ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

” Η σημερινή οικονομική συγκυρία καθιστά αναγκαία την ανάδειξη των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών προκειμένου να ενισχυθούν η εγχώρια παραγωγή και οι εξαγωγές. Το ελληνικό σήμα ταυτοποιεί την προέλευση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών ώστε να κατακτήσουν μια ξεχωριστή θέση στις επιλογές των καταναλωτών τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς. “

Ελληνικό Σήμα

Το Ελληνικό Σήμα πιστοποιεί την προέλευση προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται στην Ελλάδα. Αποτελεί επίσημο Σήμα του Ελληνικού Κράτους και απονέμεται με βάση τους Κανονισμούς Απονομής, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών.

Βασικό κριτήριο για την απονομή είναι η εγχώρια προστιθέμενη αξία. Για τα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, απαιτείται η παραγωγή, η εκτροφή και η συγκομιδή να πραγματοποιείται στην ελληνική επικράτεια. Για τα μεταποιημένα προϊόντα, απαιτείται η βασική πρώτη ύλη να προέρχεται από την Ελλάδα, ενώ για τα βιομηχανικά και βιοτεχνικά προϊόντα και τις υπηρεσίες ως βασικό κριτήριο ορίζεται το ποσοστό του κόστους παραγωγής που πραγματοποιείται στην Ελλάδα, ιδίως στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.

Το σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, ταυτοποιεί την ελληνική προστιθέμενη αξία προϊόντων και υπηρεσιών διαφόρων κατηγοριών. Βρίσκεται στη διάθεση των επιχειρήσεων που παράγουν στη χώρα μας αλλά και των καταναλωτών σε όλον τον κόσμο που επιλέγουν την ελληνική γη, τα ελληνικά χέρια και το ελληνικό μυαλό.

 

Σκοπός του είναι η εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα που δηλώνονται ελληνικά και η αποφυγή φαινομένων παραπλάνησης τους, η προστασία των συμφερόντων των παραγωγών από απομιμήσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα μέσα από τη δράση αυτή προωθούνται τα τοπικά προϊόντα και η τοπική επιχειρηματικότητα, μέρος της οποίας αποτελούν οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις παραγωγών και μεταποιητών των ελληνικών προϊόντων.

Το Ελληνικό Σήμα στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου

Το Ελληνικό Σήμα αποτέλεσε μια πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου  Ανάπτυξης και Επενδύσεων με στόχο την ανάδειξη των πιστοποιημένων ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου έχει συσταθεί «Επιτροπή Ελληνικού Σήματος», με αντικείμενο την υποβολή προτάσεων προς τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έκδοση κανονισμών και το συντονισμό των διαδικασιών για την απονομή του Σήματος Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, (Ν. 4072/2012 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4155/2013). Πρόεδρος της ΕΕΣ ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ενώ τα μέλη και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής ορίζονται από τα άρθρα 185 και 186 του ν. 4072/2012, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4155/2013.

Επικοινωνία

Νομοθετικό πλαίσιο

Νόμος 4072/2012 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ' "ΣΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Νόμος 4072/2012  άρθρα 184-196, όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις του ν. 4155/2013 και του αρ. 149 του ν. 4635/2019.

Σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών - ΦΕΚ 3356/2014

ΦΕΚ 3356/Β/15-12-2014 – Δημοσίευση υπουργικής απόφασης σήματος ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών

Σήμα Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών - ΦΕΚ 3555/2014

ΦΕΚ 3555/Β/30-12-2014 – Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμό 67382 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3356/Β/2014)

Αποφάσεις Επιτροπής Ελληνικού Σήματος

Συγκρότηση Επιτροπής Ελληνικού Σήματος
Previous slide
Next slide
Απονομή του Ελληνικού Σήματος στο εξαιρετικά παρθένο και παρθένο ελαιόλαδο και στις επιτραπέζιες ελιές - 2018
Previous slide
Next slide
Απονομή του Ελληνικού Σήματος στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα - 2015

Ελληνικό Σήμα

Το Ελληνικό Σήμα πιστοποιεί την προέλευση προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται στην Ελλάδα. Αποτελεί επίσημο Σήμα του Ελληνικού Κράτους και απονέμεται με βάση τους Κανονισμούς Απονομής, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών.

Βασικό κριτήριο για την απονομή είναι η εγχώρια προστιθέμενη αξία. Για τα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, απαιτείται η παραγωγή, η εκτροφή και η συγκομιδή να πραγματοποιείται στην ελληνική επικράτεια. Για τα μεταποιημένα προϊόντα, απαιτείται η βασική πρώτη ύλη να προέρχεται από την Ελλάδα, ενώ για τα βιομηχανικά και βιοτεχνικά προϊόντα και τις υπηρεσίες ως βασικό κριτήριο ορίζεται το ποσοστό του κόστους παραγωγής που πραγματοποιείται στην Ελλάδα, ιδίως στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.

Το σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, ταυτοποιεί την ελληνική προστιθέμενη αξία προϊόντων και υπηρεσιών διαφόρων κατηγοριών. Βρίσκεται στη διάθεση των επιχειρήσεων που παράγουν στη χώρα μας αλλά και των καταναλωτών σε όλον τον κόσμο που επιλέγουν την ελληνική γη, τα ελληνικά χέρια και το ελληνικό μυαλό.

Σκοπός του είναι η εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα που δηλώνονται ελληνικά και η αποφυγή φαινομένων παραπλάνησης τους, η προστασία των συμφερόντων των παραγωγών από απομιμήσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα μέσα από τη δράση αυτή προωθούνται τα τοπικά προϊόντα και η τοπική επιχειρηματικότητα, μέρος της οποίας αποτελούν οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις παραγωγών και μεταποιητών των ελληνικών προϊόντων.

Το Ελληνικό Σήμα στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου

Το Ελληνικό Σήμα αποτέλεσε μια πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου  Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με στόχο την ανάδειξη των πιστοποιημένων ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου έχει συσταθεί «Επιτροπή Ελληνικού Σήματος», με αντικείμενο την υποβολή προτάσεων προς τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έκδοση κανονισμών και το συντονισμό των διαδικασιών για την απονομή του Σήματος Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, (Ν. 4072/2012 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4155/2013). Πρόεδρος της ΕΕΣ ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ενώ τα μέλη και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής ορίζονται από τα άρθρα 185 και 186 του ν. 4072/2012, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4155/2013.

Επικοινωνία

Νομοθετικό πλαίσιο

Νόμος 4072/2012 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ' "ΣΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Νόμος 4072/2012  άρθρα 184-196, όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις του ν. 4155/2013 και του αρ. 149 του ν. 4635/2019.

Σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών - ΦΕΚ 3356/2014

ΦΕΚ 3356/Β/15-12-2014 – Δημοσίευση υπουργικής απόφασης σήματος ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών

Σήμα Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών - ΦΕΚ 3555/2014

ΦΕΚ 3555/Β/30-12-2014 – Διόρθωση σφάλματος στην υπ’αριθμό 67382 απόφαση (ΦΕΚ 3356/Β/2014)

Αποφάσεις Επιτροπής Ελληνικού Σήματος