Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή

Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή

Η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή αποτελεί υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με το Π.Δ. 5/2022 (Α’ 15) «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

Επιχειρησιακοί στόχοι

Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι:

 

α) Η προστασία του καταναλωτικού κοινού στο πλαίσιο εφαρμογής της καταναλωτικής νομοθεσίας και ειδικότερα η προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών όσον αφορά σε συναλλαγές τους σε σχέση με την αγορά καταναλωτικών αγαθών, αλλά και την παροχή υπηρεσιών.

 

β) Η αποτροπή και καταστολή των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών προς τους καταναλωτές.

 

γ) H παρακολούθηση και η εποπτεία εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή, καθώς και για την προστασία των οφειλετών από αθέμιτες πρακτικές ενημέρωσης.

Αρμοδιότητες

α) Η λήψη και η επεξεργασία καταγγελιών, αναφορών και παραπόνων καταναλωτών και ενώσεων καταναλωτών για παράβαση των κανόνων που αποβλέπουν στην προστασία των καταναλωτών στους τομείς των αγαθών και των υπηρεσιών, καθώς και των κανόνων που αφορούν στην προστασία των οφειλετών από αθέμιτες πρακτικές ενημέρωσης.

 

β) Η διενέργεια ελέγχου, περιλαμβανομένων των σαρώσεων (sweeps) σε ιστοσελίδες ηλεκτρονικών καταστημάτων, μετά από καταγγελία ή αυτεπαγγέλτως, της παραβίασης των κανόνων προστασίας του καταναλωτή στους τομείς των αγαθών και των υπηρεσιών.

 

γ) Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων στους παραβάτες των διατάξεων του ρυθμιστικού πλαισίου προστασίας του καταναλωτή.

 

δ) Η παρακολούθηση και η εποπτεία εφαρμογής των κανόνων για την προστασία των καταναλωτών στους τομείς των αγαθών και των υπηρεσιών, ιδίως του ν. 2251/1994, ή άλλων ειδικών διατάξεων που προβλέπουν αρμοδιότητα της Διεύθυνσης σε σχέση με αγαθά και υπηρεσίες.

 

ε) Η ενημέρωση της Διεύθυνσης Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή ή κάθε άλλης αρμόδιας υπηρεσίας για ελλείψεις στη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή που διαπιστώνονται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

 

στ) Η υποστήριξη της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου σε ζητήματα εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με το ενωσιακό δίκαιο και την ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης των καταναλωτών.

 

ζ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες για θέματα προστασίας καταναλωτή περιφερειακές και δημοτικές υπηρεσίες, τον Συνήγορο του Καταναλωτή, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή τις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού και τους φορείς εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

 

η) Η συμμετοχή σε όργανα και επιτροπές της ΕΕ και των διεθνών οργανισμών για θέματα προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών στους τομείς των αγαθών και υπηρεσιών.

 

θ) Η άσκηση των εξουσιών έρευνας και επιβολής που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 για την διερεύνηση κάθε υπόθεσης και τον έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας αρμοδιότητάς της, είτε σε εθνικό επίπεδο, είτε στο πλαίσιο της διοικητικής συνεργασίας με τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

 

ι) Η λειτουργία ως Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2394 και η συνεργασία στο πλαίσιο αυτού με άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές, με το Ενιαίο Γραφείο Σύνδεσης, αλλά και με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών-μελών της ΕΕ, για την εφαρμογή του.

 

ια) Η παρακολούθηση συνεδριάσεων ομάδων εργασίας στο πλαίσιο της Διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών από υπαλλήλους που έχουν οριστεί σημεία επαφής της Αρμόδιας Αρχής, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2394.

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματά της ως εξής:

α) Καταναλωτικών Προϊόντων

Το Τμήμα Καταναλωτικών Προϊόντων ασκεί τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης όσον αφορά στα καταναλωτικά προϊόντα, για θέματα που εμπίπτουν στη νομοθεσία αρμοδιότητάς της.

β) Υπηρεσιών

Το Τμήμα Υπηρεσιών ασκεί τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης όσον αφορά σε κάθε είδους υπηρεσίες προς καταναλωτές για θέματα που εμπίπτουν στη νομοθεσία αρμοδιότητάς της, με εξαίρεση τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος Τραπεζικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Λοιπών Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών.

γ) Τραπεζικών Υπηρεσιών

Το Τμήμα Τραπεζικών Υπηρεσιών ασκεί τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης για θέματα που εμπίπτουν στη νομοθεσία αρμοδιότητάς της όσον αφορά στις υπηρεσίες και τα τραπεζικά προϊόντα που παρέχονται από πιστωτικά ιδρύματα για:

 

γα) Υπηρεσίες πληρωμών και υπηρεσίες που συνδέονται με κάποιο τραπεζικό λογαριασμό πληρωμών.

 

γβ) Πιστώσεις και υπηρεσίες που συνδέονται με δανεισμό χρημάτων, όπως δάνεια προσωπικά, καταναλωτικά, στεγαστικά, πληρωμή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

δ) Λοιπών Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Το Τμήμα Λοιπών Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών ασκεί τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης για θέματα που εμπίπτουν στη νομοθεσία αρμοδιότητάς της, όσον αφορά σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και χρηματοοικονομικά προϊόντα, που παρέχονται από χρηματοοικονομικούς φορείς, πλην πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως:

 

δα) Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως μεταφορά χρημάτων, που δεν συνδέονται με κάποιο τραπεζικό λογαριασμό πληρωμών καθώς και υπηρεσίες μετατροπής συναλλάγματος.

 

δβ) Υπηρεσίες ιδιωτικής ασφάλισης, όπως ασφαλίσεις γενικών κλάδων, μεταφορών, αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα ή άλλα μέσα, ασφαλίσεις υγείας, ατυχημάτων, ασφαλίσεις ζωής, ασφαλίσεις ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις και κάθε άλλης ασφάλισης.

 

δγ) Επενδυτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες που συνδέονται με επενδύσεις σε ομόλογα, κινητές αξίες ή άλλα χρηματοοικονομικά μέσα ή επενδυτικά προϊόντα.

 

δδ) Λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

 

δε) Την παρακολούθηση της τήρησης και εφαρμογής της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και την ενημέρωση των οφειλετών.

Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή

Προϊστάμενος:
Βασίλειος Καρόπουλος
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
karopoulos@mindev.gov.gr

Τμήμα Καταναλωτικών Προϊόντων

Προϊσταμένη:
Τζοβαρίδη Δωροθέα
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
tzovaridi@mindev.gov.gr

Τμήμα Υπηρεσιών

Προϊστάμενος:
Ιωάννης Χαϊμαντάς
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
chaimantas@mindev.gov.gr

Τμήμα Τραπεζικών Υπηρεσιών

Προϊσταμένη:
Τσομάκου Χριστίνα
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
tsomakou@mindev.gov.gr

Τμήμα Λοιπών Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Προϊσταμένη:
Οικονόμου Καλλιόπη
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
oikonomou@mindev.gov.gr