ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένα βοηθήματα, εγχειρίδια, υλικό από σεμινάρια κ.α., σχετικά με θέματα  Δημοσίων Συμβάσεων για Προμήθειες και Υπηρεσίες και των Πληροφοριακών Συστημάτων που τις υποστηρίζουν.

ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, ΚΗΜΔΗΣ, eΕΕΕΣ, Προκαταρκτική Διαβούλευση Δημοσίων Συμβάσεων)

Εγχειρίδια χρήσης για

Αναθέτουσες Αρχές / Αναθέτοντες Φορείς

Εγχειρίδια χρήσης για

Οικονομικούς Φορείς

  • Για περισσότερα εγχειρίδια χρήσης και εκπαιδευτικό υλικό e-learning για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα του eprocurement.gov.gr εδώ.
 
  • Για θέματα σχετικά με την εγγραφή και την υποστήριξη των χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα του Κέντρου Εξυπηρέτησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ εδώ.

Βοηθήματα για Τεχνικές Προδιαγραφές

Για βοηθήματα πάνω σε θέματα Τεχνικών Προδιαγραφών (πληροφορίες για διαθέσιμες πιστοποιήσεις – οικολογικά σήματα κ.λπ.) πατήστε εδώ.

Βοηθήματα για Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Για εκπαιδευτικό υλικό από επιμορφωτικά σεμινάρια και εκδηλώσεις και λοιπό ενημερωτικό υλικό πάνω σε θέματα Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων, μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων εδώ.