Γ.Ε.ΜΗ.
Θεσμικο πλαισιο ΓΕΜΗ - Γενικες πληροφοριες

Περιεχόμενα

Α. Θεσμικό Πλαίσιο

Νομοθεσία

Σκοπός του νόμου είναι, με την ενσωμάτωση του Κεφαλαίου III της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186), η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η επέκταση της χρήσης ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών για την ευκολότερη, ταχύτερη και χρονικά και οικονομικά αποδοτικότερη έναρξη οικονομικής δραστηριότητας μέσω της σύστασης εταιρείας ή της εγκατάστασης υποκαταστήματος και η προσβασιμότητα στην πληροφορία, σχετικά με τις επιχειρήσεις. Mε τον παρόντα νόμο, επιπλέον, προβλέπεται η εξ ολοκλήρου επιγραμμική σύσταση εταιρειών και η καταχώριση υποκαταστημάτων, καθώς και η εξ ολοκλήρου επιγραμμική υποβολή πράξεων και στοιχείων με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών και της χρήσης νέων τεχνολογιών, ως προς τους κανόνες σύστασης εταιρειών.

Αντικείμενο του νόμου είναι η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 στο εθνικό εσωτερικό δίκαιο, κατά το μέρος που τροποποιεί την Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 (L 186), και η θέσπιση ρυθμίσεων που θα επιτρέψουν τη μείωση του χρόνου και του κόστους σύστασης εταιρείας μέσω της πλήρους ηλεκτρονικοποίησης των διαδικασιών και της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) με άλλα μητρώα του Δημοσίου, καθώς και με το σύστημα διασύνδεσης των μητρώων επιχειρήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε. – B.R.I.S.). Παράλληλα, αντικείμενο του νόμου είναι η δημιουργία ενός σαφούς και απλουστευμένου πλαισίου καταχώρισης και δημοσίευσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) των πράξεων δηλώσεων ή στοιχείων εταιρειών που απαιτούν εμπορική δημοσιότητα, καθώς και η θεσμοθέτηση ενός, διακριτού από το Γ.Ε.ΜΗ., Μητρώου Μη Εμπορικής Οικονομικής Δραστηριότητας (Μ.Μ.Ε.Ο.Δ.), προκειμένου να είναι δυνατή η καταγραφή της οικονομικής

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια:

α) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)»: Το εθνικό μητρώο εμπορικής δημοσιότητας, στο οποίο πραγματοποιείται η δημοσιότητα πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων των υπόχρεων προσώπων.

β) «Πληροφοριακό Σύστημα Γ.Ε.ΜΗ.»: Το ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρισης και αποθήκευσης πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων, καθώς και η υποδομή τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνίας που το υποστηρίζει και είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr).

γ) «Διαδικτυακός τόπος Γ.Ε.ΜΗ.»: Ο ιστότοπος στον οποίο πραγματοποιείται η δημοσίευση καταχωριστέας πράξης, στοιχείου ή δήλωσης, που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία απαιτεί εμπορική δημοσιότητα.

δ) «Σύστημα Διασύνδεσης Μητρώων Επιχειρήσεων (Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε. – B.R.I.S.)»: Το σύστημα διασύνδεσης των μητρώων επιχειρήσεων των κρατών μελών που αναφέρεται στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1042 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 18ης Ιουνίου 2021 «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132» (L 225).

ε) «Ευρωπαϊκός μοναδικός ταυτοποιητής (EUID)»: Ο μοναδικός ταυτοποιητής για σκοπούς επικοινωνίας μεταξύ των μητρώων, όπως αναφέρεται στο σημείο 9 του Παραρτήματος του Eκτελεστικού Kανονισμού (ΕΕ) 2021/1042, που επιτρέπει την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση των εταιρειών κατά την επικοινωνία μεταξύ των μητρώων μέσω της πλατφόρμας του Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε. – B.R.I.S..

στ) «Υπηρεσία Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.)»: Το φυσικό πρόσωπο ή η υπηρεσία που είναι αρμόδια για την έναρξη, τη διεκπεραίωση και την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης εταιρείας.

ζ) «Πληροφοριακό Σύστημα Υ.Μ.Σ.»: Το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων σύστασης των εταιρειών και καταχώρισής τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το οποίο διαχειρίζονται οι Υ.Μ.Σ. και είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr).

η) «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης» (e-Υ.Μ.Σ.): Η ψηφιακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αίτησης επιγραμμικής (on-line) σύστασης και καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., την οποία χρησιμοποιούν αποκλειστικά οι ιδρυτές και η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr).

  θ) «Διαλειτουργικότητα»: Η διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων, που έχει ως σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών που καταχωρίζονται σε αυτά για την υλοποίηση της αρχής «μόνο άπαξ».

ι) «Μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης»: Υλική και άυλη μονάδα, η οποία περιέχει δεδομένα ταυτοποίησης προσώπου και χρησιμοποιείται για την επαλήθευση ταυτότητας σε επιγραμμικές υπηρεσίες. Ως τέτοιο νοείται το μέσο που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, «σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ» (L 257) και στο Κεφάλαιο Θ΄ του    ν. 4727/2020 (Α΄ 184). Το ως άνω μέσο μπορεί να έχει εκδοθεί και σε άλλο κράτος μέλος και χρησιμοποιείται για την επαλήθευση των φυσικών ή νομικών προσώπων ή φυσικών προσώπων που εκπροσωπούν νομικά πρόσωπα με έδρα σε άλλο κράτος μέλος.

ια) «Σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης»: Σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, στο πλαίσιο του οποίου εκδίδονται μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σε φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν νομικά πρόσωπα.

ιβ) «Ηλεκτρονικά μέσα»: Ηλεκτρονικός εξοπλισμός για την επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης, και την αποθήκευση δεδομένων, μέσω του οποίου τα στοιχεία αποστέλλονται αρχικά και παραλαμβάνονται στον προορισμό τους.

ιγ) «Εμπορική δημοσιότητα»: Η εγγραφή ή καταχώριση και η δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ., πράξεων ή στοιχείων που πρέπει να δημοσιεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί εμπορικών εταιρειών.

ιδ) «Συστατική δημοσιότητα»: Η καταχώριση και ταυτόχρονη δημοσίευση πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων στο Γ.Ε.ΜΗ., τα έννομα αποτελέσματα των οποίων εκκινούν από την ημερομηνία καταχώρισης και ταυτόχρονης δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ..

ιε) «Δηλωτική δημοσιότητα»: Η καταχώριση και ταυτόχρονη δημοσίευση πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων στο Γ.Ε.ΜΗ., τα έννομα αποτελέσματα των οποίων εκκινούν από την ημερομηνία τέλεσής τους.

ιστ) «Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. (Υ.Γ.Ε.ΜΗ.)»: Οι υπηρεσίες στις οποίες ανατίθεται η τήρηση του Γ.Ε.ΜΗ. και η αρμοδιότητα καταχώρισης και δημοσίευσης πράξεων, στοιχείων και δηλώσεων σε αυτό για την εκπλήρωση του σκοπού της εμπορικής δημοσιότητας.

ιζ) «Έλεγχος νομιμότητας»: Ο προληπτικός ουσιαστικός έλεγχος που διενεργείται από τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. (Υ.Γ.Ε.ΜΗ.) για τη διαπίστωση της συμφωνίας του περιεχομένου των προς καταχώριση και δημοσίευση πράξεων, στοιχείων και δηλώσεων με το καταστατικό και με τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου που διέπουν το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο.

ιη) «Έλεγχος πληρότητας»: Ο τυπικός έλεγχος που διενεργείται από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ., προκειμένου να διαπιστώσουν ότι η αίτηση καταχώρισης και δημοσίευσης πράξης, στοιχείου ή δήλωσης, συνοδεύεται από όλα τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, χωρίς να υπεισέλθουν στον έλεγχο του περιεχομένου αυτών.

ιθ) «Αυτόματη καταχώριση»: Η καταχώριση και δημοσίευση δηλωτικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων που πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στο Γ.Ε.ΜΗ. με αποκλειστική ευθύνη του υπόχρεου για την καταχώριση και τη δημοσίευση, χωρίς να προηγείται έλεγχος νομιμότητας από την αρμόδια Υ.Γ.ΕΜΗ..

κ) «Επιγραμμική καταχώριση υποκαταστήματος»: Η διαδικασία καταχώρισης που καταλήγει στη δημοσιοποίηση πράξεων και στοιχείων σχετικά με υποκατάστημα εταιρείας που έχει συσταθεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

κα) «Σύσταση εταιρείας»: Η διαδικασία ίδρυσης μιας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων της κατάρτισης της ιδρυτικής πράξης και όλων των αναγκαίων μέτρων για την καταχώριση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ..

κβ) «Υπόδειγμα»: Τo πρότυπo καταστατικό για τη σύσταση εταιρείας ή η πρότυπη πράξη που καταχωρίζεται και δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με τη μορφή του ιδιωτικού εγγράφου.

κγ) «Πιστοποιημένος χρήστης Γ.Ε.ΜΗ.»: Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ., ο οποίος καταχωρίζει και δημοσιεύει πράξεις, στοιχεία ή δηλώσεις στο πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ. και ο εξουσιοδοτημένος συμβολαιογράφος, ο οποίος καταχωρίζει και δημοσιεύει συμβολαιογραφικές πράξεις στο πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ..

κδ) «Πιστοποιημένος χρήστης Υ.Μ.Σ.»: Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ο εξουσιοδοτημένος συμβολαιογράφος που λειτουργεί ως Υ.Μ.Σ. για τη σύσταση εταιρειών.

κε) «Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας»: Το πιστοποιητικό που παρέχει πλήρη πληροφόρηση για την κατάσταση και λειτουργία της επιχείρησης, η οποία παρέχεται μέσω της διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ. με το πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου Αφερεγγυότητας που προβλέπεται στο άρθρο 213 του   ν. 4738/2020 (Α΄ 207) και το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.- Π.Π.).

κστ) «Μητρώο πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.»: Το μητρώο των ειδικά εξουσιοδοτημένων φυσικών προσώπων να πραγματοποιούν καταχωρίσεις και δημοσιεύσεις στα πληροφοριακά συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ..

κζ) «Μητρώο Μη Εμπορικής Οικονομικής Δραστηριότητας (Μ.Μ.Ε.Ο.Δ.)»: Το διακριτό μητρώο μη εμπορικής οικονομικής δραστηριότητας, που τηρείται στο Γ.Ε.ΜΗ., όπου εγγράφονται τα νομικά πρόσωπα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και δεν διενεργούν εμπορικές πράξεις.

κη) «Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων»: Το ενιαίο, εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο στο οποίο καταχωρίζονται οι μοναδικές επωνυμίες και οι μοναδικοί διακριτικοί τίτλοι όλων των φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν εμπορική και οικονομική δραστηριότητα.

 

 1. Η λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ., της Υ.Μ.Σ. και των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
 2. Η άσκηση της εποπτείας του Υπουργού αφορά ιδίως:

 

α) στη μέριμνα για την εφαρμογή του παρόντος νόμου και των διατάξεων του εταιρικού δικαίου από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.,

β) στη συμμόρφωση του Γ.Ε.ΜΗ. με τους κανόνες του εθνικού και του ενωσιακού δικαίου, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς και τα εμπορικά μητρώα των κρατών μελών,

γ) στην εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών και στην έγκριση της προκήρυξης έργων πληροφορικής για την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.,

δ) στον έλεγχο της υλοποίησης της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. με άλλα μητρώα του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, του εσωτερικού και του εξωτερικού,

 ε) στη λογιστική παρακολούθηση και στον έλεγχο της είσπραξης και κατανομής των εσόδων από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., που προβλέπονται στα άρθρα 14 και 49, καθώς και των εξόδων για τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. των επιμελητηρίων και στη διενέργεια σχετικού διαχειριστικού ελέγχου και

στ) στον έλεγχο των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των επιμελητηρίων, που προβλέπονται στην περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 20, ως προς την τήρηση του άρθρου 6, περί πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. και των παρ. 6 και 7 του άρθρου 20, περί στελέχωσης των Υ.ΓΕ.Μ.Η..

Εφόσον πραγματοποιείται στην Υ.Μ.Σ., στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Μ.Μ.Ε.Ο.Δ., που προβλέπεται στο άρθρο 52, επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το Τμήμα Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)» (L 119) και τον ν. 4624/2019 (A΄ 137), σε συνδυασμό με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134), περί δεδομένων του δημόσιου τομέα.

1. Συστήνεται μητρώο πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., το οποίο τηρείται από το Τμήμα Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.. Στο μητρώο εγγράφονται αποκλειστικά οι υπάλληλοι των Υ.Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και οι συμβολαιογράφοι που επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του πιστοποιημένου χρήστη Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.. Κατάλογος με τα ονόματα των πιστοποιημένων συμβολαιογράφων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ..

2. Οι πιστοποιημένοι χρήστες Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. της παρ. 1 λαμβάνουν κωδικούς πρόσβασης από το Τμήμα Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., οι οποίοι είναι προσωπικοί και μοναδικοί και οι κατοχοί τους είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη χρήση και την τήρηση της μυστικότητάς τους. Οι ενέργειες των πιστοποιημένων χρηστών καταγράφονται στα πληροφοριακά σύστηματα Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. και το αρχείο καταγραφής διατηρείται επ’ αόριστον.

3. Αν ο πιστοποιημένος χρήστης Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. απωλέσει την ιδιότητα του υπαλλήλου Υ.Γ.Ε.Μ.Η. ή του συμβολαιογράφου:

α) ενημερώνει αμελλητί το Τμήμα Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., προκειμένου να ανακληθούν οι κωδικοί πρόσβασης που του έχουν δοθεί και

β) απέχει από την πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. και την καταχώριση οποιουδήποτε στοιχείου σε αυτά.

4. Το Τμήμα Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αναλυτικό πίνακα με το σύνολο των πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. και δίδει σε αυτήν συνεχή πρόσβαση στο αρχείο καταγραφής της παρ. 2.

1. Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) είναι το εθνικό μητρώο εμπορικής δημοσιότητας, στο οποίο πραγματοποιείται η δημοσιότητα πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων των υπόχρεων προσώπων.

2. Ο παρών νόμος δεν θίγει:

α) την αρμοδιότητα δημόσιων υπηρεσιών, όπως προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, για την τήρηση ειδικών μητρώων, με σκοπό άλλον από αυτόν της εμπορικής δημοσιότητας,

β) τη δυνατότητα των επιμελητηρίων να τηρούν για τα μέλη τους μητρώα ανεξάρτητα από το Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τον ν. 4497/2017 (Α’ 171).

 1. Στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται υποχρεωτικά:

 

α) Η Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) του ν. 4548/2018   (Α΄ 104),

β) η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) του ν. 3190/1955 (Α΄ 91),

γ) η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) του ν. 4072/2012 (Α΄ 86),

δ) η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία του ν. 4072/2012,

ε) ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α΄ 196), στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός, ο οικοδομικός συνεταιρισμός και η ενεργειακή κοινότητα,

στ) η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.ΕΠ.) και ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων του  ν. 4430/2016 (Α΄ 205),

ζ) ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοιν.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του ν. 2716/1999   (Α΄ 96),

η) η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό του άρθρου 784 ΑΚ και του άρθρου 270 του ν. 4072/2012,

θ) ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2137/1985/ΕΟΚ (L 199, διορθωτικό L 247) που έχει την έδρα του στην ημεδαπή,

ι) η Ευρωπαϊκή Εταιρεία του Κανονισμού (ΕΚ) 2157/2001 (L 294) που έχει την έδρα της στην ημεδαπή,

ια) η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία του Κανονισμού (ΕΚ) 1435/2003 (L 207), που έχει την έδρα της στην ημεδαπή,

ιβ) τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας που έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ),

ιγ) τα υποκαταστήματα ή τα πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και έχουν νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιρειών που αναφέρεται στην περ. ιβ),

ιδ) τα υποκαταστήματα ή τα πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περ. ιβ) και ιγ),

ιε) η κοινοπραξία του άρθρου 293 του ν. 4072/2012,

ιστ) οι ατομικές επιχειρήσεις με εγκατάσταση στην ημεδαπή και σκοπό το κέρδος που:

ιστα) διενεργούν εμπορικές πράξεις στο όνομά τους, κατά σύνηθες επάγγελμα, ή

ιστβ) διαθέτουν αγαθά ή υπηρεσίες ή διαμεσολαβούν στη διάθεση αυτών με επιχειρηματικό κίνδυνο, μέσω οργανωμένης υποδομής ή μέσω εκμετάλλευσης της εργασίας τρίτων προσώπων.

 1. Σε περίπτωση θανάτου του φυσικού προσώπου που είναι φορέας ατομικής επιχείρησης, οι κληρονόμοι μπορούν να επιλέξουν τη συνέχισή της με σύσταση νέου νομικού τύπου.
 2. Τα υποκαταστήματα ημεδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων εγγράφονται ηλεκτρονικά στο Γ.Ε.ΜΗ. από τους υπόχρεους εγγραφής της παρ. 1 και απαλλάσσονται από τα τέλη της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 49.

 

«4. (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 72 ΤΟΥ Ν. 5019/2023)»

 

 1. Δεν εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ.:

 

α) οι αστικές εταιρείες για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας δικηγόρων, συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών,

β) τα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77) και τον α.ν. 378/1968 (Α΄ 82),

γ) η Ναυτική Εταιρεία που συστήνεται κατά τον  ν. 959/1979 (Α΄ 192) και η Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) που συστήνεται κατά τον ν. 3182/2003 (Α΄ 220),

δ) τα γραφεία αλλοδαπών εταιρειών που εγκαθίστανται στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον α.ν. 89/1967  Α΄ 132).

Η εμπορική δημοσιότητα των πράξεων, στοιχείων ή δεδομένων των υπόχρεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 16 πραγματοποιείται με:

α) την εγγραφή ή καταχώριση αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ., και

β) την ταυτόχρονη δημοσίευση, στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., κατά περίπτωση, είτε εν συνόλω, είτε εν μέρει, της πράξης ή του στοιχείου που καταχωρίστηκε, είτε με μνεία για την καταχώριση πράξεων και στοιχείων για τα οποία προβλέπεται υποχρέωση εμπορικής δημοσιότητας.

 

 

Για τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 16, εκτός των περ. ιβ), ιγ), ιδ) και ιστ), η καταχώριση και η δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. των νομικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, είναι υποχρεωτική, προκειμένου να επέλθουν τα εξής έννομα αποτελέσματα:

α) η απόκτηση νομικής προσωπικότητας, εφόσον είναι υπό σύσταση,

β) η τροποποίηση του καταστατικού τους,

γ) η ολοκλήρωση της συγχώνευσης, της διάσπασης ή της μετατροπής τους,

δ) η θέση τους σε λύση, μετά από απόφαση των εταίρων τους ή μετά από έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης,

ε) η αναβίωσή τους, εφόσον είναι υπό εκκαθάριση, καθώς και στις περιπτώσεις παύσης των εργασιών της διαδικασίας πτώχευσης, λόγω της εξόφλησης των πτωχευτικών πιστωτών, πτωχευτικής αποκατάστασης ή σε όποια άλλη περίπτωση προβλέπεται αναβίωση νομικού προσώπου,

στ) η απώλεια της νομικής προσωπικότητας με την καταχώριση της διαγραφής του νομικού προσώπου,

ζ) η επανεγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. και η θέση εκ νέου σε κατάσταση εκκαθάρισης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28.

1. Τα πρόσωπα και οι ενώσεις προσώπων των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 16 δεν μπορούν να αντιτάξουν στους τρίτους τις πράξεις και τα στοιχεία για τα οποία δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσίευσης του άρθρου 17, εκτός αν αποδείξουν ότι οι τρίτοι τα γνώριζαν.

2. Σε περίπτωση ασυμφωνίας του κειμένου που δημοσιεύτηκε με το περιεχόμενο της πράξης ή του στοιχείου που έχει καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., τα πρόσωπα των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 16, δεν μπορούν να αντιτάξουν στους τρίτους το περιεχόμενο του κειμένου που δημοσιεύτηκε. Οι τρίτοι μπορούν να επικαλεστούν το στοιχείο που δημοσιεύτηκε, εκτός αν τα ανωτέρω πρόσωπα αποδείξουν ότι οι τρίτοι γνώριζαν το περιεχόμενο του κειμένου που έχει καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ..

3. Οι τρίτοι μπορούν να επικαλούνται πράξεις ή στοιχεία για τα οποία δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, εκτός εάν η έλλειψη δημοσιότητας καθιστά τις πράξεις ή τα στοιχεία ανίσχυρα.

4. Αν υπάρχει διάσταση μεταξύ της ημέρας καταχώρισης και της ημέρας δημοσίευσης, ως ημέρα καταχώρισης για τις αποσβεστικές προθεσμίες άσκησης ένδικων μέσων και βοηθημάτων λογίζεται η ημέρα δημοσίευσης.

 

 1. Συστήνεται και λειτουργεί στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας (Κ.Ε.Ε.Ε.), Τμήμα Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος του πρώτου εδαφίου ανατίθεται η εξουσία τελικής υπογραφής για το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος.
 2. Το Τμήμα Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. είναι αρμόδιο για:

 

α) την ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.,

β) την άμεση και τη σύμφωνη με τη χρονική ακολουθία καταχώρισής τους, λήψη και αποθήκευση των δεδομένων που διαβιβάζονται στα πληροφοριακά συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.,

γ) τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της ορθότητας, της πληρότητας και της ασφάλειας των δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ.,

δ) την κανονική, διαρκή και ασφαλή λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. στο Σύστημα Διασύνδεσης Μητρώων Επιχειρήσεων (Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε. – B.R.I.S.),

ε) την προστασία της βάσης δεδομένων και του πληροφοριακού συστήματος Γ.Ε.ΜΗ. από κακόβουλες ενέργειες,

στ) την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., καθώς και της διαλειτουργικότητάς τους με άλλα δημόσια ή ιδιωτικά μητρώα,

ζ) την ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής, η οποία αποτυπώνει την είσπραξη και κατανομή των εσόδων από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. και των εξόδων για τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., τη στατιστική παρακολούθηση αυτών και την παροχή μηνιαίων αναλυτικών αναφορών στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

η) την υποβολή εισηγήσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την προκήρυξη έργων για την αναβάθμιση του Γ.Ε.ΜΗ., που χρηματοδοτούνται από τους πόρους της παρ. 2 του άρθρου 49,

θ) την εισήγηση για ένταξη έργων αναβάθμισης του Γ.Ε.ΜΗ. στα χρηματοδοτικά προγράμματα Ε.Σ.Π.Α. του αρμόδιου υπουργείου, καθώς και την υποβολή εισηγήσεων για λήψη χρηματοδότησης για την εκτέλεση σχετικών έργων, εφόσον δεν επαρκούν για τη χρηματοδότησή τους οι πόροι της παρ. 2 του άρθρου 49,

ι) την υποβολή εισηγήσεων για την αντιμετώπιση προβλημάτων ή δυσλειτουργιών των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. προς τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή,

ια) την τήρηση του ενιαίου ηλεκτρονικού Μητρώου Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.,

ιβ) τη διασφάλιση της πρόσβασης στα πληροφοριακά συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. στα πρόσωπα που έχουν σχετικό δικαίωμα,

ιγ) την υποστήριξη των πιστοποιημένων χρηστών σε θέματα που αφορούν στη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.,

ιδ) την παροχή άμεσης, ακώλυτης, διαρκούς και πλήρους πρόσβασης, στο σύνολο των στοιχείων που καταχωρίζονται στα πληροφοριακά συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, μέσω κατάλληλων κωδικών πρόσβασης,

ιε) την περιοδική υποβολή αναφορών προς την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή με περιεχόμενο και περιοδικότητα που καθορίζεται με την απόφαση της παρ.5 του άρθρου 57.

 1. Οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. (Υ.Γ.Ε.ΜΗ.) διακρίνονται σε:

 

α) Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Υπουργείων και, συγκεκριμένα:

αα) Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται η υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή που είναι αποκλειστικά αρμόδια για τις εταιρείες της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104),

αβ) Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζεται η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων του ν. 4430/2016 (Α΄ 205), καθώς και τους Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης του            ν. 2716/1999 (Α΄ 96),

β) Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των επιμελητηρίων. Σε κάθε επιμελητήριο του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) συστήνεται Υ.Γ.Ε.ΜΗ., τουλάχιστον σε επίπεδο Τμήματος. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος ή της Διεύθυνσης της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ανατίθεται η εξουσία τελικής υπογραφής για το σύνολο των αρμοδιοτήτων της. Οι αρμοδιότητες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των επιμελητηρίων ασκούνται και παρέχονται ανεξάρτητα από τις ανταποδοτικές υπηρεσίες, που προσφέρουν τα επιμελητήρια προς τα μέλη τους, καθώς και από τις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών τους προς αυτά, που απορρέουν από συνδρομές.

γ) Πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι Γ.Ε.ΜΗ.. Κάθε συμβολαιογράφος που εντάσσεται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. δύναται να πραγματοποιεί καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ., συμβολαιογραφικών πράξεων που απαιτούν εμπορική δημοσιότητα, καθώς και των προσαρτώμενων σε αυτές στοιχείων ή δηλώσεων.

 1. Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των περ. α) και β) της παρ. 3 είναι αρμόδιες για: (διορθώθηκε με παρ. 1 άρθρου 71 ν. 5019/2023)

 

α) την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων του άρθρου 16,

β) κάθε καταχώριση και δημοσίευση που αφορά στους υπόχρεους εγγραφής,

γ) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο, τον έλεγχο πληρότητας και, όπου απαιτείται, τον έλεγχο νομιμότητας των σχετικών αιτήσεων, των συνοδευτικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων και τον έλεγχο αιτήσεων έγκρισης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου, καθώς και τη δέσμευση αυτών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 55,

δ) την απάντηση σε ερωτήματα που διαβιβάζονται μέσω του Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε. – B.R.I.S. και αφορούν στις πράξεις και τα στοιχεία των άρθρων 33, 35 και 39,

ε) την έκδοση πιστοποιητικών και τη χορήγηση αντιγράφων και αποσπασμάτων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 46,

στ) τη διεξαγωγή δειγματοληπτικού ελέγχου για τις συστάσεις εταιρειών μέσω e-Υ.Μ.Σ. και των αυτόματων καταχωρίσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. που πραγματοποιούνται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 26.

 1. Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των επιμελητηρίων καθορίζεται με βάση την έδρα ή την εγκατάσταση του υπόχρεου σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Αν στην έδρα ή στην εγκατάσταση της επιχείρησης υπάρχουν περισσότερα από ένα αμιγή επιμελητήρια, η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ορίζεται με βάση τον κύριο κωδικό αριθμό δραστηριότητας.

 

Αν επέλθει μεταβολή στην έδρα ή στην εγκατάσταση του υπόχρεου, η κατά τόπον αρμόδια, βάσει της αρχικής εγκατάστασης, Υ.Γ.Ε.ΜΗ., καταχωρίζει την επελθούσα μεταβολή στο Γ.Ε.ΜΗ.. Κάθε επόμενη καταχώριση διενεργείται από την κατά τόπον αρμόδια, βάσει της νέας εγκατάστασης, Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. Προγενέστερες αιτήσεις καταχώρισης που δεν έχουν διεκπεραιωθεί, κατά τη μεταφορά, από την κατά τόπον αρμόδια, βάσει της αρχικής εγκατάστασης, Υ.Γ.Ε.ΜΗ., διενεργούνται από την κατά τόπον αρμόδια, βάσει της νέας εγκατάστασης Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. Τα τέλη καταχώρισης του άρθρου 49 αποδίδονται υπέρ της δεύτερης. Το ετήσιο τέλος Γ.Ε.ΜΗ. του άρθρου 49 επιμερίζεται ανάλογα με τους μήνες παραμονής σε κάθε μια εκ των εκάστοτε συναρμόδιων Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. Κατ’ εξαίρεση, όταν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. λειτουργούν ως Υ.Μ.Σ., δεν υπόκεινται στους ανωτέρω περιορισμούς της κατά τόπον αρμοδιότητας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ..

 1. Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των επιμελητηρίων στελεχώνονται με υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, ανάλογα με τις ανάγκες τους, οι οποίες προκύπτουν από τον αριθμό των υπόχρεων που είναι εγγεγραμμένοι σε αυτά. Προϊστάμενος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ορίζεται μόνιμος υπάλληλος ή υπάλληλος με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ.
 2. Σε κάθε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. επιμελητηρίου, σύμφωνα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων σε αυτήν, συστήνεται μία (1) τουλάχιστον οργανική θέση έμμισθου δικηγόρου, πλήρους απασχόλησης που προσλαμβάνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 43 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208), περί έμμισθης εντολής. Η ανωτέρω θέση πληρούται από δικηγόρο, κατά προτίμηση με ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Ο έμμισθος δικηγόρος επικουρεί την Υ.Γ.Ε.ΜΗ., με αυτοπρόσωπη παρουσία στην έδρα της κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της, κατά την άσκηση του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας των αιτήσεων εγγραφής, μεταβολής, διαγραφής, καθώς και κάθε άλλης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.. Αν ο αριθμός των πράξεων που υποβάλλονται προς καταχώριση στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των επιμελητηρίων, οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 25, απαιτούν έλεγχο νομιμότητας, δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα (250) ετησίως, τη νομική υποστήριξη του τμήματος Υ.Γ.Ε.ΜΗ. δύναται να αναλάβει ειδικός συνεργάτης του οικείου επιμελητηρίου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 80 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), νομικός ή δικηγόρος, κατά προτίμηση με ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο.
 3. Η μη τήρηση των προϋποθέσεων των παρ. 6 και 7 επιφέρει την αναστολή λειτουργίας της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων της, καθώς και των υπόχρεων και των εκκρεμών αιτήσεών τους σε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. όμορου επιμελητηρίου, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
 4. Η μη τήρηση της υποχρέωσης, από τον δικηγόρο της παρ. 7, της αυτοπρόσωπης παρουσίας στην έδρα της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4194/2013, συνιστά σπουδαίο λόγο για την καταγγελία της σύμβασης έμμισθης εντολής από τον εντολέα.
 1. Τα δεδομένα του Γ.Ε.ΜΗ. τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή ως βάση δεδομένων που έχει δημιουργηθεί και αποθηκεύεται σε πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και το οποίο διανέμεται μέσω δικτυακού ιστότοπου ή ψηφιακής πλατφόρμας. Το λογισμικό, το υλικό, τα δεδομένα και οι βάσεις δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος Γ.Ε.ΜΗ. ανήκουν κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο διαθέτει τα αποκλειστικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων επί αυτών.
 2. Το πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ. απαρτίζεται από το Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων και τον φάκελο, τα οποία τηρούνται ηλεκτρονικά ως μία ή περισσότερες βάσεις δεδομένων και σε υποδομές τεχνολογίας και επικοινωνίας. Ειδικότερα:

 

α) Στο Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων καταχωρίζονται οι επωνυμίες και οι διακριτικοί τίτλοι των υπόχρεων,

β) στον φάκελο, ο οποίος τηρείται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, καταχωρίζονται όλες οι πράξεις και τα στοιχεία της εταιρείας που υπόκεινται σε εμπορική δημοσιότητα, καθώς και τα δικαιολογητικά και τα νομιμοποιητικά έγγραφα που τα συνοδεύουν.

 1. Για την πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα, οι πιστοποιημένοι χρήστες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ., οι πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι Γ.Ε.ΜΗ., οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και οι εξωτερικοί χρήστες του Γ.Ε.ΜΗ. που επιθυμούν να λάβουν πιστοποιητικά, αποσπάσματα ή αντίγραφα εγγραφών που έχουν καταχωριστεί στο Γ.Ε.ΜΗ., υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ζεύγος ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης που λαμβάνουν κατά τη διαδικασία εγγραφής. Η χορήγησή τους γίνεται από το Τμήμα Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. της Κ.Ε.Ε.Ε., κατόπιν αυθεντικοποίησης των κωδικών – διαπιστευτήριων τους της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ταυτοποίησης των χρηστών μέσω του συστήματος ΤΑΧΙSnet ή οποιασδήποτε άλλης διαδικτυακής πύλης του Δημοσίου ή των προβλεπόμενων στον Κανονισμό 910/2014 (e-iDAS).
 1. Η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. ολοκληρώνεται με την καταχώριση των στοιχείων των υπόχρεων του άρθρου 16, στο Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων και στον φάκελο και με την απόδοση Κωδικού Αριθμού Καταχώρισης.
 2. Με την εγγραφή του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., το πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. χορηγεί αυτομάτως σε αυτόν αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.. Ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. είναι μοναδικός για κάθε υπόχρεο και παραμένει ο ίδιος και μετά τον μετασχηματισμό ή τη διαγραφή, την αναβίωση ή την επανεγγραφή του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ.. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός υποκαταστημάτων του ίδιου αλλοδαπού ή ημεδαπού υπόχρεου, οι αριθμοί Γ.Ε.ΜΗ. αυτών εμπεριέχουν κοινά στοιχεία. Ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. περιλαμβάνει δώδεκα (12) αριθμούς από τους οποίους, οι επτά (7) πρώτοι αντιστοιχούν στον μοναδικό αύξοντα αριθμό, τα επόμενα δύο (2) ψηφία αποτελούν τον κωδικό της αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και οι υπόλοιποι αριθμοί αφορούν στον αριθμό των υποκαταστημάτων του υπόχρεου.
 3. Ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. αναγράφεται υποχρεωτικά:

 

α) Σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.,

β) σε κάθε έγγραφο που εκδίδουν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ.,

γ) σε κάθε έγγραφο που αφορά στον υπόχρεο και φέρει την επωνυμία του,

δ) στους διαδικτυακούς τόπους του υπόχρεου, και

ε) στα ηλεκτρονικά καταστήματα του υπόχρεου.

