ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Περιεχόμενα

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων

Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016).

Κανονιστικές Πράξεις

Εγκύκλιοι

ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κανονισμοί

Οδηγίες