ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ για συσταση εταιρειας (e-υμς)

1. Ηλεκτρονική Σύσταση Εταιρείας
 
Στον σύνδεσμο:  https://eyms.businessportal.gr  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν ηλεκτρονική σύσταση εταιρείας (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ).
2. Για έλεγχο διαθεσιμότητας Επωνυμίας και διακριτικού τίτλου παρακαλούμε πατήστε στον σύνδεσμο: https://eyms.businessportal.gr/bnames/name
3. Για έλεγχο στο Μητρώο Σημάτων  παρακαλούμε πατήστε στον  σύνδεσμο: https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview
 

Διευκρινίζεται ότι η χρησιμοποίηση λεκτικού συνόλου ως προτεινόμενη/ο επωνυμία ή διακριτικό τίτλο το οποίο ταυτίζεται με εμπορικό σήμα που είναι καταχωρισμένο από άλλη εταιρεία ή άλλο φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Στον ανωτέρω σύνδεσμο οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν το επιθυμητό λεκτικό σύνολο στο πεδίο της “ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ” και στη συνέχεια να διαμορφώσουν την αναζήτησή τους επιλέγοντας: 

-ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΕΥΡΩΠΗ (EUR) και ΕΛΛΑΔΑ (GR)
-ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ: ΕΛΛΑΔΑ-ΟΒΙ και EUIPO (ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ).

Σε περίπτωση που από τον συγκεκριμένο έλεγχο προκύψει η ύπαρξη σήματος με πανομοιότυπο λεκτικό, τότε απαγορεύεται η δέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν είναι ο κάτοχος του εμπορικού σήματος.

 

4. Υπολογισμός Κόστους Ηλεκτρονικής Σύστασης Εταιρείας

Στον σύνδεσμοhttps://eyms.businessportal.gr/cost    οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  υπολογίσουν το κόστος ηλεκτρονικής σύστασης εταιρείας, ανά νομική μορφή.

 

 

 

5. Εύρεση ΚΑΔ

Στον σύνδεσμο: https://eyms.businessportal.gr/kad/public οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  κάνουν έλεγχο των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας  (ΚΑΔ) που τους ενδιαφέρουν.

 

 

 

6. Εκπαιδευτικό περιβάλλον σύστασης εταιρείας μέσω e-ΥΜΣ

 

Στον σύνδεσμο: https://geminet-sandbox.businessportal.gr/auth οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προβούν σε εικονικές συστάσεις προκειμένου να εξοικειωθούν με τη διαδικασία της  ηλεκτρονικής σύστασης εταιρείας.

 

 

7. Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων συστάσεων/ διαγραφών εταιρειών 

Στον σύνδεσμο: https://backoffice.businessportal.gr/stats/publicity/openings  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξάγουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις συστάσεις/ διαγραφές εταιρειών ανά μήνα/ έτος/ νομική μορφή κ.α.

Υποβολή ερωτήσεων

Μπορείτε να υποβάλετε τα ερωτήματά σας στην παρακάτω Φόρμα Επικοινωνίας.