 1. Οι επιστολές και τα έγγραφα παραγγελίας, ανεξάρτητα από τη μορφή τους, οι διαδικτυακοί τόποι και τα ηλεκτρονικά καταστήματα των υπόχρεων αναφέρουν υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο τη νομική τους μορφή, την επωνυμία τους, τον τόπο της έδρας και το γεγονός ότι βρίσκονται σε κατάσταση εκκαθάρισης, όταν αυτό ισχύει.
 2. Αν στα έγγραφα γίνεται μνεία του κεφαλαίου της εταιρείας, η ένδειξη αφορά στο καλυφθέν και το καταβεβλημένο κεφάλαιο.
 3. Με την εγγραφή του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., το πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. χορηγεί αυτομάτως σε αυτόν ευρωπαϊκό μοναδικό ταυτοποιητή (EUID). Ο μοναδικός ταυτοποιητής περιλαμβάνει, τουλάχιστον, στοιχεία που επιτρέπουν την ταυτοποίηση του κράτους μέλους του μητρώου, του εθνικού μητρώου καταγωγής και του αριθμού της εταιρείας σε αυτό το μητρώο και, κατά περίπτωση, χαρακτηριστικά για να αποφεύγονται σφάλματα ταυτοποίησης.

1. Κάθε καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., αρχική ή μεταγενέστερη, συντελείται με την αποθήκευση των δεδομένων που διαβιβάσθηκαν στις αντίστοιχες βάσεις του πληροφοριακού συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ., με τρόπο ώστε τα δεδομένα αυτά να μπορούν να ανακαλούνται αναλλοίωτα από την κεντρική μνήμη του πληροφοριακού συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ. και να αναγιγνώσκονται με ηλεκτρονικά μέσα.

2. Μόλις συντελεστεί η καταχώριση, το πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. αποστέλλει αυτομάτως με ηλεκτρονικά μέσα αποδεικτικό καταχώρισης, στο οποίο αναγράφονται η ακριβής ημερομηνία και ώρα καταχώρισης της σχετικής πράξης, στοιχείου ή δήλωσης και ένας, μοναδικός για κάθε καταχώριση, Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.).

3. Κάθε καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. συσχετίζεται με τον Κ.Α.Κ. και αναγράφει τον ακριβή χρόνο διενέργειάς της, την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τον πιστοποιημένο χρήστη που τη διενήργησε. Ο ως άνω πιστοποιημένος χρήστης ευθύνεται για τον έλεγχο της προσβασιμότητας, της ορθότητας και της πληρότητας της καταχώρισης, με βάση τη σχετική αίτηση ή τα στοιχεία που δικαιολογούν την αυτεπάγγελτη καταχώριση ή κάθε μεταγενέστερη πράξη επ’ αυτής.

4. Οι εγγραφές και οι καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι τη διόρθωσή τους τεκμαίρονται ορθές και σύννομες. Μετά την καταχώριση, η διόρθωση σφαλμάτων είναι επιτρεπτή μόνο με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 27.

 

 1. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε. – B.R.I.S., το Γ.Ε.ΜΗ.:

 

α) Επικοινωνεί ηλεκτρονικά με τα λοιπά εθνικά μητρώα άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να:

αα) λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με στοιχεία που είναι αποθηκευμένα σε άλλο εθνικό μητρώο κράτους μέλους και αφορούν σε κεφαλαιουχικές εταιρείες με έδρα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και υποκαταστήματά τους εγκατεστημένα σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο βρίσκεται η έδρα της εταιρείας, και

αβ) χορηγεί πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία των άρθρων 33 και 35 αναφορικά με τις κεφαλαιουχικές εταιρείες με έδρα στην ημεδαπή, καθώς και σχετικά με τα στοιχεία του άρθρου 39 για τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών, που έχουν έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

β) απαντά σε ερωτήματα που τίθενται από μεμονωμένους χρήστες στο ευρωπαϊκό ενιαίο σημείο ηλεκτρονικής πρόσβασης στο Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε.- B.R.I.S., σχετικά με πληροφορίες της υποπερ. αβ) της περ. α).

 1. Το πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ. διασυνδέεται με το TAXIS για τη λήψη και διαβίβαση δεδομένων, που προβλέπονται ως καταχωριζόμενα ή υποβαλλόμενα από τους υπόχρεους και στα δύο πληροφοριακά συστήματα. H διασύνδεση υλοποιείται κατά παρέκκλιση του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), περί διαφύλαξης πληροφοριών απορρήτου. Πέραν της ανωτέρω διασύνδεσης δύναται να πραγματοποιείται και ανταλλαγή αρχείων μεταξύ των δύο πληροφοριακών συστημάτων.
 2. Το Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να διασυνδέεται και με άλλα μητρώα, αρχεία και βιβλία που τηρούνται ηλεκτρονικά, σχετικά με πράξεις, έγγραφα, στοιχεία ή δεδομένα που καταχωρίζονται σε αυτά, καθώς και με τα δεδομένα του δημοσίου τομέα του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134). Το Γ.Ε.ΜΗ. διασυνδέεται, προκειμένου να χορηγεί αντίγραφα πράξεων, στοιχεία ή δεδομένα που υποβάλλονται σε δημοσιότητα, σε άλλα μητρώα, αρχεία ή βιβλία.

   

 3. Το Γ.Ε.ΜΗ. χορηγεί δεδομένα σε άλλα μητρώα, βάσεις δεδομένων, αρχεία και βιβλία που τηρούνται ηλεκτρονικά από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα του ν. 4261/2014 (Α΄ 107), από ιδρύματα πληρωμών του ν. 4537/2018 (Α΄ 84) και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 (Α΄ 218), όπως και σε διατραπεζικές εταιρείες που διαχειρίζονται αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς χάριν των ως άνω ιδρυμάτων, τα οποία δραστηριοποιούνται νομίμως στην Ελληνική Επικράτεια και δημοσιεύονται στο σχετικό Μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος, τα οποία πληρούν τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων στο «Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών» (Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π.) του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163). Σκοπός της χορήγησης των δεδομένων αυτών είναι η απόκτηση με δομημένο τρόπο στοιχείων που καταχωρίζονται στο ΓΕ.ΜΗ. και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της προστασίας προσωπικών δεδομένων, του εμπορικού απορρήτου και του άρθρου 47 του ν. 4623/2019. Δεδομένα για τα οποία απαιτείται η συναίνεση των εγγεγραμμένων στο Γ.Ε.ΜΗ. προσώπων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το άρθρο 9 του Κανονισμού 2016/679/ΕΕ, περί προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, χορηγούνται μετά από τη λήψη της σχετικής συγκατάθεσης των φυσικών προσώπων.

 1. Για τις πράξεις και τα στοιχεία, η δημοσιότητα των οποίων είναι συστατικού χαρακτήρα και προκειμένου να επέλθουν τα έννομα αποτελέσματα της παρ. 1 του άρθρου 18, απαιτείται να προηγηθεί από τις αρμόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ. έλεγxος νομιμότητας και πληρότητας.
 2. Οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. αιτούνται προς τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. την καταχώριση και δημοσίευση πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται. Η αίτηση, όπως και κάθε έγγραφο και στοιχείο, υποβάλλεται προς καταχώριση και δημοσίευση σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται με τη χρήση ζεύγους κωδικών που έχουν ληφθεί, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 21. Τα έγγραφα που αναφέρονται στα άρθρα 35 και 39 υποβάλλονται αποκλειστικά σε ψηφιακή ή ηλεκτρονική μορφή.
 3. Η αίτηση καταχώρισης υποβάλλεται από τους υπόχρεους στην Υ.Γ.Ε.ΜΗ. εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της απόφασης που δημιουργεί υποχρέωση εμπορικής δημοσιότητας, με την επιφύλαξη των υποκαταστημάτων αλλοδαπής των άρθρων 41, 43, 44 και 45 για τα οποία η ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται από τους υπόχρεους εντός τριών (3) μηνών από την καταχώριση στο εθνικό μητρώο του κράτους μέλους της έδρας τους.
 4. Η κατά περίπτωση αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ., με την παραλαβή της αίτησης και των σχετικών δηλώσεων, πράξεων ή στοιχείων, προβαίνει διαδοχικά και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση:

 

α) στον έλεγχο καταβολής των τελών του άρθρου 49,

β) στην πρωτοκόλληση της αίτησης, αν η υποβολή της δεν έγινε ηλεκτρονικά,

γ) στον έλεγχο τήρησης της προθεσμίας της παρ. 3,

δ) στον έλεγχο πληρότητας της αίτησης, των σχετικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων και

ε) στον έλεγχο νομιμότητας.

 1. Η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει στους ανωτέρω ελέγχους και στη σχετική καταχώριση και δημοσίευση το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών.
 2. Η καταβολή των τελών του άρθρου 49 αποτελεί προϋπόθεση για τη διενέργεια των ελέγχων των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 4. Αν από τη διενέργεια των ως άνω ελέγχων προκύψει ότι η αίτηση καταχώρισης, οι σχετικές πράξεις, τα στοιχεία ή οι δηλώσεις δεν είναι ορθές και πλήρεις, η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. καλεί τον υπόχρεο, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, να προβεί στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις της αίτησης και των δικαιολογητικών εγγράφων, εντός επτά (7) ημερών από τη λήψη της πρόσκλησης. Η χορήγηση της ανωτέρω προθεσμίας αναστέλλει την προθεσμία της παρ. 5. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ή ο υπόχρεος υποβάλλει τα στοιχεία και αυτά κριθούν ότι δεν είναι ορθά και πλήρη, η αίτηση ακυρώνεται αυτόματα και τα τέλη καταπίπτουν υπέρ της αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια της διαδικασίας καταχώρισης δεν ξεπερνά τις είκοσι μία (21) ημέρες.
 3. Ο έλεγχος της παρ. 4 δεν διενεργείται, αν η καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. γίνεται αυτόματα με χρήση πρότυπων πράξεων.
 1. Καταχωρίζονται και δημοσιεύονται αυτόματα στο Γ.Ε.ΜΗ., με ευθύνη του υπόχρεου, χωρίς προηγούμενη διενέργεια ελέγχου από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ., οι πράξεις και τα στοιχεία η δημοσιότητα των οποίων:  α) έχει δηλωτικό χαρακτήρα,

 

β) έχει συστατικό χαρακτήρα, υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 και υπό την προϋπόθεση ότι έχει περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου ή τη μορφή πρότυπης πράξης της παρ. 7 του άρθρου 25.

 1. Από την αυτόματη καταχώριση και δημοσίευση των πράξεων και στοιχείων της παρ. 1 εξαιρούνται οι πράξεις εταιρικών μετασχηματισμών του ν. 4601/2019 (Α΄ 44) και οι αιτήσεις καταχώρισης πράξεων που αφορούν στον ορισμό των προσώπων που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο ανώνυμης εταιρείας και στον ορισμό νόμιμων εκπροσώπων της.
 2. Για τις αυτόματες καταχωρίσεις της περ. α) της παρ. 1, ο έλεγχος πληρότητας πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και οι δηλώσεις, πράξεις και στοιχεία μπορούν να υποκαθίστανται με την υποβολή σχετικής ηλεκτρονικής δήλωσης στο Γ.Ε.ΜΗ., η οποία απαιτεί συγκεκριμένα δεδομένα, χωρίς να απαιτείται η συνυποβολή των σχετικών εγγράφων.

 

4. Αν μετά από τακτικό ή έκτακτο δειγματοληπτικό έλεγχο που διεξάγεται από την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ., διαπιστωθεί μη τήρηση της νομοθεσίας που διέπει κάθε εταιρική μορφή ή καταχώριση ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων και δεδομένων, εφαρμόζεται η διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 30, περί αυτεπάγγελτων καταχωρίσεων, διορθώσεων, μεταβολών και διαγραφών. Οι συμβολαιογραφικές πράξεις και οι πρότυπες πράξεις της παρ. 7 του άρθρου 25 δεν  υπόκεινται σε δειγματοληπτικό έλεγχο από τις αρμόδιες
Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

1. Αν το σφάλμα καταχώρισης οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του υπόχρεου, η εσφαλμένη καταχώριση υπόκειται σε διόρθωση σφάλματος ή σε διαγραφή, εφόσον ο υπόχρεος, εκ παραδρομής, καταχώρισε στο πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ., ή προσκόμισε στην Υ.Γ.Ε.ΜΗ. λανθασμένες δηλώσεις, πράξεις ή λοιπά στοιχεία. Η διόρθωση ή η διαγραφή πραγματοποιείται μετά από αίτηση του υπόχρεου ή των καθολικών του διαδόχων. Κάθε διόρθωση ή διαγραφή καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιείται μετά από τον έλεγχο της ως άνω αίτησης και αναφέρει τον ακριβή χρόνο αυτής, την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τον πιστοποιημένο χρήστη που την πραγματοποίησε. Για τις διορθώσεις ή τις διαγραφές της παρούσας ισχύουν αναλόγως τα άρθρα 18 και 19, εκτός αν οι καταχωρίσεις αφορούν σε επουσιώδη σφάλματα που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες σε τρίτους, οπότε η διόρθωση ή η διαγραφή συνοδεύεται από μνεία για την αναδρομική ισχύ της. Ως επουσιώδη σφάλματα νοούνται, ιδίως, τα ορθογραφικά λάθη, οι αναγραμματισμοί και πρόδηλα σφάλματα που δεν σχετίζονται με το ουσιαστικό περιεχόμενο της απόφασης.

2. Αν το σφάλμα καταχώρισης οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη της αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ., η εσφαλμένη καταχώριση υπόκειται σε διόρθωση σφάλματος ή και σε διαγραφή, εφόσον η Υ.Γ.Ε.ΜΗ., εκ παραδρομής, προέβη σε οποιαδήποτε καταχώριση που δεν είναι σύμφωνη με τις δηλώσεις, τις πράξεις ή λοιπά στοιχεία που υπέβαλε ο υπόχρεος. Η διόρθωση γίνεται είτε αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ., μόλις διαπιστώσει το σφάλμα της, είτε μετά από αίτηση του υπόχρεου, των καθολικών διαδόχων του ή οποιουδήποτε τρίτου που έχει έννομο συμφέρον. Κάθε διόρθωση ή διαγραφή των καταχωρίσεων κατόπιν αίτησης από τον ενδιαφερόμενο στο Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιείται μετά από έλεγχο της αίτησης και αναφέρει τον ακριβή χρόνο αυτής, την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τον υπάλληλο που την πραγματοποίησε. Οι διορθώσεις ή οι διαγραφές της παρούσας έχουν αναδρομική ισχύ και ανατρέχουν στην ημέρα καταχώρισης και δημοσίευσης.

 1. Το εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ. φυσικό πρόσωπο, που είναι υπόχρεο εγγραφής σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 16, διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ.:

 

α) είτε με τη διακοπή εργασιών του που πραγματοποιείται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, οπότε η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ενημερώνεται είτε ηλεκτρονικά μέσω διασύνδεσης του συστήματος ΤΑXISnet και του πληροφοριακού συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ. είτε με την προσκόμιση του εντύπου διακοπής εργασιών από τον υπόχρεο,

β) είτε με την οριστική απώλεια των προϋποθέσεων εγγραφής του, οπότε η διαγραφή διενεργείται κατόπιν υποβολής στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), από τον υπόχρεο ή από όποιον έχει έννομο συμφέρον και φέρει το βάρος απόδειξης της οριστικής απώλειας των προϋποθέσεων εγγραφής,

γ) είτε με τον θάνατό του ή την κήρυξή του σε αφάνεια, οπότε, με την επιφύλαξη του άρθρου 30, η διαγραφή διενεργείται με την προσκόμιση, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, της ληξιαρχικής πράξης θανάτου ή της τελεσίδικης απόφασης κήρυξης σε αφάνεια, και του πιστοποιητικού δημοσίευσής της, σύμφωνα με το άρθρο 47 ΑΚ,

δ) είτε με την υποβολή του σε πλήρη ή μερική στερητική δικαστική συμπαράσταση, που το καθιστά ανίκανο για δικαιοπραξίες σχετικές με την εμπορία, οπότε η διαγραφή διενεργείται με την προσκόμιση στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της δικαστικής απόφασης, από τον δικαστικό συμπαραστάτη, υποχρεωτικά και επι ποινή έκπτωσης από το λειτούργημά του, ή από όποιον έχει έννομο συμφέρον,

ε) είτε, εφόσον πρόκειται για ομόρρυθμο εταίρο, με την έξοδο ή με τον αποκλεισμό του από την προσωπική εταιρεία, εφόσον δεν συμμετέχει σε άλλη προσωπική εταιρεία.

