Διακήρυξη για την κεντρική προμήθεια Η/Υ και οθονών

Δείτε παρακάτω τη Διακήρυξη 01/2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014178078) της ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας σύναψης συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας ενός (1) έτους, για την προμήθεια 6.965 τεμαχίων Επιτραπέζιων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (CPV 30213300-8) και 7.820 τεμαχίων Οθονών (CPV 30231310-3), για την κάλυψη αναγκών φορέων του Δημοσίου.

 

Η διαγωνιστική διαδικασία πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 283299 (μπορείτε να την αναζητήσετε εδώ).

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26/02/2024.

 

Μέγιστη εκτιμώμενη αξία: 947.950 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και δικαιώματος προαίρεσης (συνολικής εκτιμώμενης αξίας 5.618.835,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.).

Κριτήριο ανάθεσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής / ανάθεση σ’ έναν οικονομικό φορέα ανά τμήμα.

 

Περισσότερα Νέα

Share: