ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ

Κανονισμοί Απονομής

Κανονισμός απονομής στο γάλα & τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Κανονισμός απονομής στο γάλα & τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Κανονισμός απονομής ελληνικού σήματος στα αλκοολούχα ποτά

Κανονισμός απονομής στα αλκοολούχα

Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στης Επιτραπέζιες Ελιές

Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στης Επιτραπέζιες Ελιές

Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο Εξαιρετικό Παρθένο και Παρθένο Ελαιόλαδο

Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο Εξαιρετικό Παρθένο και Παρθένο Ελαιόλαδο

Κανονισμός τήρησης ηλεκτρονικού μητρώου ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών

Κανονισμός Ελληνικού Σήματος

Υπόδειγμα κανονισμού απονομής ελληνικού σήματος

Κανονισμός Ελληνικού Σήματος

Φορείς Απονομής

Α. Γενικό Χημείο του Κράτους

Στο παρακάτω link μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Β. ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ), είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αποστολή του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, είναι:

• η παροχή διαρκούς, ολοκληρωμένης υποστήριξης των αγροτικών δραστηριοτήτων, μέσω της έρευνας,

• η διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων, μέσω της πιστοποίησης,

• η αγροτική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση,

• η προώθηση καινοτομίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλη την αγροδιατροφική αλυσίδα, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα, τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων και την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας της χώρας.

Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, σε εφαρμογή του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11.04.2012) έχει οριστεί αρμόδιος φορέας απονομής του Ελληνικού Σήματος για τα κάτωθι προϊόντα:

• Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, σύμφωνα με την ΚΥΑ Κ4-7838 (ΦΕΚ 1432/Β/4.06.2014) «Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο Γάλα και στα Γαλακτοκομικά προϊόντα»,

• Εξαιρετικό Παρθένο και Παρθένο Ελαιόλαδο, σύμφωνα με την ΚΥΑ 63578/17 (ΦΕΚ Β’ 2111/20.06.17): «Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο Εξαιρετικό Παρθένο και Παρθένο Ελαιόλαδο» και

• Επιτραπέζιες Ελιές, σύμφωνα με την ΚΥΑ 63585/17 (ΦΕΚ Β’ 2120/21.06.17): «Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στις επιτραπέζιες ελιές».

Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, για το λόγο αυτό δέχεται αιτήσεις από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που διαθέτουν στην αγορά με την επωνυμία τους τα ανωτέρω προϊόντα, διενεργεί ελέγχους με σκοπό την εξακρίβωση της δυνατότητας συμμόρφωσης αυτών με τις απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου και προβαίνει στην καταχώρησή τους στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών». Επιπλέον ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με το άρθρο 149, παρ. 2 του ν. 4635/ ΦΕΚ Α’ 167/30.10.19 που αποτελεί τροποποίηση του Ν. 4072/2012, ως αρμόδιος Φορέας της χώρας για την τήρηση του «Μητρώου Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων και Δικαιούχων Χρήσης Ενδείξεων Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε.», απονέμει το Ελληνικό Σήμα σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να κάνουν χρήση αυτού, στα προϊόντα Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε. για τα οποία έχουν λάβει έγκριση.

Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, για το λόγο αυτό δέχεται αιτήσεις από τις εγκεκριμένες επιχειρήσεις για την παραγωγή ή/και συσκευασία ή/και εμπορία προϊόντων Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε., με σκοπό την αυτοδίκαιη απονομή του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος και προβαίνει στην καταχώρησή τους στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών».

Τέλος, ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ διενεργεί ελέγχους στην αγορά προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν μη ορθή χρήση ή κατάχρηση του Ελληνικού Σήματος από καταχωρισμένες στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών» ή μη επιχειρήσεις.

Επικοινωνία