ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Περιεχόμενα

Α. Ερωτήσεις σχετικά με τα μέσα πληρωμής – POS (KYA 8139/2024)

(Τελευταία ενημέρωση: 19/03/2024)

Οι οντότητες που λαμβάνουν πληρωμή από πληρωτή, δηλαδή φυσικό πρόσωπο το οποίο διατηρεί λογαριασμό πληρωμών και επιτρέπει εντολή πληρωμής από αυτόν τον λογαριασμό ή, εάν δεν υπάρχει λογαριασμός πληρωμών, το φυσικό πρόσωπο που δίνει εντολή πληρωμής, εφόσον ο πληρωτής ενεργεί ως καταναλωτής για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή εμπορική του δραστηριότητα.

 

Συνεπώς, υπόχρεο αποδοχής και χρήσης μέσων πληρωμής με κάρτα πληρωμών και μέσων πληρωμής με υπηρεσίες άμεσης πληρωμής από λογαριασμό σε λογαριασμό,  είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συναλλάσσεται με πρόσωπα που ενεργούν ως καταναλωτές, εφόσον είτε παρέχει υπηρεσίες ή διαθέτει προς πώληση προϊόντα, είτε λειτουργεί με τους ΚΑΔ (κύριους ή δευτερεύοντες) που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 της υπ. αρ. 8139/31-01-2024 κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 744).

Όχι, αφού απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη υποχρέωσης αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα πληρωμών και με υπηρεσίες άμεσης πληρωμής από λογαριασμό σε λογαριασμό, είναι η αποδοχή πληρωμής να γίνεται από φυσικό πρόσωπο που ενεργεί ως καταναλωτής, για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή εμπορική του δραστηριότητα. Σε περίπτωση ωστόσο υπηρεσιακού ελέγχου ο  δικαιούχος πληρωμής θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι δε συναλλάσσεται με φυσικά πρόσωπα, παρά μόνο με οντότητες που ενεργούν αποκλειστικά στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Ως μέσα πληρωμής με κάρτα πληρωμών και τερματικά αποδοχής καρτών πληρωμών, που καλύπτουν τις υποχρεώσεις της υπ. αρ. 8139/31-01-2024 κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 744), νοούνται όλες οι διαθέσιμες συσκευές (πχ. ασύρματο και ενσύρματο τερματικό POS, mobile POS), μέθοδοι και εφαρμογές (πχ. Virtual POS) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποδοχή καρτών πληρωμής, τόσο με φυσική παρουσία κάρτας, όσο και χωρίς φυσική παρουσία κάρτας (virtual/mobile).

Επομένως, στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4446/2016 (Α΄240) και της υπ. αρ. 8139/31-01-2024 κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 744), εμπίπτει κάθε εφαρμογή πληρωμής μέσω της οποίας ο καταναλωτής (πληρωτής) έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει πληρωμή με κάρτα πληρωμών (πιστωτική, χρεωστική, προπληρωμένη), προς τον επαγγελματικό λογαριασμό υπόχρεης οντότητας.

Ως μέσα παροχής υπηρεσιών άμεσης πληρωμής από λογαριασμό σε λογαριασμό, που καλύπτουν την υποχρέωση της υπ. αρ. 8139/31-01-2024 κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 744), νοούνται όλες οι υπηρεσίες άμεσων ηλεκτρονικών (online) πληρωμών που δίνουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές (πληρωτές) να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους με απευθείας χρέωση των τραπεζικών τους λογαριασμών και με απευθείας μεταφορά του ποσού των συναλλαγών τους από τους ατομικούς λογαριασμούς τους, προς τους επαγγελματικούς λογαριασμούς των υπόχρεων οντοτήτων, χωρίς τη χρήση κάρτας πληρωμής (πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης, virtual).

Για όλους τους Υπόχρεους του άρθρου 1 της ΚΥΑ καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης για την αποδοχή όλων των μέσων πληρωμής, είναι η 29.02.2024.

 

Οι νέοι Υπόχρεοι του άρθρου 1 της ΚΥΑ, όπως αυτοί καταγράφονται στον πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 8, υποχρεούνταν στην προμήθεια και θέση σε λειτουργία τερματικών αποδοχής καρτών, καθώς και στην δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού, από την  01.01.2024.

