ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ενιαίες Τεχνικές προδιαγραφές της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων

Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 54 του Ν. 4412/2016,

Τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) – Εξουσιοδοτική διάταξη:

“Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν υπόψη τις ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές που εκπονούνται από τις ΕΚΑΑ των περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 41, σε συνεργασία με άλλους δημόσιους φορείς όπου κρίνεται απαραίτητο, και αναρτώνται στο ΕΣΗΔΗΣ. Με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, που προΐσταται των ΕΚΑΑ του προηγούμενου εδαφίου, η χρήση ορισμένων ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών μπορεί να ορίζεται ως υποχρεωτική. Όταν η χρήση των ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών ορίζεται ως υποχρεωτική, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλίνουν από αυτές αιτιολογώντας την απόκλιση αυτή ειδικά στα έγγραφα της σύμβασης”.

Για την αναζήτηση των Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΠ) στο ΕΣΗΔΗΣ μπορείτε να ανατρέξετε στο σχετικό Μητρώο ΕΤΠ του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες προσβάσιμο και μέσω της σχετικής Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς».

Οι Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές που έχει εκπονήσει η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων είναι οι παρακάτω:

  • Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 (PDF).
  • Καθίσματα εργασίας (τροχήλατα-περιστρεφόμενα) για διευθυντικά στελέχη (PDF).
  • Καθίσματα εργασίας (τροχήλατα-περιστρεφόμενα) για υπαλλήλους (PDF).
  • Επιτραπέζιοι Η/Υ τυπικοί (.doc).
  • Επιτραπέζιοι Η/Υ απαιτήσεων (.doc).
  • Οθόνες 23.8″ (.doc).
  • Οθόνες 27″ (.doc).