ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

H αναβαθμισμένη πλατφόρμα e-Καταναλωτής πολύτιμος βοηθός των πολιτών

H αναβαθμισμένη πλατφόρμα e-Καταναλωτής πολύτιμος βοηθός των πολιτών

previous arrow
next arrow

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Βρείτε όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, εύκολα και γρήγορα.

Ενημέρωση - Συμμετοχή

Forum

Καλώς ήρθατε στο διαδικτυακό μας forum!

Διαβουλεύσεις

Μοιραστείτε τις απόψεις σας!

.swiper-slide-image { cursor: pointer; }
Image 1 Image 2
Image 3 Image 4
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () { var filteredImages = document.querySelectorAll('.swiper-slide-image'); // Edit the links HERE var links = [ 'https://www.mindev.gov.gr/', 'https://www.mindev.gov.gr/dimea/', 'https://www.obi.gr/el/', 'https://www.businessportal.gr/', 'https://portal.eprocurement.gov.gr/', 'https://uhc.gr/', 'https://www.okaa.gr/', 'https://www.eaadhsy.gr/', 'https://www.okaa.gr/', 'https://www.gov.gr/', 'https://diavgeia.gov.gr/', 'http://www.opengov.gr', 'https://europa.eu/youreurope/index_el.htm', 'https://www.dpa.gr/', 'https://www.epant.gr/' ]; function handleClick(event) { var linkId = parseInt(event.target.getAttribute("data-slide-index")); if (!isNaN(linkId) && linkId >= 0 && linkId < links.length) { location.href = links[linkId]; } } for (var i = 0; i < filteredImages.length; i++) { filteredImages[i].addEventListener('click', handleClick); } // Initialize the swiper new Swiper('.swiper-container', { // Display two images per slide slidesPerView: 2, spaceBetween: 10, // Adjust as needed loop: true, // Add any additional options you need }); });