Διαδικασίες Ανάθεσης ΕΚΑΑ

Έπιπλα Γραφείου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2023 (ΑΔΑΜ: 24PROC014088373)

Ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία σύναψης συμφωνίας πλαίσιο (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 189054)

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12/02/2024 19/02/2024 (μετά την με αρ. πρωτ. 7700/30-01-2024 απόφαση τροποποίησης της διακήρυξης).

 

  • Μέγιστη εκτιμώμενη αξία: Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαγωνιστική διαδικασία σύναψης συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας ενός (1) έτους για την προμήθεια 6.581 τεμαχίων επίπλων γραφείου, (CPV 39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα και CPV 39111000-3 καθίσματα) για την κάλυψη αναγκών φορέων του Δημοσίου, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 947.950 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και δικαιώματος προαίρεσης (εκτιμώμενη αξία συμφωνίας πλαίσιο 789.958 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και δικαίωμα προαίρεσης 20% επί αυτής ήτοι 157.992 ευρώ).

 

  • Κριτήριο ανάθεσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής / ανάθεση σ’ έναν οικονομικό φορέα ανά τμήμα

 

  • Πράσινα κριτήρια: Ναι

 

Συνημμένα αρχεία:

Διακήρυξη 02/2023

Τροποποίηση διακήρυξης 02/2023

Τεχνικές Προδιαγραφές