Διαδικασίες Ανάθεσης ΕΚΑΑ

ταχυδρομικεσ υπηρεσιες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012740482)

Ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία σύναψης συμφωνίας πλαίσιο (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 189348)

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/07/2023 (Μετά τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών από τις 4/7/2023 στις 17/7/2023).
  • Μέγιστη εκτιμώμενη αξία: 66.119.303 ευρώ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και δικαιώματος προαίρεσης (εκτιμώμενη αξία συμφωνίας πλαίσιο 50.861.002 ευρώ και δικαίωμα προαίρεσης 30% επί αυτής ήτοι 15.258.301 ευρώ) πλέον Φ.Π.Α.
  • Κριτήριο ανάθεσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (μεγαλύτερη ενιαία έκπτωση επί του εγκεκριμένου τιμολογίου καθολικής υπηρεσίας, όπως αυτό καθορίζεται στη με αρ. 920/21-23.12.2019 απόφαση της ΕΕΤΤ (Β΄/422/2020))/ ανάθεση σ’ έναν οικονομικό φορέα ανά τμήμα
  • Πράσινα κριτήρια: Όχι

 

 

Συνημμένα αρχεία:

Διακήρυξη 03/2023

Τεχνικές Προδιάγραφες