ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Περιεχόμενα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέσω των δημοσίων συμβάσεων παράγεται το 14% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πάνω από 250,000 αναθέτουσες αρχές) και συνεπώς η ΕΕ θεωρεί τις δημόσιες συμβάσεις ένα από τα πλέον σημαντικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της κρίσης, υπό την προϋπόθεση της προώθησης της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης. Οι δημόσιες συμβάσεις προτείνονται και ως εργαλείο ανάκαμψης μετά την χρηματοπιστωτική κρίση.[1]

Μετά την πρόσφατη αναθεώρηση του ν. 4412/2016 με το ν. 4782/2021, υπάρχουν ακόμη ορισμένα βήματα που πρέπει να γίνουν προς την κατεύθυνση ενός πλέον αποδοτικού και αποτελεσματικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές αναμένεται να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων αδυναμιών της ελληνικής αγοράς δημοσίων συμβάσεων με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Την επιτάχυνση των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.
 • Τη μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων και της πολυπλοκότητας των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων με σκοπό την προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στο χώρο των δημοσίων συμβάσεων.
 • Την αύξηση του ανταγωνισμού και την ενθάρρυνση των αναθετουσών αρχών στην υιοθέτηση των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων που βασίζονται στη βελτιστοποίηση της σχέσης ποιότητας – τιμής.

 

 

Παράλληλα, είναι σημαντικό να βελτιωθεί η διοικητική ικανότητα και η βελτίωση της λειτουργίας των εθνικών κεντρικών  αρχών αγορών για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, τον εξορθολογισμό των δημόσιων δαπανών και τη μείωση του διοικητικού βάρους που επωμίζονται οι οικονομικοί φορείς και οι αναθέτουσες αρχές.

Βραχυπρόθεσμα, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε μέτρα, όπως η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων, ο συστηματικός έλεγχος των υπερβολικά χαμηλών προσφορών, η επαγγελματοποίηση του προσωπικού στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και η προώθηση της κεντρικοποίησης των αγορών.

Μακροπρόθεσμα, το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις της χώρας θα πρέπει να καταστεί αποτελεσματικότερο, πράγμα που, με τη σειρά του, θα συμβάλει σε μια πιο βιώσιμη και αποτελεσματική χρήση των δημόσιων πόρων.[2]

 

[1] RESILIENCE IN TIMES OF PANDEMIC: IS THE PUBLIC PROCUREMENT LEGAL FRAMEWORK FIT FOR PURPOSE?, https://rtsa.ro/tras/index.php/tras/article/view/645/635, 11/23/2020.

[2] Έκθεση χώρας – Ελλάδα 2019 Περιλαμβανομένης εμπεριστατωμένης επισκόπησης σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019SC1007&from=en.

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

2.1 Εξελίξεις στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων – Αξιολόγηση του συστήματος δημοσίων συμβάσεων

 

Οι εξελίξεις του τομέα των δημοσίων συμβάσεων, όπως αποτυπώνονται μέσα από στρατηγικά κείμενα και πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, αποτέλεσαν, όπως έχει ήδη αναφερθεί, βάση αναφοράς και διαμόρφωσης κατευθύνσεων για τη χάραξη της εθνικής στρατηγικής των δημοσίων συμβάσεων. Ειδικότερη συνεισφορά στη σχηματοποίηση των στρατηγικών κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων είχαν τα ακόλουθα:

 1. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη σημαντική συνεισφορά των δημοσίων συμβάσεων στη βιώσιμη ανάκαμψη και επανεκκίνηση της οικονομίας, μέσω των κάτωθι στρατηγικών προτεραιοτήτων:
 • Ενίσχυση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των δημοσίων συμβάσεων, ώστε να επιταχυνθεί η ανάκαμψη και να αντιμετωπίζονται οι κρίσεις.
 • Καθορισμό κατάλληλων κινήτρων για βιώσιμες, πράσινες και καινοτόμες επενδύσεις και βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Συνεισφορά των δημοσίων συμβάσεων στη δημιουργία περισσότερο «ανθεκτικής οικονομίας».
 

Οι παραπάνω προτεραιότητες αποτελούν οδηγό για την Ευρώπη για το πώς βλέπει τον ρόλο των δημοσίων συμβάσεων στη μετά COVID-19 εποχή[1]. Οι δημόσιες συμβάσεις, επίσης, έχουν ρόλο και στην επίτευξη των στόχων, όπως αυτοί αποτυπώνονται στη νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη[2].

 1. Η Ατζέντα 2030 για την Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ και οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs), ως ένα νέο, καθολικό σύνολο σκοπών, στόχων και δεικτών που τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ, αναμένεται να πλαισιώσουν τις στρατηγικές και τις πολιτικές των κρατών.
 2. Η στόχευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να καταστεί κλιματικά ουδέτερη η ΕΕ, έως το 2050, μια οικονομία με καθαρό μηδέν εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Αυτός ο στόχος βρίσκεται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας[3] και ευθυγραμμίζεται με τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παγκόσμια δράση για το κλίμα βάσει της Συμφωνίας των Παρισίων.[4]
 3. Η ενσωμάτωση της προσέγγισης και των αρχών της Υπεύθυνης Εταιρικής Συμπεριφοράς (ΥΕΣ – Responsible Business Conduct/ RBC) σε δημόσιες πολιτικές και πρακτικές σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όπου, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, διακρίνονται οκτώ αντικείμενα -στόχοι:[5] το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα[6], τα εργασιακά δικαιώματα[7], οι μειονότητες, τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), οι μακροχρόνια άνεργοι (12 μήνες και άνω), η ισότητα των φύλων και η ακεραιότητα.
 4. Η ολιστική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη την Υπεύθυνη Εταιρική Συμπεριφορά, την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, υιοθετώντας μια επικεντρωμένη στην πρακτική δράση ολιστική προσέγγιση. Προς αυτή την κατεύθυνση και στο ίδιο πνεύμα με τις αρχές του ΟΟΣΑ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει πρακτικές κοινωνικές και φιλικές προς το περιβάλλον μέσω δημοσίων συμβάσεων[8].
 5. Η ευρωπαϊκή στρατηγική δεδομένων, που στοχεύει να καταστήσει την ΕΕ ηγέτη σε μια κοινωνία που βασίζεται στα δεδομένα. Η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς δεδομένων θα επιτρέψει την ελεύθερη ροή αυτών εντός της ΕΕ και μεταξύ τομέων προς όφελος των επιχειρήσεων, των ερευνητών και των δημόσιων διοικήσεων, δίνοντας τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις, ερευνητές και δημόσιους οργανισμούς να λαμβάνουν βέλτιστες αποφάσεις με βάση μη προσωπικά δεδομένα που θα είναι διαθέσιμα σε όλους.[9]
 

Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και του Open Contracting Partnership, θα ξεκινήσουν δύο πιλοτικά προγράμματα σε Ελλάδα και Πολωνία που στοχεύουν σε πιο διαφανή και καλύτερα δεδομένα δημοσίων συμβάσεων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους. Πιο συγκεκριμένα, οι ειδικότεροι στόχοι είναι:

 • η βελτίωση της λήψης αποφάσεων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων για ποιοτικά δεδομένα δημοσίων συμβάσεων αγαθών, υπηρεσιών και έργων, προκειμένου να υλοποιηθούν δημόσιες επενδύσεις
 • η βελτίωση της παρακολούθησης και της κατάρτισης εκθέσεων στηριζόμενων σε δεδομένα των δημοσίων συμβάσεων για καλύτερη λογοδοσία και αποτελεσματικότητα, και της υλοποίησης έργων που συγχρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους[10]
 • η πρόσβαση δημόσιων Υπηρεσιών, επιχειρήσεων και οργανώσεων πολιτών σε ανοικτά δεδομένα (open data) που αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις προς ενίσχυση της διαφάνειας των δημοσίων δαπανών για τους πολίτες, σε σχέση με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα των δημοσίων υποδομών
 • οι ενέργειες προώθησης του συγκεκριμένου έργου.
 
 1. Η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα δημοσίων συμβάσεων, ώστε ολόκληρη η διαδικασία δημοσίων συμβάσεων να πραγματοποιείται ψηφιακά. Η χρήση της νέας ψηφιακής τεχνολογίας καθιστά ευκολότερο τον εξορθολογισμό και την απλούστευση των διαδικασιών του συστήματος των δημοσίων συμβάσεων, σε όλο τον κύκλο ζωής μιας δημόσιας σύμβασης από τον προγραμματισμό, την κοινοποίηση και την υποβολή μέχρι την τιμολόγηση, την πληρωμή και την αρχειοθέτηση.[11] Τα επόμενα χρόνια, αναμένονται περισσότερες αλλαγές που προωθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των συμβάσεων, όπως η ηλεκτρονική τιμολόγηση και τα ηλεκτρονικά έντυπα (e-forms).

 

Η χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων στις δημόσιες συμβάσεις προσφέρει μια σειρά σημαντικών πλεονεκτημάτων όπως:[12]

 • σημαντική εξοικονόμηση πόρων για όλα τα μέρη
 • απλοποιημένες και συντομευμένες διαδικασίες
 • μειώσεις της γραφειοκρατίας και του διοικητικού φόρτου
 • αυξημένη διαφάνεια
 • μεγαλύτερη καινοτομία
 • νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, βελτιώνοντας την πρόσβαση των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις δημόσιες συμβάσεις.
 
 1. Η επίτευξη ευρύτερων πολιτικών στόχων, μέσω των δημοσίων συμβάσεων στον τομέα των υποδομών. Tο 2019, οι συνολικές επενδύσεις στις κατασκευές στην ΕΕ-27 ανήλθαν σε 1.324 δισεκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιχούσαν στο 9,5% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, αντιπροσωπεύοντας το 6,1% της συνολικής απασχόλησης για συνολικά 12,7 εκατομμύρια εργαζόμενους. Για κάθε άτομο που εργάζεται στον κατασκευαστικό τομέα δημιουργούνται δύο θέσεις εργασίας σε άλλους τομείς.[13]
 

Σε τέτοια μεγάλα έργα, ο φιλικός σχεδιασμός για το περιβάλλον, η αντοχή των υλικών και των πόρων, η εφαρμογή αρχών κυκλικής οικονομίας και η υιοθέτηση πράσινων τεχνολογιών ανεβάζουν το κόστος κατασκευής, αλλά επιφέρουν σημαντικές αυξήσεις στην παραγωγικότητα και μειώνουν το κόστος συντήρησης και λειτουργίας.[14] Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη πως τα κτήρια και οι υποδομές ευθύνονται για το 40% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, εγκαινίασε το New European Bauhaus,[15] προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας[16] για μια Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050 και την νέα Βιομηχανική Στρατηγική (New Industrial Strategy)[17] με την οποία σχεδιάζει επιτάχυνση των επενδύσεων στην έρευνα, την καινοτομία, την ανάπτυξη και τις σύγχρονες υποδομές, θα συμβάλει στην ανάπτυξη νέων παραγωγικών διαδικασιών και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Η συνεισφορά των δημοσίων συμβάσεων στον τομέα των υποδομών στην ανάκαμψη της οικονομίας είναι προφανής και σημαντική. Προκειμένου οι διαδικασίες ωρίμανσης, χρηματοδότησης και υλοποίησης να γίνουν με ταχύτερους ρυθμούς και να μειωθούν οι συνήθεις κίνδυνοι των μακροχρόνιων δημοσίων συμβάσεων, η επιλογή διαδικασιών όπως τα ΣΔΙΤ και οι παραχωρήσεις έχουν πλέον το προβάδισμα. Παράλληλα εξετάζεται η χρήση ειδικών μορφών ΣΔΙΤ όπως οι αυτόκλητες προτάσεις (unsolicited proposal).

 1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει πολιτικές που συμβάλλουν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης της καινοτομίας και υποστηρίζει σχετικές δράσεις και πρωτοβουλίες στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων καινοτομίας. Στη συγκριτική αξιολόγηση των εθνικών πλαισίων συμβάσεων καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη[18], η χώρα μας κατατάσσεται στην δέκατη πέμπτη θέση επί του συνόλου των κρατών-μελών της ΕΕ (και περιγράφεται ως “modest performer”), στη βάση της συγκριτικής αξιολόγησης δέκα (10) δεικτών, ως ακολούθως: α) επίσημος ορισμός, β) οριζόντιες πολιτικές, γ) πολιτικές πληροφορίας και επικοινωνίας, δ) τομεακές πολιτικές, ε) σχέδιο δράσης, στ) στόχοι δαπανών, ζ) σύστημα παρακολούθησης, η) κίνητρα, θ) υποστήριξη διοικητικής ικανότητας και ι) αγορά δημοσίων συμβάσεων φιλική στην καινοτομία.
 

Οι δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας στην Ελλάδα βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, με χαρακτηριστικό την απουσία εκείνων των στοιχείων που είναι ικανά να προωθήσουν την ανάπτυξη (π.χ. ανάπτυξη ικανοτήτων και βοήθεια, σχέδιο δράσης, σύστημα παρακολούθησης, στόχος δαπανών, οικονομικά και άλλα κίνητρα για δημόσιους προμηθευτές, κ.λπ.). Μία ακόμη σημαντική αδυναμία είναι η έλλειψη πολιτικής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Πνευματικά Δικαιώματα) στις δημόσιες συμβάσεις που ενθαρρύνουν την καινοτομία.

Σε εθνικό επίπεδο, η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατέχει το ρόλο του Εθνικού Κέντρου Αριστείας για τις Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας από το 2017, και συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Procure2Innovate, χρηματοδοτούμενο σε ποσοστό 100% από τον Ορίζοντα 2020. Μέσω του προγράμματος αυτού η Ελλάδα είναι μέρος του ευρωπαϊκού δικτύου Κέντρων Αριστείας για τις Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας μαζί με άλλα εννέα Κράτη – Μέλη της ΕΕ. Στόχος του Κέντρου Αριστείας είναι η προώθηση των δημοσίων συμβάσεων καινοτομίας στη χώρα, παρέχοντας υπηρεσίες κατάρτισης και υποστήριξης των αναθετουσών αρχών, της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και των οικονομικών φορέων για τον σχεδιασμό και τη διενέργεια δημοσίων συμβάσεων καινοτομίας για την εξεύρεση των βέλτιστων λύσεων για την κάλυψη των αναγκών των δημοσίων φορέων. 

Επίσης έχουν αναπτυχθεί συνέργειες μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, για προώθηση της καινοτομίας στις δημόσιες συμβάσεις.

 1. Οι είκοσι πέντε (25) εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης (ΜΜΕ) αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ΕΕ. Απασχολούν περίπου 100 εκατομμύρια άτομα, και παράγουν περισσότερο από το μισό ευρωπαϊκό ΑΕΠ, και προσδίδουν προστιθέμενη αξία σε κάθε τομέα της οικονομίας.
 

Οι ΜΜΕ έχουν κεντρικό ρόλο στη μετάβαση της Ευρώπης σε μια βιώσιμη και ψηφιακή οικονομία, με την συνεισφορά τους στον ανταγωνισμό και την ευημερία, την οικονομική και τεχνολογική κυριαρχία, και την ανθεκτικότητα σε εξωτερικούς κραδασμούς, αφού ευθύνονται για 2 στις 3 θέσεις εργασίας, προσφέροντας ευκαιρίες κατάρτισης ακόμα και σε εργαζόμενους σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές.[19] Για το λόγο αυτό και στη Νέα Βιομηχανική Στρατηγική για την Ευρώπη, ο στόχος είναι να στηριχθούν οι ΜΜΕ έτσι ώστε να συνεχίσουν να καινοτομούν.[20]

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη-μέλη και τις αναθέτουσες αρχές τους να χρησιμοποιούν την ευελιξία που παρέχει το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις. Ενθαρρύνει την υποδιαίρεση των συμβάσεων σε τμήματα, την επέκταση των στρατηγικών προμηθειών, και ιδίως των συμβάσεων καινοτομίας, τη διατήρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (προϊόντων της διάνοιας, πνευματικών δικαιωμάτων), όπου είναι σκόπιμο οι ΜΜΕ να μπορούν να τα εκμεταλλευτούν εμπορικά και, τέλος, ενθαρρύνει την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα καθιερώσει ένα σήμα που θα αναρτάται από τους αγοραστές του δημοσίου τομέα που εφαρμόζουν «φιλικές προς τις ΜΜΕ» πρακτικές σύναψης δημόσιων συμβάσεων, και θα συνεργαστεί με τους διεθνείς εμπορικούς της εταίρους προκειμένου να προωθηθεί η υιοθέτηση των προτύπων της σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, όπως η ηλεκτρονική τιμολόγηση. Οι ΜΜΕ που παρέχουν καινοτόμα, πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες, μπορούν να υποστηριχθούν από την αυξημένη υιοθέτηση των πράσινων δημόσιων συμβάσεων.[21]

H Ελλάδα βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο σύστημα δημοσίων συμβάσεων. Με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, του 2017, η συμμετοχή ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανήλθε στο 43% με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να είναι 43%, ενώ το 92,49% της αξίας του συνόλου των αναθέσεων αφορά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε σχέση με το 51,35% σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον η μέση καθυστέρηση στις πληρωμές από τις δημόσιες αρχές μειώθηκε κατά 15 ημέρες από την τελευταία περίοδο αναφοράς, σε 8 ημέρες, η οποία είναι πλέον σύμφωνη με τον μέσο όρο της ΕΕ. Τέλος, από το 2008, η Ελλάδα έχει λάβει μέτρα για την εφαρμογή των περισσότερων συστάσεων του Small Business Act σε αυτόν τον τομέα πολιτικής.

 1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή [Commission Recommendation (EU) 2017/1805] για την επαγγελματοποίηση.
 

Εκτιμώντας ότι τα δυνητικά οικονομικά οφέλη από την επίλυση των προβλημάτων που οφείλονται στην επαγγελματοποίηση υπερβαίνουν τα 80 δισ. ευρώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει η στρατηγική της επαγγελματοποίησης να έχει τους παρακάτω τρείς βασικούς στόχους:

 1. Ανάπτυξη της κατάλληλης αρχιτεκτονικής της πολιτικής για την επαγγελματοποίηση: υψηλό επίπεδο πολιτικής στήριξης, καθορισμό σαφούς κατανομής αρμοδιοτήτων και καθηκόντων σε θεσμικά όργανα σε κεντρικό επίπεδο πολιτικής, στήριξη των προσπαθειών σε περιφερειακό, τοπικό και τομεακό επίπεδο, εξασφάλιση της συνέχειας σε όλους τους πολιτικούς κύκλους.
 2. Ανθρώπινο δυναμικό — Βελτίωση της επιμόρφωσης και της διαχείρισης της σταδιοδρομίας των επαγγελματιών που είναι αρμόδιοι για τις δημόσιες συμβάσεις: οι επαγγελματίες που είναι αρμόδιοι για τις δημόσιες συμβάσεις, δηλαδή εκείνοι που συμμετέχουν στη σύναψη συμβάσεων αγαθών, υπηρεσιών και έργων, καθώς και οι ελεγκτές και οι υπεύθυνοι για την επανεξέταση υποθέσεων δημόσιων συμβάσεων, πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα, την κατάρτιση, τις δεξιότητες και την πείρα που χρειάζονται για το επίπεδο ευθύνης τους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εξασφαλίζεται έμπειρο, εξειδικευμένο και πρόθυμο προσωπικό, να παρέχεται η αναγκαία κατάρτιση και συνεχής επαγγελματική εξέλιξη, καθώς και να αναπτυχθεί μια δομή σταδιοδρομίας και να δοθούν κίνητρα ώστε η λειτουργία των δημόσιων συμβάσεων να καταστεί ελκυστική και να παρακινηθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι να επιτύχουν στρατηγικά αποτελέσματα.
 • Συστήματα — Παροχή εργαλείων και μεθοδολογίας για τη στήριξη επαγγελματικών πρακτικών σύναψης δημόσιων συμβάσεων: οι επαγγελματίες που είναι αρμόδιοι για τις δημόσιες συμβάσεις πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τα κατάλληλα εργαλεία και να διαθέτουν στήριξη ώστε να ενεργούν αποτελεσματικά και να αξιοποιούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πόρους για κάθε αγορά, για παράδειγμα: εργαλεία ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων, κατευθυντήριες γραμμές, εγχειρίδια, πρότυπα και εργαλεία συνεργασίας[22], με αντίστοιχη κατάρτιση, στήριξη και εμπειρογνωμοσύνη, συγκέντρωση των γνώσεων και ανταλλαγή ορθών πρακτικών.[23]
 

Τον Δεκέμβριο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πνεύμα προώθησης της επαγγελματοποίησης του τομέα, εγκαινίασε το ProcurCompEU[24] για να χρησιμεύσει ως κοινό σημείο αναφοράς για επαγγελματίες στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων στην ΕΕ. Επιπρόσθετα, οι προτάσεις του ΟΟΣΑ για το θέμα της επαγγελματοποίησης ακολουθούν το ίδιο σκεπτικό[25].

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί το σύστημα δημοσίων συμβάσεων με βάση δώδεκα δείκτες[26]. Εξ αυτών, οι τρεις πρώτοι δείκτες θεωρούνται οι πιο σημαντικοί, καθώς σχετίζονται με τον ανταγωνισμό, τη διαφάνεια και την πρόσβαση στην αγορά.

