Γ.Ε.ΜΗ.
αρμοδιες υπηρεσιες για τη λειτουργία του ΓΕΜΗ

Εποπτεία λειτουργίας ΓΕΜΗ, ΥΜΣ και Υπηρεσιών ΓΕΜΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 4 «Εποπτεία Γ.Ε.ΜΗ., Υ.Μ.Σ. και Υ.Γ.Ε.ΜΗ.» του ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α’ 71/07-04-2022):

1. Η λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ., της Υ.Μ.Σ. και των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

2. Η άσκηση της εποπτείας του Υπουργού αφορά ιδίως:

α) στη μέριμνα για την εφαρμογή του παρόντος νόμου και των διατάξεων του εταιρικού δικαίου από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.,

β) στη συμμόρφωση του Γ.Ε.ΜΗ. με τους κανόνες του εθνικού και του ενωσιακού δικαίου, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς και τα εμπορικά μητρώα των κρατών μελών,

γ) στην εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών και στην έγκριση της προκήρυξης έργων πληροφορικής για την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.,

δ) στον έλεγχο της υλοποίησης της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. με άλλα μητρώα του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, του εσωτερικού και του εξωτερικού,

ε) στη λογιστική παρακολούθηση και στον έλεγχο της είσπραξης και κατανομής των εσόδων από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., που προβλέπονται στα άρθρα 14 και 49, καθώς και των εξόδων για τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. των επιμελητηρίων και στη διενέργεια σχετικού διαχειριστικού ελέγχου και

στ) στον έλεγχο των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των επιμελητηρίων, που προβλέπονται στην περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 20, ως προς την τήρηση του άρθρου 6, περί πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. και των παρ. 6 και 7 του άρθρου 20, περί στελέχωσης των Υ.ΓΕ.Μ.Η..

Αρμόδια Υπηρεσία για το θεσμικό πλαίσιο του ΓΕΜΗ και της ΥΜΣ

Σύμφωνα με το Π.Δ. 5/2022 (ΦΕΚ Α 15/4-2-2022) «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.», στο τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων περιλαμβάνονται οι εξής αρμοδιότητες:

 1. Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων για τη νομοθετική ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στα Εμπορικά Μητρώα, τα Μητρώα Εταιρειών και τις ΥΜΣ και η εισήγηση για την έκδοση κανονιστικών πράξεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας.
 2. Η παρακολούθηση του ενωσιακού δικαίου, η εναρμόνιση των υποχρεώσεων εμπορικής δημοσιότητας με το εθνικό δίκαιο, καθώς και η εναρμόνιση των κανόνων χρήσης ψηφιακών εργαλείων κατά τη σύσταση εταιρείας με αυτό.
 3. Η μέριμνα για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας περί ΓΕΜΗ από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων και της ΚΕΕ.
 4. Ο συντονισμός όλων των εμπλεκομένων με τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων ΓΕΜΗ, ΥΜΣ και e-ΥΜΣ και η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ και ΥΜΣ.
 5. Η προκήρυξη έργων για την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ και η εισήγηση για την έκδοση κανονιστικών πράξεων για τη λήψη χρηματοδότησης για την εκτέλεση έργων μέσω του ΕΣΠΑ ή του ΠΔΕ.
 6. Η μέριμνα για την διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ με αντίστοιχα άλλων υπουργείων, ΝΠΔΔ, εποπτικών ή ανεξάρτητων αρχών ή μητρώων σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες.
 7. Η μέριμνα για την εφαρμογή του ενωσιακού πλαισίου στο σύστημα διασύνδεσης των Εμπορικών Μητρώων και Μητρώων Εταιρειών e-justice (BRIS).
 8. Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για την ανάπτυξη και τεκμηρίωση των στατιστικών στοιχείων που εξάγονται από τα πληροφοριακά συστήματα ΓΕΜΗ και ΥΜΣ σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τους κανόνες περί Εμπορικών Μητρώων και Μητρώων Εταιρειών της ΕΕ για δημόσιους σκοπούς και σκοπούς τεκμηρίωσης.
 9. Η εκπόνηση των τεχνικών προδιαγραφών για την προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ στις ισχύουσες διατάξεις σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ της ΚΕΕ.
 10. Η κατάρτιση προτύπων αιτήσεων, πράξεων, πιστοποιητικών, καθώς και ηλεκτρονικών αιτήσεων που απαιτούν αυτοματοποιημένη καταχώριση στο ΓΕΜΗ, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ της ΚΕΕ, και η μέριμνα για τον δειγματοληπτικό έλεγχο αυτών.
 11. Η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων ηλεκτρονικών αιτήσεων καταχώρισης, πιστοποιητικών και αντιγράφων στο ΓΕΜΗ.
 12. Η σύσταση επιτροπών για την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών των υπόχρεων εγγραφής στο ΓΕΜΗ, σχετικά με την επιβολή προστίμου λόγω παράβασης του ν. 4635/2019.
 13. Η έκδοση οδηγιών για την πιστοποίηση των χρηστών ΓΕΜΗ και ΥΜΣ, προκειμένου να ενταχθούν στο ενιαίο ηλεκτρονικό Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών ΓΕΜΗ και ΥΜΣ.
 14. Ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η μέριμνα για την εκπαίδευση των χρηστών, σε ό,τι αφορά τα πληροφοριακά συστήματα ΓΕΜΗ και ΥΜΣ, σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ, τη Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας, καθώς και με την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ και τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων, με τη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
 15. Η ενημέρωση της ηλεκτρονικής πύλης του ΓΕΜΗ (www.businessportal.gr) σχετικά με τις απαιτήσεις της εμπορικής δημοσιότητας, τους υπόχρεους εγγραφής στο ΓΕΜΗ, την νομοθεσία και τις εγκυκλίους, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ της ΚΕΕ.
 16. Η ενημέρωση της ηλεκτρονικής πύλης της ΥΜΣ (eyms.businessportal.gr) με την νομοθεσία και τις εγκυκλίους, τα πρότυπα καταστατικά, καθώς και με ενημερωτικό υλικό για τους ενδιαφερόμενους, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ.
 17. Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη νομοθετική ρύθμιση θεμάτων που ανάγονται στην αρχή «Μόνον Άπαξ» (ΤΟΟP) και την επέκτασή της στο σύνολο του κύκλου ζωής της επιχείρησης.
 18. Η απλούστευση των διαδικασιών και η κατάρτιση πρότυπων πράξεων και καταστατικών.
 19. Η μέριμνα για τη διεξαγωγή δειγματοληπτικού ελέγχου των αυτοματοποιημένων καταχωρήσεων στο ΓΕΜΗ και των εταιρειών που συστήνονται μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-YMS) και η εισήγηση για λήψη των κατάλληλων μέτρων

Αρμόδια Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης ΓΕΜΗ και ΥΜΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 20 «Διάρθρωση Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.» του ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α’ 71/07-04-2022):

 1. Συστήνεται και λειτουργεί στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας (Κ.Ε.Ε.Ε.), Τμήμα Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος του πρώτου εδαφίου ανατίθεται η εξουσία τελικής υπογραφής για το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος.
 2. Το Τμήμα Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. είναι αρμόδιο για:

 

α) την ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.,

β) την άμεση και τη σύμφωνη με τη χρονική ακολουθία καταχώρισής τους, λήψη και αποθήκευση των δεδομένων που διαβιβάζονται στα πληροφοριακά συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.,

γ) τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της ορθότητας, της πληρότητας και της ασφάλειας των δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ.,

δ) την κανονική, διαρκή και ασφαλή λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. στο Σύστημα Διασύνδεσης Μητρώων Επιχειρήσεων (Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε. – B.R.I.S.),

ε) την προστασία της βάσης δεδομένων και του πληροφοριακού συστήματος Γ.Ε.ΜΗ. από κακόβουλες ενέργειες,

στ) την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., καθώς και της διαλειτουργικότητάς τους με άλλα δημόσια ή ιδιωτικά μητρώα,

ζ) την ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής, η οποία αποτυπώνει την είσπραξη και κατανομή των εσόδων από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. και των εξόδων για τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., τη στατιστική παρακολούθηση αυτών και την παροχή μηνιαίων αναλυτικών αναφορών στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

η) την υποβολή εισηγήσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την προκήρυξη έργων για την αναβάθμιση του Γ.Ε.ΜΗ., που χρηματοδοτούνται από τους πόρους της παρ. 2 του άρθρου 49,

θ) την εισήγηση για ένταξη έργων αναβάθμισης του Γ.Ε.ΜΗ. στα χρηματοδοτικά προγράμματα Ε.Σ.Π.Α. του αρμόδιου υπουργείου, καθώς και την υποβολή εισηγήσεων για λήψη χρηματοδότησης για την εκτέλεση σχετικών έργων, εφόσον δεν επαρκούν για τη χρηματοδότησή τους οι πόροι της παρ. 2 του άρθρου 49,

ι) την υποβολή εισηγήσεων για την αντιμετώπιση προβλημάτων ή δυσλειτουργιών των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. προς τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή,

ια) την τήρηση του ενιαίου ηλεκτρονικού Μητρώου Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.,

ιβ) τη διασφάλιση της πρόσβασης στα πληροφοριακά συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. στα πρόσωπα που έχουν σχετικό δικαίωμα,

ιγ) την υποστήριξη των πιστοποιημένων χρηστών σε θέματα που αφορούν στη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.,

ιδ) την παροχή άμεσης, ακώλυτης, διαρκούς και πλήρους πρόσβασης, στο σύνολο των στοιχείων που καταχωρίζονται στα πληροφοριακά συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, μέσω κατάλληλων κωδικών πρόσβασης,

ιε) την περιοδική υποβολή αναφορών προς την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή με περιεχόμενο και περιοδικότητα που καθορίζεται με την απόφαση της παρ.5 του άρθρου 57.

Αρμόδιες Υπηρεσίες για την τήρηση του ΓΕΜΗ

 

Αρμόδια για τη τήρηση του Γ.Ε..ΜΗ.:

 

α) Των εισηγμέμων Α.Ε.

β) Των δημοσίων Α.Ε.

γ) Των ασφαλιστικών εταιρειών

δ) Των πιστωτικών Ιδρυμάτων

 

Αρμόδια για τη τήρηση του Γ.Ε.ΜΗ.:

 

α) Των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του ν. 4430/2016 (Α’ 205)

β) Των Συνεταιρισμών Εργαζομένων του ν. 4430/2016 (Α’  205)

 γ) Των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης του ν. 2716/1999 (Α’ 96).

Σε κάθενα από τα 58 Επιμελητήρια της χώρας λειτουργεί Υπηρεσία ΓΕΜΗ, η οποία είναι κατά τόπο αρμόδια για τους υπόχρεους εγγραφής στο ΓΕΜΗ. 

Αρμοδιότητες Υπηρεσιών ΓΕΜΗ

 Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ.  είναι αρμόδιες για: 

α) την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων,

β) κάθε καταχώριση και δημοσίευση που αφορά στους υπόχρεους εγγραφής,

γ) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο, τον έλεγχο πληρότητας και, όπου απαιτείται, τον έλεγχο νομιμότητας των σχετικών αιτήσεων, των συνοδευτικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων και τον έλεγχο αιτήσεων έγκρισης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου, καθώς και τη δέσμευση αυτών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 55,

δ) την απάντηση σε ερωτήματα που διαβιβάζονται μέσω του Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε. – B.R.I.S. και αφορούν στις πράξεις και τα στοιχεία των άρθρων 33, 35 και 39,

ε) την έκδοση πιστοποιητικών και τη χορήγηση αντιγράφων και αποσπασμάτων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 46,

στ) τη διεξαγωγή δειγματοληπτικού ελέγχου για τις συστάσεις εταιρειών μέσω e-Υ.Μ.Σ. και των αυτόματων καταχωρίσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. που πραγματοποιούνται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 26.

5. Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των επιμελητηρίων καθορίζεται με βάση την έδρα ή την εγκατάσταση του υπόχρεου σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Αν στην έδρα ή στην εγκατάσταση της επιχείρησης υπάρχουν περισσότερα από ένα αμιγή επιμελητήρια, η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ορίζεται με βάση τον κύριο κωδικό αριθμό δραστηριότητας.

Αν επέλθει μεταβολή στην έδρα ή στην εγκατάσταση του υπόχρεου, η κατά τόπον αρμόδια, βάσει της αρχικής εγκατάστασης, Υ.Γ.Ε.ΜΗ., καταχωρίζει την επελθούσα μεταβολή στο Γ.Ε.ΜΗ.. Κάθε επόμενη καταχώριση διενεργείται από την κατά τόπον αρμόδια, βάσει της νέας εγκατάστασης, Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. Προγενέστερες αιτήσεις καταχώρισης που δεν έχουν διεκπεραιωθεί, κατά τη μεταφορά, από την κατά τόπον αρμόδια, βάσει της αρχικής εγκατάστασης, Υ.Γ.Ε.ΜΗ., διενεργούνται από την κατά τόπον αρμόδια, βάσει της νέας εγκατάστασης Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. Τα τέλη καταχώρισης του άρθρου 49 αποδίδονται υπέρ της δεύτερης. Το ετήσιο τέλος Γ.Ε.ΜΗ. του άρθρου 49 επιμερίζεται ανάλογα με τους μήνες παραμονής σε κάθε μια εκ των εκάστοτε συναρμόδιων Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. Κατ’ εξαίρεση, όταν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. λειτουργούν ως Υ.Μ.Σ., δεν υπόκεινται στους ανωτέρω περιορισμούς της κατά τόπον αρμοδιότητας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ..

6. Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των επιμελητηρίων στελεχώνονται με υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, ανάλογα με τις ανάγκες τους, οι οποίες προκύπτουν από τον αριθμό των υπόχρεων που είναι εγγεγραμμένοι σε αυτά. Προϊστάμενος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ορίζεται μόνιμος υπάλληλος ή υπάλληλος με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ.

7. Σε κάθε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. επιμελητηρίου, σύμφωνα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων σε αυτήν, συστήνεται μία (1) τουλάχιστον οργανική θέση έμμισθου δικηγόρου, πλήρους απασχόλησης που προσλαμβάνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 43 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208), περί έμμισθης εντολής. Η ανωτέρω θέση πληρούται από δικηγόρο, κατά προτίμηση με ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Ο έμμισθος δικηγόρος επικουρεί την Υ.Γ.Ε.ΜΗ., με αυτοπρόσωπη παρουσία στην έδρα της κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της, κατά την άσκηση του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας των αιτήσεων εγγραφής, μεταβολής, διαγραφής, καθώς και κάθε άλλης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.. Αν ο αριθμός των πράξεων που υποβάλλονται προς καταχώριση στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των επιμελητηρίων, οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 25, απαιτούν έλεγχο νομιμότητας, δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα (250) ετησίως, τη νομική υποστήριξη του τμήματος Υ.Γ.Ε.ΜΗ. δύναται να αναλάβει ειδικός συνεργάτης του οικείου επιμελητηρίου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 80 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), νομικός ή δικηγόρος, κατά προτίμηση με ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο.

8. Η μη τήρηση των προϋποθέσεων των παρ. 6 και 7 επιφέρει την αναστολή λειτουργίας της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων της, καθώς και των υπόχρεων και των εκκρεμών αιτήσεών τους σε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. όμορου επιμελητηρίου, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

9. Η μη τήρηση της υποχρέωσης, από τον δικηγόρο της παρ. 7, της αυτοπρόσωπης παρουσίας στην έδρα της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4194/2013, συνιστά σπουδαίο λόγο για την καταγγελία της σύμβασης έμμισθης εντολής από τον εντολέα.

Στοιχεία επικοινωνίας με Υπηρεσίες ΓΕΜΗ και ΥΜΣ των Επιμελητηρίων

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΓΚΟΥΦΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Τηλ. 210-3680876  – mail: goufa@acsmi.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΜΗ :ΜΥΡΣΙΝΗ ΚΟΛΙΑΔΗ

Τηλ: 210-3680894  – mail: mkoliadi@acsmi.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Tηλ.: 2103382112/2103646133 – mail: giota@acci.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α’ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ

Τηλ.: 2103382138/2103626243 – mail: dgiak@acci.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β’ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΠΑΚΟΛΟΥΚΑ

Τηλ.: 2103382207/2103618817 –  mail: ebakolouka@acci.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕ: ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΦΩΣΚΟΛΟΥ

Τηλ.: 2103382227/2103628352 – mail: emfoskolou@acci.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΚΕ, ΟΕ-ΕΕ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & ΥΜΣ: ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΑΡΙΟΥ

Tηλ.: 2103624156 – mail: sissy@acci.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΚΕ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Τηλ.: 2103382104 – mail: apanago@acci.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΕ-ΕΕ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Τηλ.: 2103382442 – mail: epapath@acci.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ: ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΤΙΜΟΘΕΟΥ

Τηλ.: 2103382132 – mail: norat@acci.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΜΗ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ

Τηλ.: 2103382248 – mail: dsigalas@acci.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ

Τηλ.: 2103380239 – email: Pnikiforidou@eea.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΥΓΕΜΗ:

Σταματελόπουλος Ευστάθιος  Τηλ.: 2103380227 – email: stamatelopoulos@eea.gr

Παπαδαυϊδ Νικολέτα  Τηλ.: 2103380226 – email: npapadavid@eea.g

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Τηλ.:. 210 4110443 – email: mhtroo@bep.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΜΗ: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

τηλ: 2104110443 – email: stav1997.pan@gmail.com

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΜΟΥΡΓΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Τηλ: 2104129395 – email:registry@pcci.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΜΗ: ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΑΡΙΑ

Τηλ:2104177241- email: nomikosgemi@pcci.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥ

Τηλ.:2104221731 – email:lamproucat@eep.gov.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΜΗ: ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ

τηλ.210 4121503 – email theoarvanitaki@yahoo.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΙΔΟΥ

Τηλ.:2310272502, 2310241158 – email:gemi@veth.gov.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΜΗ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΑΜΟΥΛΗΣ

Τηλ.: 2310 272502   – email: mit@veth.gov.gr

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ

τηλ.: 2310370170 – email: dechris@ebeth.gr

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΑΕ, ΕΠΕ & ΙΚΕ): ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ

τηλ.: 2310370140 – email: metallinou@ebeth.gr

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΟΕ & ΕΕ): ΗΛΙΑΝΑ ΓΚΟΓΚΟΥ

τηλ.: 2310370140 – email: iliana@ebeth.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΜΗ :ΘΕΟΔΩΡΑ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΟΥΛΗ

τηλ. 2310370136 – email: t.nouli@ebeth.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ

τηλ.:2310 251609 – email:gerasimou@epepthe.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΜΗ: ΡΙΖΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

τηλ.: 2310 251609 email: dimitropoulos@epepthe.gr

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

τηλ: 2531022831 ,fax: 2531026714 – email: s.margaritis@rodopicci.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΜΗ: ΧΑΤΖΑΡΑ ΕΛΕΝΗ

 τηλ. 6986082176, email: eleni.chatzara@yahoo.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΟΛΓΑ ΖΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Τηλ.:2531022547 (εσωτ.4) -email:info@everodopi.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΜΗ: ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΑΡΑ

τηλ.6986082176 – email : eleni.chatzara@yahoo.gr

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΜΗΜΑΤΟΣ:ΑΓΝΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ

τηλ.:2641074557 – email: akatsarou@epimetol.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΜΗ: ΜΑΡΙΑ ΚΑΚΑΒΙΑ

τηλ.: 2641074551- e-mail: mkakavia@epimetol.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Τηλ.: 2751067216 – email: ebear@otenet.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ

Τηλ: 2710227141 – email: zafeiris@arcadianet.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΜΗ:ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΞΥΔΗ

τηλ: 6944733046 – email : athaxidi@gmail.com

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ

Τηλ.:2681028728 – email:anagnostopoulou@e-artas.gr

 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΜΗ :ΠΑΡΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

τηλ.6984440894 -email: angelikapar1992@gmail.com

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

Τηλ.:.2610277679 – email:raf@e-a.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ

Τηλ.: 2261028281 – email: fountas@viotiachamber.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΜΗ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΓΙΩΤΗΣ

τηλ. 6947947750 – email: nikoskoulourgiotis@gmail.com

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΣΦΕΝΔΩΝΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ

τηλ.:2462085501 – email:fevronia@grevenanet.gr

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

τηλ.:2521022750 – email: lina@dramanet.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΜΗ: ΤΑΧΥΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

τηλ 6955805416 –  email: tahyridou@dra.forthnet.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Σκαρτάδος Αναστάσιος

