ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ανωνυμες εταιρειες(αε)

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΑΕ)

Ανώνυμη εταιρεία (societe anonyme) είναι μια εμπορική εταιρεία που συστήνεται με ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ, για την οποία οι μέτοχοι έχουν περιορισμένη ευθύνη. Διαθέτει καταστατική σύμβαση και αποκτά νομική προσωπικότητα με την εγγραφή της στο ΓΕΜΗ με διάρκεια που επιλέγουν οι ιδρυτές (ορισμένη ή αορίστου χρόνου). Για το μετοχικό της κεφάλαιο η ανώνυμη εταιρεία εκδίδει τίτλους (μετοχές) τους οποίους διανέμει στους ιδιοκτήτες (μετόχους) της εταιρείας. Οι τίτλοι που εκδίδονται μπορεί να είναι είτε κοινοί, είτε προνομιούχοι με την προϋπόθεση ότι εκδίδεται τουλάχιστον ένας τίτλος κοινής μετοχής. Επίσης έχει την δυνατότητα έκδοσης και άλλων τίτλων όπως ομολογίες, τίτλους κτήσεως και ιδρυτικούς τίτλους. Τα κύρια διοικητικά όργανα της ανώνυμης εταιρείας είναι η γενική συνέλευση των μετόχων η οποία αποφασίζει υποχρεωτικά για σειρά εξαιρετικών θεμάτων και το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο έχει την εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία. Το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να έχει τουλάχιστον τρία μέλη. Ωστόσο για τις μικρές και πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες υπάρχει η δυνατότητα εκλογής σύμβουλου διαχειριστή που λειτουργεί ως μονομελές διοικητικό όργανο και ασκεί ομοίως τις εξουσίες εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας. Κατ’ έτος έχει την υποχρέωση σύνταξης και υποβολής σε δημοσιότητα ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και εκλογής νόμιμων ελεγκτών εφόσον ανήκει στην κατηγορία των μεσαίων και μεγάλων οντοτήτων, αλλά ωστόσο μπορεί να επιλέξει και προαιρετικό έλεγχο έστω και αν δεν ανήκει στις ανωτέρω κατηγορίες. Το ρυθμιστικό πλαίσιο της ανώνυμης εταιρείας διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 (Α’ 104).

Για πράξεις για τις οποίες απαιτείται έλεγχος νομιμότητας & έκδοση της σχετικής διοικητικής πράξης σύμφωνα με ρητή διάταξη του ν.4548/18, μπορείτε να δείτε εδώ.