ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Ανάπτυξη συνεργειών της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών και του Κέντρου Αριστείας για τις Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας με τη Σύνοδο των Αντιπρυτάνειων Οικονομιών των ελληνικών ΑΕΙ

Αθήνα, 02/07/2021

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων (ΓΔΔΣ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ) και ταυτόχρονα η επισπεύδουσα υπηρεσία για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις και το Κέντρο Αριστείας για τις Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας συνεχίζει τη συνεργασία της με τη Σύνοδο των Αντιπρυτάνεων Οικονομικών των ελληνικών ΑΕΙ.

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο τη διεύρυνση της επικοινωνίας της ΕΚΑΑ με την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της χώρας μας πραγματοποίησε με επιτυχία στις 24 και 25 Ιουνίου 2021 ενημερωτικές διαδικτυακές εκδηλώσεις για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις και για τις Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας αντίστοιχα. Τις ενημερωτικές εκδηλώσεις παρακολούθησαν 80 στελέχη των Οικονομικών Υπηρεσιών και των ΕΛΚΕ από 19 συνολικά Πανεπιστήμια, τα οποία θα αποτελέσουν τα σημεία επαφής μεταξύ των Α.Ε.Ι. και της ΕΚΑΑ. Απώτερος σκοπός ήταν η ευαισθητοποίηση και η ενθάρρυνση των Πανεπιστημίων της χώρας για τη διενέργεια δημοσίων συμβάσεων με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, αλλά και τη σύναψη Συμβάσεων Καινοτομίας για την προώθηση καινοτόμων λύσεων και την υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας στη χώρα μας. Στην ενημερωτική εκδήλωση για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στο ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο, στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, στα οικολογικά σήματα και συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, στο κόστος κύκλου ζωής και σε καλές πρακτικές.

Στην ενημερωτική εκδήλωση για τις Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στο νομοθετικό πλαίσιο, στα χρηματοδοτικά εργαλεία, στην υλοποίηση και παρακολούθηση των Δημόσιων Συμβάσεων Καινοτομίας και στο Κέντρο Αριστείας για τις Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής θα ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις στο προσεχές διάστημα.

Από το Γραφείο Τύπου

Περισσότερο Υλικό

Share: