

Η πληρωμή στο ΓΕΜΗ μπορεί να γίνει με 3 τρόπους:

  1. Με πιστωτική/ Χρεωστική κάρτα μέσα από το σύστημα εξωστρέφειας του Γ.Ε.ΜΗ.
  2. Κάνοντας χρήση κωδικού πληρωμής ΔΙΑΣ στα διαθέσιμα κανάλια εξυπηρέτησης των τραπεζών όπως αυτά περιγράφονται στο έντυπο πληρωμής που εκδίδεται από το σύστημα
  3. Για τις αλλοδαπές με SEPA συναλλαγή, όπως περιγράφεται στις σχετικές οδηγίες.

Όχι. Για να λάβει κανείς υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. οφείλει:

α) να έχει εξοφλήσει το ετήσιο τέλος Γ.Ε.ΜΗ.

β) να καταβάλει το σχετικό τέλος με κάθε νέα υποβολή αίτησης που αφορά σε καταχώριση ή λήψη πιστοποιητικού ή αντιγράφου ή δέσμευση Επωνυμίας ή διακριτικού Τίτλου από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ναι (με κάποιες εξαιρέσεις π.χ. τα φαρμακεία, υπόχρεοι εγγραφής στο οικονομικό, τεχνικό ή ξενοδοχειακό επιμελητηρίο), ωστόσο τέλη επιμελητηρίου οφείλονται μόνο εφόσον γίνει χρήση επιμελητηριακών υπηρεσιών.

Ναι. Δεν επιτρέπεται  η άρνηση παροχής υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ., λόγω οφειλών επιμελητηριακών τελών.  Απαραίτητη προαπαιτούμενο για την παροχή Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. είναι μόνο  η μη ύπαρξη οφειλών Γ.Ε.ΜΗ.

Όχι. Οι υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ παρέχονται ανεξάρτητα από τις ανταποδοτικές υπηρεσίες που προσφέρουν τα επιμελητήρια προς τα μέλη τους ή από τις οικονομικές υποχρεώσεις  των μελών προς αυτά, που απορρέουν από συνδρομές. Συνεπώς, οποιαδήποτε υπηρεσία που αφορά στο ΓΕΜΗ (καταχωρίσεις, πιστοποιητικά, αντίγραφα, δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου, ενημερώσεις, οδηγίες που αφορούν στην τήρηση του ΓΕΜΗ και τις υποχρεώσεις προς αυτό) δεν αποτελούν ανταποδοτικές επιμελητηριακές υπηρεσίες.

Ναι. Αν δεν εξοφληθεί το ετήσιο τέλος Γ.Ε.ΜΗ. δεν μπορεί να γίνει ούτε η καταχώριση που εκκρεμεί  και για την οποία η επιχείρηση  έχει τεθεί σε αναστολή καταχώρισης.

Ναι. Η αδράνεια είναι μια κατάσταση που αφορά στη φορολογική νομοθεσία. Για το εταιρικό δίκαιο μια εταιρεία μπορεί να είναι ενεργή ή σε λύση- εκκαθάριση ή σε πτώχευση ή σε διαγραφή.

Δ. Παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

 

https://gge.mindev.gov.gr/tomeas-emporiou/psifiakes-ypiresies-gemh/

Ε. Υποβολή ερωτήσεων

Μπορείτε να υποβάλετε τα ερωτήματά σας στην παρακάτω Φόρμα Επικοινωνίας.