Διεύθυνση Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Υποστήριξης

Διεύθυνση Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Υποστήριξης

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Υποστήριξης αποτελεί υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με το Π.Δ. 5/2022 (Α’ 15) «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων». 

Επιχειρησιακοί στόχοι

Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι: 

 

α) Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός των κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών που υλοποιούνται από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων. 

 

β) Η εξοικονόμηση πόρων και η βελτιστοποίηση των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, μέσω της κεντρικής υλοποίησης διαγωνισμών και της ομαδοποίησης αγαθών και υπηρεσιών. 

 

γ) Η διεύρυνση του κύκλου των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στους δημόσιους διαγωνισμούς, μέσω θεσμικών ρυθμίσεων και βέλτιστων πρακτικών που αίρουν τα διοικητικά εμπόδια και διασφαλίζουν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. 

 

δ) Η ενίσχυση της διαφάνειας των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων με την ευρύτερη ενημέρωση των αναθετουσών αρχών και οικονομικών φορέων μέσω εγκυκλίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ενημερωτικών δράσεων. 

 

ε) Η διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων. 

 

στ) Η παρακολούθηση των εξελίξεων επί θεσμικών ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και η υποστήριξη της εκπροσώπησης του Υπουργείου σε αυτήν και σε διεθνείς οργανισμούς για θέματα που αφορούν ιδίως στη λειτουργία Κεντρικών Αρχών Αγορών. 

 

ζ) Η ανάπτυξη και εφαρμογή νέων ηλεκτρονικών τεχνικών αγορών και νέων μεθόδων σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

 

η) Η προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας προς την κατεύθυνση της παραγωγής νέων τεχνολογικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσω των δημοσίων συμβάσεων καινοτομίας. 

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματά της ως εξής:

Διεύθυνση Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Υποστήριξης

Προϊσταμένη:
Γεωργία Χωρέμη
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
g.horemi@mindev.gov.gr

α) Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών

αα) Η υποστήριξη, μέσω εισηγήσεων, της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου σε ζητήματα που αφορούν στην έκδοση ή την τροποποίηση θεσμικών ρυθμίσεων ή κανονιστικών πράξεων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις. 

 

αβ) Η εκπόνηση του μεσοπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών και η εισήγησή του προς τον Γενικό Γραμματέα και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.  

 

αγ) Ο καθορισμός της στοχοθεσίας των υπηρεσιών της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών και η παρακολούθηση της επίτευξής της. 

 

αδ) Η εκπόνηση του χρονοπρογραμματισμού των δράσεων της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών. 

 

αε) Η καταγραφή και αποτύπωση των διοικητικών διαδικασιών προετοιμασίας, διαχείρισης και εκτέλεσης διαγωνιστικών διαδικασιών που διενεργούνται στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών και η διατύπωση προτάσεων βελτιστοποίησης αυτών. 

 

αστ) Η εισήγηση για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση δεικτών απόδοσης σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών. 

 

αζ) Η εκπόνηση περιοδικών αναφορών για την αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης των διαγωνιστικών διαδικασιών βάσει προσδιορισμένων δεικτών απόδοσης που αναφέρονται στη στοχοθεσία της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών. 

 

αη) Η κατάρτιση και η υποβολή προς τον Γενικό Γραμματέα και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου του ετήσιου απολογισμού του έργου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής. 

 

Αγορών στο πλαίσιο της διενέργειας συγκεντρωτικών αγορών αγαθών και υπηρεσιών καθώς και των σχετικών επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών. 

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών

Προϊσταμένη:
Μανωλάκη Μαρία
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
mmanolaki@mindev.gov.gr

β) Νομικής Υποστήριξης Δημοσίων Συμβάσεων

βα) Η υποστήριξη των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης σχετικά με την αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους.  

 

ββ) Η υποστήριξη της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου σε θέματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης, ιδίως μέσω της εκπόνησης ενημερωτικών σημειωμάτων, εισηγήσεων και προτάσεων τροποποίησης του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων. 

 

βγ) H εισήγηση για την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται από το ρυθμιστικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών. 

 

βδ) Η νομική υποστήριξη των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης κατά τη σύνταξη και την εισήγηση για την έκδοση εγκυκλίων. 

 

βε) Η σύνταξη και η εισήγηση για την έκδοση των αποφάσεων, σχετικά με τις αρμοδιότητες, τη συγκρότηση, τον ορισμό των μελών, το έργο και τον τρόπο λειτουργίας των επιτροπών που λειτουργούν στη Γενική Διεύθυνση, καθώς και έκτακτων επιτροπών ή ομάδων εργασίας που συγκροτούνται για ειδικά θέματα δημοσίων συμβάσεων και η μέριμνα για την αποζημίωση των μελών των επιτροπών, καθώς και κάθε τρίτου που δικαιούται αμοιβής λόγω συμμετοχής του στις επιτροπές και τις ομάδες εργασίας. 

