Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Εγκρίθηκε από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης την 08/02/2020 (ΦΕΚ 466 Τεύχος Β’). Μετά από μια μακρόχρονη διαδικασία προετοιμασίας, η Ελλάδα πλέον συγκαταλέγεται σε εκείνες τις χώρες που διαθέτουν ένα σημαντικό οδηγό/εργαλείο για την υλοποίηση πράσινων πολιτικών και στον τομέα του Δημοσίου. Ως γνωστόν, το Δημόσιο είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής προϊόντων, υπηρεσιών και δημοσίων έργων πράγμα που τον καθιστά καθοριστικό διαμορφωτή του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παραγωγής, της κατανάλωσης όσο και της απόρριψης κατά και μετά τη χρήση. Όλα
αυτά τα αγαθά, υπηρεσίες και δημόσια έργα έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά την διάρκεια του συνολικού κύκλου ζωής τους

Η ιδέα του Σχεδίου Δράσης είναι να παροτρύνει τις αναθέτουσες αρχές της χώρας μας να χρησιμοποιήσουν την αγοραστική τους δύναμη, προκειμένου να προμηθευτούν αγαθά, υπηρεσίες και έργα με λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον και, συνεπώς, να καθοδηγήσουν τους παραγωγούς – προμηθευτές του Δημοσίου, που ικανοποιούν παράλληλα την ιδιωτική ζήτηση για προϊόντα, υπηρεσίες και έργα, στη χρήση νέων πρώτων υλών και τεχνικών παραγωγής που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κλάδου παραγωγής τους.
Παράλληλα, στόχος της υιοθέτησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης είναι και η εξοικονόμηση πόρων για τον δημόσιο τομέα, ιδιαίτερα όταν συνεκτιμηθεί το κόστος του κύκλου ζωής του αγαθού, της υπηρεσίας ή του έργου και όχι μόνο η αρχική τιμή απόκτησης.
Τέλος, μέσω της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, επιχειρείται να διασφαλιστεί ότι τα προς προμήθεια προϊόντα/ υπηρεσίες/ δημόσια έργα παράγονται και παρέχονται και εκτελούνται με βάση τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας δίνοντας έμφαση στις πτυχές της ανθεκτικότητας, της δυνατότητα επισκευής και της επαναχρησιμοποίησης υλικών ή προϊόντων.
Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, οι προαναφερθείσες επιδιώξεις που προάγονται μέσω του Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων θα πρέπει να εναρμονίζονται με την υποχρέωση της χώρας μας να διασφαλίζει την ίση μεταχείριση των οικονομικών φορέων, την ανάπτυξη συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.
Οι γενικοί στόχοι του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των ΠΔΣ είναι:
1) Η καθιέρωση και η εφαρμογή ενός στοιχειώδους επιπέδου υιοθέτησης πράσινων κριτηρίων στις Δημόσιες Συμβάσεις προϊόντων, υπηρεσιών και έργων.
2) Η σταδιακή αύξηση της προμήθειας πράσινων προϊόντων και πράσινων υπηρεσιών στη διάρκεια της επόμενης τριετίας σε καθορισμένους τομείς αγαθών, υπηρεσιών και έργων.
3) Η ευρύτερη ενσωμάτωση της εκτίμησης του κόστους του κύκλου ζωής των προϊόντων στις Δημόσιες Συμβάσεις.
4) Η διάδοση του περιβαλλοντικού και του οικονομικού οφέλους που αποφέρουν οι ΠΔΣ.
5) Η ενεργή συμμετοχή των εμπλεκομένων (αναθέτουσες αρχές, οικονομικοί φορείς) στη διαδικασία των ΠΔΣ.
6) Η παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων και επικαιροποίηση αυτών για τη βέλτιστη εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης και την προσαρμογή αυτού στα εκάστοτε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή δεδομένα
στο πεδίο αυτό.

Περισσότερο Υλικό

Share: