Δημοσίευση διακήρυξης συμφωνίας – πλαίσιο 2ετους διάρκειας για την προμήθεια Φωτοαντιγραφικού χαρτιού με πράσινα κριτήρια για την κάλυψη των αναγκών της κεντρικής κυβέρνησης (Υπουργείων)

Στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ δημοσιεύτηκε διεθνείς ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο 2ετους διάρκειας για την προμήθεια 375.460 δεσμίδων των 500 φύλλων χάρτου φωτοαντιγραφής (μεγέθους Α4 και Α3) μέγιστης εκτιμώμενης αξίας 931.910,00€, ΦΠΑ 24%: 223.658,40€ και συνολικά 1.155.568,40 €, για κάλυψη αναγκών δημοσίων φορέων (Υπουργείων ).

Στοιχεία διαγωνισμού:

Αριθμός Α/Α Συστήματος: 105695

Κωδικός CPV: 30197643-5

Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21-05-2021 11:11:43

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 22-06-2021 15:00:00

Περισσότερο Υλικό

Share: