Διαδικασίες Ανάθεσης ΕΚΑΑ

Ελαστικά επίσωτρα μοτοσυκλετών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006362598)

Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαγωνιστική διαδικασία σύναψης συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 85480)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06/04/2020

Μέγιστη εκτιμώμενη αξία: 1.407.061,53 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής/ ανάθεση σ’ έναν οικονομικό τουλάχιστον ή περισσότερους οικονομικούς φορείς ανά τμήμα με μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων στη Συμφωνία Πλαίσιο, τους 3 (τρεις) οικονομικούς φορείς

Πράσινα κριτήρια: Όχι

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 09/ΓΓΕ/2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010571043)

 

Έναρξη για όλους τους αγοραστές: 10/05/2022

Διάρκεια: 3 έτη

Λήξη για όλους τους αγοραστές: 10/05/2025

Μέγιστη εκτιμώμενη αξία: 896.740,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

Αγοραστές: Ένοπλες Δυνάμεις, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας

 

Συνημμένα αρχεία:

 

Διακήρυξη 05/2020

Τεχνικές Προδιαγραφές

Συμφωνία πλαίσιο 9/ΓΓΕ/2022