Ο πρώτος δείκτης αφορά στα ποσοστά των ανατιθέμενων συμβάσεων σε διαγωνιστικές διαδικασίες με έναν συμμετέχοντα και αντικατοπτρίζει διάφορες πτυχές των συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου του ανταγωνισμού και της γραφειοκρατίας. Περισσότεροι συμμετέχοντες εξασφαλίζουν περισσότερες επιλογές στις ΑΑ/ΑΦ για καλύτερη σχέση ποιότητας / τιμής. Για την Ελλάδα το ποσοστό αυτό ήταν 34% το 2018, έναντι 23% κατά μέσο όρο σε επίπεδο ΕΕ.

Ο δεύτερος δείκτης αποτυπώνει το ποσοστό των διαδικασιών διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση και εκτιμά αντιστρόφως ανάλογα την ανάπτυξη ανταγωνισμού και τη διαφάνεια αφού η τήρηση κανόνων δημοσιότητας ενισχύει τη διαφάνεια και τον ανταγωνισμό και οδηγεί σε καλύτερη σχέση ποιότητας / τιμής.

Με τον τρίτο δείκτη αποτυπώνεται η αξία των εθνικών δημόσιων συμβάσεων που δημοσιοποιούνται σε σχέση με το ΑΕΠ της χώρας, αντικατοπτρίζοντας την προσβασιμότητα και το άνοιγμα των αγορών των δημοσίων συμβάσεων. Υψηλή επίδοση στον δείκτη αυτόν σημαίνει ότι περισσότερες εταιρείες μπορούν να υποβάλουν προσφορές, που οδηγεί σε καλύτερη σχέση ποιότητας / τιμής, όπως και μεγαλύτερη διαφάνεια, καθώς περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο κοινό.

Στην Ελλάδα σημειώθηκε πρόοδος με την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στο να καταστήσουν το σύστημα δημοσίων συμβάσεων πιο αποτελεσματικό και, ειδικότερα, με την ενοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας, με τη θέσπιση νέου συστήματος προδικαστικών προσφυγών, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων, με τη λειτουργία του κεντρικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων και με την Εθνική Στρατηγική 2016-2020, στην οποία προβλέπονταν δράσεις για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας.

Περισσότερα στοιχεία για το σύστημα δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα αποτυπώνονται στην πρώτη έκθεση παρακολούθησης, που εκπονήθηκε από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., στη βάση των διατάξεων περί διακυβέρνησης  του Ν. 4412/2016 αλλά και των οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. H έκθεση βρίσκεται  αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Αρχής και της DG GROW : https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/country-reports_en.

 

 

[1] Συμπεράσματα του Συμβουλίου Δημόσιες επενδύσεις μέσω δημόσιων συμβάσεων: Βιώσιμη ανάκαμψη και νέα ώθηση στην ανθεκτικότητα της οικονομίας της ΕΕ (2020/C 412 I/01), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG1130(03)&from=EN.

[2] Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών (2020) 102 final, Μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0102&from=EN.

[3] Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, 11.12.2019, COM(2019) 640, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1596443911913&uri=CELEX:52019DC0640#document2.

[4] https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en.

[5] https://www.oecd.org/gov/public-procurement/seminar_rbc_public_procurement.pdf

[6] https://www.ohchr.org/documents/publications/compilation1.1en.pdf.

[7]https://www.un.org/ruleoflaw/files/ILO%20declaration%20on%20fundamental%20principles%20and%20followup.pdf.

[8] https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2019/EN/SWD-2019-143-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF.

[9] https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy.

[10]https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/factsheet/pilot_open_data_public_procurement_en.pdf.

[11] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0572&from=EN.

[12] https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/digital_en.

[13] European Construction Industry Federation-Construction Activity in Europe 2020, https://fiec-statistical-report.eu.

[14] The Role of Public Procurement in Deploying Sustainable Infrastructure, https://www.iisd.org/system/files/publications/role-public-procurement-deploying-sustainable-Infrastructure.pdf,November 2016.

[15] A New European Bauhaus: op-ed article by Ursula von der Leyen, President of the European Commission, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/AC_20_1916.

[16] https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en.

[17] Μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη, 10.3.2020, COM(2020) 102. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0102&from=EL.

[18] Greece Country Profile, The Strategic Use of Public Procurement for Innovation in the Digital Economy, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/benchmarking-national-innovation-procurement-investments-and-policy-frameworks-across-europe.

[19] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0103&from=EN.

[20] https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-industrial-strategy-march-2020_en.pdf.

[21] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0103&from=EN.

[22] Σχετικά, παραπέμπουμε στα Πρότυπα, Υποδείγματα, Κ.Ο., Εγκυκλίους της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

[23] Σύσταση (ΕΕ) 2017/1805 της Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου 2017 για την επαγγελματοποίηση του τομέα των δημόσιων συμβάσεων Δημιουργία δομής για την επαγγελματοποίηση των δημόσιων συμβάσεων, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H1805&from=EN.

[24] ProcurCompEU European Competency Framework for Public Procurement Professionals https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/procurcompeu-in_a_nutshell_en.pdf

[25] https://www.oecd.org/gov/ethics/OECD-Recommendation-on-Public-Procurement.pdf.

[26] https://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement/index_en.htm.

2.2 Η κρίση της πανδημίας του COVID-19

Η εμφάνιση του COVID-19 ανέδειξε τις αδυναμίες του μοντέλου του “just in time” (αγαθά και υπηρεσίες χωρίς απόθεμα, συγκρατώντας τα κόστη χαμηλά για κατασκευαστές και προμηθευτές), με την έλλειψη μέσων ατομικής προστασίας (όπως μάσκες, γάντια κ.λπ.)[1].

Επισημαίνεται ότι η σύναψη δημοσίων συμβάσεων σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης δεν είναι κάτι καινούργιο για τις δημόσιες Αρχές. Σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ έχουν νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με διαγωνιστικές διαδικασίες και αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων κατά τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης.[2] Όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Οδηγίες περί δημοσίων συμβάσεων, παρέχουν στα κράτη-μέλη και στους αγοραστές του Δημοσίου τις κατάλληλες διαδικασίες και εργαλεία, καθώς και επαρκείς επιλογές και δυνατότητες ευελιξίας, οι οποίες είναι διαθέσιμες όσον αφορά στην αγορά προμηθειών, υπηρεσιών και έργων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης (σύντμηση προθεσμιών – «επισπευσμένες» ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες, διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση).

Η υγειονομική πανδημία του COVID-19, έφερε κυβερνήσεις και δημόσιες Αρχές αντιμέτωπες με μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Οι προμήθειες ήταν πια και επείγουσες, και το περιβάλλον αβέβαιο, καθώς, αφενός δημιουργήθηκαν στους αγοραστές του Δημοσίου (αναθέτουσες αρχές) επιτακτικές ανάγκες και αυξημένη ζήτηση για άμεση προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού, αφετέρου δε, ενέσκηψαν σοβαρές δυσχέρειες στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και, ιδίως, ως προς τον ορθό και έγκαιρο προγραμματισμό των αναγκών, την απρόσκοπτη υλοποίηση εκκρεμών διαδικασιών ανάθεσης, καθώς και την άρτια εκτέλεση συμβάσεων, οι οποίες είχαν ήδη συναφθεί, πριν από τη λήψη και εφαρμογή έκτακτων μέτρων για την αποτροπή της διασποράς της νόσου. Η εκθετική συνεπώς ζήτηση για ιατροτεχνολογικό και φαρμακευτικό υλικό δεν έφερε αντιμέτωπες μόνο χώρες, αλλά και κεντρικές κυβερνήσεις, με περιφέρειες και τοπικές αρχές. Αυτός ο ανταγωνισμός μεταξύ δημοσίων αγοραστών άλλαξε και τη συμπεριφορά των προμηθευτών. Έτσι η «προσέγγιση που βασίζεται στη ζήτηση», ως χαρακτηριστικό των δημοσίων συμβάσεων υπό φυσιολογικές συνθήκες, άλλαξε σε «προσέγγιση που βασίζεται στην προσφορά», αναφορικά με τους προμηθευτές.

Τέλος, επισημαίνεται ως εξίσου σημαντικό ζήτημα, το γεγονός ότι η αυξημένη ζήτηση για συγκεκριμένα προϊόντα ευνοεί την αύξηση του κινδύνου της απάτης και της παράλογης ανατίμησης.

Ο ΟΟΣΑ, σε πρόσφατη μελέτη, στα τέλη του Ιουνίου 2020,[3] αποτύπωσε στιγμιότυπο των άμεσων πολιτικών ενεργειών, πρωτοβουλιών και ειδικών μέτρων που ελήφθησαν από 30 χώρες και εταίρους του, στην αρχική φάση της πανδημίας του COVID-19, παρέχοντας στοιχεία σχετικά με τις θεσμικές ρυθμίσεις και τους κανόνες παρακολούθησης που θεσπίστηκαν για την επείγουσα σύναψη συμβάσεων και την υποστήριξη που παρασχέθηκε προς τις αναθέτουσες αρχές.

Πέραν όμως από την προμήθεια των αγαθών και των υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα με την αντιμετώπιση του COVID-19, τα κράτη είναι επίσης επιφορτισμένα και με τη διαχείριση των τρεχουσών δημοσίων συμβάσεων, παρέχοντας λύσεις στους προμηθευτές που έχουν πληγεί από την κρίση. Οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι πληγέντες προμηθευτές του Δημοσίου θα είναι σε θέση να εκπληρώσουν τους όρους της σύμβασης, μόλις η πανδημία τεθεί υπό έλεγχο. Η νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων θα πρέπει να προβλέψει έκτακτα μέτρα για την πληρωμή ενεργών συμβάσεων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, για παράδειγμα, αυξημένες προκαταβολές ή την απαλλαγή κυρώσεων για την ελλιπή εκπλήρωση των συμβάσεων. Τέτοιες παρεκκλίσεις όμως από τη συνήθη διαδικασία, όταν δεν λαμβάνουν χώρα κάτω από διάφανες συνθήκες και συγκεκριμένες οδηγίες προς όλες τις αναθέτουσες αρχές, αυξάνουν τον κίνδυνο της διαφθοράς. Σε αυτό το πνεύμα, ο ΟΟΣΑ προτείνει μια σειρά από βραχυπρόθεσμα μέτρα για την διασφάλιση της ακεραιότητας των τρεχουσών συμβάσεων:[4]

 • διατήρηση τεκμηρίωσης των διαδικασιών προμηθειών
 • ανάπτυξη κατευθύνσεων σχετικά με τις στρατηγικές προμηθειών κατά τη διάρκεια μιας κρίσης
 • έμφαση στη διαχείριση των συμβάσεων
 • προτίμηση σχημάτων συνεργατικών προμηθειών
 • προώθηση των open data
 • δημιουργία κεντρικού συστήματος παρακολούθησης τιμών και προμηθευτών για βασικά προϊόντα και υπηρεσίες
 • υποβολή όλων των διαδικασιών προμηθειών έκτακτης ανάγκης σε έλεγχο και παρακολούθηση
 • προσαρμογή στρατηγικών ελέγχου και εποπτείας
 • τήρηση ρήτρας λήξης ισχύος.

 

 

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ακόμη και στο πλαίσιο των εξαιρετικών περιστάσεων της παρούσας υγειονομικής κρίσης, με τις εξαιρετικές ρυθμίσεις δεν μπορούν να εισάγονται παρεκκλίσεις οι οποίες να αφίστανται, κατά το δυνατόν, από τις γενικές αρχές που διέπουν τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων ούτε και από διατάξεις της κείμενης εθνικής νομοθεσίας που συνιστούν κομβικές θεσμικές πολιτικές επιλογές της Πολιτείας και οι οποίες αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό, τον εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών, την αύξηση της αποτελεσματικότητας και την ενίσχυση της διαφάνειας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Ειδικά ως προς την ανάρτηση των συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ υλοποιήθηκαν οι απαραίτητες παραμετροποιήσεις του ΚΗΜΔΗΣ, προκειμένου να συμπεριληφθεί η προσθήκη των επιλογών «Απευθείας Ανάθεση – COVID-19» και «Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση – COVID-19».

Τέλος η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ πρόσθεσε ένα ειδικό σύνδεσμο (link) στην ιστοσελίδα της για τον COVID-19 με συνεχή ενημέρωση / πληροφοριακό υλικό προς υποβοήθηση τόσο των αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων όσο και των οικονομικών φορέων.

 

[1] Modernizing public sector procurement for resilience in a rapidly changing world, https://www.ey.com/en_ca/supply-chain/modernizing-public-sector-procurement-for-resilience-in-a-rapidly-changing-world.

[2] Stocktaking Report on Immediate Public Procurement and Infrastructure Responses to COVID-19, https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=132_132982-9i47fud8xb&title=Stocktaking-Report-on-Immediate-Public-Procurement-and-Infrastructure-Responses-to-COVID-19.

[3] http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/stocktaking-report-on-immediate-public-procurement-and-infrastructure-responses-to-covid-19-248d0646/

[4] Public Integrity for an Effective COVID-19 Response and Recovery

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=129_129931-ygq2xb8qax&title=Public-Integrity-for-an-Effective-COVID-19-Response-and-Recovery

3. ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2020

3.1 Βασικοί στόχοι και άξονες

Το Σχέδιο Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής Δημοσίων Συμβάσεων 2016-2020 είχε πενταετή ορίζοντα και η εκπόνηση του ανατέθηκε σε ειδική ομάδα εργασίας που συστήθηκε από την  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και εστίασε στα ακόλουθα αντικείμενα:

 • στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων με συλλογή όλου του απαραίτητου υλικού τεκμηρίωσης
 • στην καταγραφή των αξόνων μεταρρύθμισης στους άλλους τομείς εθνικών πολιτικών που επηρεάζουν τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων
 • στον προσδιορισμό των στόχων και των τομέων προτεραιότητας στους οποίους απαιτούνται παρεμβάσεις, ώστε να διευκολύνεται η επίτευξη των καθορισθέντων στόχων
 • στην εκπόνηση ενός πρώτου Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής, το οποίο ετέθη σε δημόσια διαβούλευση
 • στην ενσωμάτωση των παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν κατά τη δημόσια διαβούλευση
 • στον ακριβή προσδιορισμό των δράσεων ανά τομέα προτεραιότητας, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τον φορέα που αναλαμβάνει την υλοποίηση κάθε δράσης
 • στην ανάπτυξη σχεδίου παρακολούθησης και εφαρμογής του προτεινόμενου στρατηγικού σχεδίου.

 

 

Με την αποτύπωση της τότε υφιστάμενης κατάστασης εντοπίστηκαν οι αδυναμίες και ελλείψεις του συστήματος και καταδείχθηκε η ανάγκη για βαθιά και εκτεταμένη μεταρρύθμισή του. Όπως καταδείχθηκε από τη μελέτη, η μεταρρύθμιση έπρεπε να είναι συνολική και να περιλαμβάνει ταυτόχρονα το θεσμικό πλαίσιο, τη διοίκηση και τον συντονισμό, την οργανωτική δομή και  το σύστημα παρακολούθησης, εποπτείας και ελέγχου. Πρόκειται συνεπώς για μια εκ βάθρων μεταρρύθμιση του συστήματος με δράσεις που είχαν ως άξονα τις ακόλουθες  τέσσερις στρατηγικές κατευθύνσεις:

α) την αναμόρφωση και απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου,

β) την μεταρρύθμιση της διοίκησης και της οργανωτικής δομής του συστήματος,

γ) την εφαρμογή των αρχών της καλής διακυβέρνησης, καθώς και την ενίσχυση του συντονισμού  της διοικητικής ικανότητας των αναθετουσών αρχών, και γενικότερα

δ) την αξιοποίηση των δημοσίων συμβάσεων για την επιδίωξη γενικότερων στόχων όπως η ανάκαμψη της οικονομίας, η απασχόληση, το περιβάλλον, η καινοτομία κ.λπ. 

 Οι τέσσερις (4) ως άνω στρατηγικές κατευθύνσεις αναλύθηκαν σε επιμέρους στόχους, όπως  αποτυπώνεται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα:

Στρατηγική κατεύθυνσηΣτρατηγικός στόχος
Αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων δικαίου και απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου στον χώρο των δημοσίων συμβάσεωνΟλοκλήρωση νομοθετικής μεταρρύθμισης – Υιοθέτηση κανόνων ενωσιακού δικαίου
Εφαρμογή αποτελεσματικού συστήματος παροχής έννομης προστασίας
Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του συστήματος Δημοσίων ΣυμβάσεωνΑνάπτυξη νέων τεχνικών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
Ανάπτυξη εργαλείων ΤΠΕ για τη διαχείριση δημοσίων συμβάσεων
Υποστήριξη πολιτικών "Ευρώπη 2020" - Ενίσχυση του ανταγωνισμού και οικονομική σύγκλισηΈξυπνη ανάπτυξη - Προώθηση της καινοτομίας μέσω Δημοσίων Συμβάσεων
Βιώσιμη ανάπτυξη - "Πράσινες" Συμβάσεις
Βιώσιμη ανάπτυξη – Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Οικονομική ανάπτυξη χωρίς περιορισμούς - Κοινωνική ενσωμάτωση και συμβάσεις κοινωνικής αναφοράς
Ανάπτυξη Αρχών Καλής ΔιακυβέρνησηςΕνίσχυση διαφάνειας και συμμετοχής
Ορθή διαχείριση συστήματος δημοσίων συμβάσεων
Ακεραιότητα κατά τον προγραμματισμό, την ανάθεση και την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων

Περαιτέρω οι στόχοι αναλύθηκαν σε δέσμες  δράσεων, οι οποίες εξειδικεύτηκαν σε επιμέρους δράσεις και αποτυπώθηκαν στο επιχειρησιακό σχέδιο στο οποίο καταγράφηκαν οι αναγκαίες ενέργειες, για την υλοποίηση της στρατηγικής, το χρονοδιάγραμμα και οι φορείς υλοποίησής τους και οι δείκτες μέτρησης του αποτελέσματος κάθε δράσης. Το εν λόγω σχέδιο δράσης προβλεπόταν να παρακολουθείται, να αξιολογείται και να επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

3.2 Απολογισμός υλοποίησης δράσεων

 

Το Σχέδιο Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής Δημοσίων Συμβάσεων 2016-2020 είχε πενταετή ορίζοντα, υιοθετήθηκε ωστόσο από την Κυβέρνηση τον Ιανουάριο του 2017 και έληξε τον Δεκέμβριο του 2020. Λαμβάνοντας υπόψη, επιπροσθέτως, τη μη χορήγηση παράτασης για την υλοποίηση του συνόλου των δράσεων και το γεγονός των όλως ιδιαιτέρων συνθηκών που επέφερε η πανδημία του COVID-19, καθ’ όλο το έτος 2020, ο καθαρός χρόνος για την υλοποίηση των δράσεων περιορίστηκε στα τρία έτη. Προς τούτο και οι υλοποιημένες δράσεις ανέρχονται επί συνόλου 98 στις 49, όπως, αντίστοιχα, και οι μη υλοποιημένες σε 49. Στις μη υλοποιημένες δράσεις ανήκουν δράσεις που εξυπηρετούν συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους και στις περισσότερες περιπτώσεις μεταφέρθηκαν στη Νέα Εθνική Στρατηγική, με την ίδια ή συγχωνευμένη μορφή, όπως:

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 

12

 

Οργάνωση και λειτουργία της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών για έργα και μελέτες

 

13

 

Κατάρτιση εξειδικευμένων δράσεων συγκεντρωτικών αγορών της EΚΑΑ για έργα και μελέτες με βάση την αξιολόγηση των προγραμματισμένων αναγκών/αιτημάτων (όροι ομαδοποίησης)

 

14

 

Σύσταση νέων Κεντρικών Αρχών Αγορών με βάση τα αποτελέσματα του Σχεδίου Δράσης (βλ. Ανωτέρω)

 

15

 

Οργάνωση και λειτουργία των νέων ΚΑΑ

 

16

 

Κατάρτιση εξειδικευμένων δράσεων συγκεντρωτικών αγορών με βάση την αξιολόγηση των προγραμματισμένων αναγκών/αιτημάτων (όροι ομαδοποίησης)

 

17

 

Σύνταξη και δημοσίευση του ετήσιου προγραμματισμού των Κεντρικών Αρχών Αγορών με βάση τα συγκεντρωθέντα αιτήματα

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

 

19

 

Ενίσχυση χρήσης ηλεκτρονικών καταλόγων

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 

23

 

Υλοποίηση διαλειτουργικών συνδέσεων ΚΗΜΔΗΣ με πληροφοριακά συστήματα Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 

24

 

Δημιουργία ενός μοντέλου πλήρως ηλεκτρονικών διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων – Ολοκλήρωση και θέση σε πλήρη λειτουργία όλων των υποσυστημάτων του ΕΣΗΔΗΣ, συμπεριλαμβανομένου ενός συστήματος ειδοποίησης για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγγεγραμμένοι (ειδοποίηση επιχειρηματικής ευκαιρίας)

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

28

 

Ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στις δημόσιες συμβάσεις και προσαρμογή συστημάτων για την εφαρμογή της (Μερικώς ολοκληρωμένη)

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΜΕ

 

31

 

Κατάρτιση εξατομικευμένων σχεδίων δράσης ανά τομέα ευθύνης των αρμόδιων υπουργείων / Γενικών Γραμματειών που συνέχονται με διακριτούς τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας των εγχώριων ΜΜΕ.

 

32

 

Ανάπτυξη εξειδικευμένης και επαρκούς βάσης δεδομένων για τις ΜΜΕ ώστε να καταστεί εφικτή η επεξεργασία ποσοτικών και ποιοτικών μεταβλητών μέσω ανάπτυξης στατιστικών μεθόδων ανάλυσης

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

 

33

 

Διενέργεια έκθεσης/μελέτης σκοπιμότητας με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας στους τομείς της υγείας, ενέργειας, περιβάλλοντος και μεταφορών

 

34

 

Ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης με στόχο την ευρεία συνεργασία με την αγορά, διάχυση ηλεκτρονικών εξελίξεων και αποτελεσμάτων έρευνας και ανάπτυξης και την προώθηση των συνεργατικών σχηματισμών

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

35

 

Υποστήριξη σύναψης συμβάσεων ανατιθέμενες κατά αποκλειστικότητα σε Προστατευόμενα Παραγωγικά Εργαστήρια/Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης/Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης κ.λπ./ ΠΔ / Μεταβατική διάταξη

 

36

 

Παρακολούθηση τήρησης υποχρεώσεων κοινωνικού και εργατικού δικαίου στις δημόσιες συμβάσεις με προγράμματα επιθεωρήσεων/ελέγχων από ΣΕΠΕ

 

37

 

Ολοκληρωμένο σχέδιο ενσωμάτωσης πολιτικών δημοσίων συμβάσεων κοινωνικής αναφοράς

 

38

 

Μηχανισμός στήριξης δημοσίων συμβάσεων κοινωνικής αναφοράς με βάση το ολοκληρωμένο σχέδιο ενσωμάτωσης (Δημιουργία συμβουλευτικής δομής Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων -ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.- όσον αφορά τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες ανάθεσης ΔΣΚΑ με αρμοδιότητα μεταξύ άλλων την εξειδίκευση των κριτηρίων ανάθεσης που εμπεριέχουν κοινωνικά χαρακτηριστικά)

 

39

 

Εγχειρίδιο με Οδηγίες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων κοινωνικής αναφοράς

 

40

 

Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την προώθηση δημόσιων συμβάσεων κοινωνικής αναφοράς

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

 

43

 

Εγχειρίδιο με Οδηγίες για τη σύναψη πράσινων δημοσίων συμβάσεων

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 

45

 

Διαμόρφωση συστήματος πιστοποίησης /επάρκειας αναθετουσών αρχών

 

46

 

Διαμόρφωση συστήματος πιστοποίησης/επάρκειας κεντρικών αρχών αγορών

 

47

 

Πιστοποίηση όλων των φορέων των ανωτέρω δύο δράσεων

 

48

 

Μητρώο πιστοποιημένων Αναθετουσών Αρχών / Αναθετόντων Φορέων

 

49

 

Σύσταση Μητρώου Πιστοποιημένων Υπαλλήλων Δημοσίων Συμβάσεων Έργων Μελετών, Υπηρεσιών, Προμηθειών

 

50

 

Πιστοποίηση υπαλλήλων και καταγραφή στο Μητρώο (βλ. αν. δράση)

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

 

53

 

Κατάρτιση επίσημων εγκεκριμένων παρόχων υπηρεσιών (πλην τεχνικών)

 

54

 

Κατάρτιση επίσημων εγκεκριμένων προμηθευτών

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

63

 

Έκδοση Οδηγών Εκπόνησης, Περιεχόμενα και Προεκτιμώμενες Αμοιβές Μελετών

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ

 

69

 

Εμπλουτισμός των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών με προδιαγραφές για υλικά και εξοπλισμό που εξυπηρετούν τα Άτομα με Αναπηρία

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 

75

 

Ανάπτυξη εργαλείων εκτίμησης κινδύνου για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση απειλών για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος δημοσίων συμβάσεων

 

76

 

Κατάρτιση και δημοσιοποίηση των στρατηγικών διαχείρισης κινδύνου

 

77

 

Σύνταξη κοινών προτύπων ελέγχου, προτύπων ακεραιότητας, κωδίκων δεοντολογίας των ελεγκτικών οργάνων

 

78

 

Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις ελεγκτικές αρμοδιότητες της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και διασύνδεση αυτής με άλλα πληροφοριακά συστήματα

 

80

 

Ενημέρωση / ευαισθητοποίηση και κατάρτιση σε θέματα προτύπων ακεραιότητας και κανόνων δεοντολογίας


ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

83

 

Χαρτογράφηση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων ανά κατηγορία δημοσίου έργου

 

86

 

Σύσταση και Ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος λειτουργίας και συντήρησης δημοσίων και ιδιωτικών έργων (ΣΥΛΕΙΣΥ)

 

88

 

Σύσταση και Ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης βλαβών σε υποδομές και κτήρια λόγω φυσικών καταστροφών

 

87

 

Σύσταση και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου Τιμών και Τεχνικών

Προδιαγραφών (μέρος του Ηλεκτρονικού συστήματος κόστους των συντελεστών παραγωγής τεχνικών έργων)

 

90

 

Σύστημα διενέργειας ελέγχων σε τομείς δημοσίων έργων και παραχωρήσεων με αξιολόγηση κριτηρίων

 

91

 

Διενέργεια ελέγχων σε έργα και παραχωρήσεις με βάση το σύστημα αξιολόγησης κινδύνων (τακτικοί και έκτακτοι)

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ

 

92

 

Αντικατάσταση του Παρατηρητηρίου Τιμών με εσωτερικές διαδικασίες στη νέα Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών

 

93

 

Κατάρτιση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων ανά υπηρεσία και προϊόν που προμηθεύονται οι δημόσιοι φορείς υγείας

 

94

 

Ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης των αναλώσεων όλων των δημοσίων φορέων υγείας (με σύνδεση ιδίως με το φαρμακείο και την αποθήκη τους)

 

95

 

Δράσεις ενίσχυσης Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας/Ενιαίου Σώματος Ελεγκτών του Υπουργείου Δικαιοσύνης (στελέχωση, εκπαίδευση κλπ.)

 

96

 

Σύστημα διενέργειας ελέγχων σε προμήθειες και υπηρεσίες στον τομέα της υγείας με αξιολόγηση κινδύνων

 

97

 

Διενέργεια ελέγχων σε δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών στον τομέα της υγείας με βάση το σύστημα αξιολόγησης κινδύνων (τακτικοί και έκτακτοι)

 

98

 

Ενιαία κωδικοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών υγείας

 

Από τα ανωτέρω στοιχεία συμπεραίνεται ότι βασικοί τομείς που, αν και αποτέλεσαν στρατηγική κατεύθυνση και προτεραιότητα, δεν κατάφεραν, στο χρονικό διάστημα υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Δημοσίων Συμβάσεων 2016-2020 (στην πράξη, όμως, σε μια τριετία), να προωθηθούν και να ενδυναμωθούν μέσα από την υλοποίηση των εγκεκριμένων δράσεων, είναι οι ακόλουθοι:

 • Η κεντρικοποίηση του συστήματος δημοσίων συμβάσεων για συμβάσεις δημοσίων έργων και συμβάσεις προμηθειών στον τομέα της Υγείας.
 • Η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων δημοσίων συμβάσεων.
 • Η δημιουργία ενός μοντέλου πλήρως ηλεκτρονικών διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων.
 • Η προώθηση των συμβάσεων κοινωνικής αναφοράς και της κοινωνικής οικονομίας γενικότερα.
 • Η δημιουργία μητρώων παρόχων υπηρεσιών, προμηθευτών και ΜΜΕ.
 • Η προώθηση των δημοσίων συμβάσεων καινοτομίας.
 • Ο εξορθολογισμός των δομών, μέσω της πιστοποίησης.

 

Τομείς στους οποίους σημειώθηκε πρόοδος, αλλά απομένουν βήματα για την ολοκλήρωση των εγκεκριμένων δράσεων, είναι οι ακόλουθοι:

 • οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις
 • η ηλεκτρονική τιμολόγηση
 • η επαγγελματοποίηση του συστήματος, μέσα από την επιμόρφωση και την παροχή εργαλείων (πρότυπα τεύχη, κατευθυντήριες οδηγίες, FAQs, κ.λπ.).

4. ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2025

4.1 Θεσμικό πλαίσιο

 

Το Σχέδιο Δράσης της Νέας Εθνικής Στρατηγικής Δημοσίων Συμβάσεων περιόδου 2021-2025, καταρτίστηκε σε συνέχεια και προς αναμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής Δημοσίων Συμβάσεων της περιόδου 2016-2020. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 78 του άρθρου 139 του ν. 4782/2021 (Α’ 36), η Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις εκπονείται με χρονικό ορίζοντα πέντε (5) ετών και επιδιώκει την αύξηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων. Η Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις υιοθετείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δικαιοσύνης και Υγείας, ύστερα από πρόταση της ΕΑΑΔΗΣΥ που υποβάλλεται στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών πριν από την εκπνοή της εκάστοτε υφιστάμενης Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις.

4.2 Μεθοδολογική προσέγγιση

 

Για την εκπόνηση της νέας Εθνικής Στρατηγικής Δημοσίων Συμβάσεων περιόδου 2021-2025, αρχικά η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού συγκρότησε μία Ομάδα Εργασίας με εκπροσώπους από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της κεντρικής και γενικής κυβέρνησης, αποτελούμενη από τριάντα έξι (36) µέλη στην τελική της μορφή. Στην Ομάδα συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλες τις διευθύνσεις της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., από τα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή), Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη (Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής), Εθνικής Άμυνας, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τουρισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού, τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών, την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Στο πλαίσιο του έργου της, η ανωτέρω Ομάδα Εργασίας διαμόρφωσε και παρέδωσε ένα προτεινόμενο Προσχέδιο του Σχεδίου Δράσης για τη Νέα Εθνική Στρατηγική Δημοσίων Συμβάσεων περιόδου 2021-2025, το οποίο η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. έθεσε σε δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα της Αρχής από τις 18/12/2020 έως τις 10/01/2021. Στη δημόσια διαβούλευση υπήρξε σημαντική ανταπόκριση με σχόλια και παρατηρήσεις, που κατατέθηκαν από φορείς της αγοράς, όπως ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), το Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ), κοινωνικούς εταίρους, όπως η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), καθώς και κυβερνητικούς φορείς, όπως το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, το Υπουργείο Άμυνας και η ΕΑΔ. Το σύνολο των σχολίων που κατατέθηκαν, αναλύθηκαν και λήφθηκαν υπόψη για τη διαμόρφωση της τελικής Πρότασης Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις 2021-2025 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Στη συνέχεια ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων συγκρότησε μία Ομάδα Εργασίας για την εξέταση της Πρότασης Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις 2021-2025 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. προς τελική υποβολή και υιοθέτησή της από την Κυβέρνηση, με την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος (Απρίλιος 2021). Μέλη της Ομάδας ήταν εκπρόσωποι των Υπουργείων που συνυπογράφουν την ανωτέρω ΚΥΑ, καθώς και εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Συμμετείχαν επίσης στις εργασίες της εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με βάση τις εξελίξεις στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, τις σχετικές πολιτικές προτεραιότητες των Υπουργείων και λαμβάνοντας υπόψη την αποτίμηση της Εθνικής Στρατηγικής 2016-2020, εξετάστηκαν οι προτεινόμενοι πυλώνες και οι προτεινόμενες στρατηγικές κατευθύνσεις του Σχεδίου Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής 2021-2025. Για κάθε δράση αυτού τα αρμόδια Υπουργεία κλήθηκαν να επιβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους για την υλοποίηση αυτών σε σχέση με το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα και τους προτεινόμενους δείκτες εκροών και δείκτες μέτρησης του αποτελέσματος. Μετά από γόνιμο διάλογο και εύστοχες παρατηρήσεις, το Σχέδιο Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής Δημοσίων Συμβάσεων 2021-2025 πήρε την τελική του μορφή.

Με  την ΚΥΑ υπ. αρ. 9331/2024 «Τροποποίηση σχεδίου δράσης για την Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις περιόδου 2021-2025 – Τροποποίηση της υπ’ αρ. 58305/25-05-2021 (Β’ 2182) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας.» (ΦΕΚ 862/Β’/06.02.2024) επικαιροποιήθηκαν οι δράσεις, σύμφωνα με την πρόοδο που είχε συντελεστεί στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων στη χώρα, αλλά και για την αποτύπωση των προτεραιοτήτων για τα τελευταία δύο έτη της στρατηγικής.

Ειδικότερα προστέθηκαν πέντε (5) δράσεις, διαγράφηκαν (5) δράσεις προκειμένου να επανεξεταστούν στο πλαίσιο του επόμενου σχεδίου δράσης για την Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις (2026-2030), διαγράφηκαν δύο (2) δράσεις λόγω ολοκλήρωσής τους πριν από την έναρξη της περιόδου εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις 2021-2025 ή τη συγχώνευσή τους με άλλες δράσεις του υφιστάμενου σχεδίου, και τροποποιήθηκαν εννέα (9) δράσεις προκειμένου οι τίτλοι τους να αντιστοιχούν στα νέα δεδομένα που ισχύουν.

4.3 Βασικοί άξονες και στόχοι της νέας Εθνικής Στρατηγικής

Το Σχέδιο Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής Δημοσίων Συμβάσεων 2021-2025 αποτελείται από τέσσερεις πυλώνες, που εξειδικεύονται σε συγκεκριμένες στρατηγικές κατευθύνσεις:

 • Ο πυλώνας Α αφορά στο θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων.
 • Ο πυλώνας Β αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα δημοσίων συμβάσεων με την πλήρη μετάβαση σε ψηφιακές δημόσιες συμβάσεις.
 • Ο πυλώνας Γ αφορά στην επίτευξη ευρύτερων στρατηγικών στόχων και υλοποίηση πολιτικών μέσω των δημοσίων συμβάσεων.
 • Ο πυλώνας Δ αφορά στην καλή διακυβέρνηση του τομέα δημοσίων συμβάσεων.

 

 

Συγκεκριμένα:

Α. Ο πυλώνας Α «Θεσμικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων» αναπτύσσεται σε τρείς κύριες στρατηγικές κατευθύνσεις, οι οποίες εξειδικεύονται ως εξής:

Α1. Διαρκής παρακολούθηση και απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου

            Α1.1. Αποτίμηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου σε τακτά διαστήματα και διατύπωση εισηγήσεων για την περαιτέρω απλοποίησή του.

A2. Αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων δικαίου

            Α2.1. Καταγραφή και προγραμματισμός ολοκλήρωσης έκδοσης παράγωγου δικαίου για την αποτελεσματική εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου.

Α2.2. Καταγραφή και προγραμματισμός ολοκλήρωσης άλλων δράσεων που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου.

A3. Ανθεκτικότητα του συστήματος των δημοσίων συμβάσεων

Α3.1. Ευελιξία και αποτελεσματικότητα του συστήματος των δημοσίων συμβάσεων σε καταστάσεις κρίσεων (πανδημίας, φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, μεγάλων ατυχημάτων κ.λπ.).

Στις ανωτέρω κατευθύνσεις του πυλώνα Α έχουν ενταχθεί δεκατρείς (13) δράσεις.

Β. Ο πυλώνας Β «Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα δημοσίων συμβάσεων: πλήρης μετάβαση σε ψηφιακές δημόσιες συμβάσεις (endtoend eProcurement)» αναπτύσσεται σε τρείς κύριες στρατηγικές κατευθύνσεις, οι οποίες εξειδικεύονται ως εξής:

Β1. Αξιολόγηση και ανασχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων δημοσίων συμβάσεων με έμφαση στην ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών διαδικασιών και την εφαρμογή της αρχής «μόνο άπαξ»

Β1.1. Επιχειρησιακή και ψηφιακή ολοκλήρωση όλου του κύκλου ζωής των δημοσίων συμβάσεων

Β1.2. Σχεδιασμός και υλοποίηση υπηρεσιών διαλειτουργικότητας των επιμέρους συστημάτων ψηφιακών δημοσίων συμβάσεων

Β1.3. Ενσωμάτωση νέων τεχνικών, εργαλείων και υπηρεσιών (eServices) στον κύκλο ζωής των δημοσίων συμβάσεων

Β2. Συγκέντρωση, διαχείριση και ανάλυση αξιόπιστων δεδομένων ψηφιακών δημοσίων συμβάσεων (data analytics)

Β2.1. Προτυποποίηση μοντέλων δεδομένων ψηφιακών δημοσίων συμβάσεων (data model standardization) με έμφαση στα ανοικτά δεδομένα

Β2.2. Εξαγωγή αναλυτικών και αξιόπιστων ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων για την παρακολούθηση του συστήματος δημοσίων συμβάσεων

Β2.3. Δημιουργία ψηφιακού παρατηρητηρίου τιμών

Β3. Συνέργειες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στις ψηφιακές δημόσιες συμβάσεις

Β3.1. Υλοποίηση πολιτικών ασφαλείας δεδομένων στα συστήματα ψηφιακών δημοσίων συμβάσεων

Β3.2. Διαδικασίες πιστοποίησης ιδιωτικών συστημάτων υποβολής προσφορών.

Στις ανωτέρω κατευθύνσεις του πυλώνα Β έχουν ενταχθεί προς υλοποίηση είκοσι τέσσερις (24) δράσεις.

Γ. Ο πυλώνας Γ «Ευρύτεροι στρατηγικοί στόχοι και υλοποίηση πολιτικών μέσω των δημοσίων συμβάσεων» αναπτύσσεται σε επτά στρατηγικές κατευθύνσεις ως εξής:

Γ1. «Βιώσιμες», «κυκλικές», «πράσινες» συμβάσεις

Γ2. Προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω των δημοσίων συμβάσεων καινοτομίας

Γ3. Εκσυγχρονισμός υποδομών

Γ4. Προώθηση στρατηγικών ενδυνάμωσης για την αναβάθμιση των ΜΜΕ

Γ5. Οι δημόσιες συμβάσεις ως εργαλείο μόχλευσης της οικονομίας (π.χ. ΣΔΙΤ)

Γ6. Αποδοτική χρήση πόρων, επίτευξη οικονομιών κλίμακας και μείωση δημοσιονομικού κόστους

Γ7. Συμβάσεις κοινωνικής αναφοράς

Στις ανωτέρω κατευθύνσεις του πυλώνα Γ έχουν ενταχθεί προς υλοποίηση είκοσι τρεις (23) δράσεις.

Δ. Ο πυλώνας Δ «Διακυβέρνηση του τομέα δημοσίων συμβάσεων» αναπτύσσεται σε τέσσερεις στρατηγικές κατευθύνσεις ως εξής:

Δ1. Εποπτεία συστήματος δημοσίων συμβάσεων

Δ2. Παρακολούθηση της λειτουργίας του συστήματος δημοσίων συμβάσεων

Δ3. Ενίσχυση της διαφάνειας μέσω των ελεγκτικών διαδικασιών στις δημόσιες συμβάσεις

Δ4. Επαγγελματοποίηση του τομέα των δημοσίων συμβάσεων

Στις ανωτέρω κατευθύνσεις του πυλώνα Δ έχουν ενταχθεί προς υλοποίηση δώδεκα (12) δράσεις.

Στο Παράρτημα του παρόντος παρατίθεται αναλυτικός πίνακας των συνολικά εβδομήντα δύο (72) δράσεων, που αναφέρονται παραπάνω, οι οποίες παρουσιάζονται ανά πυλώνα και στρατηγική κατεύθυνση. Για κάθε μία δράση αναφέρεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της, οι αρμόδιοι φορείς και ο επισπεύδων φορέας για την υλοποίησή της, οι δείκτες εκροών και μέτρησης του επιδιωκόμενου αποτελέσματος, καθώς και τα ενδεχόμενα προβλήματα κατά την υλοποίηση.

4.4 Παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης

 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 79 του άρθρου 139 του ν. 4782/2021 (Α’ 36), με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δικαιοσύνης και Υγείας, συστήνεται Ομάδα Διοίκησης Έργου για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις, ορίζονται τα μέλη της και οι αναπληρωτές τους, τα ειδικότερα ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της Ομάδας Διοίκησης Έργου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

Η Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις της περιόδου 2021-2025 έχει πενταετή χρονικό ορίζοντα, ωστόσο η εξέλιξη και η υλοποίησή της αποτελούν μία δυναμική διαδικασία. Για το λόγο αυτό, κρίνεται ότι θα πρέπει να εξεταστεί η ανάγκη επικαιροποίησης της σε χρόνο δύο ετών μετά την υιοθέτησή της, προκειμένου να είναι δυνατή η ενσωμάτωση των νεότερων εξελίξεων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

Αναλυτικός πίνακας παρουσίασης του Σχεδίου Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής των Δημοσίων Συμβάσεων 2021-2025*

*Όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ υπ. αρ. 9331/2024 «Τροποποίηση σχεδίου δράσης για την Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις περιόδου 2021-2025 – Τροποποίηση της υπ’ αρ. 58305/25-05-2021 (Β’ 2182) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας.» (ΦΕΚ 862/Β’/06.02.2024)

Α/Α ΔΡΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ / ΕΚΡΟΗ
A 1 . Διαρκής παρακολούθηση και απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου
Α1.1. Αποτίμηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου σε τακτά διαστήματα και διατύπωση εισηγήσεων για την περαιτέρω απλοποίησή του
1 Συγκρότηση και λειτουργία ομάδας εργασίας για τη διαρκή αποτίμηση του ρυθμιστικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις και τη σύνταξη εξαμηνιαίας έκθεσης αποτίμησης και διατύπωσης προτάσεων αναθεώρησης. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΑΔΗΣΥ Συγκρότηση της ομάδας εργασίας Υποβολή εκθέσεων αποτίμησης ή/και διατύπωση προτάσεων αναθεώρησης
Πρόταση και ψήφιση σχεδίου νόμου νέων απλοποιήσεων και βελτιώσεων του ρυθμιστικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΑΔΗΣΥ Διατύπωση πρότασης σχεδίου νόμου προς το Υπουργικό Συμβούλιο/Ψήφιση νόμου
2 Δημιουργία εργαλείου διαρκούς διαβούλευσης για το ρυθμιστικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΓΓΕ) Δημιουργία εργαλείου
4 Έκδοση εγκυκλίων που αφορούν σε διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, πρότυπα έγγραφα και προτάσεων εφαρμογής. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΓΓΕ), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΑΔΗΣΥ Έκδοση εγκυκλίων
5 Συγκρότηση από ΕΑΔΗΣΥ ομάδας εργασίας για την αποτίμηση της παράλληλης εφαρμογής ν. 4412/2016 και ν. 4270/2014 με παραδοτέο προτάσεις απλοποίησης στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας ΕΑΔΗΣΥ/ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΑΔΗΣΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΓΛΚ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μελέτη / έκθεση αποτίμησης με τη διατύπωση προτάσεων ρυθμίσεων
6 Διενέργεια μελέτης μέτρησης διοικητικού βάρους των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων για τη λήψη δομημένων αποφάσεων για την περαιτέρω απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Μελέτη
A2. Αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων δικαίου
Α2.1. Καταγραφή και προγραμματισμός ολοκλήρωσης έκδοσης παράγωγου δικαίου για την αποτελεσματική εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου
7 Καταγραφή του παράγωγου δικαίου και διάκριση του σε “εκδοθέν” και “προς έκδοση” ΕΚΑΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑ ΛΟΓΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Κατάλογος εκδοθέντος και προς έκδοση παράγωγου δικαίου και επισήμανση των κρισιμότερων για τη λειτουργία του νόμου κανονιστικών πράξεων
8 Προγραμματισμός έκδοσης του απαραίτητου παράγωγου δικαίου από αρμόδια Υπουργεία ΕΚΑΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑ ΛΟΓΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Προγραμματισμός έκδοσης κανονιστικών πράξεων (δευτερογενούς δικαίου) / Καθορισμός προτεραιοτήτων
Α2.2. Καταγραφή και προγραμματισμός ολοκλήρωσης άλλων δράσεων που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου
9 Ψηφιακή πύλη για τις δημόσιες συμβάσεις – εφαρμογή Κανονισμού 2018/1724 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΑΔΗΣΥ Ψηφιακή πύλη σε λειτουργία
10 Επικαιροποίηση υφιστάμενων υποδειγμάτων και προτύπων διακηρύξεων από ΕΑΔΗΣΥ ΕΑΔΗΣΥ Υποδείγματα διακηρύξεων
11 Υποδείγματα τευχών τεχνικού περιεχομένου (ΕΣΥ, ΤΣΥ) από Υπουργείο Υποδομών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Υποδείγματα τευχών
12 Νομοθετική αντιμετώπιση της δημοσίευσης διαβαθμισμένων πληροφοριών για λόγους εθνικής ασφάλειας με βάση το άρθρο 38, παρ. 5 του Ν.4412/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νομοθετική ρύθμιση και πρόβλεψη διαδικασίας
A3. Ανθεκτικότητα του συστήματος των δημοσίων συμβάσεων
Α 3 1 . Ευελιξία και αποτελεσματικότητα του συστήματος των δημοσίων συμβάσεων σε καταστάσεις κρίσεων (πανδημίας , φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών , μεγάλων ατυχημάτων κλπ)
13 Έκδοση Οδηγού με τη μορφή Εγκυκλίου για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 32 και 32Α του ν. 4412/2016 ΕΑΔΗΣΥ
Β1. Αξιολόγηση και ανασχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων δημοσίων συμβάσεων με έμφαση στην ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών διαδικασιών και την εφαρμογή της αρχής «μόνο άπαξ»
Β1.1. Επιχειρησιακή και ψηφιακή ολοκλήρωση όλου του κύκλου ζωής των δημοσίων συμβάσεων
14 Ανάπτυξη συστήματος υλοποίησης, παρακολούθησης και δημοσίευσης προγραμματισμού δημοσίων συμβάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σύστημα παρακολούθησης προγραμματισμού δημοσίων συμβάσεων
15 Ηλεκτρονική διαχείριση και παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και ολοκλήρωσης αυτής (συμβάσεις αγαθών και υπηρεσιών) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης σύμβασης
16 Σύστημα ψηφιακής ειδοποίησης και ενημέρωσης ΟΦ και ΑΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Σύστημα ψηφιακής ειδοποίησης
17 Εικονικός Φάκελος Επιχείρησης (Virtual Company Dossier) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Υλοποίηση εικονικού φακέλου επιχείρησης
18 Αυτοτελές και διαλειτουργικό eΕΕΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΑΔΗΣΥ Αυτοτελές και διαλειτουργικό Eεεες
Β1.2. Σχεδιασμός και υλοποίηση υπηρεσιών διαλειτουργικότητας των επιμέρους συστημάτων ψηφιακών δημοσίων συμβάσεων
19 Καταγραφή θεμάτων διαλειτουργικότητας στον τομέα δημοσίων συμβάσεων και υποβολή σχετικών προτάσεων με σκοπό την εφαρμογή της αρχής «μόνο άπαξ». ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Σύσταση ομάδας εργασίας / Μελέτη αξιολόγησης
20 Υλοποίηση των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας που έχουν επιλεγεί, κατά σειρά προτεραιότητας και συντελεστή βαρύτητας.Εφαρμογή SDGR κατά προτεραιότητα στις δημόσιες συμβάσεις: eServices για αποδεικτικά στοιχεία λόγων αποκλεισμού και κριτηρίων επιλογής ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Εφαρμογή μελέτης
21 Χρήση τυποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών και μοντέλων δεδομένων για την υποστήριξη της διαλειτουργικότητας ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Διαλειτουργικότητα by design
22 Πιστοποίηση/Αυθεντικοποίηση χρηστών συστημάτων δημοσίων συμβάσεων μέσω Taxis ή και e-IDAS. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πιστοποίηση χρηστών
Β1.3. Ενσωμάτωση νέων τεχνικών, εργαλείων και υπηρεσιών (eServices) στον κύκλο ζωής των δημοσίων συμβάσεων
23 Υλοποίηση νέων τεχνικών και εργαλείων ηλεκτρονικών αγορών, με σκοπό την κάλυψη διαφορετικών αναγκών (ενδεικτικά, eCatalogues, eShops, eAuctions, Marketplace, etc) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νέες τεχνικές και εργαλεία
24 Εφαρμογή του Κανονισμού των eForms (για συμβάσεις άνω και κάτω των ορίων), με συντονισμό δράσεων από την αρμόδια ομάδα εργασίας που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Εθνικές επιλογές και οδηγίες για την εφαρμογή του Κανονισμού από τις αναθέτουσες αρχές
25 Ολοκλήρωση της Εκτέλεσης Σύμβασης με Ηλεκτρονική Τιμολόγηση (eInvoicing) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης
26 Διερεύνηση της ετοιμότητας του τραπεζικού συστήματος για την ηλεκτρονική έκδοση εγγυήσεων του άρθ. 72 του 4412/2016. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤτΕ ΚΑΙ ΕΕΤ Διενέργεια προπαρασκευαστικών συναντήσεων με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών / Εφόσον είναι εφικτό, νομοθετική ρύθμιση
Β2. Συγκέντρωση, διαχείριση και ανάλυση αξιόπιστων δεδομένων ψηφιακών δημοσίων συμβάσεων (data analytics)
Β2.1. Προτυποποίηση μοντέλων δεδομένων ψηφιακών δημοσίων συμβάσεων (data model standardization) με έμφαση στα ανοικτά δεδομένα
27 Κοινή προτυποποίηση συστημάτων ψηφιακών δημοσίων συμβάσεων με βάση διαθέσιμα πρότυπα στον τομέα, όπως το πρότυπο eProcurement Ontology ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Συμβατότητα πληροφοριακών συστημάτων
28 Διάθεση αξιόπιστων ανοικτών δεδομένων με βάση ισχύοντα πρότυπα ανοικτών δεδομένων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, όπως το OCDS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Διάθεση ανοικτών δεδομένων
Β2.2. Εξαγωγή αναλυτικών και αξιόπιστων ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων για την παρακολούθηση του συστήματος δημοσίων συμβάσεων
30 Ανάπτυξη σύγχρονου συστήματος επιχειρησιακής ευφυΐας (ΒΙ) για την εξαγωγή αναλυτικών ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων στον τομέα δημοσίων συμβάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΚΑΠΥ) Υλοποίηση / αναβάθμιση συστήματος ΒΙ
Β2.3. Δημιουργία ψηφιακού παρατηρητηρίου τιμών
32 Δημιουργία ψηφιακού παρατηρητηρίου τιμών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών
Β3. Συνέργειες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στις ψηφιακές δημόσιες συμβάσεις