 1. Η ανάκληση ή εξαφάνιση της απόφασης κήρυξης του φυσικού προσώπου της παρ. 1 σε αφάνεια ή η εξαφάνιση της απόφασης υποβολής του σε πλήρη ή μερική δικαστική συμπαράσταση, που το καθιστά ανίκανο για δικαιοπραξίες σχετικές με την εμπορία, δικαιολογεί την επανεγγραφή του στο Γ.Ε.ΜΗ..
 2. Το εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ. νομικό πρόσωπο, που είναι υπόχρεο εγγραφής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 16, διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ. με την περάτωση της εκκαθάρισης, οπότε η διαγραφή διενεργείται ύστερα από αίτηση του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών, ενός από τους εταίρους ή ενός εκ των μελών της ένωσης ή οποιουδήποτε τρίτου έχει έννομο συμφέρον.

   

 3. Αν σε νομικό πρόσωπο της παρ. 3 που διαγράφηκε από το Γ.Ε.ΜΗ. υπάρχει περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση που παραλείφθηκε στη διαδικασία της εκκαθάρισης, το νομικό πρόσωπο επανεγγράφεται στο Γ.Ε.ΜΗ., μετά από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον προς την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και επανέρχεται σε κατάσταση εκκαθάρισης. Η ως άνω αίτηση αναφέρει τους τελευταίους διορισμένους εκκαθαριστές και συνοδεύεται από έγγραφα που αποδεικνύουν το παραλειφθέν περιουσιακό στοιχείο ή την παραλειφθείσα υποχρέωση. Μετά από έλεγχο νομιμότητας της αίτησης και των δικαιολογητικών, η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. επανεγγράφει το νομικό πρόσωπο στο Γ.Ε.ΜΗ., οπότε αναβιώνουν η διαδικασία της εκκαθάρισης και τα καθηκόντα των εκκαθαριστών. Αν οι εκκαθαριστές δεν αναλάβουν άμεσα τα αναβιώσαντα καθήκοντά τους, αντικαθίστανται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 786 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

  5. Το εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ. φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, που δεν είναι υπόχρεο εγγραφής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 16, διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ. είτε αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 30, είτε κατόπιν αίτησης από όποιον έχει έννομο συμφέρον προς την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ..

1. Το εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ. πρόσωπο, τίθεται αυτόματα σε κατάσταση αναστολής καταχώρισης αν εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) αν αυτό δεν έχει δημοσιεύσει εμπρόθεσμα στο Γ.Ε.ΜΗ. τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις, εφόσον απαιτείται,

β) αν αυτό παραμένει χωρίς νόμιμη διοίκηση ή χωρίς εκκαθαριστές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες,

γ) αν σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους μετά τη θέση του, για οποιονδήποτε λόγο, σε διαδικασία εκκαθάρισης, δεν έχει προβεί σε δημοσίευση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης,

δ) αν έχει ανασταλεί ή έχει απενεργοποιηθεί ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του,

ε) αν δεν έχει προβεί σε διαδικασία πιστοποίησης του μετοχικού ή του εταιρικού του κεφαλαίου εντός των προθεσμιών που ορίζονται στη νομοθεσία περί εταιρικού δικαίου.

2. Η κατάσταση αναστολής καταχωρίσεων αίρεται, αν γίνουν οι καταχωρίσεις που αποδεικνύουν ότι εξέλιπαν οι λόγοι των περ. α) έως και ε) της παρ. 1, ή ότι εκκρεμεί δικαστική απόφαση για τον ορισμό νόμιμης διοίκησης ή εκκαθαριστών. Μέχρι την άρση της κατάστασης αναστολής καταχωρίσεων, επιτρέπονται οι ενέργειες που προβλέπονται στο άρθρο 30, περί αυτεπάγγελτων καταχωρίσεων, διορθώσεων, μεταβολών και διαγραφών από την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ..

3. Η αρμόδια υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. ενημερώνει ηλεκτρονικά την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. για τους Α.Φ.Μ. των υπόχρεων που έχουν τεθεί σε αναστολή ή έχουν απενεργοποιηθεί, καθώς και για την άρση αναστολής και παράλληλα ενημερώνεται ηλεκτρονικά από την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ., για τη θέση προσώπου που είναι εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ., σε κατάσταση αναστολής καταχωρίσεων ή για την άρση της.

1. Η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να προβαίνει σε αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις, διορθώσεις, μεταβολές και διαγραφές αν, μετά από έλεγχο, διαπιστώσει την ύπαρξη συγκεκριμένων νομικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων που αφορούν στον υπόχρεο, για τα οποία απαιτείται καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ. και ο υπόχρεος ή όποιος έχει έννομο συμφέρον, έχει παραλείψει να υποβάλει σχετική αίτηση. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ., πριν προβεί αυτεπαγγέλτως σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις, καλεί εγγράφως τον υπόχρεο, είτε να υποβάλει σχετική αίτηση εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών, είτε να εκθέσει τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να γίνει η καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει αυτεπαγγέλτως στην καταχώριση, τη μεταβολή ή τη διαγραφή.

2. Η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει σε αυτεπάγγελτη καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή, χωρίς την τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας, αν περιέλθουν σε αυτήν με οποιονδήποτε τρόπο:

α) ληξιαρχικές πράξεις θανάτου υπόχρεου φυσικού προσώπου ή φυσικού προσώπου του οποίου ο θάνατος επηρεάζει τη νομική κατάσταση, τη διαχείριση ή την εκπροσώπηση υπόχρεου νομικού προσώπου, ένωσης προσώπων ή υποκαταστήματος,

β) τελεσίδικες ή προσωρινώς εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις που δημιουργούν, κηρύσσουν, αναγνωρίζουν ή μεταβάλλουν έννομες καταστάσεις και σχέσεις του υπόχρεου, οι οποίες αντιτάσσονται κατά νόμο προς κάθε τρίτο και οι οποίες αφορούν στην καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή και ιδίως αυτές που:

βα) αφορούν σε αίτηση, κήρυξη, περάτωση, αναστολή ή ανατροπή πτώχευσης του ν. 4738/2020 (Α΄ 207), σε διαδικασία εξυγίανσης ή άλλη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης πιστωτών του υπόχρεου,

ββ) επιφέρουν τη λύση, τη διαγραφή ή την αναβίωση του υπόχρεου νομικού προσώπου ή της ένωσης προσώπων,

βγ) επιφέρουν την είσοδο ή την έξοδο ή τον αποκλεισμό εταίρων ή μελών διοικητικού συμβουλίου υπόχρεων νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων,

βδ) επιφέρουν τον διορισμό ή την παύση εκπροσώπων των υπόχρεων νομικών προσώπων, ενώσεων προσώπων και υποκαταστημάτων,

γ) αποφάσεις ή διαταγές που αναστέλλουν την εκτελεστότητα πρωτόδικης απόφασης που έχει καταχωρισθεί, καθώς και αποφάσεις επί ενδίκων μέσων κατά της καταχωρισθείσας πρωτόδικης απόφασης,

δ) έγγραφες δηλώσεις προσώπων που αποχωρούν από το νομικό πρόσωπο ή από τη διοίκηση και εκπροσώπηση νομικού προσώπου ή από την κοινή εκκαθάριση, εφόσον δεν έχουν επιλεγεί από το δικαστήριο της έδρας του προσώπου.

1. Οι γραμματείες των κατά τόπους αρμόδιων δικαστηρίων διαβιβάζουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, στις αρμόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ., τις δικαστικές αποφάσεις, τις αιτήσεις και τις δηλώσεις, που αναφέρονται στις περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 30, εκτός αν αυτές διαβιβάζονται αυτόματα μέσω του Ο.Σ.Δ.Δ.Υ..

2. Οι δημόσιες υπηρεσίες και οι δημόσιοι λειτουργοί υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως, χωρίς καθυστέρηση, την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ., όταν κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς τους διαπιστώνουν ότι παραλείφθηκε η εγγραφή υπόχρεου ή η καταχώριση νομικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, για τα οποία απαιτείται εγγραφή ή καταχώριση ή συντρέχει περίπτωση παράνομης, αναληθούς ή ανακριβούς καταχώρισης, μεταβολής ή διαγραφής.

1. Η άρνηση της αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ. να κάνει δεκτή καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή, καθώς και η παράλειψή της, επί είκοσι μία (21) ημέρες, να απαντήσει αιτιολογημένα σε αίτηση, γεννούν δικαίωμα σε όποιον έχει έννομο συμφέρον να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο να διατάξει την καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή.

2. Αρμόδιο δικαστήριο είναι το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας, όπου εδρεύει η Υ.Γ.Ε.ΜΗ., το οποίο και αποφασίζει με την ειδική διαδικασία των άρθρων 739 έως 781 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Αν στην ίδια περιφέρεια υφίστανται περισσότερα πρωτοδικεία, αρμόδιο είναι το πρωτοδικείο που βρίσκεται εγγύτερα στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

3. Κατά την παρ. 3 του άρθρου 748 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κλητεύονται υποχρεωτικά ο προϊστάμενος του τμήματος ή της διεύθυνσης της αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και όποιος άλλος έχει έννομο συμφέρον. Αν η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, κλητεύεται υποχρεωτικώς και ο θιγόμενος υπόχρεος. Αν η άρνηση της καταχώρισης οφείλεται στη σύγκρουση της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου του υπόχρεου με δικαίωμα σε προγενέστερη διακριτική ένδειξη ή σήμα, κλητεύεται υποχρεωτικά ο φορέας αυτού του δικαιώματος. Για ρύθμιση επείγουσας κατάστασης, εκδίδεται από το αρμόδιο δικαστήριο σχετική πράξη κατά τα άρθρα 781 και 732 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, για την οποία εφαρμόζεται η παρ. 4 του παρόντος.

4. Η διαβίβαση των ως άνω δικαστικών αποφάσεων στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. γίνεται με τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 31.

 

1.Καταχωρίζονται και δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ., ανεξάρτητα από το πρόσωπο του υπόχρεου, τα ακόλουθα στοιχεία:

 

α) ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. του υπόχρεου, του υποκαταστήματος ή του πρακτορείου, η ταχυδρομική διεύθυνση και η  ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του υπόχρεου,

β) ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), ο κύριος και οι δευτερεύοντες Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας του υπόχρεου, κάθε μεταβολή ή διακοπή αυτών, καθώς και ο αριθμός EORI (Economic Operator Registration and Identification), σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 109 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265), εφόσον υπάρχει, του υπόχρεου, του υποκαταστήματος ή του πρακτορείου,

γ) η Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που διενήργησε την εγγραφή ή τη μεταγενέστερη καταχώριση και το ονοματεπώνυμο του αρμόδιου πιστοποιημένου χρήστη,

δ) ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης εγγραφής και ο Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.),

ε) τα στοιχεία της απόφασης των αρμόδιων αρχών ή υπηρεσιών, οι οποίες χορηγούν άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης ή υποκαταστήματος, όπου απαιτείται,

στ) οι αιτήσεις και οι δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες ο υπόχρεος κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4738/2020 (Α΄ 207), οι αιτήσεις και οι δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες ο υπόχρεος υπάγεται σε διαδικασία εξυγίανσης ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών του και τα ατομικά στοιχεία της παρ. 2 του παρόντος, των εκκαθαριστών, των αναγκαστικών διαχειριστών, των επιτρόπων και των συνδίκων του υπόχρεου,

ζ) οι δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες περατώνονται, επικυρώνονται, αναστέλλονται ή ανατρέπονται οι έννομες καταστάσεις, που αναφέρονται στην περ. στ),

η) ο αριθμός, η διεύθυνση και τα στοιχεία των υποκαταστημάτων ή πρακτορείων του υπόχρεου στην αλλοδαπή,

θ) οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ηλεκτρονικών καταστημάτων μέσω των οποίων παρέχουν υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας οι υπόχρεοι του άρθρου 18α του π.δ. 131/2003 (Α΄ 161). Η προθεσμία εκκινεί από την καταχώριση του ονόματος χώρου (domain name) στον αρμόδιο εθνικό ή διεθνή φορέα και πριν από την πλήρη ενεργοποίησή του,

ι) κάθε άλλη πράξη ή στοιχείο που υποβάλλεται σε εμπορική δημοσιότητα, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει κάθε εταιρική μορφή.

2.Όπου στον παρόντα γίνεται λόγος για απαίτηση καταχώρισης των ατομικών στοιχείων, νοούνται το ονοματεπώνυμο του υπόχρεου, το ονοματεπώνυμο των γονέων του, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ο τόπος και ο χρόνος γέννησης, η ιθαγένεια, η διεύθυνση κατοικίας και ο Α.Φ.Μ.

3. Όπου στον παρόντα γίνεται λόγος για απαίτηση δημοσίευσης των ατομικών στοιχείων, νοούνται το ονοματεπώνυμο του υπόχρεου, το ονοματεπώνυμο των γονέων του, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, η διεύθυνση κατοικίας και ο Α.Φ.M

1.Για τις προσωπικές εταιρείες των περ. δ), η), θ) και ιε) της παρ. 1 του άρθρου 16 με έδρα στην ημεδαπή, επιπρόσθετα καταχωρίζονται και δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α) Η εταιρική σύμβαση και οι τροποποιήσεις της, σε κωδικοποιημένη μορφή,

β) ο σκοπός,

γ) η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος,

δ) η πλήρης διεύθυνση της έδρας,

ε) τα ατομικά στοιχεία των εταίρων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 33, ο ορισμός διαχειριστή, καθώς και η έκταση των εξουσιών του. Αν τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρούσας είναι νομικά, δημοσιεύεται ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον υπάρχει, τα βασικά στοιχεία εξατομίκευσής του, όπως επωνυμία, νομική μορφή και έδρα, καθώς και τα στοιχεία του φυσικού προσώπου που εκπροσωπεί τα νομικά πρόσωπα,

στ) η έξοδος του εταίρου ή ο αποκλεισμός του,

ζ) κάθε μεταβολή στα ποσοστά συμμετοχής των εταίρων στα κέρδη και τις ζημιές της εταιρείας,

η) η λύση και η αναβίωση της εταιρείας,

θ) η δικαστική απόφαση με την οποία κηρύσσεται η ακυρότητα της εταιρείας,

ι) ο διορισμός των εκκαθαριστών, καθώς και τα ατομικά τους στοιχεία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 33,

ια) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εφόσον συντρέχουν οι περιστάσεις   της περ. β)  της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), περί εφαρμογής των ελληνικών λογιστικών προτύπων

ιβ) οι οικονομικές καταστάσεις έναρξης και πέρατος εκκαθάρισης και η διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ..

ιγ) η δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος και η ενημερωτική δήλωση των άρθρων 157Β έως 157Ζ του ν. 4548/2018 (Α΄104) εφόσον συντρέχουν οι περιστάσεις της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014, περί εφαρμογής των ελληνικών λογιστικών προτύπων. 

(Το πρώτο εδάφιο τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 5019/2023, η περ. ια) τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 4965/2022 και η περ. ιγ) προστέθηκε με το άρθρο 12 του ν. 5066/2023).

2.Καταχωρίζεται, χωρίς να δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ., η άδεια διαμονής που επιτρέπει πρόσβαση σε ανεξάρτητη οικονομική ή επενδυτική δραστηριότητα για τα φυσικά πρόσωπα τρίτης χώρας, τα οποία πρόκειται να αποκτήσουν την ιδιότητα του ομόρρυθμου εταίρου.

1.Για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες των περ. α) έως έως ε), ζ) και ι) και ια) της παρ. 1 του άρθρου 16, με έδρα στην ημεδαπή, καταχωρίζονται και δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ.: (το πρώτο εδάφιο τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 5019/2023).

