Διαδικασίες Ανάθεσης ΕΚΑΑ

Φωτοαντιγραφικό Χαρτί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012325415)

Ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία σύναψης συμφωνίας πλαίσιο (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 185459)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21/04/2023

Μέγιστη εκτιμώμενη αξία: 3.914.276, 00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής/ ανάθεση σ’ έναν οικονομικό φορέα ανά τμήμα

Πράσινα κριτήρια: Ναι

 

Συνημμένα αρχεία:

Διακήρυξη 01/2023

Πίνακας αγοραστών

Τεχνικές Προδιαγραφές