ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές Διακηρύξεων ΕΚΑΑ

Τεχνικές προδιαγραφές σε διαγωνιστικές διαδικασίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές αγαθών και υπηρεσιών που περιλαμβάνονται σε σχετικές διακηρύξεις διαγωνιστικών διαδικασιών προμήθειας αυτών από φορείς του Δημοσίου καταρτίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 54-56 & 282-284 του ν.4412/2016.

 

Οι ακόλουθες Τεχνικές Προδιαγραφές περιλαμβάνονται σε πρόσφατες σχετικές διακηρύξεις διαγωνιστικών διαδικασιών που διενήργησε η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων ως ΕΚΑΑ: