ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Η υπηρεσια

Γενική Γραμματεία Εμπορίου

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου αποτελεί υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με το Π.Δ. 5/2022 (Α’ 15) «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

Αποστολή

Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου είναι η ανάπτυξη της αγοράς και της εγχώριας εμπορικής δραστηριότητας, μέσα από την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για το εμπόριο, την κατανάλωση, τις επιχειρήσεις, την προστασία του καταναλωτή, την καταπολέμηση του παρεμπορίου και των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, καθώς και για την ανταποδοτική αξιοποίηση του θεσμού των δημοσίων συμβάσεων. Προς εκπλήρωση αυτών, μεριμνά ιδίως για τη διασφάλιση του δημοσίου και κοινωνικού συμφέροντος για: 

 

α) Τη βελτίωση των κανόνων σύστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, την προαγωγή και τον εκσυγχρονισμό του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην αγορά, στο εμπόριο, καθώς και τη στήριξη των δομών της αγοράς προς ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. 

 

β) Τον εκσυγχρονισμό και ρύθμιση των κανόνων λειτουργίας του χονδρικού, του λιανικού, του ηλεκτρονικού και του υπαίθριου εμπορίου με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των κανόνων διακίνησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και του υγιούς ανταγωνισμού.  

 

γ) Την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών, τη διασφάλιση στην πρόσβαση των υπηρεσιών υγείας, της ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτή. 

 

δ) Τον συντονισμό υπηρεσιών και αρχών για την εποπτεία της αγοράς σε περιόδους κρίσεων, κυρίως υγειονομικών και οικονομικών για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης τροφοδοσίας της αγοράς, των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, και την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας, αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και την ενημέρωση του κοινού για κανόνες και διαδικασίες λειτουργίας της αγοράς. 

 

ε) Τον σχεδιασμό και υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων σε κεντρικό επίπεδο μέσω των δραστηριοτήτων της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών, τον προγραμματισμό των προμηθειών του κράτους για αγαθά και υπηρεσίες, τον διαρκή εκσυγχρονισμό των τεχνικών σύναψης δημοσίων συμβάσεων με ηλεκτρονικές διαδικασίες και την αύξηση της αποτελεσματικότητας του σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου με σκοπό την επίτευξη της βέλτιστης σχέσης κόστους-ποιότητας, την ακεραιότητα, τη διαφάνεια, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τη διευκόλυνση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στις προμήθειες του δημοσίου. 

 

Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου υπάγονται οι ακόλουθες οργανικές μονάδες: 

Γενικός Γραμματέας Εμπορίου:
Σωτήριος Αναγνωστόπουλος 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
gen-sec@mindev.gov.gr 

Ο κ. Σωτήρης Αναγνωστόπουλος γεννήθηκε στη Σπάρτη το 1981. 
Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, απόφοιτος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης (Δημόσια Οικονομική) του Παντείου Πανεπιστημίου και απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. 
Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, στο πεδίο του Δομοστατικού Σχεδιασμού των Κατασκευών και στο πεδίο της Διαχείρισης Έργων (Project Management) και υπότροφος του Ιδρύματος Αλέξανδρος Ωνάσης. 
Έχει εργαστεί ως Πολιτικός Μηχανικός σε σημαντικές μελετητικές τεχνικές εταιρίες. Έχει επίσης διατελέσει ανώτερο υπηρεσιακό στέλεχος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν της αποφοίτησής του από την  Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων, συμμετέχοντας στο σχεδιασμό και τις διαδικασίες ανάθεσης σημαντικού πλήθους και υψηλού οικονομικού αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων. 
Από τον Οκτώβριο του 2019 εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Από τη θέση αυτή, ο κ. Αναγνωστόπουλος συμμετείχε σε πλήθος ομάδων εργασίας σχετικά με τις αρμοδιότητες της οικείας Γενικής Γραμματείας αλλά και ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων  για τη διαμόρφωση του νέου ρυθμιστικού πλαισίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις που θεσπίστηκε με την ψήφιση του ν. 4782/2021. 
Τον Ιούνιο του 2021, ανέλαβε τη θέση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.