ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δημόσιες Συμβάσεις

Για θέματα επικοινωνίας των αναθετουσών αρχών με τις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, ή για άλλα γενικά θέματα δημοσίων συμβάσεων, επιλέγετε ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ και στη συνέχεια την κατηγορία που σας αφορά και συμπληρώνετε το μήνυμά σας προς την Υπηρεσία μας.

Αν απαιτείται, μπορείτε να επισυνάψετε το αρχείο που θέλετε.

Επίσης μπορείτε να συμμετέχετε στις συζητήσεις του Forum μας και στις ανοικτές διαβουλεύσεις που έχουν αναρτηθεί στη σελίδα των Διαβουλεύσεων.