ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΓΟΡΑ «OPEN MARKET»

Περιεχόμενα

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Πληροφοριακού Συστήματος

Διευκρινήσεις σχετικά με τη χρήση του συστήματος

  • “Σύμφωνα  με  το  υπ’ αριθ. πρωτ. 91574/03.09.2020 έγγραφο ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ  ότι : Όσον  αφορά τις  Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, ο ορισμός  χρηστών, σύμφωνα με  την παράγραφο 4 του  άρθρου 58 του ν. 4497/2017 (Α΄171), όπως αυτό τροποποιήθηκε  με  το άρθρο 25  του ν. 4712/2020 (Α΄ 146), θα  γίνει  με  ενιαία απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη. Οι εν λόγω χρήστες,  μετά την έγκρισή  τους  θα  έχουν  αρμοδιότητα καταχώρισης των  λαϊκών  αγορών  που  λειτουργούν  στα  όρια  αρμοδιότητάς  τους.”
  • Διευκρινίζεται ότι υπάρχει δυνατότητα εγγραφής 2 χρηστών ανά Περιφέρεια, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο.
  • Υπενθυμίζεται η υποχρέωση εγγραφής 2 χρηστών για όλους τους Δήμους της χώρας.
  • Ερωτήματα που άπτονται θεσμικών θεμάτων θα υποβάλλονται μέσω του συστήματος (openmarket.mindev.gov.gr) μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής των χρηστών.

Συνοδευτικά έγγραφα

Ανακοινώσεις