Διαδικασίες Ανάθεσης ΕΚΑΑ

Ελαστικά επίσωτρα οχημάτων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15/2018 (ΑΔΑΜ:18PROC004295877)

Ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία σύναψης συμφωνίας πλαίσιο (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 68991, 68993, 68994 και 68995)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11/02/2019

Μέγιστη εκτιμώμενη αξία: 21.750.504,15 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής/ ανάθεση σε τρεις οικονομικούς φορείς ανά τμήμα

Πράσινα κριτήρια: Όχι

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 6/ΓΓΕ/2021 (ΑΔΑΜ:21SYMV008767080 )

 

Έναρξη για όλους τους αγοραστές: 27/05/2021

Διάρκεια: 2 έτη

Λήξη για όλους τους αγοραστές: 27/05/2023

Μέγιστη εκτιμώμενη αξία: 10.783.909,09 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

Αγοραστές: Ένοπλες Δυνάμεις, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικό Σώμα, Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος

 

Συνημμένα αρχεία :

 

Διακήρυξη 15/20218

Τεχνικές Προδιάγραφες

Συμφωνία Πλαίσιο 6/ΓΓΕ/2021