Τηλ. 2241044214  – mail: skartados@ebed.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΜΗ :Παυλίνα Τριανταφύλλου

Τηλ: 2241044238  – mail: triantafyllou@ebed.gr

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛ

Τηλ.:2551026223  – email: a.gavriil@evroschamber.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΜΗ: ΜΑΡΙΑ ΒΡΕΤΟΠΟΥΛΟΥ

τηλ.2551035848 (εσωτ.206) – email: mvreto@hotmail.com

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΑΝΝΑ ΛΙΟΝΤΑ

τηλ.:2221023510 – email: lionta@eviachamber.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΜΗ : ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΟΥΚΑ

τηλ.:2221023510 -email : nomikos@eviachamber.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΚΟΥΡΚΟΒΕΛΗ ΒΑΣΙΛIKH

τηλ: 2237080036 – Email: epimevri@hotmail.com

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : ΚΑΜΠΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΕΙΑ

τηλ.:2695041941 – email:ekabioti@zantecci.ondsl.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΜΗ: ΠΕΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

τηλ.2130210541/6942785063 – email: nikolaos.pettas@gmail.com

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Τηλ.:2621034154 (εσωτ. 203)- email:a.mavropoulou@iliachamber.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΜΗ :ΡΑΦΑΗΛΙΑ – ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

τηλ. 6939201120/(26210)32520 – email: rafvassiliou@gmail.com

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΟΛΓΑ

τηλ.:2331025470 – email: manager@icci.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΜΗ: ΜΠΙΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

τηλ.2331020009 – email: bizakis@otenet.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΣΠΑΘΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

τηλ.: 2810247030 – email: spatharaki@ebeh.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Υ.Γ.Ε.ΜΗ :ΤΑΓΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

τηλ: 2810247011 – email: dikigoros_gemi@ebeh.gr 

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΠΕΤΡΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

Τηλ.: 26650-29482 – email: cci@e-thesprotias.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΜΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ

τηλ. 6936994840 – email: KARVIC@OTENET.GR

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΛΗ

τηλ.: 2681022389 – email: elntali@cci-ioannina.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ YΓΕΜΗ:ΕΛΕΝΗ ΚΡΙΚΩΝΗ

τηλ. 2651022389 – email: ekrikoni@cci-ioannina.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

τηλ.: 2510 222212 – email: info@chamberofkavala.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΜΗ: ΜΑΝΑΚΟΥΔΑ ΘΕΑΝΩ

τηλ. 2510620750 – email: theanomk@otenet.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

τηλ.:2441022301, 22334 – email: epapavasileiou@karditsacci.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΜΗ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΤΣΑΛΟΥ

τηλ 2441040655 – email: of2dqj@otenet.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

τηλ. 2467027537, 2467028981 Fax. 2467022442

email: dimitriadou.sofia@kastcham.gr

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

τηλ.:2661080575 – email:maria@corfucci.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΜΗ:ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

τηλ.2661039813 (εσωτ.7)- email :nomikos@corfucci.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΒΑΒΑΣΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

τηλ.: 6972185612 – email: nvavasis@yahoo.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΜΗ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΕΛΕΝΗ

τηλ: 6981788185 – email: kalaeleni@hotmail.com

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ :ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΚΑΛΗΣ

τηλ2461034669 – email: gemisakalis@gmail.com

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΜΗ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΑΒΑΣ

τηλ: 6937155300 -email: vkanavas@yahoo.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

τηλ: 2341024580 (εσ.117) – email: mkalogeridou@ccikilkis.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΑΜΑΝΤΑ

τηλ.:2741024464 (εσωτ. 911) – email:info@korinthiacc.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΜΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΙΚΟΥΛΑ

τηλ: 2741024464 (εσωτ. 933) – email: eleftheriapik@hotmail.com

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΕΡΑΡΔΗ

Τηλ: 22810 82346 (εσωτ. 110) – email ngerardi@cycladescc.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΜΗ: ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

τηλ: 22810 82346 – email: dgemh@cycladescc.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ ΕΛΕΝΗ

τηλ.: 2733022279/29006 (εσωτ. 6) – email: info@lakoniacci.gr / gavelly@yahoo.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΜΗ: ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ -ΓΕΩΡΓΙΟΣ

email: is.gerontidis@gmail.com

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΚΑΡΛΙΓΚΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

τηλ: 2410255388, 2410254738 (εσωτ. 113) – email: gemi@larcci.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΜΗ: ΓΑΛΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

τηλ: 2410534260 -email: mgalliou@yahoo.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

ΓΚΕΡΕΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ – ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 

τηλ : 2841022231 -email :info@epimlas.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΜΗ :ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΙΑΤΖΑΚΗ

aglaw@gmail.com

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

ΓΚΕΡΕΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ – ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 

τηλ : 2841022231 -email :info@epimlas.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 

 

 

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΝΤΟΥΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

τηλ.: 2251028431 – email: info@lesvos-chamber.com

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΜΗ: ΚΙΝΔΡΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

τηλ: 2251042885- email: kinderlis_law@hotmail.com

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

τηλ: 26450 -22381 – email: gemi.lefkadachamber@gmail.com

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΜΗ: ΚΟΨΙΔΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

τηλ. 264502281 – email: mariankop@yahoo.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΔΙΑΝΕΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΣΩΤΗΡΙΑ

τηλ.:2421094712 – email: edianellou@cci-magnesia.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΜΗ :ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

τηλ. 2421094725 – email: pliatsikas@cci-magnesia.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

τηλ.: 27210 62222 – email: gk@mcci.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ  ΥΓΕΜΗ: ΖΟΜΠΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

τηλ: 2721304470 – email: vzobolou@yahoo.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΣΙΑΚΚΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ

τηλ.:2541025105 – email: litsa@ebex.gr, litsa.xanthi@gmail.com

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ  ΥΓΕΜH: ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΑ

τηλ: 2541020214 -email: monacha86@hotmail.com

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΑΚΑΜΠΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

τηλ.:.2381026555 – email: acabalis@pellachamber.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΜΗ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

τηλ: 23810-26555 – email: FILIPPOSGIOUROS@gmail.com

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΚΟΚΡΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

τηλ: 2351604202 – email: akokranis@outlook.com.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΜΗ: ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

τηλ: 2351023211 – email: vardakas.stef@hotmail.com

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

τηλ.:26820-29414 (εσωτ.13)- email:nkaramanis@prevezachamber.gr

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

τηλ.: 2831022214 – email: manager@eber.gr

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΠΟΡΙΩΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

τηλ.:22730/87971 – email:.gporioti@samcci.ondsl.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ  ΥΓΕΜΗ: ΝΕΛΛΗ ΠΑΤΛΑΚΑ

τηλ: 6936828404  – email: nellipatlakas@yahoo.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΙΑΡΕΑ

τηλ.:2321099726 – email: etsiarea@eves.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΜΗ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΙΤΣΙΟΥ

τηλ.2321099744 – email: mpitsiou@eves.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ

Τηλ.:2431027493 (εσωτ. 102) – email: tamkyr@gmail.com

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΠΙΣΠΙΡΙΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

τηλ.:2231022112, 2231021395 – email:info@fthiotidoscc.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΜΗ: ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

τηλ.: 22310 38536, 6974422980 – email: sklavounos1@yahoo.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΦΙΣΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

τηλ.: 2385022334 – email: mixalisfiskas@gmail.com

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΜΗ: ΚΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

email: karas001@hotmail.com

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

τηλ.: 2265023651 – (εσωτ.: 3) – email: epimfok@gmail.com

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΓΕΜΗ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

τηλ.: 6944720508 – email: naaplawoffice@gmail.com

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΑΚΗ

τηλ.:2371024200-(εσωτ.3) – email: gemi1@epihal.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΜΗ: ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΕΛΛΙΟΥ

τηλ.6980828688 -email: mellioul@epichal.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Σαββάκης Δημήτριος

Τηλ.:28210 – 52329 – email: savakis@chania-cci.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:  ΜΥΡΣΙΝΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗ

Τηλ.2271044330 (εσωτ 202)- email:m.koutsouradi@chioschamber.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΜΗ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

τηλ: 2271020856 – email: christos@spiliopouloslaw.gr