ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ
ΕμΠορικα Σηματα

Περιεχόμενα

Α. Ηλεκτρονική Διεύθυνση Πληροφοριακού Συστήματος

https://tmfo.obi.gr/

Β. Σχετικά με τα εμπορικά σήματα

Σας ενημερώνουμε ότι με την ΚΥΑ 48793/2022 (ΦΕΚ 2416/16.05.2022), οι αρμοδιότητες σχετικά με την κατάθεση, τον έλεγχο και την παραδοχή των Εμπορικών Σημάτων μεταφέρθηκαν στον ΟΒΙ.

Η Έγχαρτη κατάθεση Εθνικού Σήματος – ενδίκων βοηθημάτων πραγματοποιείται κανονικά στο κτίριο του ΟΒΙ (Βαρβάκη 21 και Μομφεράτου, Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας 2111097901-3).

Υπενθυμίζουμε ότι από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανωτέρω ΚΥΑ η πληρωμή των πάσης φύσεως τελών για τα Εμπορικά Σήματα γίνεται αποκλειστικά με την χρήση πιστωτικής – χρεωστικής κάρτας.

 

Όλες οι πληροφορίες για τους τρόπους κατάθεσης, τον έλεγχο σημάτων και την αναζήτηση κλάσεων βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στο

Γ. Νομοθεσία

Νόμοι

 • Νόμος 4679/2020 (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 71/A/20-03-2020) – Αιτιολογική
 • Νόμος 4155/13 Κεφ.3ο Άρθρα 14-33 (Δημοσιεύθηκε ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013-Τροποποιήσεις στο ν.4072/2012)
 • Νόμος 4072/12 Μέρος 3ο Άρθρα 121-183 (Σήματα) Παραρτήματα V, VI,VII,VIII,IX (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 86/A/11-04-2012)
 • Κανονισμός(ΕΕ) 2017/1001 για το σήμα της ΕΕ
 • Κανονισμός EE/2016/679 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσω­πικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ».
 • Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ που ίσχυε για το χρονικό διάστημα από 11-3-2020 έως και 12-6-2020, σύμφωνα με την υπʼ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64 /340/οικ.9911(ΦΕΚ Βʼ 1799/11-05-2020 ΑΔΑ ΩΣ5346ΜΤΛ6-ΣΝΔ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών , την υπʼ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/οικ.8196/23-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπʼ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20036/22-3-2020 ΚΥΑ και την από 20-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Αʼ68), ΕΛΗΞΕ την 12η Ιουνίου 2020. Διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν υπολογίζεται για τη συμπλήρωση των προθεσμιών που το εμπεριέχουν στο σύνολό του ή εν μέρει.

Κοινές Ανακοινώσεις Euipo

  Ανακοινώσεις σχετικά με την Ταξινόμηση Κλάσεων

 

  Άλλες ανακοινώσεις:

 • Κοινή ανακοίνωση σχετικά με την αναπαράσταση νέων ειδών σημάτων
 • Κοινή ανακοίνωση CP3 σχετικά με την Κοινή Πρακτική για το Διακριτικό χαρακτήρα – Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν περιγραφικά/στερούμενα διακριτικού χαρακτήρα λεκτικά στοιχεία.
 • Κοινή ανακοίνωση  CP4 σχετικά με την κοινή πρακτική για το πεδίο προστασίας των ασπρόμαυρων σημάτων
 • Κοινή ανακοίνωση CP5 σχετικά με την κοινή πρακτική για τους Σχετικούς Λόγους Απαραδέκτου. Κίνδυνος Σύγχυσης (Επίπτωση των μη διακριτών/αδύναμων στοιχείων)
 • Κοινή Πρακτική CP8: ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ
 • Κοινή Πρακτική CP9  “Διακριτικός χαρακτήρας των τρισδιάστατων σημάτων που περιέχουν λεκτικά και/ή απεικονιστικά στοιχεία όταν το σχήμα αυτό καθαυτό στερείται διακριτικού χαρακτήρα”
 • ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ CP12 “ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ: ΚΑΤΑΘΕΣΗ, ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ”

Υλικό Συνεδρίων / Σεμιναρίων

Η Νομοθετική Μεταρρύθμιση για τα Εμπορικά Σήματα στην Ελλάδα

Πως να αποφύγετε την πληρωμή παραπλανητικών τιμολογίων

Trade Mark Opposition – Ανακοπή Σήματος