Β.3.1. Υλοποίηση πολιτικών ασφαλείας δεδομένων στα συστήματα ψηφιακών δημοσίων συμβάσεων (ιδιωτικά και δημόσια)
33 Αποτίμηση συμμόρφωσης των δημόσιων και ιδιωτικών συστημάτων eProcurement με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μελέτη αποτίμησης
34 Λήψη διορθωτικών μέτρων, ανάπτυξη των απαραίτητων πολιτικών και διαδικασιών, όπου αυτές απαιτούνται, προκειμένου να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα των πληροφοριών για τα ηλεκτρονικά συστήματα δημοσίων συμβάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Συμμόρφωση συστημάτων
35 Ανάπτυξη διαδικασίας παρακολούθησης και τακτικής επαναξιολόγησης των εφαρμοζόμενων πολιτικών ασφαλείας δεδομένων και μέτρων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ανάπτυξη διαδικασίας παρακολούθησης
36 Μελέτη, κανονισμός και σύστημα εφαρμογής και παρακολούθησης GDPR στα συστήματα e-procurement ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Μελέτη, κανονισμός και σύστημα εφαρμογής
Β.3.2. Διαδικασίες πιστοποίησης ιδιωτικών συστημάτων υποβολής προσφορών
37 Ανάπτυξη ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου για την πιστοποίηση των ιδιωτικών συστημάτων eprocurement ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Κανονιστικό πλαίσιο
38 Εξειδίκευση απαιτήσεων πιστοποίησης σε επιμέρους τομείς ήτοι: απαιτήσεις θεσμικού πλαισίου, απαιτήσεις λειτουργικότητας και ανταλλαγής δεδομένων, τεχνικές απαιτήσεις, απαιτήσεις ασφάλειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Προσδιορισμός απαιτήσεων
39 Εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης στις ιδιωτικές πλατφόρμες υποβολής προσφορών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εφαρμογή πιστοποίησης
Γ1. «Βιώσιμες», «κυκλικές», «πράσινες» συμβάσεις
40 Υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (2021-2023) καθώς και αναθεώρηση / επικαιροποίησή του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Παρακολούθηση και επικαιροποίηση δεικτών Σχεδίου
41 Προώθηση των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) μέσω της ανάπτυξης και της επικαιροποίησης και παρακολούθησης της εφαρμογής υποδείγματος διακήρυξης για την «Κατασκευή και λειτουργία Μονάδας επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Υπόδειγμα διακήρυξης
42 Προώθηση των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) μέσω της ανάπτυξης και της επικαιροποίησης και παρακολούθησης της εφαρμογής υποδείγματος διακήρυξης για την “Κατασκευή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων” ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Υπόδειγμα διακήρυξης
43 Εκπόνηση υποδείγματος διακήρυξης για έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Υπόδειγμα σύμβασης
Γ2. Προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω των δημοσίων συμβάσεων καινοτομίας
44 Εκπόνηση Εθνικού Σχέδιου δράσης του Κέντρου Αριστείας για τις Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σχέδιο δράσης
Γ3. Εκσυγχρονισμός υποδομών
46 Βελτίωση κοστολόγησης δημοσίων έργων και εργαλείων/μεθοδολογιών διαχείρισης-παρακολούθησης αυτών π.χ. χρήση “Building Information Modeling” (BIM) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εργαλεία / μεθοδολογίες κοστολόγησης, διαχείρισης και παρακολούθησης
47 Συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την παραγωγή έργων και μελετών / Μητρώο ελεγκτών μηχανικών / ΜΗΤΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Μητρώο ελεγκτών μηχανικών / ΜΗΤΕ
47Α Αντικατάσταση στόλου αστικών λεωφορείων με λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Συμβάσεων αντικατάστασης στόλου αστικών λεωφορείων
48 Προώθηση έργων υποδομής για την ανάπτυξη έξυπνων πόλεων (Smart cities) με έμφαση στην προσβασιμότητα των ΑμΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Γ4. Προώθηση στρατηγικών ενδυνάμωσης για την αναβάθμιση των ΜμΕ
49 Διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜμΕ στις Δημόσιες Συμβάσεις μέσω προκαταρκτικών διαβουλεύσεων και έρευνας αγοράς σε κεντρικούς διαγωνισμούς. Επιμορφωτικά σεμινάρια για αναθέτουσες αρχές και οικονομικούς φορείς σε συνεργασία με τα Εμπορικά, Βιοτεχνικά και Επαγγελματικά Επιμελητήρια. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις με την αγορά / επιμορφωτικά σεμινάρια με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜμΕ στις Δημόσιες Συμβάσεις
Γ5. Οι δημόσιες συμβάσεις ως εργαλείο μόχλευσης της οικονομίας (π.χ. ΣΔΙΤ)
50 Προώθηση κατευθυντηρίων οδηγιών για τις ΣΔΙΤ που έχουν εκπονηθεί στα πλαίσια σχετικής Ομάδας εργασίας της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ (UNECE/WP-PPP) ΕΑΔΗΣΥ Κατευθυντήριες οδηγίες UNECE/WP-PPP
51 Διαμόρφωση πλαισίου για τις αυτόκλητες προτάσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Νομοθετική ρύθμιση
52 Ανάπτυξη πρότυπου τεύχους διακήρυξης για την κατασκευή και αναβάθμιση λιμένων μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης /ΣΔΙΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Πρότυπο τεύχους διακήρυξης θεματικής ΣΔΙΤ
Γ6. Αποδοτική χρήση πόρων, επίτευξη οικονομιών κλίμακας και μείωση δημοσιονομικού κόστους
54 Ενδυνάμωση του ρόλου των ΕΚΑΑ στις κεντρικοποιημένες αγορές και αύξηση της συνεισφοράς τους στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας, μείωσης του διοικητικού βάρους των αναθετουσών αρχών και καθοδήγηση των αναθετουσών αρχών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΚΑΠΥ) Πλήθος και όγκος συμβάσεων κεντρικοποιημένων αγορών ανά είδος
54Α Λειτουργία πληροφοριακού συστήματος για τη συστηματοποίηση διαδικασιών προετοιμασίας και ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων ως ΕΚΑΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας
55 Ενεργοποίηση της ΕΚΑΑ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ενεργοποίηση ΕΚΑΑ
55Α Δημιουργία Ηλεκτρονικών Μητρώων Προμηθειών Υγείας (ν. 4685/2021) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δημιουργία Μητρώων
55Β Αποτύπωση ενιαίας κωδικοποίησης ιατροτεχνολογικού υλικού στις μονάδες υγείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αποτύπωση ενιαίας κωδικοποίησης
56 Δημιουργία και λειτουργία ιστοσελίδας κάθε ΕΚΑΑ για την ενίσχυση των υπηρεσιών που προσφέρονται στις ΑΑ και στους ΑΦ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΚΑΠΥ) Ιστοσελίδα με νέα και ανακοινώσεις, ενημερωτικό υλικό (οδηγούς και εγκυκλίους), κεντρικοποιημένους διαγωνισμούς που διενεργούνται, πρόσβαση σε help desk
Γ7. Συμβάσεις κοινωνικής αναφοράς
57 Αποτίμηση της εφαρμογής της υποχρέωσης πρόβλεψης προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία (ΑμΕΑ) συμπεριλαμβανομένου του σχετικού κόστους ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Αποτίμηση
58 Υποστήριξη σύναψης συμβάσεων ανατιθέμενες κατά αποκλειστικότητα σε Προστατευόμενα Παραγωγικά Εργαστήρια/Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης/Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Τροποποίηση άρθρου 20 του ν. 4412/2016 και αύξηση του αριθμού των ΔΣΚΑ
60 Ολοκληρωμένο σχέδιο ενσωμάτωσης πολιτικών δημοσίων συμβάσεων κοινωνικής αναφοράς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Μελέτη / σχέδιο δράσης
61 Μηχανισμός στήριξης δημοσίων συμβάσεων κοινωνικής αναφοράς με βάση το ολοκληρωμένο σχέδιο ενσωμάτωσης (Δημιουργία συμβουλευτικής δομής Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων -ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.- όσον αφορά τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες ανάθεσης ΔΣΚΑ με αρμοδιότητα μεταξύ άλλων την εξειδίκευση των κριτηρίων ανάθεσης που εμπεριέχουν κοινωνικά χαρακτηριστικά) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς)
Δ1. Εποπτεία συστήματος δημοσίων συμβάσεων
62 Στρατηγική συνεργασία με Ε. Επιτροπή για την προώθηση των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και την εποπτεία εφαρμογής τους ΕΑΔΗΣΥ Διαρκής
63 Θέση σε εφαρμογή της μεθοδολογίας αποτίμησης του συστήματος δημοσίων συμβάσεων με χρήση δεικτών του 2ου παραδοτέου συνεργασίας ΕΑΔΗΣΥ – ΟΟΣΑ – SRSS, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αρχής με βάση το Ν.4013/2011 στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας με την ΕΕ ΕΑΔΗΣΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μεθοδολογία αποτίμησης
Δ2. Παρακολούθηση της λειτουργίας του συστήματος δημοσίων συμβάσεων
64 Συνεργασία με τους φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 340 για την παρακολούθηση των δημοσίων συμβάσεων ΕΑΔΗΣΥ
Δ3. Ενίσχυση της διαφάνειας μέσω των ελεγκτικών διαδικασιών στις δημόσιες συμβάσεις
66 Διαμόρφωση πλαισίου διαχείρισης κινδύνων στις δημόσιες συμβάσεις και εργαλείων για την εφαρμογή του. ΕΑΔ Εργαλεία διαχείρισης κινδύνου
67 Κατάρτιση και δημοσιοποίηση των στρατηγικών διαχείρισης κινδύνου ΕΑΔ Δημοσιοποίηση στρατηγικών και εργαλείων διαχείρισης κινδύνων
68 Επικαιροποίηση Ερωτηματολογίου ελέγχου της ΕΑΔΗΣΥ ΕΑΔΗΣΥ Νέο Ερωτηματολόγιο Ελέγχου
69 Επικαιροποίηση κώδικα δεοντολογίας των ελεγκτών της ΕΑΔΗΣΥ. ΕΑΔΗΣΥ Επικαιροποίηση Κώδικα Δεοντολογίας
70Α Επικαιροποίηση του Κανονισμού Διενέργειας Ελέγχων της ΕΑΔΗΣΥ. ΕΑΔΗΣΥ
71 Σύστημα διενέργειας ελέγχων σε εξειδικευμένους τομείς δημοσίων συμβάσεων με αξιολόγηση κριτηρίων ΕΑΔ, ΕΑΔΗΣΥ
72 Διενέργεια ελέγχων σε εξειδικευμένους τομείς δημοσίων συμβάσεων με βάση το σύστημα αξιολόγησης κινδύνων (τακτικοί και έκτακτοι) ΕΑΔ, ΕΑΔΗΣΥ
Δ4. Επαγγελματοποίηση του τομέα των δημοσίων συμβάσεων
73 Ανάπτυξη σχεδίου δράσης για την αρχιτεκτονική και πολιτική της επαγγελματοποίησης του τομέα δημοσίων συμβάσεων σε ευθυγράμμιση με την σύσταση της ΕΕ τόσο για τις ΑΑ/ΑΦ όσο και για τους οικονομικούς φορείς ΕΑΔΗΣΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
74 Εφαρμογή σχεδίου δράσης για την αρχιτεκτονική και πολιτική της επαγγελματοποίησης του τομέα δημοσίων συμβάσεων σε ευθυγράμμιση με την σύσταση της ΕΕ τόσο για τις ΑΑ/ΑΦ όσο και για τους οικονομικούς φορείς ΕΑΔΗΣΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΚΔΔΑ

Παρακολούθηση Εθνικής Στρατηγικής Δημοσίων Συμβάσεων 2021-2025

Μπορείτε να δείτε την κατάσταση των δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής Δημοσίων Συμβάσεων εδώ.

Συνημμένα Αρχεία