ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η δραστηριότητα της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων στη χώρα μας ρυθμίζεται με το άρθρο 111 του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές. Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 240), όπως ισχύει.

Ειδικότερα, ως βραχυχρόνια μίσθωση ορίζεται η μίσθωση ακινήτου που συνάπτεται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη του έτους. Η δυνατότητα βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτου μέσω των σχετικών ψηφιακών πλατφορμών στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού επιτρέπεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ το εισόδημα που αποκτάται απαλλάσσεται του ΦΠΑ, καθώς φορολογείται ως εισόδημα παραγόμενο από ακίνητη ιδιοκτησία, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 39Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167). Παράλληλα, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού προβλέπεται η δυνατότητα, για λόγους που σχετίζονται με την προστασία της κατοικίας, να καθοριστούν γεωγραφικές περιοχές, όπου θα ισχύουν περιορισμοί στη διάθεση ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση ως εξής:

α. Να μην επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση άνω των δύο (2) ακινήτων ανά Α.Φ.Μ.

δικαιούχου εισοδήματος.

β. Η μίσθωση κάθε ακινήτου να μην υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος και για νησιά κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων τις εξήντα (60) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Υπέρβαση της διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται, εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή του υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει για μίσθωση ή υπεκμίσθωση, δεν ξεπερνά τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος.

Σε κάθε περίπτωση προβλέπεται η υποχρέωση εγγραφής των ιδιοκτητών/ επιχειρηματιών διαχείρισης ακινήτων στο ηλεκτρονικό Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής που τηρείται στην ΑΑΔΕ. Με την εγγραφή στο Μητρώο, αποδίδεται ένας μοναδικός αριθμός, ο οποίος πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύει την ανάρτηση του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 (Α’240). Σε περίπτωση μη τήρησης και παράβασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις, προβλέπεται η επιβολή χρηματικών κυρώσεων.