Διακήρυξη για την κεντρική προμήθεια επίπλων

Δείτε παρακάτω τη Διακήρυξη 02/2023 (ΑΔΑΜ: 24PROC014088373) της ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας σύναψης συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας ενός (1) έτους, για την προμήθεια 6.581 τεμαχίων επίπλων γραφείου, (CPV 39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα και CPV 39111000-3 καθίσματα) για την κάλυψη αναγκών φορέων του Δημοσίου.

 

Η διαγωνιστική διαδικασία πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 189054 (μπορείτε να την αναζητήσετε εδώ).

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12/02/2024 19/02/2024 (μετά την με αρ. πρωτ. 7700/30-01-2024 απόφαση τροποποίησης της διακήρυξης).

 

Μέγιστη εκτιμώμενη αξία: 947.950 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και δικαιώματος προαίρεσης (εκτιμώμενη αξία συμφωνίας πλαίσιο 789.958 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και δικαίωμα προαίρεσης 20% επί αυτής ήτοι 157.992 ευρώ).

 

Κριτήριο ανάθεσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής / ανάθεση σ’ έναν οικονομικό φορέα ανά τμήμα.

 

Διακήρυξη 02/2023

Τροποποίηση διακήρυξης 02/2023

Περισσότερα Νέα

Share: