ΠΡΑΣΙΝΕΣ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΔΣ

Περιεχόμενα

Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Οι στόχοι του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων είναι:

  • Η καθιέρωση και η εφαρμογή ενός στοιχειώδους επιπέδου υιοθέτησης πράσινων κριτηρίων στις δημόσιες συμβάσεις προϊόντων, υπηρεσιών και έργων.
  • Η σταδιακή αύξηση της προμήθειας πράσινων προϊόντων και παροχής πράσινων υπηρεσιών στη διάρκεια της επόμενης τριετίας σε καθορισμένους τομείς αγαθών, υπηρεσιών και έργων.
  • Η ευρύτερη ενσωμάτωση της εκτίμησης του κόστους του κύκλου ζωής των προϊόντων στις δημόσιες συμβάσεις.
  • Η διάδοση του περιβαλλοντικού και του οικονομικού οφέλους που αποφέρουν οι ΠΔΣ.
  • Η ευαισθητοποίηση και ενεργή συμμετοχή των εμπλεκομένων, όπως των αναθετουσών αρχών και των οικονομικών φορέων, στη διαδικασία των ΠΔΣ.
  • Η παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων και η επικαιροποίησή τους.

 

Σχετικά Αρχεία :

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ – ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΦΕΚ

Β. Ετήσιες Αναφορές Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

Έκθεση αποτίμησης της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 2021-2023

Δημοσιεύτηκε η έκθεση αποτίμησης της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 2021-2023 για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις για το πρώτο έτος εφαρμογής (2021). Για να τη διαβάσετε πατήστε εδώ

Νέα προθεσμία μέχρι 31/5/2022 για την υποβολή ερωτηματολογίου για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Σύμφωνα με το  υπ’ αριθμ. 52894/23-5-2022 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για τη συμπλήρωση και την υποβολή του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου αποτίμησης της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β΄ 466/08-02-2021) παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 31 Μαΐου 2022.

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου για την αποτίμηση της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις-Προθεσμία μέχρι 20/5/2022

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 14900/04-02-2021 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 466/08-02-2021), είναι απαραίτητη η παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας υλοποίησής του. Για τις ανάγκες αποτίμησης της εφαρμογής του είναι απαραίτητο να μελετηθούν οι ετήσιοι ποσοτικοί Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης που περιγράφονται στο ΕΣΔ και για το λόγο αυτό  συντάχθηκε από τη Γενική Διεύθυνση  Δημοσίων Συμβάσεων ένα σχετικό ερωτηματολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή. Με το  υπ. Αριθμ. 44271/28-04-2022 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων, ζητείται από τις αρμόδιες για τις δημόσιες συμβάσεις οργανικές μονάδες των αναθετουσών αρχών να  συμπληρώσουν και να υποβάλουν το ηλεκτρονικό αυτό ερωτηματολόγιο μέχρι τις 20/5/2022.