ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

” Η σημερινή οικονομική συγκυρία καθιστά αναγκαία την ανάδειξη των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών προκειμένου να ενισχυθούν η εγχώρια παραγωγή και οι εξαγωγές. Το ελληνικό σήμα ταυτοποιεί την προέλευση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών ώστε να κατακτήσουν μια ξεχωριστή θέση στις επιλογές των καταναλωτών τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς. “

Ελληνικό Σήμα

Το Ελληνικό Σήμα πιστοποιεί την προέλευση προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται στην Ελλάδα. Αποτελεί επίσημο Σήμα του Ελληνικού Κράτους και απονέμεται με βάση τους Κανονισμούς Απονομής, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών.

Βασικό κριτήριο για την απονομή είναι η εγχώρια προστιθέμενη αξία. Για τα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, απαιτείται η παραγωγή, η εκτροφή και η συγκομιδή να πραγματοποιείται στην ελληνική επικράτεια. Για τα μεταποιημένα προϊόντα, απαιτείται η βασική πρώτη ύλη να προέρχεται από την Ελλάδα, ενώ για τα βιομηχανικά και βιοτεχνικά προϊόντα και τις υπηρεσίες ως βασικό κριτήριο ορίζεται το ποσοστό του κόστους παραγωγής που πραγματοποιείται στην Ελλάδα, ιδίως στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.

Το σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, ταυτοποιεί την ελληνική προστιθέμενη αξία προϊόντων και υπηρεσιών διαφόρων κατηγοριών. Βρίσκεται στη διάθεση των επιχειρήσεων που παράγουν στη χώρα μας αλλά και των καταναλωτών σε όλον τον κόσμο που επιλέγουν την ελληνική γη, τα ελληνικά χέρια και το ελληνικό μυαλό.

Σκοπός του είναι η εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα που δηλώνονται ελληνικά και η αποφυγή φαινομένων παραπλάνησης τους, η προστασία των συμφερόντων των παραγωγών από απομιμήσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα μέσα από τη δράση αυτή προωθούνται τα τοπικά προϊόντα και η τοπική επιχειρηματικότητα, μέρος της οποίας αποτελούν οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις παραγωγών και μεταποιητών των ελληνικών προϊόντων.

Το Ελληνικό Σήμα στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου

Το Ελληνικό Σήμα αποτέλεσε μια πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου  Ανάπτυξης και Επενδύσεων με στόχο την ανάδειξη των πιστοποιημένων ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου έχει συσταθεί «Επιτροπή Ελληνικού Σήματος», με αντικείμενο την υποβολή προτάσεων προς τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έκδοση κανονισμών και το συντονισμό των διαδικασιών για την απονομή του Σήματος Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, (Ν. 4072/2012 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4155/2013). Πρόεδρος της ΕΕΣ ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ενώ τα μέλη και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής ορίζονται από τα άρθρα 185 και 186 του ν. 4072/2012, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4155/2013.

 

Επικοινωνία

Αποφάσεις Επιτροπής Ελληνικού Σήματος

Φορείς Απονομής

Α. Γενικό Χημείο του Κράτους

Στο παρακάτω link μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Β. ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ), είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αποστολή του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, είναι:

• η παροχή διαρκούς, ολοκληρωμένης υποστήριξης των αγροτικών δραστηριοτήτων, μέσω της έρευνας,

• η διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων, μέσω της πιστοποίησης,

• η αγροτική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση,

• η προώθηση καινοτομίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλη την αγροδιατροφική αλυσίδα, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα, τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων και την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας της χώρας.

Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, σε εφαρμογή του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11.04.2012) έχει οριστεί αρμόδιος φορέας απονομής του Ελληνικού Σήματος για τα κάτωθι προϊόντα:

• Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, σύμφωνα με την ΚΥΑ Κ4-7838 (ΦΕΚ 1432/Β/4.06.2014) «Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο Γάλα και στα Γαλακτοκομικά προϊόντα»,

• Εξαιρετικό Παρθένο και Παρθένο Ελαιόλαδο, σύμφωνα με την ΚΥΑ 63578/17 (ΦΕΚ Β’ 2111/20.06.17): «Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο Εξαιρετικό Παρθένο και Παρθένο Ελαιόλαδο» και

• Επιτραπέζιες Ελιές, σύμφωνα με την ΚΥΑ 63585/17 (ΦΕΚ Β’ 2120/21.06.17): «Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στις επιτραπέζιες ελιές».

Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, για το λόγο αυτό δέχεται αιτήσεις από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που διαθέτουν στην αγορά με την επωνυμία τους τα ανωτέρω προϊόντα, διενεργεί ελέγχους με σκοπό την εξακρίβωση της δυνατότητας συμμόρφωσης αυτών με τις απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου και προβαίνει στην καταχώρησή τους στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών». Επιπλέον ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με το άρθρο 149, παρ. 2 του ν. 4635/ ΦΕΚ Α’ 167/30.10.19 που αποτελεί τροποποίηση του Ν. 4072/2012, ως αρμόδιος Φορέας της χώρας για την τήρηση του «Μητρώου Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων και Δικαιούχων Χρήσης Ενδείξεων Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε.», απονέμει το Ελληνικό Σήμα σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να κάνουν χρήση αυτού, στα προϊόντα Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε. για τα οποία έχουν λάβει έγκριση.

Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, για το λόγο αυτό δέχεται αιτήσεις από τις εγκεκριμένες επιχειρήσεις για την παραγωγή ή/και συσκευασία ή/και εμπορία προϊόντων Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε., με σκοπό την αυτοδίκαιη απονομή του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος και προβαίνει στην καταχώρησή τους στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών».

Τέλος, ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ διενεργεί ελέγχους στην αγορά προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν μη ορθή χρήση ή κατάχρηση του Ελληνικού Σήματος από καταχωρισμένες στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών» ή μη επιχειρήσεις.

Επικοινωνία

Συγκρότηση Επιτροπής Ελληνικού Σήματος
Previous slide
Next slide
Απονομή του Ελληνικού Σήματος στο εξαιρετικά παρθένο και παρθένο ελαιόλαδο και στις επιτραπέζιες ελιές - 2018
Previous slide
Next slide
Απονομή του Ελληνικού Σήματος στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα - 2015

Ελληνικό Σήμα

Το Ελληνικό Σήμα πιστοποιεί την προέλευση προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται στην Ελλάδα. Αποτελεί επίσημο Σήμα του Ελληνικού Κράτους και απονέμεται με βάση τους Κανονισμούς Απονομής, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών.

Βασικό κριτήριο για την απονομή είναι η εγχώρια προστιθέμενη αξία. Για τα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, απαιτείται η παραγωγή, η εκτροφή και η συγκομιδή να πραγματοποιείται στην ελληνική επικράτεια. Για τα μεταποιημένα προϊόντα, απαιτείται η βασική πρώτη ύλη να προέρχεται από την Ελλάδα, ενώ για τα βιομηχανικά και βιοτεχνικά προϊόντα και τις υπηρεσίες ως βασικό κριτήριο ορίζεται το ποσοστό του κόστους παραγωγής που πραγματοποιείται στην Ελλάδα, ιδίως στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.

Το σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, ταυτοποιεί την ελληνική προστιθέμενη αξία προϊόντων και υπηρεσιών διαφόρων κατηγοριών. Βρίσκεται στη διάθεση των επιχειρήσεων που παράγουν στη χώρα μας αλλά και των καταναλωτών σε όλον τον κόσμο που επιλέγουν την ελληνική γη, τα ελληνικά χέρια και το ελληνικό μυαλό.

Σκοπός του είναι η εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα που δηλώνονται ελληνικά και η αποφυγή φαινομένων παραπλάνησης τους, η προστασία των συμφερόντων των παραγωγών από απομιμήσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα μέσα από τη δράση αυτή προωθούνται τα τοπικά προϊόντα και η τοπική επιχειρηματικότητα, μέρος της οποίας αποτελούν οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις παραγωγών και μεταποιητών των ελληνικών προϊόντων.

Το Ελληνικό Σήμα στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου

Το Ελληνικό Σήμα αποτέλεσε μια πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου  Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με στόχο την ανάδειξη των πιστοποιημένων ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου έχει συσταθεί «Επιτροπή Ελληνικού Σήματος», με αντικείμενο την υποβολή προτάσεων προς τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έκδοση κανονισμών και το συντονισμό των διαδικασιών για την απονομή του Σήματος Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, (Ν. 4072/2012 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4155/2013). Πρόεδρος της ΕΕΣ ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ενώ τα μέλη και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής ορίζονται από τα άρθρα 185 και 186 του ν. 4072/2012, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4155/2013.

Επικοινωνία

Αποφάσεις Επιτροπής Ελληνικού Σήματος

Φορείς Απονομής

Α. Γενικό Χημείο του Κράτους

Στο παρακάτω link μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Β. ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ), είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αποστολή του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, είναι:

• η παροχή διαρκούς, ολοκληρωμένης υποστήριξης των αγροτικών δραστηριοτήτων, μέσω της έρευνας,

• η διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων, μέσω της πιστοποίησης,

• η αγροτική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση,

• η προώθηση καινοτομίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλη την αγροδιατροφική αλυσίδα, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα, τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων και την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας της χώρας.

Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, σε εφαρμογή του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11.04.2012) έχει οριστεί αρμόδιος φορέας απονομής του Ελληνικού Σήματος για τα κάτωθι προϊόντα:

• Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, σύμφωνα με την ΚΥΑ Κ4-7838 (ΦΕΚ 1432/Β/4.06.2014) «Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο Γάλα και στα Γαλακτοκομικά προϊόντα»,

• Εξαιρετικό Παρθένο και Παρθένο Ελαιόλαδο, σύμφωνα με την ΚΥΑ 63578/17 (ΦΕΚ Β’ 2111/20.06.17): «Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο Εξαιρετικό Παρθένο και Παρθένο Ελαιόλαδο» και

• Επιτραπέζιες Ελιές, σύμφωνα με την ΚΥΑ 63585/17 (ΦΕΚ Β’ 2120/21.06.17): «Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στις επιτραπέζιες ελιές».

Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, για το λόγο αυτό δέχεται αιτήσεις από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που διαθέτουν στην αγορά με την επωνυμία τους τα ανωτέρω προϊόντα, διενεργεί ελέγχους με σκοπό την εξακρίβωση της δυνατότητας συμμόρφωσης αυτών με τις απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου και προβαίνει στην καταχώρησή τους στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών». Επιπλέον ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με το άρθρο 149, παρ. 2 του ν. 4635/ ΦΕΚ Α’ 167/30.10.19 που αποτελεί τροποποίηση του Ν. 4072/2012, ως αρμόδιος Φορέας της χώρας για την τήρηση του «Μητρώου Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων και Δικαιούχων Χρήσης Ενδείξεων Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε.», απονέμει το Ελληνικό Σήμα σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να κάνουν χρήση αυτού, στα προϊόντα Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε. για τα οποία έχουν λάβει έγκριση.

Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, για το λόγο αυτό δέχεται αιτήσεις από τις εγκεκριμένες επιχειρήσεις για την παραγωγή ή/και συσκευασία ή/και εμπορία προϊόντων Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε., με σκοπό την αυτοδίκαιη απονομή του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος και προβαίνει στην καταχώρησή τους στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών».

Τέλος, ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ διενεργεί ελέγχους στην αγορά προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν μη ορθή χρήση ή κατάχρηση του Ελληνικού Σήματος από καταχωρισμένες στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών» ή μη επιχειρήσεις.

Επικοινωνία