ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Παρακάτω μπορείτε να επιλέξετε για να δείτε τα βασικά χαρακτηριστικά των εταιρειών ανά νομικό τύπο.

  1. Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)
  2. Ανώνυμες Εταιρείες
  3. Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ) και Ετερρόρυθμη κατά μετοχές Εταιρεία 
  4. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)
  5. Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ)