ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ) είναι μια μορφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με νομική προσωπικότητα η οποία εισήχθη για πρώτη φορά το 2012. Είναι η πιο διαδεδομένη μορφή εταιρείας στην Ελλάδα, είναι η μορφή που επιλέγεται από τους περισσότερους ιδρυτές και για την σύσταση της οποίας απαιτείται τουλάχιστον εταιρικό κεφάλαιο 1 ευρώ (σε χρήμα ή σε είδος εισφορά). Το κεφάλαιο της εταιρείας καθορίζεται από τους εταίρους της χωρίς περιορισμούς και μπορεί να αποτελείται από χρηματικές καταβολές ή σε είδος καταβολές δεκτές προς αποτίμηση. Για το εταιρικό της κεφάλαιο η εταιρεία εκδίδει τίτλους (μερίδια) τα οποία διανέμει στους ιδιοκτήτες (εταίρους) της εταιρείας. Η εταιρεία δεν έχει την δυνατότητα έκδοσης άλλων τίτλων πέραν των ανωτέρω. Η καινοτομία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας είναι ότι οι ιδρυτές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ τριών κατηγοριών εισφορών (κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές) αλλά ωστόσο απαιτείται τουλάχιστον η έκδοση ενός μεριδίου κεφαλαιακής εισφοράς. Οι εξωκεφαλαιακές εισφορές συνίσταται επί παραδείγματι σε παροχή υπηρεσίας ή εργασίας ή υποχρέωση ανάληψης εργασίας (κτλ.) και οι εγγυητικές συνίσταται σε ανάληψη ευθύνης έναντι τρίτων για τα χρέη της εταιρίας μέχρι ορισμένου ποσού. Διαθέτει καταστατική σύμβαση και αποκτά νομική προσωπικότητα με την εγγραφή της στο ΓΕΜΗ με διάρκεια που ορίζεται από τους ιδρυτές (ορισμένου ή αορίστου χρόνου). Τα κύρια διοικητικά όργανα της εταιρείας είναι η συνέλευση των εταίρων η οποία αποφασίζει υποχρεωτικά για σειρά εξαιρετικών θεμάτων και ο διαχειριστής (ή διαχειριστές), ο οποίος έχει την εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία. Κατ’ έτος η εταιρεία έχει την υποχρέωση σύνταξης και υποβολής σε δημοσιότητα ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και εκλογής νόμιμων ελεγκτών εφόσον ανήκει στην κατηγορία των μεσαίων και μεγάλων οντοτήτων, αλλά ωστόσο μπορεί να επιλέξει και προαιρετικό έλεγχο έστω και αν δεν ανήκει στις ανωτέρω κατηγορίες. Το ρυθμιστικό πλαίσιο της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 4072/2012 (Α’ 86).

Μπορείτε να δείτε τις διατάξεις  σχετικά με το δίκαιο της Ι.Κ.Ε. στη σελίδα ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ι.Κ.Ε.) ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 43-120 ΤΟΥ ν. 4072/2012 (Α’ 86)