ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Περιεχόμενα

Ερωτήσεις ως προς την τήρηση τερματικού αποδοχής πληρωμών με κάρτα

Ο καθορισμός των υπόχρεων γίνεται βάσει του τετραψήφιου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως προκύπτει από την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων, και δεν σχετίζεται με τη δηλούμενη στις φορολογικές αρχές κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης. Επομένως, κάθε δικαιούχος πληρωμής που διαθέτει ΚΑΔ, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στη λίστα της εν λόγω κυα και τον έχει δηλώσει είτε ως κύρια είτε ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, κρίνεται υπόχρεος και οφείλει να προβεί στην απόκτηση POS εφόσον συναλλάσσεται με πληρωτές οι οποίοι δρουν για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Η υποχρέωση απόκτησης τερματικού POS δεν αφορά δικαιούχους πληρωμής (ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρίες) που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά σε άλλες επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) που δρουν στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (Β2Β συναλλαγές), ακόμη και αν οι εν λόγω δικαιούχοι πληρωμής διαθέτουν ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στη λίστα της με αριθ. 45231/20.4.2017 κυα.

Ως τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα προς εκπλήρωση της οριζόμενης υποχρέωσης νοούνται όλες οι διαθέσιμες συσκευές (πχ. ασύρματο και ενσύρματο τερματικό POS, mobile POS), μέθοδοι και εφαρμογές (πχ. Virtual POS) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποδοχή καρτών, τόσο με φυσική παρουσία κάρτας, όσο και χωρίς φυσική παρουσία κάρτας (πωλήσεις εξ’ αποστάσεως).
Επομένως, στο πεδίο εφαρμογής του νόμου και της κοινής υπουργικής απόφασης εμπίπτει οποιαδήποτε εφαρμογή πληρωμής διά της οποίας ο πληρωτής δύναται να κινήσει πράξη πληρωμής με κάρτα (πιστωτική, χρεωστική, προπληρωμένη). Υπογραμμίζεται ότι είναι εκτός πεδίου εφαρμογής η μεταφορά πίστωσης ή η άμεση χρέωση καθώς και η πληρωμή μέσω εναλλακτικών καναλιών εξυπηρέτησης (πχ. e-banking).

Η προθεσμία συμμόρφωσης για κάθε επιχείρηση που προβαίνει σε έναρξη ή σε μεταβολή δραστηριότητας και που εμπίπτει στην υποχρέωση τήρησης τερματικού αποδοχής πληρωμών με κάρτα, είναι ένας μήνας.

Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ εάν:

α) Ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης και σε κάθε περίπτωση πριν την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής προβεί σε καταβολή του προστίμου. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου.

β) Ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής καταγγελίας ή διενέργειας ελέγχου, καταθέσει στην αρμόδια ελεγκτική Υπηρεσία τιμολόγιο αγοράς ή μίσθωσης τερματικού ή οποιοδήποτε βεβαίωση (υπεύθυνη δήλωση περί χρήσης συσκευών ή υπηρεσιών για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα) που αποδεικνύει την κατοχή τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα.

Σύμφωνα με τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου και ειδικότερα την αρχή της χρηστής διοίκησης, ο υπόχρεος απαλλάσσεται από το διοικητικό πρόστιμο όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία απόκτησης τερματικού αποδοχής καρτών. Ειδικότερα, το εν λόγω πρόστιμο δεν επιβάλλεται όταν κατά τη διενέργεια ελέγχου ο υπόχρεος επιδεικνύει στο αρμόδιο όργανο, έγγραφο με το οποίο πιστοποιείται η απόρριψη αιτήματος του υπόχρεου έγκρισης χορήγησης τερματικού από αδειοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

Επιπλέον, όσοι υπόχρεοι έχουν υποβάλει αίτημα πριν την παρέλευση της οριζόμενης προθεσμίας και το τερματικό αποδοχής μέσων πληρωμών με κάρτα δεν τους έχει χορηγηθεί για λόγους που ανάγονται στο πιστωτικό ίδρυμα, γεγονός το οποίο βεβαιώνεται εγγράφως, απαλλάσσονται της επιβολής προστίμου.

Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην υποχρέωση αποδοχής πληρωμών με κάρτα, οφείλουν να δηλώνουν ηλεκτρονικά τον ή τους Επαγγελματικό/ούς Λογαριασμό/ούς στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr), σύμφωνα με τις διατάξεις της υα ΔΕΑΦ 1128500ΕΞ2018/2018, (ΦΕΚ Β’ 3965), όπως αυτές εξειδικεύονται στην με αριθμ. πρωτ. Ε.2037/2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ.

Η μέθοδος πληρωμής δεν επηρεάζει το αντίτιμο. Σημειώνεται επίσης ότι, σύμφωνα με τους Κανόνες Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. (υα 91354/2017), κάθε επιχείρηση οφείλει να εξασφαλίζει τη πληροφόρηση του καταναλωτή για τις τιμές (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών που παρέχει.

Ερωτήσεις σχετικά με την πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής»

Είναι η δέσμευση που εθελοντικά αναλαμβάνουν επιχειρήσεις παραγωγής ή χονδρικής εμπορίας καταναλωτικών προϊόντων για μείωση τουλάχιστον 5% σε ορισμένους κωδικούς προϊόντων για τους επόμενους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία αποστολής της δέσμευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση reduced-price-pledge@mindev.gov.gr που τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Συμμετέχουν συγκεκριμένοι κωδικοί προϊόντων της επιλογής των επιχειρήσεων, τρόφιμα, ποτά ή βιομηχανικά προϊόντα, εφόσον τα προϊόντα αυτά είναι βασικά για την αξιοπρεπή διαβίωση του καταναλωτή ή παρουσιάζουν σταθερά υψηλή ζήτηση.

Στην τιμή τιμοκαταλόγου προ Φ.Π.Α., στην οποία διατίθενται τα προϊόντα στις αντισυμβαλλόμενες επιχειρήσεις και ως τιμή αναφοράς λαμβάνεται η τιμή στις 19 Σεπτεμβρίου 2023, δηλ. την προηγούμενη ημέρα της επίσημης ανακοίνωσης του μέτρου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν προηγούμενες εκπτώσεις και προωθητικές ενέργειες.

Ναι. Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στη δέσμευση, ανακοινώνονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεόραση, διαδίκτυο), δίχως η δημοσιοποίηση αυτή να αναιρεί το δικαίωμα των επιχειρήσεων να διαφημίζουν την ενέργειά τους αυτή στο καταναλωτικό κοινό, στο μέτρο φυσικά πάντα που αυτή τηρείται.

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής της δέσμευσης είναι η 30η  Νοεμβρίου 2023 και σ΄αυτή περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία:

α) Το barcode, η επωνυμία, το είδος και το περιεχόμενο του προϊόντος, εκφρασμένου σε κατάλληλη μονάδα μέτρησης.

β) Οι αντισυμβαλλόμενες επιχειρήσεις.

γ) Η τιμή στις 19/9, το ποσοστό της έκπτωσης και η νέα τιμή του προϊόντος μετά την έκπτωση.

Όχι, μπορείτε να διαθέσετε τα προϊόντα σας, είτε σε όλο το πελατολόγιό σας ανεξαρτήτως οικονομικού μεγέθους αυτών,  είτε σε όλες τις επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων και άλλων προϊόντων λιανικής πώλησης καταναλωτικών προϊόντων, των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) ευρώ με τις οποίες συνεργάζεστε, είτε σε κάποιες μόνο από αυτές.

Όχι, η τιμή διάθεσης εξαρτάται από τις επιμέρους συμφωνίες με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, όπως επίσης και το ποσοστό της παρεχόμενης έκπτωσης. Σε καμία περίπτωση ωστόσο, το ποσοστό της έκπτωσης δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από 5%. Επίσης, δεν είναι δεσμευτικό να διατίθενται οι ίδιοι κωδικοί σε όλες τις αντισυμβαλλόμενες επιχειρήσεις.

Ναι, το ποσοστό της έκπτωσης μπορεί να είναι και μεγαλύτερο, η επισήμανση ωστόσο θα είναι η ίδια. Σχετικά με το ποσοστό, στο ειδικό σήμα αναγράφεται «από 5%». Αν όμως δεσμευτείτε σε μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, ευνόητο είναι ότι δεν μπορείτε να υπαναχωρήσετε κατά τη διάρκεια της δέσμευσης από αυτό. Μπορείτε ωστόσο  κατά τη διάρκεια της δέσμευσης να αυξήσετε το ποσοστό της έκπτωσης, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στις αντισυμβαλλόμενες επιχειρήσεις.

Μέσω ειδικού σήματος καθορισμένων προδιαγραφών, το οποίο τοποθετείται στο ράφι της επιχείρησης λιανικής πώλησης του προϊόντος και φέρει συγκεκριμένες επισημάνσεις, όπως αυτές ορίζονται στη με αριθμό 92568/2023 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄5927).

Ναι, υποχρεούστε να περάσετε την έκπτωση εν συνόλω στον καταναλωτή και να τοποθετήσετε το ειδικό σήμα στο ράφι  το αργότερο εντός εικοσιπέντε (25) ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης δέσμευσης. Η μη τήρηση των παραπάνω επισύρει  τις κυρώσεις του άρθρου 16 του ν.5055/2023.

Αυτό εξαρτάται από τη συμφωνία με τον προμηθευτές σας. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο μπορείτε να τοποθετήσετε την ειδική σήμανση επί του προϊόντος, μόνο εφόσον η σχετική έκπτωση έχει εφαρμοστεί στην τιμή.

 Όχι, αυτός άλλωστε είναι και ο χαρακτήρας της δέσμευσης. Η δήλωσή σας είναι ανέκκλητη και η αθέτησή της   επισύρει τις κυρώσεις της παρ.4 του άρθρου 16 του ν.5055/2023.

Προφανώς, αφορά τόσο στο ποσοστό της έκπτωσης, όσο και στην τελική τιμή διάθεσης.

Η δέσμευσή σας ισχύει για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία αποστολής της δέσμευσης στο Υπουργείο Ανάπτυξης, καταληκτική ημερομηνία αποστολής της οποίας είναι η 30η Νοεμβρίου και το αργότερο μέχρι τις 31 Μαΐου 2024. Π.χ. δέσμευση που έχει αποσταλεί στις 25 Οκτωβρίου ισχύει έως 25 Απριλίου 2024, δέσμευση που έχει αποσταλεί στις 30 Νοεμβρίου ισχύει έως 30 Μαΐου 2024 κοκ. Μεταχρονολογημένη δέσμευση επιτρέπεται, με ημερομηνία έναρξης όμως όχι αργότερα από 1 Δεκεμβρίου 2023 (π.χ. αποστολή της δέσμευσης στις 5/11/2023 με αναφορά ότι η διάθεση θα ξεκινήσει από 15/11/2023).

Σημαίνει ότι α) για τα προϊόντα της δέσμευσης και έως 31/5/2024, δεν επιτρέπεται στις αντισυμβαλλόμενες επιχειρήσεις να διαθέτουν αυτά με περιθώριο μικτού κέρδους μεγαλύτερο από αυτό που ίσχυε προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021 και β) ειδικά για τα προϊόντα της δέσμευσης που δεν είναι απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση των καταναλωτών σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν.5045/2023 το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει εκείνο που ίσχυε για την εκάστοτε επιχείρηση μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου 2023.

Ναι. Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε template σε excel, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

Μόνιμη μείωση τιμής_template