Διαδικασίες Ανάθεσης ΕΚΑΑ

Φωτοαντιγραφικό Χαρτί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008640445)

Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαγωνιστική διαδικασία σύναψης συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 105695)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22/06/2021

Μέγιστη εκτιμώμενη αξία: 931.910,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής/ ανάθεση σ’ έναν οικονομικό φορέα ανά τμήμα

Πράσινα κριτήρια: Ναι

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ  7/ΓΓΕ/2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009536565)

Έναρξη για όλους τους αγοραστές: 12/11/2021

Διάρκεια: 2 έτη

Λήξη για όλους τους αγοραστές: 12/11/2023

Μέγιστη εκτιμώμενη αξία: 909.033,20 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

Αγοραστές: Υπουργεία

 

Συνημμένα αρχεία:

Διακήρυξη 05/2021

Πίνακας αγοραστών

Συμφωνία πλαίσιο  7/ΓΓΕ/2021