Διακήρυξη για την κεντρική προμήθεια Η/Υ και οθονών

Δείτε παρακάτω τη Διακήρυξη 01/2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014178078) της ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας σύναψης συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας ενός (1) έτους, για την προμήθεια 6.965 τεμαχίων Επιτραπέζιων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (CPV 30213300-8) και 7.820 τεμαχίων Οθονών (CPV 30231310-3), για την κάλυψη αναγκών φορέων του Δημοσίου.   Η διαγωνιστική διαδικασία πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 283299 (μπορείτε […]

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι σε εφαρμογή του άρθρου 11 «Δίδακτρα ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων» του ν. 3279/2004 «Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης και ρύθμιση λοιπών θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης.» (Α’ 205), η κοινοποίηση των διδάκτρων που καθορίζονται με απόφαση των αντίστοιχων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και ισχύουν κάθε έτος για την πρώτη τάξη των νηπιαγωγείων, των δημοτικών σχολείων και […]