Διαδικασίες Ανάθεσης ΕΚΑΑ

Επέκταση των δυνατοτήτων της Ηλεκτρονικής Υποβολής Παραπόνων Καταναλωτών από κινητές συσκευές (mobile app) στην πλατφόρμα «kataggelies.mindev.gov.gr» του Υπουργείου Ανάπτυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014989961)

Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαγωνιστική διαδικασία σύναψης σύμβασης παροχής
υπηρεσιών (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 353803)

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19/07/2024.
  • Μέγιστη εκτιμώμενη αξία: 110.000, 00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α
  • Κριτήριο ανάθεσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
    βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
  • Πράσινα κριτήρια: Όχι

 

 

 

Συνημμένα αρχεία:

21.06.24_ 49442_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ε ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ_24PROC014989961.