ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΕ) και ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΕΜ)

Α. ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΕ)

Ετερόρρυθμη εταιρεία (ΕΕ) είναι η εταιρεία με νομική προσωπικότητα που επιδιώκει εμπορικό σκοπό και για τα χρέη της οποίας ευθύνονται παράλληλα όλοι οι ομόρρυθμοι εταίροι απεριόριστα και εις ολόκληρο. Διαθέτει εταιρική σύμβαση και αποκτά νομική προσωπικότητα με την εγγραφή της στο ΓΕΜΗ με διάρκεια που ορίζεται από τους ιδρυτές (ορισμένου ή αορίστου χρόνου). Για την σύσταση ετερόρρυθμης εταιρείας απαιτείται τουλάχιστον η σύμπραξη δύο προσώπων (φυσικών ή νομικών) που τουλάχιστον ένας από αυτούς έχει με την ιδιότητα του ομόρρυθμου εταίρου και ο άλλος την ιδιότητα του ετερόρρυθμου εταίρου. Ο ετερόρρυθμος εταίρος έχει περιορισμένη ευθύνη και οι τυχόν υποχρεώσεις του εξαντλούνται μέχρι του ποσοστού συμμετοχής του. Ωστόσο αν το όνομα του προστεθεί στην επωνυμία της εταιρείας αυτό έχει ως συνέπεια την απεριόριστη ευθύνη του. Δεν απαιτείται κεφάλαιο για την σύσταση της εταιρείας αλλά εισφορές των εταίρων οι οποίες συνίσταται σε εργασία, είδος, χρήμα κ.ο.κ. Οι εταίροι συμμετέχουν στην εταιρεία με ποσοστό (%) συμμετοχής στα κέρδη και τις ζημιές που καθορίζεται στην εταιρική σύμβαση. Για την συμμετοχή τους αυτή δεν εκδίδονται τίτλοι (μετοχές, μερίδια κτλ.) και δεν επιτρέπεται η έκδοση τίτλων σε αυτήν την νομική μορφή. Οι σχέσεις των εταίρων καθορίζονται από την εταιρική σύμβαση και δικαίωμα διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας (διαχειριστές) έχουν οι ομόρρυθμοι εταίροι εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην εταιρική σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση οι ετερόρρυθμοι εταίροι έχουν δικαίωμα ελέγχου στην εταιρεία εκτός αντίθετης πρόβλεψης στην εταιρική σύμβαση. Η ετερόρρυθμη εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση σύνταξης και υποβολής σε δημοσιότητα ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και εκλογής νόμιμων ελεγκτών. Ωστόσο αν η ΕΕ ανήκει στην κατηγορία της περίπτωσης β’ της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.4308/14 (Α’ 251) ήτοι όλοι οι εταίροι είναι νομικά πρόσωπα με περιορισμένη ευθύνη τότε και μόνο τότε υποχρεούται στην σύνταξη και υποβολής σε δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Αναφορά με τον υποχρεωτικό έλεγχο από νόμιμους ελεγκτές υφίσταται σχετική υποχρέωση εφόσον η ΕΕ ανήκει στην κατηγορία της μεσαίας η μεγάλης οντότητας. Προαιρετικός έλεγχος δεν αποκλείεται εφόσον επιλεγεί από την ΕΕ. Το ρυθμιστικό πλαίσιο της ομόρρυθμης εταιρείας διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 4072/2012 (Α’ 86).

Β. ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΕΜ)

Ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρεία (ΕΕΜ) είναι η εταιρεία με νομική προσωπικότητα που επιδιώκει εμπορικό σκοπό και για τα χρέη της οποίας ευθύνονται παράλληλα όλοι οι ομόρρυθμοι εταίροι απεριόριστα και εις ολόκληρο. Διαθέτει εταιρική σύμβαση και αποκτά νομική προσωπικότητα με την εγγραφή της στο ΓΕΜΗ με διάρκεια που ορίζεται από τους ιδρυτές (ορισμένου ή αορίστου χρόνου). Για την σύσταση ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας απαιτείται τουλάχιστον η σύμπραξη δύο προσώπων (φυσικών ή νομικών) που τουλάχιστον ένας από αυτούς έχει με την ιδιότητα του ομόρρυθμου εταίρου και ο άλλος την ιδιότητα του ετερόρρυθμου εταίρου. Ο ετερόρρυθμος εταίρος έχει περιορισμένη ευθύνη και οι τυχόν υποχρεώσεις του εξαντλούνται μέχρι του ποσοστού συμμετοχής του. Ωστόσο αν το όνομα του προστεθεί στην επωνυμία της εταιρείας αυτό έχει ως συνέπεια την απεριόριστη ευθύνη του (όπως και στην ΕΕ). Στην περίπτωση της ΕΕΜ απαιτείται η έκδοση τουλάχιστον 2 μετοχών (ονομαστικής αξίας από €0,04 έως €100) εκ των οποίων μία τουλάχιστον θα λάβει ο ομόρρυθμος εταίρος και την άλλη ο ετερόρρυθμος. Ως εκτούτου απαιτείται η ελάχιστη καταβολή κεφαλαίου η οποία μπορεί να είναι σε χρήμα ή σε είδος δεκτή προς αποτίμηση. Οι σχέσεις των εταίρων καθορίζονται από την εταιρική σύμβαση και δικαίωμα διαχείρισης και

εκπροσώπησης της εταιρείας έχουν οι ομόρρυθμοι εταίροι εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην εταιρική σύμβαση. Η ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρεία έχει την υποχρέωση σύνταξης και υποβολής σε δημοσιότητα ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και εκλογής νόμιμων ελεγκτών 9ανάλογα με την κατηγορία οντότητας στην οποία υπάγεται). Το ρυθμιστικό πλαίσιο της ομόρρυθμης εταιρείας διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 4072/2012 (Α’ 86).