 

Ωστόσο, αποκλειστικά για τους νέους υπόχρεους, σε ότι αφορά τις επιβαλλόμενες κατά τον έλεγχο κυρώσεις, για το χρονικό διάστημα από 01.02.2024 έως και 01.04.2024, αναστέλλεται η επιβολή κυρώσεων του άρθρου 5 της ΚΥΑ, εφόσον αποδεδειγμένα έχουν καταθέσει νόμιμα σχετικό αίτημα για την προμήθεια τερματικού αποδοχής καρτών ως και την 29η .02.2024 και αναμένουν την εγκατάστασή του.

Στους υπόχρεους που δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση κατοχής και χρήσης POS ή την παροχή υπηρεσιών άμεσης πληρωμής από λογαριασμό σε λογαριασμό επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ.

 

Στους υπόχρεους που δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση η δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ.

 

Στους υπόχρεους που δεν έχουν δηλώσει επαγγελματικό λογαριασμό, εντός ενός (1) μήνα από την έναρξη άσκησης δραστηριότητας ή από την ημερομηνία προσθήκης επαγγελματικού λογαριασμού, στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

Ναι, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο υπόχρεος παρέχει δυνατότητα  άμεσης πληρωμής από λογαριασμό σε λογαριασμό με χρήση σχετικής εφαρμογής (π.χ. IRIS)

β) ο υπόχρεος αποδέχεται μέσα πληρωμής με κάρτα (πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης, virtual) μέσω ασφαλούς περιβάλλοντος τραπεζικών πληρωμών.

Όχι, αφού υπόχρεος χρήσης POS και υπηρεσιών άμεσης πληρωμής είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συναλλάσσεται με πρόσωπα που ενεργούν ως καταναλωτές, εφόσον είτε παρέχει υπηρεσίες είτε λειτουργεί με τους ΚΑΔ (κύριους ή δευτερεύοντες) που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 της υπ. αρ. 8139/31-01-2024 κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 744).

Συνεπώς, εφόσον ο ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να αποδείξει ότι δεν αποδέχεται πληρωμές από φυσικά πρόσωπα που ενεργούν ως καταναλωτές, δεν εμπίπτει στους υπόχρεους εφαρμογής της ΚΥΑ.

Αν ο  επαγγελματίας διανομέας παράδοσης τροφίμων κατ’ οίκον δραστηριοποιείται ως εργαζόμενος ή συμβεβλημένος συνεργάτης εταιρείας που παρέχει υπηρεσίες διανομής τροφίμων για λογαριασμό και κατ’ εντολήν της ως άνω εταιρείας, τότε ο επαγγελματίας δεν εμπίπτει στις κατηγορίες υπόχρεων της ΚΥΑ αφού ο ίδιος λαμβάνει για τον εαυτό του πληρωμές μόνο από τον εργοδότη / αντισυμβαλλόμενη εταιρεία. Σε αυτήν την περίπτωση, υπόχρεη είναι η εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες διανομής τροφίμων.

Αν ο επαγγελματίας διανομέας παράδοσης τροφίμων κατ’ οίκον λειτουργεί ανεξάρτητα και παρέχει υπηρεσίες παράδοσης τροφίμων κατ’ οίκον σε καταναλωτές, εμπίπτει στις κατηγορίες υπόχρεων της ΚΥΑ.

Σύμφωνα με την περ. γ’ του άρθρου 45 του ν. 4172/2013,  σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπόκεινται και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου.

Στο μέτρο που το μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικό πρόσωπο (π.χ. αθλητικό σωματείο) εισπράττει συνδρομές μελών του, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο καταστατικό του, αποκλειστικά για την επιδίωξη των σκοπών του(π.χ. για τα αθλητικά σωματεία την συστηματική εκγύμναση των αθλητών τους και την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, με σκοπό τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες), και τα μέλη αυτά έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα διοίκησης του σωματείου, το μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικό πρόσωπο δεν εμπίπτει στις κατηγορίες υπόχρεων της υπ. αρ. 8139/31-01-2024 κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 744).

 

Αν ωστόσο, το μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες επί πληρωμή σε μέλη του, που δεν σχετίζονται με την επιδίωξη του σκοπού του σωματείου, ή τα μέλη του δεν είναι μέλη με πλήρη δικαιώματα αλλά απλά πληρώνουν συνδρομή προκειμένου να τους παρέχονται υπηρεσίες, ή παρέχει υπηρεσίες σε μη μέλη του έναντι αντιτίμου, τότε θεωρείται ότι το νομικό πρόσωπο δέχεται πληρωμές από φυσικά πρόσωπα που ενεργούν ως καταναλωτές και εμπίπτει στις κατηγορίες υπόχρεων της υπ. αρ. 8139/31-01-2024 κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 744).

Ναι, αφού η επιχείρηση παροχής υπηρεσιών διαχείρισης κοινοχρήστων στην πράξη παρέχει  η ίδια υπηρεσίες διαχείρισης των κοινοχρήστων μίας πολυκατοικίας στους καταναλωτές (ενοίκους και ιδιοκτήτες διαμερισμάτων), μέσω των συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων ή επαγγελματιών, και εισπράττει η ίδια τις πληρωμές για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών.

Καταρχήν όχι, στο μέτρο που για τον διαχειριστή δεν προβλέπεται αμοιβή για την ανάληψη της διαχείρισης της πολυκατοικίας.

Αν ο επαγγελματίας οδηγός ταξί συνδέεται με σύμβαση εργασίας με κάτοχο άδειας επιβατηγού οχήματος δημόσιας χρήσης (π.χ. ταξί), υπόχρεος που εμπίπτει στις κατηγορίες υπόχρεων της υπ. αρ. 8139/31-01-2024 κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 744) είναι ο κάτοχος της άδειας επιβατηγού οχήματος δημόσιας χρήσης. Σε περίπτωση που η άδεια έχει εκδοθεί σε ανήλικο, υπόχρεος της ως άνω απόφασης είναι ο έχων τη γονική μέριμνα.

Αν ο επαγγελματίας οδηγός ταξί έχει συνάψει σύμβαση ενοικίασης της άδειας με τον κάτοχό της και εισπράττει ο ίδιος και για λογαριασμό του πληρωμές από φυσικά πρόσωπα που ενεργούν ως καταναλωτές, υπόχρεος που εμπίπτει στις κατηγορίες υπόχρεων της υπ. αρ. 8139/31-01-2024 κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 744) είναι ο ίδιος.

Όχι, οι υπόχρεοι, κατά τις συναλλαγές τους με τους καταναλωτές, δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να αρνηθούν τη χρήση των μέσων πληρωμής με κάρτα πληρωμών και των μέσων πληρωμής με υπηρεσίες άμεσης πληρωμής από λογαριασμό σε λογαριασμό και απαγορεύεται να απαιτήσουν ως μέθοδο πληρωμής την καταβολή μετρητών.

Όχι, δεν δύνανται. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 «Επιβαλλόμενες επιβαρύνσεις (άρθρο 62 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)» του ν. 4537/2018 (Α΄84) οι υπόχρεοι, κατά τις συναλλαγές τους με τους καταναλωτές, δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να ζητήσουν ή να επιβάλλουν επιβαρύνσεις για τη χρήση οποιουδήποτε μέσου πληρωμών. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλονται οι εκ του νόμου προβλεπόμενες κυρώσεις.

Β. Ερωτήσεις σχετικά με τα μέτρα για τον εξορθολογισμό και τη διαφάνεια των τιμών (άρθρo 38 του ν.5082/2024 , ΥΑ 12924/2024, ΥΑ 12925/2024)

(Τελευταία ενημέρωση: 28/05/2024)

Α) Επί της παρ.1 του άρθρου 38 του ν.5082/2024

Τα μέτρα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών της αγοράς στο στάδιο διαμόρφωσης των αρχικών τιμών, των τιμών δηλ. με τις οποίες διατίθενται τα προϊόντα από τους προμηθευτές στο λιανεμπόριο πριν την εφαρμογή εκπτώσεων, πιστώσεων ή άλλων παροχών.

Από τις 10 Ιανουαρίου 2024, για τα καταναλωτικά προϊόντα των επιχειρήσεων για τα οποία ανακοινώνεται αύξηση τιμής σύμφωνα με τα οριζόμενα και τη διαδικασία του  άρθρου 15 του ν.5055/2023, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια επ΄αυτών κατά τη διάθεσή τους στον καταναλωτή για τρεις μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία εφαρμόζεται η αύξηση της τιμής, δηλαδή από την  πρώτη ημέρα κατά την οποία τιμολογείται ο πρώτος λιανοπωλητής βάσει νέου τιμοκαταλόγου. Εξυπακούεται ότι μετά την εφαρμογή της αύξησης δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια στο σύνολο του λιανεμπορίου, είτε από τον προμηθευτή, είτε από το λιανέμπορο. Στο πλαίσιο αυτό, ο προμηθευτής ενημερώνει το σύνολο των συνεργαζόμενων με αυτόν λιανοπωλητών για την έναρξη εφαρμογής της νέας αυξημένης τιμής. Η απαγόρευση ισχύει α) για όλο το λιανεμπόριο και τα κανάλια διανομής (π.χ.super market, φαρμακεία κ.ά) β) για όλα τα προϊόντα των κατηγοριών της ΥΑ  12925/2024 ευρείας κυκλοφορίας ή εξειδικευμένα και γ)  ανεξάρτητα από το εάν  ο προμηθευτής  είχε ανακοινώσει την αύξηση στο λιανέμπορο πριν από την ως άνω ημερομηνία. Η σχετική διάταξη  ισχύει έως 31/12/2024.

Αφορά τα προϊόντα που είναι απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση ή παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση και τα οποία εξαντλητικά αναφέρονται στη με αριθμό 12925/2024 ΥΑ, είτε είναι ευρείας κυκλοφορίας, είτε εξειδικευμένα,  είτε πωλούνται από super market, είτε από άλλη μορφή επιχείρησης του λιανεμπορίου και κανάλι διανομής  (π.χ. φαρμακεία), είτε σε φυσικό κατάστημα, είτε διαδικτυακά.  Επίσης, αφορά και τα προϊόντα που λανσάρονται για πρώτη φορά στην αγορά, με την ίδια ή άλλη ονομασία, με την ίδια ή άλλη συσκευασία, και διαφορετικό ραβδωτό κωδικό είδους (barcode) σε τρεις διακριτές μεταξύ τους περιπτώσεις, όπως αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 1 της με αριθμό 12924/2024 ΥΑ, π.χ. προϊόντα που εισάγονται μετά την απόσυρση άλλου προϊόντος της ίδιας επιχείρησης με τις ίδιες ή παραπλήσιες ιδιότητες.

Οι ενέργειες που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 1 της με αριθμό 12924/2024 ΥΑ, όπως π.χ. σημάνσεις ότι το  προϊόν πωλείται με έκπτωση ή προσφορά, πολυσυσκευασίες με έκπτωση ή με δώρο, δηλώσεις όπως «ευκαιρία», «εξαιρετική τιμή» κά.

Σημειώνεται ωστόσο, ότι ο περιορισμός αφορά μόνο την πολιτική προώθησης των προϊόντων, και όχι τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διάθεση των προϊόντων.  π.χ. οι πολυσυσκευασίες, δεν απαγορεύεται να συνεχίσουν να υπάρχουν σε μειωμένη τιμή ανά τεμάχιο σε σχέση με εκείνη του μεμονωμένου τεμαχίου,   αρκεί να μην  φέρουν  δηλώσεις και σημάνσεις  ότι πρόκειται για έκπτωση, προσφορά, ευκαιρία ή κάτι παραπλήσιο. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα θα ελέγχονται για το Περιθώριο Μικτού Κέρδους βάσει του άρθρου 54 του ν.5045/2023 και της κατ΄ αυτού εκδοθείσας 105865/2023 ΥΑ. Τα προϊόντα με σύντομη ημερομηνία λήξης, τα οποία αναφέρονται στον πίνακα του άρθρου 1 της ΥΑ 12924/2024,  εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρ.1 του άρθρου 38 με ημερομηνίες λήξης που ορίζονται σε αυτή και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι φέρουν τη σήμανση «Προϊόν με κοντινή ημερομηνία λήξης». 

Ναι, επιτρέπεται. Για τα προϊόντα ωστόσο στα οποία υπάρχει ανατίμηση, δεν προβλέπεται εξάντληση των αποθεμάτων. Σύμφωνα με την παρ.1β του άρθρου 4α της με αριθμό 12924/2024 ΥΑ, και για τις κατηγορίες προϊόντων των παρ.1 και 2 του άρθρου 38, οι λιανοπωλητές μεριμνούν για την απόσυρση του αποθέματος των προϊόντων τους, που πωλούνταν με προωθητικές ενέργειες των περιπτ. β, γ και δ της παρ.1 του άρθρου 1, πριν από την εφαρμογή της ανακοινωθείσας αύξησης τιμής.

Σε περίπτωση ωστόσο που τα ως άνω προϊόντα υπάρχουν σε στοκ στους λιανέμπορους και πωλούνταν, είτε με προωθητικές, είτε εκτός προωθητικών, μπορούν να συνεχίσουν να πωλούνται έως την εξάντληση των αποθεμάτων, αν εφαρμοστεί σε αυτά ο νέος μειωμένος τιμοκατάλογος. Σε διαφορετική περίπτωση αποσύρονται υποχρεωτικά.

Όχι, δε συνιστά ανατίμηση, από τη στιγμή που δε γίνεται αύξηση επί τιμοκαταλόγου. Επίσης ανατίμηση δε συνιστά, με το ίδιο σκεπτικό, και η ανάκληση έκπτωσης επί τιμοκαταλόγου σε λιανέμπορο.  Συνεπώς, δεν υφίσταται απαγόρευση προωθητικής.

Όχι, δε θεωρείται ανατίμηση και κατά συνέπεια δεν υπάρχει απαγόρευση προωθητικής ενέργειας. Ωστόσο, σε περίπτωση που το ποσοστό της έκπτωσης αυτής έχει συνυπολογιστεί για τη μείωση 30% σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 38 του ν.5082/2024, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα από την επιχείρηση, ώστε μετά τις 31/5/2024 να εξακολουθεί να υφίσταται το ποσοστό της απαιτούμενης μείωσης. Για την αναπροσαρμογή της τιμής, ο προμηθευτής ενημερώνει τον επόμενο τιμοκατάλογο κάνοντας επισήμανση ότι πρόκειται για αναπροσαρμογή της τιμής λόγω λήξης της του μέτρου Πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής». Ο λιανέμπορος κατά την αποστολή του τιμοκαταλόγου στο Υπουργείο, διατηρεί την ως άνω επισήμανση.

Τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του ν3526/2007 και στα άρθρα 112,113 και 114 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

 

Στην  παράγραφο 3 του άρθρου 114 «Διάφορα αρτοσκευάσματα» του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών ορίζεται ότι «τα «διάφορα αρτοσκευάσματα» διακρίνονται ειδικότερα στις παρακάτω δύο κατηγορίες: α) «διάφορα αρτοσκευάσματα ζαχαροπλαστικής» β) «διάφορα λοιπά αρτοσκευάσματα»» και στο άρθρο 1 παρ.1 εδ. ε’ του Ν.3526/2007,  ως «Διάφορα αρτοσκευάσματα ζαχαροπλαστικής» ορίζονται τα προϊόντα αρτοποιίας, όπως παξιμάδια, κουλούρια, φρυγανιές και άλλα βουτήματα ζαχαροπλαστικής, που περιέχουν υποχρεωτικά λιπαρές ύλες και μια τουλάχιστον από τις φυσικές γλυκαντικές ύλες που προσδίδει σε αυτά γλυκιά ή γλυκίζουσα γεύση.

 

Τα προϊόντα κρουασάν, μπισκότα, κέικ και γκοφρέτες, τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 2 εδ. δ’ του ανωτέρω άρθρου ως προϊόντα εκλεκτής αρτοποιίας, εμπίπτουν στην υποκατηγορία «Διάφορα αρτοσκευάσματα ζαχαροπλαστικής» και υπάγονται στους περιορισμούς του άρθρου 38 παρ.1 του ν.5082/2024, όπως αυτός εξειδικεύτηκε με τις ΥΑ 12924/2024 και ΥΑ 12925/2024.

 

 Για όλα τα ως άνω αναφερόμενα προϊόντα δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια επ΄αυτών κατά τη διάθεσή τους στον καταναλωτή για τρεις μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία εφαρμόζεται η αύξηση της τιμής

