ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΓΟΡΑ «OPEN MARKET»

Περιεχόμενα

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Πληροφοριακού Συστήματος

https://openmarket.mindev.gov.gr/

Διευκρινήσεις σχετικά με την καταγραφή των αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου

Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) καταγράφονται οι υφιστάμενοι κάτοχοι άδειας υπαίθριου εμπορίου, δηλαδή όσοι απέκτησαν άδεια πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4849/2021, ήτοι πριν την 1η Φεβρουαρίου 2022, ως εξής :


αα) Κάτοχοι αδειών παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4849/2021 ή προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου.
αβ) Κάτοχοι αδειών επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4849/2021 ή προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου.
αγ) Κάτοχοι αδειών χειροτέχνη-καλλιτέχνη οι οποίες χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου νόμου για το υπαίθριο εμπόριο, δηλαδή το άρθρο 45 του ν. 4497/
2017 (Α΄ 171).

 

Οι κάτοχοι άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή στο στάσιμο και το πλανόδιο εμπόριο θα καταχωρίσουν τις άδειές τους στο Σύστημα από τις 15/02/2024 έως τις 15/05/2024.
Επισημαίνεται ότι η καταχώριση θα αφορά άδειες οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4849/2021 ή προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου.


Οι κάτοχοι άδειας χειροτέχνη-καλλιτέχνη θα καταχωρίσουν τις άδειές τους στο Σύστημα ομοίως από τις 15/02/2024 έως τις 15/05/2024.
Επισημαίνεται ότι η καταχώριση θα αφορά μόνο τις άδειες οι οποίες έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4497/2017.


Οι κάτοχοι άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών θα καταχωρίσουν τις άδειές τους στο Σύστημα από τις 15/03/2024 έως τις 15/06/2024.
Επισημαίνεται ότι η καταχώριση θα αφορά άδειες, οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4849/2021 ή προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου

Διευκρινήσεις σχετικά με τη χρήση του συστήματος από Περιφέρειες και Δήμους

  • “Σύμφωνα  με  το  υπ’ αριθ. πρωτ. 91574/03.09.2020 έγγραφο ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ  ότι : Όσον  αφορά τις  Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, ο ορισμός  χρηστών, σύμφωνα με  την παράγραφο 4 του  άρθρου 58 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), όπως αυτό τροποποιήθηκε  με  το άρθρο 25  του ν. 4712/2020 (Α’ 146), θα  γίνει  με  ενιαία απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη. Οι εν λόγω χρήστες,  μετά την έγκρισή  τους  θα  έχουν  αρμοδιότητα καταχώρισης των  λαϊκών  αγορών  που  λειτουργούν  στα  όρια  αρμοδιότητάς  τους.”
  • Διευκρινίζεται ότι υπάρχει δυνατότητα εγγραφής 2 χρηστών ανά Περιφέρεια, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο.
  • Υπενθυμίζεται η υποχρέωση εγγραφής 2 χρηστών για όλους τους Δήμους της χώρας.
  • Ερωτήματα που άπτονται θεσμικών θεμάτων θα υποβάλλονται μέσω του συστήματος (openmarket.mindev.gov.gr) μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής των χρηστών.

Συνοδευτικά έγγραφα

Ανακοινώσεις