ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Η Υπηρεσία

Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων αποτελεί υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με το Π.Δ. 5/2022 (Α’ 15) «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων». 

Στρατηγικός σκοπός

Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης είναι η αξιοποίηση των δημοσίων συμβάσεων, ως ουσιαστικό εργαλείο άσκησης πολιτικών ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, η εξοικονόμηση δημοσίων πόρων μέσω της κεντρικής υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων, καθώς και η προαγωγή της καθολικής εφαρμογής των εργαλείων ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (e-procurement) επιδιώκοντας την εξασφάλιση της διαφάνειας και της ακεραιότητας στη χρήση δημοσίων πόρων, με παράλληλη αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και τη βελτίωση της σχέσης ποιότητας-τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο προμήθειας. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για: 

α) Την εξοικονόμηση δημοσίων πόρων με την κεντρική υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων, τόσο μέσω της επίτευξης οικονομιών κλίμακας στις προμήθειες του Δημοσίου (άμεσα), όσο και μέσω της απλοποίησης και επιτάχυνσης των διαγωνιστικών διαδικασιών και της μείωσης του διοικητικού βάρους που επωμίζονται οι επιχειρήσεις και οι αναθέτουσες αρχές (έμμεσα). 

β) Την εξασφάλιση αυξημένης συμμετοχής των επιχειρήσεων στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και τη διαφύλαξη της τήρησης των κανόνων υγιούς ανταγωνισμού. 

γ) Τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την προετοιμασία και τη διαχείριση δημοσίων συμβάσεων κεντρικών προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών των δημοσίων αναθετουσών αρχών. 

δ) Την υποστήριξη των αναθετουσών αρχών της χώρας με την παροχή επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών. 

ε) Τη διαρκή βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας των δημοσίων συμβάσεων, με γνώμονα τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού, τη διαρκή ανάπτυξη των συνεργατικών σχέσεων με τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς της αγοράς, μέσω της ορθολογικής οργάνωσης και της αποτελεσματικής και βιώσιμης λειτουργίας, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και σύγχρονα μεθοδολογικά εργαλεία φιλικά προς το περιβάλλον. 

στ) Τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τις αναθέτουσες αρχές και τις επιχειρήσεις μέσω της υλοποίησης στρατηγικών επαύξησης του επαγγελματισμού στο χώρο των δημόσιων συμβάσεων. 

ζ) Την υποστήριξη της εκπροσώπησης του Υπουργείου στα όργανα της ΕΕ σε θέματα δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών. 

η) Την εφαρμογή και προώθηση πολιτικών όσον αφορά στην ηλεκτρονικοποίηση, την καινοτομία, και την χρήση περιβαλλοντικών κριτηρίων και κύκλου ζωής στον χώρο των δημοσίων συμβάσεων. 

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων αποτελεί την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ) του ν. 4412/2016, και διαρθρώνεται ως εξής: 

α) Διεύθυνση Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Υποστήριξης. 

β) Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών. 

γ) Διεύθυνση Διαχείρισης Διαγωνιστικών Διαδικασιών. 

Προϊστάμενος:
Τζανετόπουλος Κωνσταντίνος
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
kt@mindev.gov.gr