Β) Επί της παρ.2 του άρθρου 38 του ν.5082/2024

Από 1 Μαρτίου 2024 οι προμηθευτές προχωρούν σε μειώσεις επί της αρχικής τιμής  τιμοκαταλόγου για όσα προϊόντα περιλαμβάνονται στο άρθρο 3 της με αριθμό 12924/2024 ΥΑ. Η διάταξη είναι πάγια και εφαρμόζεται σε όλο το λιανεμπόριο ανεξαρτήτως μορφής επιχείρησης (π.χ. super market, φαρμακεία)  και κύκλου εργασιών και αφορά, είτε προϊόντα ευρείας κυκλοφορίας, είτε εξειδικευμένα και   προϊόντα πολυτελείας. Η μείωση της αρχικής τιμής ισούται κατ΄ελάχιστον με το τριάντα 30% του αθροίσματος των πιστώσεων, εκπτώσεων ή άλλων παροχών που χορηγήθηκαν στο λιανεμπόριο το έτος 2023 επί της αρχικής τιμής της 31ης Δεκεμβρίου 2023. Το ποσοστό μείωσης για τα προϊόντα που συμμετείχαν στην  Πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής» συνυπολογίζεται στο ως άνω ποσοστό, εφόσον εφαρμόστηκε στην τιμή πώλησης του προϊόντος, προ εκπτώσεων, πιστώσεων ή άλλων παροχών. Εφαρμόζεται στο σύνολο της κατηγορίας προϊόντων που εμπορεύεται η επιχείρηση ανεξαρτήτως καναλιού ή πελάτη. Εδώ υπάγονται οι εκπτώσεις επί τιμολογίου, δηλ. οι εκπτώσεις που αναγράφονται στο τιμολόγιο πώλησης των προϊόντων  από τον προμηθευτή στο λιανέμπορο και τα πιστωτικά τιμολόγια.

Όχι, δε συνυπολογίζονται. Εδώ ανήκουν οι πωλήσεις σε επιχειρήσεις τύπου cash and carry, οι οποίες πωλούν μόνο σε επιχειρήσεις με τιμολόγιο πώλησης. Επίσης, επιχειρήσεις όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής κ.α., τα οποία εφαρμόζουν τα προϊόντα στην πελατεία τους στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών στο χώρο τους και δεν πωλούν αυτά στον καταναλωτή για χρήση από τον ίδιο. Η τελευταία περίπτωση καταλαμβάνεται κανονικά από  τη σχετική διάταξη.

Όχι υποχρεωτικά. Επιτρέπεται να γίνουν διαφορετικές μειώσεις τιμών ανά προϊόν, αρκεί όμως μεσοσταθμικά να προκύπτει το υποχρεωτικό  ποσοστό της μείωσης.

Συμπεριλαμβάνονται παντός είδους καθαριστικά προϊόντα επιφανειών, όχι όμως προϊόντα συμπληρωματικά  για τον καθαρισμό όπως πανάκια, σφουγγάρια, σκούπες, κοντάρια  κ.ά. Επίσης, δε συμπεριλαμβάνονται block τουαλέτας και παρεμφερή προϊόντα.

Oι επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων και άλλων προϊόντων που ασκούν δραστηριότητες λιανικής πώλησης («super markets»), των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) ευρώ, βάσει των οικονομικών καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαχειριστικής περιόδου.

Γ. Ερωτήσεις για το Ελληνικό Σήμα

Το Ελληνικό Σήμα αποτελείται από απεικόνιση αναδιπλούμενης ελληνικής σημαίας
σε σχήμα καρδιάς με την ένδειξη «Ελληνικό Σήμα» ή «Greek Mark» παραπλεύρως
αυτής:

Ελληνικό Σήμα - Greek Mark
Είναι σήμα του ελληνικού κράτους και ταυτοποιεί την ελληνική προστιθέμενη αξία
συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών . Σκοπός του είναι η εδραίωση της
εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παράγονται ή
προέρχονται από την Ελλάδα και η αποφυγή φαινομένων παραπλάνησής τους, η
προστασία των συμφερόντων των παραγωγών από απομιμήσεις και αθέμιτο
ανταγωνισμό, καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών
επιχειρήσεων.

Μέχρι σήμερα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προβλέπονται στους σχετικούς
Κανονισμούς, το Ελληνικό Σήμα έχει χορηγηθεί για το Γάλα και τα Γαλακτοκομικά
προϊόντα, το Εξαιρετικό Παρθένο και Παρθένο Ελαιόλαδο, τις Επιτραπέζιες Ελιές, τα
Αλκοολούχα ποτά και τα προϊόντα Π.Ο.Π. – Π.Γ.Ε. – Ε.Π.Ι.Π.

Για την απονομή του σήματος, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις
προδιαγραφές που θέτουν οι διεθνείς, κοινοτικές και εθνικές διατάξεις σχετικά με τα
χαρακτηριστικά, τις επισημάνσεις, την ασφάλεια και προστασία του καταναλωτή.

Επίσης, θα πρέπει από την παραγωγή ή την επεξεργασία τους να προκύπτει εγχώρια
προστιθέμενη αξία.

 

Ειδικά για τα φυσικά προϊόντα (αγροτικό, κτηνοτροφικά προϊόντα, πρώτες ύλες), ως
βασικό κριτήριο για την απονομή του Σήματος ορίζεται η παραγωγή ή εκτροφή ή η
συγκομιδή, ανάλογα με το προϊόν, στην Ελληνική Επικράτεια.
Στα μεταποιημένα φυσικά προϊόντα, για την απονομή του σήματος, πρέπει ποσοστό
της μάζας των συστατικών τους ή της μάζας της βασικής πρώτης ύλης που
χρησιμοποιείται να προέρχεται από την Ελλάδα.

 

Με τον κανονισμό απονομής καθορίζεται, για κάθε κατηγορία προϊόντος,
συγκεκριμένα το ποσοστό επί της μάζας του κάθε επί μέρους συστατικού ή της
βασικής πρώτης ύλης.

 

Για τα λοιπά (βιομηχανικά – βιοτεχνικά) προϊόντα και υπηρεσίες, ως βασικό κριτήριο
απονομής ορίζεται το ποσοστό του κόστους παραγωγής που πραγματοποιείται στην
Ελληνική Επικράτεια, όπως αυτό εξειδικεύεται με τον κανονισμό απονομής για κάθε
προϊόν ή υπηρεσία.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες στην σελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου για τους Κανονισμούς και τους Φορείς απονομής:
https://gge.mindev.gov.gr/tomeas-emporiou/kanonismoi/

Έλεγχοι για την παράνομη χρήση του Ελληνικού Σήματος γίνονται από
θεσμοθετημένα όργανα του κράτους. Μπορούν όμως και οι επιχειρήσεις και οι
καταναλωτές, εφόσον διαπιστώσουν παράνομη χρήση του Ελληνικού Σήματος, να
αποστέλλουν σχετικό μήνυμα στην σελίδα https://gge.mindev.gov.gr/tomeas-emporiou/genikes-plirofories-organomeno-emporio/, (Φόρμα επικοινωνίας στην ενότητα Ζ).

Περισσότερες ερωτήσεις για το Ελληνικό Σήμα μπορείτε να βρείτε εδώ.

Δ. Ερωτήσεις σχετικά με την πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής»

Είναι η δέσμευση που εθελοντικά αναλαμβάνουν επιχειρήσεις παραγωγής ή χονδρικής εμπορίας καταναλωτικών προϊόντων για μείωση τουλάχιστον 5% σε ορισμένους κωδικούς προϊόντων για τους επόμενους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία αποστολής της δέσμευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση reduced-price-pledge@mindev.gov.gr που τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Συμμετέχουν συγκεκριμένοι κωδικοί προϊόντων της επιλογής των επιχειρήσεων, τρόφιμα, ποτά ή βιομηχανικά προϊόντα, εφόσον τα προϊόντα αυτά είναι βασικά για την αξιοπρεπή διαβίωση του καταναλωτή ή παρουσιάζουν σταθερά υψηλή ζήτηση.

Στην τιμή τιμοκαταλόγου προ Φ.Π.Α., στην οποία διατίθενται τα προϊόντα στις αντισυμβαλλόμενες επιχειρήσεις και ως τιμή αναφοράς λαμβάνεται η τιμή στις 19 Σεπτεμβρίου 2023, δηλ. την προηγούμενη ημέρα της επίσημης ανακοίνωσης του μέτρου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν προηγούμενες εκπτώσεις και προωθητικές ενέργειες.

Ναι. Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στη δέσμευση, ανακοινώνονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεόραση, διαδίκτυο), δίχως η δημοσιοποίηση αυτή να αναιρεί το δικαίωμα των επιχειρήσεων να διαφημίζουν την ενέργειά τους αυτή στο καταναλωτικό κοινό, στο μέτρο φυσικά πάντα που αυτή τηρείται.

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής της δέσμευσης είναι η 30η  Νοεμβρίου 2023 και σ΄αυτή περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία:

α) Το barcode, η επωνυμία, το είδος και το περιεχόμενο του προϊόντος, εκφρασμένου σε κατάλληλη μονάδα μέτρησης.

β) Οι αντισυμβαλλόμενες επιχειρήσεις.

γ) Η τιμή στις 19/9, το ποσοστό της έκπτωσης και η νέα τιμή του προϊόντος μετά την έκπτωση.

Όχι, μπορείτε να διαθέσετε τα προϊόντα σας, είτε σε όλο το πελατολόγιό σας ανεξαρτήτως οικονομικού μεγέθους αυτών,  είτε σε όλες τις επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων και άλλων προϊόντων λιανικής πώλησης καταναλωτικών προϊόντων, των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) ευρώ με τις οποίες συνεργάζεστε, είτε σε κάποιες μόνο από αυτές.

Όχι, η τιμή διάθεσης εξαρτάται από τις επιμέρους συμφωνίες με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, όπως επίσης και το ποσοστό της παρεχόμενης έκπτωσης. Σε καμία περίπτωση ωστόσο, το ποσοστό της έκπτωσης δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από 5%. Επίσης, δεν είναι δεσμευτικό να διατίθενται οι ίδιοι κωδικοί σε όλες τις αντισυμβαλλόμενες επιχειρήσεις.

Ναι, το ποσοστό της έκπτωσης μπορεί να είναι και μεγαλύτερο, η επισήμανση ωστόσο θα είναι η ίδια. Σχετικά με το ποσοστό, στο ειδικό σήμα αναγράφεται «από 5%». Αν όμως δεσμευτείτε σε μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, ευνόητο είναι ότι δεν μπορείτε να υπαναχωρήσετε κατά τη διάρκεια της δέσμευσης από αυτό. Μπορείτε ωστόσο  κατά τη διάρκεια της δέσμευσης να αυξήσετε το ποσοστό της έκπτωσης, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στις αντισυμβαλλόμενες επιχειρήσεις.

Μέσω ειδικού σήματος καθορισμένων προδιαγραφών, το οποίο τοποθετείται στο ράφι της επιχείρησης λιανικής πώλησης του προϊόντος και φέρει συγκεκριμένες επισημάνσεις, όπως αυτές ορίζονται στη με αριθμό 92568/2023 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄5927).

Ναι, υποχρεούστε να περάσετε την έκπτωση εν συνόλω στον καταναλωτή και να τοποθετήσετε το ειδικό σήμα στο ράφι  το αργότερο εντός εικοσιπέντε (25) ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης δέσμευσης. Η μη τήρηση των παραπάνω επισύρει  τις κυρώσεις του άρθρου 16 του ν.5055/2023.

Αυτό εξαρτάται από τη συμφωνία με τον προμηθευτές σας. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο μπορείτε να τοποθετήσετε την ειδική σήμανση επί του προϊόντος, μόνο εφόσον η σχετική έκπτωση έχει εφαρμοστεί στην τιμή.

 Όχι, αυτός άλλωστε είναι και ο χαρακτήρας της δέσμευσης. Η δήλωσή σας είναι ανέκκλητη και η αθέτησή της   επισύρει τις κυρώσεις της παρ.4 του άρθρου 16 του ν.5055/2023.

Προφανώς, αφορά τόσο στο ποσοστό της έκπτωσης, όσο και στην τελική τιμή διάθεσης.

Η δέσμευσή σας ισχύει για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία αποστολής της δέσμευσης στο Υπουργείο Ανάπτυξης, καταληκτική ημερομηνία αποστολής της οποίας είναι η 30η Νοεμβρίου και το αργότερο μέχρι τις 31 Μαΐου 2024. Π.χ. δέσμευση που έχει αποσταλεί στις 25 Οκτωβρίου ισχύει έως 25 Απριλίου 2024, δέσμευση που έχει αποσταλεί στις 30 Νοεμβρίου ισχύει έως 30 Μαΐου 2024 κοκ. Μεταχρονολογημένη δέσμευση επιτρέπεται, με ημερομηνία έναρξης όμως όχι αργότερα από 1 Δεκεμβρίου 2023 (π.χ. αποστολή της δέσμευσης στις 5/11/2023 με αναφορά ότι η διάθεση θα ξεκινήσει από 15/11/2023).

Σημαίνει ότι α) για τα προϊόντα της δέσμευσης και έως 31/5/2024, δεν επιτρέπεται στις αντισυμβαλλόμενες επιχειρήσεις να διαθέτουν αυτά με περιθώριο μικτού κέρδους μεγαλύτερο από αυτό που ίσχυε προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021 και β) ειδικά για τα προϊόντα της δέσμευσης που δεν είναι απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση των καταναλωτών σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν.5045/2023 το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει εκείνο που ίσχυε για την εκάστοτε επιχείρηση μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου 2023.

Ναι. Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε template σε excel, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

Μόνιμη μείωση τιμής_template