ΕΜΠΟΡΙΟ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Περιεχόμενα

Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

 • Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ (Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες – Digital Services Act).
 • ΠΔ 131/2003: «Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο)»
 • υα 31619/2017: «Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ΦΕΚ 969 Β’)»
 • Επιπλέον, για το ηλεκτρονικό εμπόριο ισχύει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το οργανωμένο εμπόριο:
 • ν.4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
 • υα 91354/2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).»
 • υα 56885/2014: «Κώδικας Δεοντολογίας για την προστασία του Καταναλωτή κατά τις προσφορές, τις εκπτώσεις και τις προωθητικές ενέργειες»

Βραχυχρόνιες Μισθώσεις

ν. 4446/2016: 2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές. Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 240), αρ. 111.

Β.ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

 

ΥΑ 31619/2017 (ΦΕΚ 969 Β’)

Ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο αφορά σε κανόνες αυτορρύθμισης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο*, θέτει τις γενικές αρχές και ορίζει τους ελάχιστους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς, που πρέπει να τηρούνται απέναντι στον καταναλωτή από τις επιχειρήσεις. Ο Κώδικας εφαρμόζεται στις συναλλαγές στο πλαίσιο των συμβάσεων πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών έναντι αμοιβής εξ ολοκλήρου διαδικτυακά, δηλαδή με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως χωρίς να είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη φυσική παρουσία των δύο μερών (συναλλαγές B2C).

Ο Κώδικας αποτελείται συνολικά από 8 άρθρα, στα οποία συνοψίζονται τα παρακάτω:

 • Στο άρθρο 3 τίθενται οι γενικές αρχές και υποχρεώσεις των ηλεκτρονικών καταστημάτων, τα ελάχιστα στοιχεία ενημέρωσης του καταναλωτή και κανόνες για τη διαφήμιση – προώθηση.
 • Στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για την προστασία ανηλίκων και άλλων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.
 • Στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την ασφάλεια συναλλαγών και την προστασία προσωπικών δεδομένων.
 • Το άρθρο 6 ρυθμίζει το δικαίωμα υπαναχώρησης για τους καταναλωτές.
 • To άρθρο 7 ρυθμίζει την εξασφάλιση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών.
 • Το άρθρο 8 προβλέπει την Ηλεκτρονική Εναλλακτική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών: τη δυνατότητα εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών που έχουν προκύψει από συμβάσεις ηλεκτρονικής πώλησης προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών με χρήση της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών – ΗΕΔ.

Επίσης ο Κώδικας δημοσιεύεται στους διαδικτυακούς τόπους των επιχειρήσεων σε σημείο το οποίο εύκολα μπορεί να εντοπίσει και να έχει πρόσβαση ο καταναλωτής.

*Νομικά ή φυσικά πρόσωπα με έδρα την Ελλάδα που παρέχουν προϊόντα ή/και υπηρεσίες προς καταναλωτές στην Ελλάδα ή/και στο Εξωτερικό, δραστηριοποιούμενα νομίμως ευθέως ή/και ως μεσάζοντες παροχής υπηρεσιών έναντι αμοιβής άμεσης ή έμμεσης με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως και κατόπιν προσωπικής επιλογής του καταναλωτή.