Διακήρυξη για την παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

Έχει εκδοθεί η Διακήρυξη 03/2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012740482) για την ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία σύναψης συμφωνίας πλαίσιο, για την παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, για την κάλυψη αναγκών φορέων του Δημοσίου.

 

Η διαγωνιστική διαδικασία πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 189348.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/07/2023 (Μετά τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών από τις 4/7/2023 στις 17/7/2023).

Μέγιστη εκτιμώμενη αξία: 66.119.303 ευρώ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και δικαιώματος προαίρεσης (εκτιμώμενη αξία συμφωνίας πλαίσιο 50.861.002 ευρώ και δικαίωμα προαίρεσης 30% επί αυτής ήτοι 15.258.301 ευρώ) πλέον Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (μεγαλύτερη ενιαία έκπτωση επί του εγκεκριμένου τιμολογίου καθολικής υπηρεσίας, όπως αυτό καθορίζεται στη με αρ. 920/21-23.12.2019 απόφαση της ΕΕΤΤ (Β’/422/2020)) / ανάθεση σ’ έναν οικονομικό φορέα ανά τμήμα.

 

 

 

Διακήρυξη 03/2023

Τροποποίηση Διακήρυξης (ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών)

Περισσότερα Νέα

Share: