Διαδικασίες Ανάθεσης ΕΚΑΑ

ταχυδρομικεσ υπηρεσιες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012740482)

Ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία σύναψης συμφωνίας πλαίσιο (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 189348)

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24/07/2023

 

Μέγιστη εκτιμώμενη αξία: 66.119.303 ευρώ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και δικαιώματος προαίρεσης (εκτιμώμενη αξία συμφωνίας  πλαίσιο 50.861.002 ευρώ και δικαίωμα προαίρεσης 30% επί αυτής ήτοι 15.258.301 ευρώ) πλέον Φ.Π.Α.

 

Κριτήριο ανάθεσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (μεγαλύτερη ενιαία έκπτωση επί του εγκεκριμένου τιμολογίου καθολικής υπηρεσίας, όπως αυτό καθορίζεται στη με αριθ. 920/21-23.12.2019 απόφαση της ΕΕΤΤ (Β΄/422/2020) ανάθεση σ’ έναν οικονομικό φορέα ανά τμήμα.

 

Πράσινα κριτήρια: Όχι

 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 22/ΓΓΕ/2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV0145925400)

Έναρξη: 08/04/2024

Διάρκεια: 3 έτη

Λήξη: 08/04/2027

Μέγιστη εκτιμώμενη αξία: 50.861.002  ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

Αγοραστές: Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές.

 

 

Συνημμένα αρχεία:

Διακήρυξη 3/2023

Τεχνικές Προδιάγραφες

Συμφωνία πλαίσιο 22/ΓΓΕ/2024