Διαδικασίες Ανάθεσης ΕΚΑΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 04/2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 04/2021 (ΑΔΑΜ: 21PR0C008513552)

Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαγωνιστική διαδικασία σύναψης σύμβασης

(α/α ΕΣΗΔΗΣ: 119983)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15.05.2021

Μέγιστη εκτιμώμενη αξία 653.225,81 € ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής/ ανάθεση σ’ έναν οικονομικό φορέα

Πράσινα κριτήρια: Όχι

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΓΕ- ΕΚΑΑ 6912/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013211561)

Έναρξη: 01/08/2023

Διάρκεια: 2 έτη με δικαίωμα προαίρεσης της Αναθέτουσας Αρχής για παράτασή της για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) επιπλέον έτος.

Λήξη: 31/07/2025

Μέγιστη εκτιμώμενη αξία: 431.760,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., για τα δύο πρώτα έτη και 647.640,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. στην περίπτωση ενεργοποίησης της προαίρεσης της παράτασης της σύμβασης για ένα (1) έτος.

Αγοραστής: Υπουργείο Εξωτερικών

Συνημμένα αρχεία:

Διακήρυξη 04/2021

Τεχνικές Προδιαγραφές

Σύμβαση ΓΓΕ- ΕΚΑΑ 6912/2023