α) Η ιδρυτική πράξη, το καταστατικό και, όπου απαιτείται, η εγκριτική απόφαση της διοίκησης,

β) οι τροποποιήσεις του καταστατικού και το πλήρες κωδικοποιημένο κείμενο του καταστατικού,

γ) ο διορισμός, η αποχώρηση και τα ατομικά στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 33, των προσώπων τα οποία, είτε ως όργανο προβλεπόμενο από τον νόμο είτε ως μέλη τέτοιου οργάνου:

γα) έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων. Αν τα πρόσωπα αυτά είναι περισσότερα από ένα, με την καταχώριση διευκρινίζεται αν δύνανται να ενεργούν μόνα τους ή υποχρεούνται να ενεργούν από κοινού,

γβ) εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον δικαστηρίου, και

γγ) συμμετέχουν στη διοίκηση, στην εποπτεία ή στον έλεγχο της εταιρείας,

δ) μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε έτος, το ύψος του καλυφθέντος κεφαλαίου, εφόσον η ιδρυτική πράξη ή το καταστατικό αναφέρονται σε εγκεκριμένο κεφάλαιο, εκτός αν κάθε αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου συνεπάγεται τροποποίηση του καταστατικού,

ε) τα λογιστικά έγγραφα κάθε χρήσεως των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική βάσει των Οδηγιών του Συμβουλίου 86/635/ΕΟΚ (L 372), για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 91/674/ ΕΟΚ (L 374), για τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, 2013/34/ΕΕ (L 182), σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου,

στ) οποιαδήποτε μεταβολή της έδρας της εταιρείας,

ζ) η λύση και η αναβίωση της εταιρείας,

η) η δικαστική απόφαση με την οποία κηρύσσεται η ακυρότητα της εταιρείας,

θ) ο διορισμός και τα ατομικά στοιχεία των εκκαθαριστών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 33, και

ι) οι οικονομικές καταστάσεις έναρξης, οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης και η διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ.

ια) η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος των άρθρων 157Β έως 157Ζ του ν. 4548/2018 (Α’ 104).

(η περ. ια) προστέθηκε με το άρθρο 13 του ν. 5066/2023).

2.Καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ. ο αριθμός των μεριδίων των εταίρων, καθώς και τα πλήρη στοιχεία των ως άνω προσώπων.

 1. Οι αλλοδαπές εταιρείες υποχρεούνται, για την εγκατάσταση υποκαταστήματός τους στην Ελλάδα, να καταχωρίσουν στο Γ.Ε.ΜΗ. τα στοιχεία που προβλέπονται στις περ. α) έως ζ) του άρθρου 39 ή στις περ. α) έως η) του άρθρου 43, ανάλογα με την περίπτωση. Κάθε μεταγενέστερη μεταβολή των στοιχείων αυτών καταχωρίζεται αμελλητί στο Γ.Ε.ΜΗ. με τις διαδικασίες του παρόντος νόμου. Η διαδικασία της καταχώρισης των στοιχείων του άρθρου 39 μπορεί να λάβει χώρα και με επιγραμμικά μέσα.
 2. Όταν η δημοσιότητα που επιβάλλεται για το υποκατάστημα της ημεδαπής διαφέρει από τη δημοσιότητα που επιβάλλεται από το δίκαιο της έδρας της αλλοδαπής εταιρείας, εφαρμόζονται οι διατυπώσεις δημοσιότητας του ελληνικού δικαίου.
 3. Όταν στην Ελλάδα έχουν ιδρυθεί περισσότερα του ενός υποκαταστήματα από την ίδια εταιρεία, η δημοσιότητα σχετικά με την ιδρυτική πράξη, το καταστατικό και τα λογιστικά έγγραφα, όπως αυτά αναφέρονται στην περ. θ) του άρθρου 39 και στην περ. στ) του άρθρου 43, μπορεί να γίνεται στον ηλεκτρονικό φάκελο του Γ.Ε.ΜΗ. που τηρεί ένα από τα υποκαταστήματα, κατ’ επιλογήν της εταιρείας.
 4. Εφόσον τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας για τον διορισμό των νόμιμων εκπροσώπων αλλοδαπής εταιρείας για τη δραστηριότητα του υποκαταστήματος, δεν αντιτάσσεται στους τρίτους οποιοδήποτε ελάττωμα σχετικά με τον διορισμό των προσώπων αυτών, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωμα. Ομοίως, δεν αντιτάσσεται στους τρίτους οποιοσδήποτε περιορισμός στην εξουσία των προσώπων αυτών, που προκύπτει από το δίκαιο που διέπει την εταιρεία, εφόσον δεν έχει υποβληθεί σε δημοσιότητα κατά τα άρθρα 39 και 43, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν τον περιορισμό ή δεν μπορούσαν, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, να τον αγνοούν.
 5. Αν κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα μητρώα του οποίου είναι καταχωρισμένη μία εταιρεία που έχει υποκατάστημα στην Ελλάδα, γνωστοποιήσει μέσω του Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε.- B.R.I.S., την υποβολή μεταβολής των στοιχείων του άρθρου 40, το Γ.Ε.ΜΗ. επιβεβαιώνει, μέσω του Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε.- B.R.I.S., την παραλαβή της ως άνω γνωστοποίησης και διασφαλίζει ότι οι πράξεις και τα στοιχεία του άρθρου 39 επικαιροποιούνται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.

1. Κάθε έγγραφο της εταιρείας, περιλαμβανομένων των επιστολών και των εγγράφων παραγγελίας, που χρησιμοποιείται από υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα, φέρει, εκτός των ενδείξεων που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 22, ανάλογα με την περίπτωση, και την ένδειξη του αριθμού καταχώρισης του υποκαταστήματος στο Γ.Ε.ΜΗ..

2. Για εταιρείες που δεν διέπονται από το δίκαιο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφόσον το δίκαιο της χώρας, από το οποίο διέπεται η εταιρεία, προβλέπει την καταχώριση πράξεων και στοιχείων σε μητρώο, δηλώνονται επίσης το μητρώο καταχώρισης της εταιρείας και ο αριθμός καταχώρισής της στο μητρώο αυτό.

 

 1. H καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υποκαταστήματος εταιρείας, η οποία διέπεται από το δίκαιο άλλου κράτους μέλους, μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου επιγραμμικά, χωρίς να υποχρεώνονται οι αιτούντες να προσέλθουν αυτοπροσώπως ενώπιον των Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. Όταν δικαιολογείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος που αφορούν στην αποτροπή της αντιποίησης ή της παραποίησης ταυτότητας, οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. μπορούν να λαμβάνουν μέτρα, για σκοπούς εξακρίβωσης της ταυτότητας ενός αιτούντος, στο πλαίσιο των οποίων μπορεί να απαιτηθεί η φυσική παρουσία του εν λόγω αιτούντος, ενώπιόν τους, για τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε πτυχής των επιγραμμικών διαδικασιών που αναφέρονται στο παρόν. Η φυσική παρουσία ενός αιτούντος απαιτείται μόνο κατά περίπτωση, εφόσον υπάρχει βάσιμη υποψία παραποίησης της ταυτότητας. Οποιαδήποτε άλλα στάδια της διαδικασίας μπορούν να διεκπεραιωθούν επιγραμμικά.
 2. Η επιγραμμική καταχώριση υποκαταστημάτων περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τους ακόλουθους κανόνες και διαδικασίες:

 

α) Οι αιτούντες έχουν την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα και εξουσία να εκπροσωπούν την εταιρεία,

β) τα μέσα επαλήθευσης της ταυτότητας του προσώπου ή των προσώπων που καταχωρίζουν το υποκατάστημα, ή των εκπροσώπων τους, είναι το μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και το σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης,

γ) γίνεται επαλήθευση της νομιμότητας του σκοπού του υποκαταστήματος,

δ) γίνεται επαλήθευση της νομιμότητας της επωνυμίας του υποκαταστήματος,

ε) γίνεται επαλήθευση της νομιμότητας των πράξεων και των στοιχείων που υποβάλλονται για την καταχώριση του υποκαταστήματος.

 1. Το Γ.Ε.ΜΗ. επαληθεύει τις πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μέσω του Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε.- B.R.I.S. κατά την καταχώριση υποκαταστήματος εταιρείας, η οποία είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος. Η επιγραμμική καταχώριση του υποκαταστήματος δεν εξαρτάται από τη λήψη οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης πριν από την καταχώριση του υποκαταστήματος, με την εξαίρεση των υποκαταστημάτων:

 

α) πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) και

β) ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων του ν. 4364/2016 (Α΄ 13).

 1. Η ηλεκτρονική καταχώριση υποκαταστήματος ολοκληρώνεται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση των ως άνω διατυπώσεων, συμπεριλαμβανομένης της παραλαβής των απαιτούμενων πράξεων και στοιχείων. Όταν δεν είναι δυνατή η καταχώριση ενός υποκαταστήματος εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, λόγω διαπίστωσης ελλείψεων ή σφαλμάτων, οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. διασφαλίζουν ότι ο αιτών ενημερώνεται σχετικά με τους λόγους της καθυστέρησης.
 2. Μετά την καταχώριση υποκαταστήματος εταιρείας, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Γ.Ε.ΜΗ. γνωστοποιεί την καταχώριση του υποκαταστήματος στο κράτος μέλος στο οποίο είναι καταχωρισμένη η εταιρεία, μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων. Το Γ.Ε.ΜΗ. λαμβάνει τη βεβαίωση της ως άνω γνωστοποίησης.

   

  6. Εφόσον καταχωριστεί υποκατάστημα εταιρείας, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Γ.Ε.ΜΗ. λαμβάνει τη γνωστοποίηση περί της καταχώρισης μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων, επιβεβαιώνει τη λήψη της γνωστοποίησης και καταχωρίζει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, τις σχετικές πληροφορίες στο Γ.Ε.ΜΗ.

Καταχωρίζονται και δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ., για τα υποκαταστήματα των περ. ιβ) και ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 16:

α) η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, αν αυτό αποτελεί αντικείμενο χωριστής πράξης, καθώς και οι τροποποιήσεις τους,

β) η βεβαίωση του μητρώου, στο οποίο έχει καταχωρισθεί η εταιρεία (πιστοποιητικό καλής λειτουργίας της αρμόδιας αρχής ή του εμπορικού μητρώου της χώρας προέλευσης),

γ) η ταχυδρομική διεύθυνση του υποκαταστήματος,

δ) η αναφορά των δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος,

ε) το μητρώο στο οποίο έχει ανοιχθεί για την εταιρεία ο φάκελος της παρ. 2 του άρθρου 21, καθώς και ο ευρωπαϊκός μοναδικός ταυτοποιητής (EUID),

στ) η επωνυμία και η μορφή της εταιρείας, καθώς και η επωνυμία του υποκαταστήματος, αν δεν είναι ίδια με την επωνυμία της εταιρείας,

ζ) ο διορισμός, η λήξη των καθηκόντων και τα ατομικά στοιχεία των παρ. 2 και 3 του άρθρου 33 των προσώπων, που έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων και να την εκπροσωπούν ενώπιον δικαστηρίου ως:

ζα) όργανα διοίκησης της εταιρείας, που προβλέπονται από τον νόμο, ή ως μέλη ενός τέτοιου οργάνου, σύμφωνα με τη δημοσιότητα που λαμβάνει χώρα για την εταιρεία, βάσει της περ. δ) του άρθρου 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (L 169), σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δικαίου,

ζβ) μόνιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας για τη δραστηριότητα του υποκαταστήματος, με μνεία της έκτασης των αρμοδιοτήτων τους,

η) η λύση της εταιρείας, ο διορισμός, τα ατομικά στοιχεία ταυτότητας και οι εξουσίες των εκκαθαριστών, καθώς και η περάτωση της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τη δημοσιότητα που λαμβάνει χώρα για την εταιρεία, σύμφωνα με τις περ. η), ι) και ια) του άρθρου 35, όπως, επίσης, η διαδικασία πτώχευσης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία στην οποία υπόκειται η εταιρεία,

θ) τα λογιστικά έγγραφα (χρηματοοικονομικές καταστάσεις) της εταιρείας, όπως καταρτίσθηκαν, ελέγχθηκαν και δημοσιεύθηκαν κατά το δίκαιο του κράτους μέλους από το οποίο διέπεται η εταιρεία, σύμφωνα με τις Οδηγίες 2013/34/ΕΕ (L 182) και 2006/43/ΕΚ (L 157), για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και

ι) το κλείσιμο του υποκαταστήματος.

 1. Το Γ.Ε.ΜΗ., στο οποίο είναι καταχωρισμένη μια εταιρεία, γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση, μέσω του Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε.- B.R.I.S., σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο είναι καταχωρισμένο υποκατάστημα της εταιρείας, την υποβολή μεταβολής ως προς τα ακόλουθα:

 

α) την επωνυμία της εταιρείας,

β) την καταστατική έδρα της εταιρείας,

γ) τον αριθμό μητρώου της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.,

δ) τη νομική μορφή της εταιρείας,

ε) τις πράξεις και τα στοιχεία των περ. γ) και ε) της παρ. 1 του άρθρου 35.

 1. Το Γ.Ε.ΜΗ. λαμβάνει την επιβεβαίωση της παραλαβής της γνωστοποίησης της παρ. 1, μέσω του Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε.- B.R.I.S., από το μητρώο του κράτους μέλους στο οποίο είναι καταχωρισμένο το υποκατάστημα.

1.Οι πράξεις και τα στοιχεία του άρθρου 39 και οι τροποποιήσεις τους μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης. Η ως άνω υποβολή μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου επιγραμμικά χωρίς να υποχρεώνονται οι αιτούντες να προσέλθουν αυτοπροσώπως ενώπιον των Υ.Γ.Ε.ΜΗ., με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 38.

 

2. Οι παρ. 2 έως 5 του άρθρου 38 εφαρμόζονται και στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής πράξεων και στοιχείων για τα υποκαταστήματα

 1. Κατά την παραλαβή των πράξεων και των στοιχείων που αναφέρονται στην περ. ι) του άρθρου 39, το Γ.Ε.ΜΗ. ενημερώνει, μέσω του Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε.- B.R.I.S., το μητρώο του κράτους μέλους στο οποίο είναι καταχωρισμένη η εταιρεία για τη διακοπή λειτουργίας του υποκαταστήματός της και τη διαγραφή του από το Γ.Ε.ΜΗ.. Το Γ.Ε.ΜΗ. λαμβάνει την επιβεβαίωση της παραλαβής της ως άνω γνωστοποίησης, μέσω του Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε.- B.R.I.S., από το μητρώο του κράτους μέλους στο οποίο είναι καταχωρισμένη η εταιρεία.
 2. Το Γ.Ε.ΜΗ. επιβεβαιώνει, μέσω του Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε.- B.R.I.S.,το μητρώο άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο εταιρεία που έχει την έδρα της στην Ελλάδα έχει καταχωρίσει υποκατάστημα, για την παραλαβή της γνωστοποίησης της διακοπής λειτουργίας του υποκαταστήματος.

Καταχωρίζονται και δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ., για τα υποκαταστήματα των περ. ιγ) και ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 16:

α) η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, αν αυτό αποτελεί αντικείμενο χωριστής πράξης, καθώς και οι τροποποιήσεις των εγγράφων αυτών,

β) η ταχυδρομική διεύθυνση του υποκαταστήματος,

γ) η αναφορά των δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος,

δ) το δίκαιο του κράτους, από το οποίο διέπεται η εταιρεία,

ε) αν το δίκαιο του κράτους από το οποίο διέπεται η εταιρεία προβλέπει την τήρηση μητρώου, καταχωρίζεται ο αριθμός εγγραφής της εταιρείας στο μητρώο αυτό,

στ) η μορφή, η έδρα και το αντικείμενο της εταιρείας, καθώς και μία (1) τουλάχιστον φορά τον χρόνο το ποσό του καλυφθέντος κεφαλαίου, αν τα στοιχεία αυτά δεν περιέχονται στην ιδρυτική πράξη ή το καταστατικό,

ζ) η επωνυμία της εταιρείας, καθώς και η επωνυμία του υποκαταστήματος, αν δεν είναι ίδια με την επωνυμία της εταιρείας,

η) ο διορισμός, η λήξη των καθηκόντων, καθώς και τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων που έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων και να την εκπροσωπούν ενώπιον δικαστηρίου:

ηα) ως νόμιμα προβλεπόμενα όργανα της εταιρείας ή ως μέλη ενός τέτοιου οργάνου,

ηβ) ως νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας για τη δραστηριότητα του υποκαταστήματος, με μνεία της έκτασης των εξουσιών τους και ενδεχόμενης δυνατότητας να ασκούν τις εξουσίες αυτές μόνοι,

θ) η λύση της εταιρείας, ο διορισμός, τα ατομικά στοιχεία ταυτότητας και οι εξουσίες των εκκαθαριστών, καθώς και η περάτωση της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τη δημοσιότητα που λαμβάνει χώρα για την εταιρεία, σύμφωνα με τις περ. η), ι) και ια) του άρθρου 35, όπως, επίσης, η διαδικασία πτώχευσης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία, στην οποία υπόκειται η εταιρεία,

ι) τα λογιστικά έγγραφα, όπως οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, της εταιρείας, που καταρτίσθηκαν, ελέγχθηκαν και δημοσιεύθηκαν κατά το δίκαιο του κράτους, στο οποίο υπόκειται η εταιρεία. Στην περίπτωση που το δίκαιο του κράτους δεν προβλέπει κατάρτιση των λογιστικών εγγράφων κατά τρόπο ισοδύναμο με το ελληνικό και το ενωσιακό δίκαιο, απαιτούνται τα λογιστικά έγγραφα, όπως οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, των δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος,

ια) το κλείσιμο του υποκαταστήματος.

   ιβ) η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος του άρθρου 157Γ του ν. 4548/2018 (Α΄104).

(η παρ. ιβ) προστέθηκε με το άρθρο 14 του ν. 5066/2023).

 1. Για τα υποκαταστήματα που διατηρούν στην ημεδαπή πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταχωρίζονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 17, τα εξής:

 

α) ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις,

 β) ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις,

 γ) έκθεση διαχείρισης και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης, και

 δ) έκθεση ελέγχου ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος του άρθρου 157Γ του ν. 4548/2018 (Α’ 104) ή του άρθρου 81 του ν. 4261/2014 (Α΄107), η οποία διατίθεται στο κοινό σε ηλεκτρονικό μορφότυπο αναφοράς που είναι μηχανικά αναγνωρίσιμος. 

          (η περ. ε) προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 5066/2023).

 1. Τα έγγραφα της παρ. 1 συντάσσονται και ελέγχονται, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους, στο οποίο έχει την έδρα του το πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα.
 2. Εκτός από τα έγγραφα της παρ. 1, τα υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων της παρ. 1 δημοσιεύουν επιπλέον τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες:

 

α) τα έσοδα και τα έξοδα του υποκαταστήματος που προέρχονται από τους λογαριασμούς των παρ. 1, 3, 4, 6, 7, 8 και 15 του άρθρου 27 ή τους λογαριασμούς των παρ. Α4, Α9, Β1 έως Β4 και Β7 του άρθρου 28 της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ (L 372),

 β) τον αριθμό των μελών του προσωπικού που απασχολούνται κατά μέσο όρο στο υποκατάστημα,

 γ) το σύνολο των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων του υποκαταστήματος, κατανεμημένων σε εκείνες που αφορούν στα πιστωτικά ιδρύματα και εκείνες που αφορούν στους πελάτες, καθώς και το συνολικό ύψος των εν λόγω απαιτήσεων και υποχρεώσεων εκπεφρασμένων στο νόμισμα του κράτους μέλους, όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα,

δ) το σύνολο του ενεργητικού και των ποσών που αντιστοιχούν στους λογαριασμούς των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του ενεργητικού, στους λογαριασμούς των παρ. 1, 2 και 3 του παθητικού και στους λογαριασμούς εκτός ισολογισμού των παρ. 1 και 2, σύμφωνα με τον ορισμό που αναφέρεται στο άρθρο 4 και στα ανάλογα άρθρα της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ, καθώς και, για τους λογαριασμούς των παρ. 2, 5 και 6 του ενεργητικού, την κατάταξη των τίτλων ανάλογα με το αν θεωρήθηκαν ή όχι ως πάγια χρηματοπιστωτικά στοιχεία, κατά την έννοια του άρθρου 35 της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ.

4. Η ακρίβεια των πληροφοριών της παρ. 3 και η αντιστοιχία τους με τους ετήσιους λογαριασμούς ελέγχονται από έναν (1) ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία με τη διατύπωση σχετικής γνώμης.

 1. Για τα υποκαταστήματα που διατηρούν στην ημεδαπή πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα που έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα καταχωρίζονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 17, τα έγγραφα της παρ. 1 του άρθρου 44. Τα ως άνω έγγραφα συντάσσονται και ελέγχονται, σύμφωνα με τη νομοθεσία της έδρας του ιδρύματος.
 2. Εφόσον τα εν λόγω έγγραφα έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την Οδηγία 86/635/ΕΟΚ (L 372) ή κατά ισοδύναμο τρόπο και εφόσον στην τρίτη χώρα, στην οποία εδρεύει το ίδρυμα, πληρούται ο όρος της αμοιβαιότητας για τα ενωσιακά πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, εφαρμόζονται οι παρ. 1 έως 4 του άρθρου 44.
 3. Σε περιπτώσεις εκτός εκείνων που αναφέρονται στην παρ. 2, τα υποκαταστήματα υποβάλλουν σε καταχώριση και σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 17, ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που αφορούν στη δραστηριότητά τους.
 4. Η παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107), περί του καθεστώτος παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα από πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε τρίτες χώρες, εφαρμόζεται αναλόγως στα υποκαταστήματα χρηματοδοτικών ιδρυμάτων.
 1. Οι πράξεις και τα στοιχεία που υποβάλλονται ως μέρος της σύστασης εταιρείας, της καταχώρισης υποκαταστήματος ή της υποβολής στοιχείων από εταιρεία ή υποκατάστημα αποθηκεύονται από το Γ.Ε.ΜΗ. σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, με δυνατότητα αναζήτησης ή ως δομημένα δεδομένα. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης, λήψης, ψηφιακής αποθήκευσης σε δικά του ηλεκτρονικά μέσα, εκτύπωσης και εν γένει αναπαραγωγής κάθε πράξης, στοιχείου ή ανακοίνωσης που αναρτάται δημόσια στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., είτε μέσω των Υ.Γ.Ε.ΜΗ., είτε αυτόματα με επιμέλεια των υπόχρεων προσώπων.
 2. Διατίθενται δωρεάν στη δημοσιότητα, καθώς και μέσω του Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε.- B.R.I.S., τα εξής στοιχεία της εταιρείας:

 

α) Η επωνυμία, ο διακριτικός ή οι διακριτικοί τίτλοι και η νομική μορφή της,

β) η καταστατική έδρα της και το κράτος μέλος στο οποίο είναι καταχωρισμένη,

γ) ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. και ο ευρωπαϊκός μοναδικός ταυτοποιητής (EUID) της,

δ) τα στοιχεία του ιστοτόπου, η κατάστασή της, αν είναι δηλαδή, ενεργή, σε αναστολή καταχωρίσεων, σε λύση, εκκαθάριση, διαγραφή, διακοπή εργασιών,

ε) ο εταιρικός σκοπός της,

στ) τα στοιχεία των προσώπων που ασκούν τη διοίκησή της,

ζ) τα στοιχεία των υποκαταστημάτων της σε κράτος μέλος της Ε.Ε..

 1. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, πιστοποιητικά, αντίγραφα ή αποσπάσματα των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στον φάκελο των υπόχρεων, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45). Τα ως άνω πιστοποιητικά, αντίγραφα ή αποσπάσματα χορηγούνται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. Με τον ίδιο τρόπο οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει αντίγραφα, αποσπάσματα ή πιστοποιητικά των πράξεων και στοιχείων που τηρούνται στον φάκελο και δεν δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.. Το Γ.Ε.ΜΗ. δεν έχει υποχρέωση χορήγησης αντιγράφων για πράξεις και στοιχεία από τον φάκελο του υπόχρεου τα οποία έχουν υποβληθεί σε έγχαρτη μορφή πριν από την 31η.12.2006.
 2. Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας (Good Standing) εγγεγραμμένου προσώπου στο Γ.Ε.ΜΗ. χορηγείται από τις αρμόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ. σε κάθε ενδιαφερόμενο, εφόσον το εγγεγραμμένο πρόσωπο:

 

α) δεν έχει διαγραφεί από το Γ.Ε.ΜΗ.,

β) δεν βρίσκεται σε κατάσταση λύσης και διαδικασία εκκαθάρισης,

γ) δεν έχει κατατεθεί για το πρόσωπο αυτό αίτηση συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών, ιδίως πτώχευσης, εξυγίανσης, συνδιαλλαγής, ειδικής διαχείρισης και ειδικής εκκαθάρισης, εκτός αν κατατεθεί τέτοια αίτηση και το πρόσωπο αυτό έχει υπαχθεί στη συλλογική διαδικασία, αλλά έχει εξέλθει ή έχει επικυρωθεί το σχέδιο αποπληρωμής των πιστωτών από το δικαστήριο ή έχει απαλλαγεί κατά τον ν. 4738/2020 (Α΄ 207),

δ) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις δημοσίευσης πράξεων ή νομίμως έχει απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις αυτές,

ε) δεν τελεί σε καθεστώς αναστολής καταχωρίσεων από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ.,

Για την έκδοση του πιστοποιητικού το Γ.Ε.ΜΗ. διασυνδέεται με το Μητρώο Αφερεγγυότητας και το Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.- Π.Π..

 1. Το πιστοποιητικό ισχύει για δύο (2) μήνες και δημιουργεί μαχητό τεκμήριο ισχύος όσων βεβαιώνονται με αυτό έναντι κάθε τρίτου.
 2. Ιδιωτικοί ή δημόσιοι φορείς ή επιστημονικά ιδρύματα ή ερευνητές δύνανται να αιτούνται τη λήψη στατιστικών στοιχείων από το Γ.Ε.ΜΗ,. σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 20 του άρθρου 57. (διορθώθηκε με παρ. 2 άρθρου 71 ν. 5019/2023)

Μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ., της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), που προβλέπεται στο άρθρο 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), και της ιστοσελίδας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (mindev.gov.gr), διατίθενται κατ’ ελάχιστον συνοπτικές και χρηστικές πληροφορίες δωρεάν, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Οι πληροφορίες αφορούν στα στοιχεία που κρίνονται λειτουργικά και αναγκαία για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων μερών και ιδίως: 

α) Τους κανόνες για τη σύσταση εταιρειών, που αναφέρονται στα άρθρα 9 και 12 και τις απαιτήσεις, σχετικά με τη χρήση υποδειγμάτων και άλλων εγγράφων σύστασης, την ταυτοποίηση των προσώπων, την ορολογία σε κάθε διαθέσιμη γλώσσα και τα επιβαλλόμενα τέλη,

β) τους κανόνες για την καταχώριση υποκαταστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των επιγραμμικών διαδικασιών και των απαιτήσεων, σχετικά με τα έγγραφα καταχώρισης, την ταυτοποίηση των προσώπων και την ορολογία σε κάθε διαθέσιμη γλώσσα,

γ) την περιγραφή των εφαρμοστέων κανόνων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας μιας εταιρείας, και

δ) την περιγραφή των αρμοδιοτήτων των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας μιας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας εκπροσώπησης μιας εταιρείας στις συναλλαγές της με τρίτους. 

 

Οι καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να γίνουν και σε μία ή περισσότερες από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από αίτηση των υπόχρεων προς την αρμόδια Υ.Γ.ΕΜΗ., εφόσον τα προς καταχώριση έγγραφα συνοδεύονται από επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Αν διαπιστωθεί απόκλιση μεταξύ ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., υπερισχύει η καταχώριση στην ελληνική γλώσσα. 

 

 1. Τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ. εξειδικεύονται ως εξής:

 

α) Ετήσιο τέλος Γ.Ε.ΜΗ.. Καταβάλλεται από όλους τους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και το ύψος του καθορίζεται ανά κατηγορία υπόχρεου. Στις περιπτώσεις νεοσύστατων υπόχρεων προσώπων, το ύψος του τέλους υπολογίζεται αναλογικά και καταβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου του επόμενου από τη σύσταση έτους. Στις περιπτώσεις υπόχρεων που διαγράφονται πριν από το πέρας του έτους, το ύψος του τέλους υπολογίζεται αναλογικά με τους μήνες κατά τους οποίους ήταν ενεργοί. Αν το υπόχρεο πρόσωπο βρίσκεται σε πτωχευτική διαδικασία, δεν οφείλεται ετήσιο τέλος. Αν το υπόχρεο πρόσωπο έχει τεθεί σε λύση, το ετήσιο τέλος περιορίζεται στο μισό.

β) Τέλος καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.. Η αρχική καταχώριση και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ. προϋποθέτουν την προηγούμενη καταβολή τέλους, το οποίο είναι ενιαίο για όλους τους υπόχρεους. Ειδικά οι αυτόματες καταχωρίσεις πράξεων και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ. που δεν απαιτούν έλεγχο νομιμότητας πραγματοποιούνται ατελώς.

γ) Τέλος λήψης πιστοποιητικών και αντιγράφων. Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών, των αντιγράφων και των αποσπασμάτων που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 46, ο αιτών καταβάλλει προηγουμένως στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ειδικό τέλος. Οι υπόχρεοι δικαιούνται ετησίως να λαμβάνουν ατελώς ένα (1) από τα πιστοποιητικά της παρ. 3 του άρθρου 46. Ειδικά για την απόκτηση αντιγράφων των πράξεων και των στοιχείων των άρθρων 33, 34 και 35, μέσω του Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε. – B.R.I.S., τα τέλη δεν υπερβαίνουν το διοικητικό κόστος, συμπεριλαμβανομένου του κόστους ανάπτυξης και τήρησης των συνδεόμενων μητρώων.

δ) Τέλος επωνυμίας και διακριτικού τίτλου. Η καταβολή του τέλους προϋποθέτει η δέσμευση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου να γίνει από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 55 ή να γίνει προδέσμευση αυτής από τον ενδιαφερόμενο υπόχρεο, σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου. Η ηλεκτρονική δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από τον ίδιο τον υπόχρεο πραγματοποιείται ατελώς.

2.Από την καταβολή των τελών της παρ. 1 εξαιρούνται οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., το μητρώο των οποίων τηρείται από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της υποπερ. αβ) της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 20.

3. Τα τέλη καταβάλλονται μέσω ευρέως διαθέσιμης υπηρεσίας επιγραμμικών πληρωμών, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διασυνοριακές πληρωμές και επιτρέπει την ταυτοποίηση του προσώπου που έκανε την πληρωμή και παρέχεται από χρηματοπιστωτικό οργανισμό ή πάροχο υπηρεσίας πληρωμών που εδρεύει σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.Οι πράξεις και τα στοιχεία του παρόντος διατίθενται ατελώς:

α) για τα συνδεόμενα μητρώα, όταν γίνεται ανταλλαγή οποιωνδήποτε στοιχείων, μέσω του Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε. – B.R.I.S.,

β) για τις δημόσιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που αιτούνται και λαμβάνουν πράξεις και στοιχεία καταχωρισμένα στο Γ.Ε.ΜΗ..

5.Τα τέλη που καταβάλλονται στην Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων της υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 20, αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. Τα τέλη που καταβάλλονται στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των επιμελητηρίων της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 20 αποτελούν πόρους των οικείων επιμελητηρίων, οι οποίοι διατίθενται κατά προτεραιότητα, για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. Τα τέλη που καταβάλλονται στους πιστοποιημένους συμβολαιογράφους Γ.Ε.ΜΗ. της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 20 αποτελούν πόρους του επιμελητηρίου στο οποίο εγγράφεται ο υπόχρεος. Από τους πόρους αυτούς, τα επιμελητήρια διαθέτουν ετησίως, το τέσσερα τοις εκατό (4%) από το τέλος της περ. α) και το πενήντα τοις εκατό (50%) από τα τέλη των περ. β) και γ) της παρ. 1 στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, που αποτελεί έσοδό της και διατίθεται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας:

 α) του Τμήματος Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. της Κ.Ε.Ε.Ε.,

 β) των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., καθώς και της αναβάθμισης και συντήρησής τους,

 γ) των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Επιμελητηρίων, των οποίων οι πόροι από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ. αποδεδειγμένα δεν επαρκούν για τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών και

 δ) των επιτροπών της υποπερ. γβ) της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 50.».

(Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 5  τροποποιήθηκε και η παρ. διαμορφώθηκε ως άνω       με το άρθρο 75 Ν.5019/2023,ΦΕΚ Α 27/14.02.2023)

6. Σε περίπτωση υπέρβασης των οριζόμενων στον παρόντα προθεσμιών καταχώρισης πράξης στο Γ.Ε.ΜΗ., με υπαιτιότητα της αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ., ο υπόχρεος που είχε υποβάλει τη σχετική αίτηση απαλλάσσεται αυτόματα από το ετήσιο τέλος της περ. α) της παρ. 1 του επόμενου έτους.

7. Για την εφαρμογή της παρ.  6, η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. χορηγεί στον υπόχρεο, κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης, έντυπο ή ηλεκτρονικό αντίγραφο της πρωτοκολλημένης και χρονολογημένης αίτησης καταχώρισης πράξης. Το αντίγραφο συνοδεύεται από γραπτή ενημέρωση, για τις προϋποθέσεις απαλλαγής από το ετήσιο τέλος Γ.Ε.ΜΗ. του επόμενου έτους. (διορθώθηκε με παρ. 3 του άρθρου 71 ν. 5019/2023).

 

 1. Για παραβάσεις του παρόντος επιβάλλεται πρόστιμο από εκατό (100) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και τον εταιρικό τύπο ή την κατηγορία μεγέθους που ανήκει η οντότητα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 2 του  ν. 4308/2014 (Α΄ 251). 

 

Ειδικότερα:

α) Για παραβάσεις του άρθρου 12, σχετικά με τη σύσταση εταιρείας μέσω της e-Υ.Μ.Σ., επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ,

β) για παραβάσεις του άρθρου 16, σχετικά με την παράλειψη εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ,

γ) για παραβάσεις των άρθρων 22 και 37, σχετικά με παράλειψη εγγραφής των προβλεπόμενων στοιχείων στα έγγραφα και τις επιστολές εταιρείας ή υποκαταστήματος αλλοδαπής, επιβάλλεται πρόστιμο από διακόσια (200) έως πεντακόσια (500) ευρώ,

δ) για παραβάσεις του άρθρου 25, σχετικά με την εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης για καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., επιβάλλεται πρόστιμο από εκατό (100) έως τριακόσια (300) ευρώ,

ε) για παραβάσεις του άρθρου 26, σχετικά με τις αυτόματες καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ., επιβάλλεται πρόστιμο από εκατό (100) έως χίλια (1.000) ευρώ,

στ) για παραβάσεις του άρθρου 30, σχετικά με τις αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. επιβάλλεται πρόστιμο από εκατό (100) έως χίλια (1.000) ευρώ, 

ζ) για παραβάσεις των άρθρων 33, 34, 35, 39 και 43, σχετικά με τα στοιχεία που καταχωρίζονται και δημοσιεύονται υποχρεωτικά στο Γ.Ε.ΜΗ., επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ,

η) για παράλειψη υποβολής των οικονομικών καταστάσεων της περ. ια) της παρ. 1 του άρθρου 35, της περ. θ) του άρθρου 39, της περ. ια) του άρθρου 43 και των άρθρων 44 και 45, επιβάλλεται πρόστιμο από δυο χιλιάδες (2.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ,

θ) για παραβάσεις των άρθρων 38 και 41, σχετικά με την επιγραμμική καταχώριση υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών και την επιγραμμική υποβολή πράξεων και στοιχείων, επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ,

ι) για παραβάσεις του άρθρου 54, σχετικά με την επωνυμία, επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

2. Το πρόστιμο επιβάλλεται κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης των υπόχρεων ή των νόμιμων εκπροσώπων τους, η οποία υπέχει θέση έγγραφης κλήσης προς ακρόαση, με την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να διατυπώσει τις απόψεις του σχετικά, είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την λήψη της. Σε περίπτωση υποτροπής για την ίδια παράβαση εντός τριετίας, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται και σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος το ποσό του προστίμου τριπλασιάζεται.

3. α) Αν το υπόχρεο πρόσωπο υπάγεται στην Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η παράβαση βεβαιώνεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ.. Τα πρόστιμα της παρ. 1 επιβάλλονται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

β) Αν το υπόχρεο πρόσωπο υπάγεται σε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. επιμελητήριου, η παράβαση βεβαιώνεται από τον προϊστάμενο του τμήματος ή της διεύθυνσης της οικείας Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ή αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ.. Τα πρόστιμα της παρ. 1 επιβάλλονται από τον προϊστάμενο του τμήματος ή της διεύθυνσης της οικείας Υ.Γ.Ε.ΜΗ..

4. Κατά των πράξεων επιβολής προστίμου χωρεί ενδικοφανής προσφυγή, η οποία ασκείται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της επιβολής του προστίμου και η οποία έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, για τους υπόχρεους:

α) της περ. α) της  παρ 3 ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και

β) της περ. β) της, παρ 3 ενώπιον της επιτροπής που ορίζεται με την απόφαση της παρ.  17 του άρθρου 57. (διορθώθηκε με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 71 ν. 5019/2023)

5. Η είσπραξη του προστίμου διενεργείται με βάση τον ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90), περί Κώδικος Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, και με ηλεκτρονικό τρόπο. Το πρόστιμο που εισπράττεται αποτελεί κατά τριάντα τοις εκατό (30%) έσοδο του επιμελητηρίου της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που το επιβάλλει και κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού. Αν το πρόστιμο επιβάλλεται από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αυτό εισπράττεται ως έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού.

6. Από την επιβολή του προστίμου εξαιρούνται οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., το μητρώο των οποίων τηρείται από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της υποπερ. αβ) της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 20.

1. Όποιος αποκτά πρόσβαση στο Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς να είναι πιστοποιημένος χρήστης Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 6, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη.

2. Ο πιστοποιημένος χρήστης Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. που έχει απωλέσει την ιδιότητα του υπαλλήλου Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ή του συμβολαιογράφου και δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της παρ. 3 του άρθρου 6, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη.

3. Με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών τιμωρείται ο υπαίτιος των πράξεων των παρ. 1 και 2, εάν είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή να προκαλέσει περιουσιακή ζημία σε άλλον ή να βλάψει άλλον και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ.

 1. Όποιος υπαίτια δηλώνει ή καταχωρίζει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην e-Υ.Μ.Σ. τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη. Αν ο υπαίτιος του πρώτου εδαφίου είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή να προκαλέσει περιουσιακή ζημία σε άλλον ή να βλάψει άλλον και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών.
 2. Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ενημερώνουν αμελλητί την αρμόδια εισαγγελική αρχή εφόσον διαπιστώσουν, κατόπιν καταγγελίας ή αυτεπάγγελτου ελέγχου, ότι έχουν διαπραχθεί τα αδικήματα των παρ. 1 έως 4. Τα αδικήματα των παρ. 1 έως 4 διώκονται αυτεπαγγέλτως.

 

1.Στο πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. τηρείται διακριτό Μητρώο Μη Εμπορικής Οικονομικής Δραστηριότητας (Μ.Μ.Ε.Ο.Δ.), στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά:

 

α) τα σωματεία των άρθρων 78 έως 107 ΑΚ,

β) τα ιδρύματα των άρθρων 108 έως 121 ΑΚ,

γ) οι επιτροπές εράνων των άρθρων 122 έως 126 ΑΚ και

δ) οι αστικές εταιρείες των άρθρων 741 έως 783 ΑΚ. (διορθώθηκε με παρ. 6 άρθρου 71 ν. 5019/2023)

2.Τα νομικά πρόσωπα των περ. α), β) και γ) και οι αστικές εταιρείες της περ. δ) της παρ. 1 εγγράφονται και λαμβάνουν αριθμό Μ.Μ.Ε.Ο.Δ., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην απόφαση της παρ. 18 του άρθρου 57.

3.Η εγγραφή των προσώπων της παρ. 1 στο Μ.Μ.Ε.Ο.Δ.:

 

α) πραγματοποιείται ατελώς, μέσω διαλειτουργικότητας με το πληροφοριακό σύστημα TAXIS,

β) δεν συνεπάγεται την κτήση της εμπορικής ιδιότητας και τις υποχρεώσεις που ισχύουν για τους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.,

γ) δεν δημιουργεί υποχρέωση καταβολής των τελών του άρθρου 49, πλην των τελών της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου αυτού, και αποκλειστικά αν επιλεγεί η δέσμευση διακριτικού τίτλου, και

δ) δεν επιφέρει την αυτοδίκαιη εγγραφή τους σε επιμελητήριο του ν. 4497/2017 (Α΄ 171).

 1. Το Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων τηρείται στο πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ., όπου καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά όλες οι κατοχυρωμένες επωνυμίες και οι διακριτικοί τίτλοι των φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν είτε εμπορική είτε οικονομική μη εμπορική δραστηριότητα.
 2. Η τήρηση του ως άνω μητρώου αποσκοπεί:

 

α) στη διασφάλιση της μοναδικότητας των επωνυμιών και των διακριτικών τίτλων,             

β) στη σύννομη κατοχύρωση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου και                 

γ) στην προστασία των επιχειρήσεων από την κίνδυνο της σύγχυσης, της εκμετάλλευσης ξένης φήμης και του αθέμιτου ανταγωνισμού. 

 1. Η καταχώριση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου στο μητρώο της παρ. 1 έχει δηλωτικό χαρακτήρα και αποδεικνύει τον δικαιούχο μιας επωνυμίας ή ενός διακριτικού τίτλου βάσει της αρχής της προτεραιότητας.
 2. Η δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου έχει ισχύ για το σύνολο της Επικράτειας. 
 3. Το μητρώο επωνυμιών και διακριτικών τίτλων είναι ενιαίο για όλη τη χώρα, τηρείται ηλεκτρονικά και διασυνδέεται με το πληροφοριακό σύστημα Υ.Μ.Σ. και το πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.), προκειμένου να αποφευχθεί η λήψη επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου, που έχει ήδη κατοχυρωθεί ως σήμα, καθώς και με το Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε. – B.R.I.S..

 

 1. Για τα νομικά πρόσωπα η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος σχηματίζονται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται για κάθε νομικό τύπο. Ένα νομικό πρόσωπο μπορεί να κατοχυρώσει περισσότερους από έναν διακριτικούς τίτλους.
 2. Επιπρόσθετα, η επωνυμία και οι διακριτικοί τίτλοι:

 

α) δεν προσκρούουν στη νομοθεσία και στα χρηστά ήθη,

β) διαφοροποιούνται επαρκώς από επωνυμίες και διακριτικούς τίτλους ήδη εγγεγραμμένων υπόχρεων στο Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων του Γ.Ε.ΜΗ., και

γ) δεν έχει κατοχυρωθεί το λεκτικό της επωνυμίας ή των διακριτικών τίτλων ως εμπορικό σήμα.

 1. Αν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. διαπιστώσουν οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα ανωτέρω ή περιέλθουν σε αυτές τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που αφορούν σε επωνυμία ή διακριτικό τίτλο ή πράξεις και αποφάσεις περί ενωσιακών ή κοινοτικών σημάτων ή αποφάσεις του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, κατά των οποίων δεν χωρεί προσφυγή, καλούν τους υπόχρεους να συμμορφωθούν με τις ως άνω αποφάσεις και πράξεις, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου  30.
 1. Η επωνυμία και οι διακριτικοί τίτλοι δεσμεύονται είτε αυτόματα, είτε από τις αρμόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ..
 2. Η αυτόματη δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου πραγματοποιείται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στο πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. στις εξής περιπτώσεις:

 

α) κατά τη σύσταση εταιρείας μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μίας στάσης (e-Υ.Μ.Σ.),

β) κατά την ηλεκτρονική έναρξη εργασιών, εφόσον πρόκειται για ατομική εμπορική επιχείρηση ή για φυσικά πρόσωπα που ασκούν μη εμπορική οικονομική δραστηριότητα,

γ) κατά την αυτόματη τροποποίηση καταστατικού με πρότυπη πράξη,

δ) κατά την επιγραμμική εγγραφή υποκαταστήματος ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας. 

 1. Δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιείται:

 

α) κατά τη σύσταση εταιρείας μέσω Υ.Μ.Σ., 

β) κατά την τροποποίηση υφιστάμενης επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου ή την προσθήκη νέου διακριτικού τίτλου, η οποία πραγματοποιείται μέσω της Υ.Γ.Ε.ΜΗ.,

γ) κατά την τροποποίηση υφιστάμενης επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου λόγω μετασχηματισμού εταιρειών,

δ) στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η δέσμευση της επιθυμητής επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου με τη διαδικασία της παρ. 2.

 1. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να κάνουν προδέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου ηλεκτρονικά, για μελλοντική χρήση, με την υποχρέωση χρήσης αυτών εντός δύο (2) μηνών από την προδέσμευση. Μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος αποδεσμεύονται αυτοδίκαια. Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος που προδεσμεύονται μπορούν να δεσμεύονται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις παρ. 2 και 3.
 1. Συγκροτείται Γενικό Μητρώο Μελών Επιστημονικών Φορέων (ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.) στο οποίο εγγράφονται προαιρετικά τα πρόσωπα που ασκούν ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα και δεν διενεργούν εμπορικές πράξεις, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στους κατωτέρω επιστημονικούς φορείς ή στα μέλη αυτών: Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος, Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος («επιστημονικοί φορείς»).
 2. Το ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ. τηρείται σε πληροφοριακό σύστημα, που αναπτύσσουν από κοινού οι επιστημονικοί φορείς. Το κόστος ανάπτυξης, συντήρησης και λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος καλύπτουν οι επιστημονικοί φορείς κατά την αναλογία των μελών τους.
 3. Η ανάπτυξη, η λειτουργία και η συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος, καθώς και η ευθύνη της εποπτείας και της τήρησης του ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ., ανατίθεται σε εννεαμελές συλλογικό διακλαδικό όργανο, στο οποίο συμμετέχει ένας εκπρόσωπος κάθε επιστημονικού φορέα («Επιτροπή Εποπτείας ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.»). Το όργανο διοίκησης κάθε επιστημονικού φορέα ορίζει προς τούτο έναν εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του, με διετή θητεία, η οποία δύναται να ανανεώνεται. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας της Επιτροπής Εποπτείας ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ. εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τα μέλη της Επιτροπής. Για τη συγκρότηση, τις συνεδριάσεις, τη λειτουργία και τη λήψη αποφάσεων της Επιτροπής, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 13 έως και 15 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).
 4. Η Επιτροπή Εποπτείας ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ. ορίζει με απόφασή της: α) τον τρόπο ανάπτυξης του πληροφοριακού συστήματος, κατόπιν ανάθεσης με δημόσια διαγωνιστική διαδικασία, β) τον Κανονισμό Λειτουργίας ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ., όπου προβλέπονται οι όροι λειτουργίας του, γ) κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στη δημιουργία, τη λειτουργία και τη συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος, καθώς και στην τήρηση και επικαιροποίηση του Μητρώου. Το έργο της Επιτροπής μπορούν να συνδράμουν υπάλληλοι των επιστημονικών φορέων που διατίθενται προς τούτο με απόφαση του οργάνου διοίκησής τους.
 5. Η εγγραφή των μελών των επιστημονικών φορέων στο ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ. πραγματοποιείται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για αυτούς, κατόπιν αίτησης, η οποία μπορεί να υποβάλλεται και με ηλεκτρονικά μέσα. Προς τούτο είναι δυνατόν να αξιοποιείται η διαλειτουργικότητα με υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα των επιστημονικών φορέων.
 6. Η εγγραφή των μελών των επιστημονικών φορέων στο ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ. τίθεται ως προϋπόθεση, προκειμένου τα ως άνω μέλη να λάβουν κάθε είδους ενωσιακή οικονομική ενίσχυση ή επιχορήγηση μέσω του ΕΣΠΑ, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και άλλων πηγών. Προς τούτο μπορεί να αξιοποιείται η διαλειτουργικότητα με υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
 7. Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ. τηρείται ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (L 119), καθώς και ο ν. 4624/2019 (Α΄ 137). Η Επιτροπή Εποπτείας ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ. έχει την ιδιότητα υπευθύνου επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο του ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ..

1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται η τήρηση και η λειτουργία του μητρώου πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. του άρθρου 6, καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης και παραμονής σε αυτό.

2.Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα για τη λειτουργία της Υ.Μ.Σ. και της e-Υ.Μ.Σ. Συγκεκριμένα, καθορίζονται:

 

α) οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές λεπτομέρειες για τη διασύνδεση, σύμπραξη και συνεργασία μεταξύ των Υπηρεσιών Μίας Στάσης και:

αα) των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αβ) των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.),

αγ) των υπηρεσιών άλλων υπουργείων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και φορέων της δημόσιας διοίκησης για τη λήψη στοιχείων που απαιτούνται για τη σύσταση εταιρείας,

β) οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές λεπτομέρειες, ώστε να δύναται ο συμβολαιογράφος να προσφέρει τις προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο υπηρεσίες Υ.Μ.Σ.,

γ) οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές λεπτομέρειες, οι οποίες αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της e-Υ.Μ.Σ.,

δ) το ύψος του τέλους Ενιαίου Κόστους Σύστασης και του κόστους σύστασης μέσω e-Υ.Μ.Σ., η διαδικασία είσπραξης του τέλους Ενιαίου Κόστους σύστασης, οι δικαιούχοι αυτού, η διαδικασία και τα παραστατικά της απόδοσης σε αυτούς, η διενέργεια ελέγχου, ο τρόπος και η διαδικασία επιστροφής τους σε περίπτωση μη καταχώρισης για λόγους που ανάγονται στην Υ.Μ.Σ. και όχι στους ιδρυτές,

ε) η διαδικασία απόδοσης του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού του άρθρου 45 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93),

στ) το περιεχόμενο της πρότυπης αίτησης της παρ. 1 του άρθρου 9,

ζ) τα νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται για τα ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στη σύσταση εταιρείας,

η) τον δειγματοληπτικό έλεγχο των συστάσεων που πραγματοποιούνται μέσω της e-Υ.Μ.Σ.,

θ) την αίτηση ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της χώρας, και

ι) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία των Υ.Μ.Σ..

