Γ.Ε.ΜΗ.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΜΗ

 

1.Ψηφιακές Υπηρεσίες προς υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

 

Στον σύνδεσμο:  https://services.businessportal.gr/είναι διαθέσιμες οι εξής  υπηρεσίες: 

 

– Αίτηση καταχώρισης πράξης ή στοιχείου που απαιτεί έλεγχο νομιμότητας από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. – παρακολούθηση αίτησης.

 

– Αυτόματη καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.  από τον ίδιο τον υπόχρεο πράξης ή στοιχείου που δεν απαιτεί έλεγχο νομιμότητας.

 

– Ηλεκτρονική εγγραφή υποκαταστήματος ημεδαπής στο Γ.Ε.ΜΗ.  από τον ίδιο τον υπόχρεο.

 

– Αίτηση λήψης πιστοποιητικού ή αντιγράφων πρακτικών/κατασταστικών – παρακολούθηση αίτησης.

 

– Αίτηση διόρθωσης σφάλματος.

 

– Πληρωμή τελών Γ.Ε.ΜΗ. – Επιστροφή τελών Γ.Ε.ΜΗ.

 

2. Ψηφιακές Υπηρεσίες προς τρίτους

 

Στον σύνδεσμο:  https://services.businessportal.gr/ είναι διαθέσιμες οι εξής  υπηρεσίες:

 

– Αίτηση λήψης πιστοποιητικού ή αντιγράφων πρακτικών/ καταστατικών για οποιαδήποτε επιχείρηση που είναι εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. – παρακολούθηση αίτησης.

 

– Έλεγχος γνησιότητας πιστοποιητικού Γ.Ε.ΜΗ. και ανακοίνωσης Γ.Ε.ΜΗ.

 

3. Αναζήτηση στοιχείων δημοσιότητας επιχειρήσεων 

 

Στον σύνδεσμο:  https://publicity.businessportal.gr/  διατίθενται δημόσια και δωρεάν  δημοσιευτέα στοιχεία και  πληροφορίες επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στο Γ.Ε.ΜΗ..

 

4. Αναζήτηση εταιρείας στα Μητρώα της ΕΕ

 

Στον σύνδεσμο: https://e-justice.europa.eu/489/EL/business_registers__search_for_a_company_in_the_eu  

μπορεί να γίνει αναζήτηση εταιρείας στην ΕΕ

 

5. Έλεγχος εμπορικών δραστηριοτήτων για ατομική επιχείρηση

 

 Στον σύνδεσμο: https://commercial-activity-codes.businessportal.gr/ μπορεί να γίνει έλεγχος των εμπορικών   δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) για τις ατομικές επιχειρήσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπόχρεες εγγραφής στο ΓΕΜΗ είναι οι ατομικές επιχειρήσεις που έχουν έστω και έναν εμπορικό ΚΑΔ (κύριο ή δευτερεύων ή υποκαταστήματος).

Υποβολή ερωτήσεων

Μπορείτε να υποβάλετε τα ερωτήματά σας στην παρακάτω Φόρμα Επικοινωνίας.