Διαδικασίες Ανάθεσης ΕΚΑΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007790215)

Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαγωνιστική διαδικασία σύναψης σύμβασης (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 99311)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29/12/20

Μέγιστη εκτιμώμενη αξία 539.991,94 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής/ ανάθεση σ’ έναν οικονομικό φορέα

Πράσινα κριτήρια: Όχι

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΓΕ- ΕΚΑΑ 6855/2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011169480)

Έναρξη: 01/09/2022

Διάρκεια: 2 έτη με δικαίωμα προαίρεσης της Αναθέτουσας Αρχής για παράτασή της για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) επιπλέον έτος

Λήξη: 01/09/2024

Μέγιστη εκτιμώμενη αξία: 332.013,84 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., για τα δύο πρώτα έτη και 166.006,92 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., στην περίπτωση ενεργοποίησης της προαίρεσης

Αγοραστής: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 

Συνημμένα αρχεία:

Διακήρυξη 10/2020

Τεχνικές Προδιάγραφες

Σύμβαση ΓΓΕ- ΕΚΑΑ 6855/2022