Διεθνείς εμπειρίες σχετικά με τις ΠΔΣ

Η Παγκόσμια Τράπεζα δημοσίευσε μια έκθεση στην οποία γίνεται επισκόπηση της διεθνούς εμπειρίας στην εφαρμογή των ΠΔΣ. Η έκθεση επικεντρώνεται στο θεσμικό πλαίσιο που απαιτείται για την υποστήριξη της ενσωμάτωσης των πρακτικών των ΠΔΣ στην κυβέρνηση και επιδιώκει να εφοδιάσει τους ακούμενους, ώστε να έχουν μία ευρεία κατανόηση των θεμάτων που πρέπει να μελετηθούν κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των ΠΔΣ. Η έκθεση βασίζεται σε ένα ευρύ φάσμα από παραδείγματα χωρών και παρέχει συνδέσμους σε εγχειρίδια και εργαλεία για τους ασκούμενους.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο.

Green Public Procurement : An Overview of Green Reforms in Country Procurement Systems (worldbank.org)

Περισσότερο Υλικό

Διαγωνιστική διαδικασία για την «Επέκταση των δυνατοτήτων της Ηλεκτρονικής Υποβολής Παραπόνων Καταναλωτών από κινητές συσκευές (mobile app) στην πλατφόρμα «kataggelies.mindev.gov.gr» του Υπουργείου Ανάπτυξης»

Εκδόθηκε η παρακάτω Διακήρυξη για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαγωνιστική διαδικασία σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών για

Share: