Διαδικασίες Ανάθεσης ΕΚΑΑ

Κλιματιστικά

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2020 (ΑΔΑΜ: 22PROC006145017)

Ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία σύναψης συμφωνίας πλαίσιο (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 79397,79396,79354)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17-02-2020

Μέγιστη εκτιμώμενη αξία: 1.842.012,57 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής/ ανάθεση σε περισσότερους του ενός οικονομικούς φορείς ανά τμήμα.

Πράσινα κριτήρια: Όχι

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ  05/ΓΓΕ/2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009658391)

Έναρξη για όλους τους αγοραστές: 27-05-2021

Διάρκεια: 3 έτη

Λήξη για όλους τους αγοραστές: 27-05-2024

Μέγιστη εκτιμώμενη αξία: 1.236.925,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

Αγοραστές: Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 

Συνημμένα αρχεία:

Διακήρυξη 01/2020

Πίνακας αγοραστών

Συμφωνία πλαίσιο  05/ΓΓΕ/2021