ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νόμος 4072/2012 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ "ΣΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Νόμος 4072/2012  άρθρα 184-196, όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις του ν. 4155/2013 και του αρ. 149 του ν. 4635/2019.

Σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών - ΦΕΚ 3356/2014

ΦΕΚ 3356/Β/15-12-2014 – Δημοσίευση υπουργικής απόφασης σήματος ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών

Σήμα Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών - ΦΕΚ 3555/2014

ΦΕΚ 3555/Β/30-12-2014 – Διόρθωση σφάλματος στην υπ’αριθμό 67382 απόφαση (ΦΕΚ 3356/Β/2014)