 1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται το αποκλειστικό περιεχόμενο του πρότυπου καταστατικού και του πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο του άρθρου 13 για όλες τις νομικές μορφές.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι εμπορικοί Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας της περ. ιστ) της παρ. 1 του άρθρου 16, που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα, καθώς και εκείνοι που αντιστοιχούν σε άσκηση οικονομικής δραστηριότητας του άρθρου 52.
 3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή καθορίζονται το περιεχόμενο και η περιοδικότητα της αναφοράς που προβλέπεται στην περ. ιε) της παρ. 2 του άρθρου 20.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζεται το εύρος της αποκλειστικής αρμοδιότητας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των επιμελητηρίων της παρ. 5 του άρθρου 20, βάσει του κωδικού αριθμού δραστηριότητας.
 5. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών και Εσωτερικών, κατόπιν γνώμης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (Κ.Ε.Ε.Ε.) και του κατά περίπτωση οικείου επιμελητηρίου, καθορίζεται ο κανονισμος λειτουργίας και στελέχωσης της υπηρεσίας της παρ.1 και των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 20.
 6. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών και Εσωτερικών δύναται να προβλέπεται η οργάνωση ειδικά των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης σε επίπεδο διεύθυνσης.

   

 7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι διασύνδεσης με άλλα μητρώα και δημόσια αρχεία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 24. Με όμοια απόφαση, μπορεί να προσδιορίζονται το κόστος χρήσης της υπηρεσίας της παρ. 4 του άρθρου 24, οι επιμέρους πολιτικές χρήσης των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των λόγων διακοπής παροχής της υπηρεσίας, η διαδικασία και ο τρόπος λήψης και χορήγησης της σχετικής συγκατάθεσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια.

  10. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο των προτύπων καταστατικών και εταιρικών πράξεων του άρθρου 25, οι οποίες απαιτούν έλεγχο νομιμότητας, προκειμένου να υποβληθούν αυτόματα στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

  11. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται τα θέματα που είναι σχετικά με την υποβολή αιτήσεων του άρθρου 25, οι οποίες απαιτούν έλεγχο νομιμότητας, καθώς και με την υποβολή των αυτόματων καταχωρίσεων του άρθρου 26 και τον δειγματοληπτικό έλεγχο που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 26.

  12. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού ορίζονται οι κανόνες και διαδικασίες για την επιγραμμική καταχώριση υποκαταστημάτων αλλοδαπής με έδρα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης του άρθρου 38.

  13. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζονται τα θέματα εφαρμογής των άρθρων 53 και 54, και ιδίως οι επιτρεπτές και μη επιτρεπτές επωνυμίες και διακριτικοί τίτλοι, ο βαθμός διαφοροποίησης εκάστης επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου, τα επιτρεπτά και μη επιτρεπτά σημεία της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου, η χρήση συμβόλων, αριθμών και σημείων στίξης και κάθε άλλος τρόπος διασφάλισης της διαφοροποίησης της επωνυμίας μεταξύ των επιχειρήσεων.

  14 (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΆΡΘΡΟ 72 ΤΟΥ Ν. 5019/2023).

  15. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται τα θέματα εφαρμογής των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 46, ιδίως ο τρόπος έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής των πιστοποιητικών, αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Με όμοια απόφαση μπορούν να ορίζονται περιπτώσεις στις οποίες, κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η έκδοση των ανωτέρω πιστοποιητικών, αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε έντυπη μορφή, όπως και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο Πιστοποιητικού Καλής Λειτουργίας, τη διαδικασία και το κόστος χορήγησής του.

  16. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών, μετά από την αποστολή από το Τμήμα Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. των οικονομικών και λογιστικών καταστάσεων ή άλλων στοιχείων των επιμελητηρίων, που ζητούνται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθορίζονται ιδίως το ύψος, η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος και οι όροι είσπραξης και απόδοσης των τελών, η κατανομή, τα κριτήρια κατανομής αυτών μεταξύ των δικαιούχων, ο φορέας συγκέντρωσης, καθώς και ο τρόπος συλλογής και διαχείρισής τους. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα παραστατικά της καταβολής και η διαδικασία ελέγχου τους, καθώς και η απαλλαγή των υπόχρεων λόγω υπέρβασης των προθεσμιών, που προβλέπονται στο άρθρο 25 με υπαιτιότητα των Υ.Γ.Ε.ΜΗ..

  17. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων συστήνονται τριμελείς επιτροπές, οι οποίες απαρτίζονται από τρεις (3) υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, με σκοπό την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών των υπόχρεων και την έκδοση αποφάσεων επί αυτών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 50.

  18. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών καθορίζονται τα κριτήρια επιβολής των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 50, το ύψος του προστίμου, ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, η διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίμων, το ποσοστό κατανομής μεταξύ των δικαιούχων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

  19. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Δικαιοσύνης και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζεται η διαδικασία μετάπτωσης των στοιχείων των μητρώων για τα ιδρύματα, τα σωματεία, τις επιτροπές εράνων και τις αστικές εταιρείες, που τηρούνται από τις υπηρεσίες των αρμοδίων δικαστηρίων μέσω της διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα «TAXIS», καθώς και η διαδικασία ενημέρωσης για κάθε μεταβολή και νέα εγγραφή στο Μ.Μ.Ε.Ο.Δ. του άρθρου 52. (τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 5019/2023).

  20. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να εγκρίνεται η παροχή στατιστικών στοιχείων του Γ.Ε.ΜΗ. σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και ιδίως, ιδιώτες, ερευνητές, ιδρύματα και εταιρείες, για εμπορικούς ή ερευνητικούς σκοπούς.

  21. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού προστίθενται και άλλοι επιστημονικοί φορείς στο ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ. και ορίζεται κάθε αναγκαία τεχνική ή διαδικαστική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 56. (τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 5019/2023).

   

ΥΑ 5186/2024 Πρότυπα καταστατικά για τη σύσταση εταιρειών μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης (ΥΜΣ) και της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ). (ΦΕΚ Β’556)

Απόφαση Α.1151/2023 Αυτόματη ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με τις μεταβολές των στοιχείων των ανωνύμων εταιρειών, που καταχωρίζονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, μέσω διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων αυτών. (ΦΕΚ Β’ 5913/10-10-2023)

ΥΑ 44342 ΕΞ 2023/2023 Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» και «Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου» σε φορείς του Δημοσίου, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. (ΦΕΚ Β’ 6071/19-10-2023)

ΚΥΑ 86726/2023 “Κανόνες και διαδικασίες για την επιγραμμική καταχώριση υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας με έδρα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.” (ΦΕΚ Β’ 5811/04/10/2023)

ΥΑ 96618/2022 “Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα για την εγγραφή των φυσικών προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ. – Τροποποίηση της υπ’ αρ. 44070/28.4.2022 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 2226)” (ΦΕΚ  Β’ 5290/13-10-2022).

Συμπληρωματική απόφαση: Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/6-10-2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών “Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ 2008)” (Β’2149)

ΥΑ 69339/2022: “Τήρηση και λειτουργία του Μητρώου Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ” (ΦΕΚ Β’ 3840/21-07-2022).

ΥΑ 143195/2021: “Πρότυπες πράξεις τροποποίησης καταστατικού Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. – Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 73557/1.7.2021 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 3047) (ΦΕΚ Β’ 6442/31-12-2021).

ΥΑ 124876/2021: “Καθορισμός πολιτικής χρήσης, κόστους χρήσης και διαδικασίας χορήγησης δεδομένων ΓΕΜΗ σε πιστωτικά και χρηματοδοτικά Ιδρύματα, σε Ιδρύματα πληρωμών, σε Ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και σε διατραπεζικές εταιρίες” (ΦΕΚ Β’ 5526/29-11-2021).  

ΥΑ 32252/2021: “Παροχή υπηρεσιών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στην Τράπεζα της Ελλάδος και στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.)” (ΦΕΚ Β’ 4368/22-09-2021).

ΥΑ 99947/2021: “Τροποποίηση του άρθρου 3 και κατάργηση των άρθρων 6 και 7 της υπ’ αρ. 38848/14-04-2020 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύσταση οργανικών θέσεων επιστημονικού συνεργάτη (δικηγόρου) πλήρους απασχόλησης στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 87 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) (Β’ 1608)” (ΦΕΚ Β’4343/20-09-2021).

ΥΑ 45725/2021: “Τροποποίηση της υπ’ αρ. 38848/14-4-2020 απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύσταση οργανικών θέσεων επιστημονικού συνεργάτη (δικηγόρου) πλήρους απασχόλησης στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 87 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)” (Β’ 1608) (ΦΕΚ Β’ 1706/26-04-2021).

ΥΑ 2860/2021:Τροποποίηση της υπ’ αρ.  απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων  Οργάνωση και καθορισμός λειτουργίας των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. που συστάθηκαν με την παρ. 1 και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 87 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)” (ΦΕΚ Β’ 218 25-01-2021).

ΥΑ 32923/2020: “Οργάνωση και καθορισμός λειτουργίας των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. που συστάθηκαν με την παρ. 1 και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 87 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)” (ΦΕΚ Β’ 1285/10-04-2020). 

ΥΑ 122577/2020: “Αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. και δειγματοληπτικός έλεγχος του άρθρου 102 του ν. 4635/2019 (Α ́ 167)” (ΦΕΚ Β’ 5160/22-11-2020).

ΥΑ 38848/2020: Σύσταση οργανικών θέσεων επιστημονικού συνεργάτη-δικηγόρου) πλήρους απασχόλησης στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων, που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 87 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)” (ΦΕΚ Β’ 1608/27-04-2020).

ΥΑ 48652/2019: “Καθορισμός διαδικασίας διασύνδεσης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου με το Μητρώο Αφερεγγυότητας του Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων” (ΦΕΚ Β’ 1691/15-05-2019).

ΥΑ 79752/2014: “Ρυθμίσεις σχετικά με το ύψος, τη διαδικασία, τον τρόπο, το χρόνο και τους όρους είσπραξης και απόδοσης των ανταποδοτικών τελών Γ.Ε.ΜΗ., την κατανομή, τα κριτήρια κατανομής αυτών μεταξύ των δικαιούχων, τη διαχείριση αυτών, το ποσοστό από αυτά που διατίθεται για την κάλυψη των ελαχίστων πάγιων δαπανών λειτουργίας της κεντρικής υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. κάθε επιμελητηρίου και του εποπτικού συμβουλίου αυτού, τα παραστατικά καταβολής, τη διαδικασια ελέγχου τους, τον τρόπο έκδοσης, θεώρησης  και υπογραφής των αντιγράφων    ή  αποσπασμάτων   σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, τα ελάχιστα    καταχωριζόμενα στοιχεία των υπόχρεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. κάθε χρόνο, καθώς και κάθε άλλη  αναγκαία λεπτομέρεια” (ΦΕΚ Β’ 3623/31-12-2014).

ΥΑ Κ2-4946/2014: “Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικών και συνοδευτικών εγγράφων από υπόχρεα πρόσωπα ενώπιον του Γ.Ε.ΜΗ. και διαχείρισης αυτών. Καθορισμός του ύψους και της διαδικασίας, των όρων είσπραξης και απόδοσης των τελών χορήγησης αντιγράφων και αποσπασμάτων, των παραστατικών καταβολής, της διαδικασίας ελέγχου τους, του τρόπου έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη μερίδα ή πιστοποιητικών από το Γ.Ε.ΜΗ” (ΦΕΚ Β’2919/30-10-2014).

ΥΑ Κ1-941 οικ./2012: “Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο” (ΦΕΚ Β’ 1468/03-05-2012).

ΥΑ Κ1-884 οικ./2012:Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων” (ΦΕΚ Β’ 1420/30-04-2012).

Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 118680/11-12-2023: «Διευκρινήσεις σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. Κοινωνίας Δικαιώματος Αστικού, Ημιαστικού και Υπεραστικού λεωφορείου Δημοσίας Χρήσεως (Δ.Χ.) ενταγμένης σε εταιρείες ΚΤΕΛ ΑΕ.» (ΑΔΑ: 6Θ5Ο46ΝΛΣΞ-ΥΒΥ)

Έγγραφο υπ’ αριθμ. 104562/08-11-2023: «Υποχρέωση Δημοσίευσης Έκθεσης Ελεγκτών από Ενεργειακή Κοινότητα»

Έγγραφο υπ’ αριθμ. 102526/03-11-2023:«Διευκρίνιση σχετικά με τη δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. δικαστικών αποφάσεων που αφορούν σε διορισμό εκκαθαριστή σε εταιρείες»

Εγκύκλιος Οδηγία υπ. αριθμ. 69129/31-07-2023: «Διευκρινήσεις σχετικά με την αναζήτηση τελών Γ.Ε.ΜΗ. και  επιμελητηριακών τελών από υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.» (ΑΔΑ: 6ΩΧΟ46ΝΛΣΞ-0ΕΑ)

Εγκύκλιος Οδηγία υπ. αρ. 41913/05-05-2023:  «Διαγραφή Αγροτικών Συνεταιρισμών από το Γ.Ε.ΜΗ.» (ΑΔΑ: ΨΕΨ846ΜΤΛΡ-Ζ5Ο)

Ενημέρωση υπ. αρ. 30490/31-03-2023 σχετικά με τις αλλαγές στις Ενεργειακές Κοινότητες 

Εγκύκλιος Οδηγία υπ. αρ. 25221/20-03-2023: «Διευκρίνιση για την υπαγωγή των επαγγελματιών αγροτών και αγροτικών συνεταιρισμών στη δράση Μεταφορικό Ισοδύναμο» (ΑΔΑ: ΨΑΨΔ46ΜΤΛΡ-ΓΨΥ).

Έγγραφο υπ. αρ. 24749/20-03-2023:«Διαδικασία εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ατομικών επιχειρήσεων με κύριο ΚΑΔ μη εμπορικό και δευτερεύων ή ΚΑΔ υποκαταστήματος  εμπορικό»

Έγγραφο υπ. αρ. 17643/23-02-2023:  «Εγγραφή υποκαταστημάτων ημεδαπής εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.»

Εγκύκλιος Οδηγία υπ. αρ. 16702/22-02-2023: «Διευκρινίσεις σχετικά με υποχρέωση εγγραφής των Αστικών Εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Μ.Μ.Ε.Ο.Δ.» (ΑΔΑ: ΨΓΟΛ46ΜΤΛΡ-Α5Σ).

Εγκύκλιος Οδηγία υπ. αρ. 95207/05-10-2022: «Διευκρίνιση σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής του αριθμού ΓΕΜΗ στα έντυπα των εταιρειών» (ΑΔΑ: 69ΙΔ46ΜΤΛΡ-8Τ2)

Εγκύκλιος Οδηγία υπ. αρ.: 94083/30-09-2022: «Διευκρίνιση ζητημάτων σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)» (ΑΔΑ: ΡΖΛΛ46ΜΤΛΡ-ΡΤΕ)

Εγκύκλιος Οδηγία υπ. αρ. 60522/10-06-2022: «Αναστολή καταχώρισης (άρθρο 29, ν. 4919/2022 (Α΄71)» (ΑΔΑ: 65ΩΗ46ΜΤΛΡ-6ΝΧ)

Εγκύκλιος Οδηγία υπ. αρ. 52871/23-05-2022:«Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων μετά την ψήφιση του ν. 4919/2022 (Α’ 71) αναφορικά με:
1) τους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.
2) τις μεταβατικές διατάξεις
3) τα νέα Μητρώα
(ΑΔΑ: ΨΕΨ846ΜΤΛΡ-Ζ5Ο)»

Β. Παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Γ. Υποβολή ερωτήσεων

Μπορείτε να υποβάλετε τα ερωτήματά σας στη Φόρμα Επικοινωνίας εδώ συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας και επιλέγοντας στη συνέχεια την κατηγορία “ΓΕΜΗ-ΥΜΣ (Πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο)”.