 

βστ) Η μελέτη και εισήγηση μέτρων επί θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και η έκδοση σχετικών αποφάσεων, εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

 

βζ) Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων επί θεσμικών θεμάτων των δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών. 

 

βη) Η παρακολούθηση των εξελίξεων επί ζητημάτων ρυθμιστικού πλαισίου επί των δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών στην ΕΕ και η έκδοση εγκυκλίων με σκοπό τον συντονισμό των φορέων, σχετικά με την ομοιόμορφη εφαρμογή της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας. 

 

βθ) Η υποστήριξη της εκπροσώπησης του Υπουργείου στην ΕΕ και σε διεθνείς οργανισμούς ιδίως για θέματα που αφορούν στη λειτουργία Κεντρικών Αρχών Αγορών. 

 

βι) Η δημιουργία υποδειγμάτων διακηρύξεων, συμβάσεων, πρακτικών επιτροπών και πρωτοκόλλων παραλαβής, καθώς και η διαρκής επιμέλεια για την επικαιροποίησή τους, σχετικά με την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που διενεργεί η Γενική Διεύθυνση ή άλλες αναθέτουσες αρχές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών. 

Νομική Υποστήριξη Δημοσίων Συμβάσεων

Προϊσταμένη:
Δήμητρα Σιαχάμη
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
dsiachami@mindev.gov.gr

γ) Προγραμματισμού Κεντρικών Αγορών και Επιτελικής Πληροφόρησης

γα) Ο προσδιορισμός της διαδικασίας και των όρων υποβολής των επιμέρους προγραμμάτων αγαθών και υπηρεσιών των Κεντρικών Αρχών Αγορών και των Αναθετουσών Αρχών στη Γενική Διεύθυνση, η σύνταξη των σχετικών κανονιστικών πράξεων, αποφάσεων και εγκυκλίων για την εφαρμογή τους, καθώς και η μέριμνα για τη συγκέντρωση, τον έλεγχο και επεξεργασία των επιμέρους προγραμμάτων προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών. 

 

γβ) Η διερεύνηση σχετικά με την ομαδοποίηση αγαθών και υπηρεσιών των επιμέρους προγραμμάτων των φορέων, και η εισήγηση για την προσφυγή σε κεντρικές δραστηριότητες αγορών για την προμήθειά τους. 

 

γγ) Ο προσδιορισμός των αναθετουσών αρχών που προσφεύγουν υποχρεωτικά στις κεντρικές δραστηριότητες αγορών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και τις κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών που θα αποτελέσουν αντικείμενο ομαδοποίησης που διενεργούνται από τη Γενική Διεύθυνση για την έκδοση των σχετικών κανονιστικών πράξεων. 

 

γδ) Η συγκέντρωση και η επεξεργασία των προγραμματισμένων αναγκών των αναθετουσών αρχών που συμμετέχουν σε κεντρικές και επικουρικές δραστηριότητες αγορών της Γενικής Διεύθυνσης. 

 

γε) Η χρήση του κωδικολογίου της ΕΕ (CPV). 

 

γστ) Η εισήγηση για την υιοθέτηση οργανωτικών και θεσμικών ρυθμίσεων σχετικά με τον προγραμματισμό των προμηθειών αγαθών και γενικών υπηρεσιών των αναθετουσών αρχών της χώρας. 

 

γζ) Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ηλεκτρονικών τεχνικών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και, ιδίως, των δυναμικών συστημάτων αγορών, των ηλεκτρονικών καταλόγων και των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. 

 

γη) Η παροχή επιχειρησιακής και τεχνικής συνδρομής στο Τμήμα Διαχείρισης Συμφωνιών – Πλαίσιο και Ηλεκτρονικών Καταλόγων σχετικά με τον σχεδιασμό, τη δημιουργία, την επικαιροποίηση και τη διαχείριση των ηλεκτρονικών καταλόγων, καθώς και η επίλυση των σχετικών προβλημάτων. 

 

γθ) Η μέριμνα για την υλοποίηση του Μητρώου Οικονομικών Φορέων για την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών. 

 

γι) Η παρακολούθηση, μελέτη και αξιολόγηση βέλτιστων πρακτικών ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων και ηλεκτρονικών τεχνικών αγορών από ευρωπαϊκές χώρες και η υποβολή σχετικών προτάσεων στη Γενική Διεύθυνση για την ομαλή και έγκαιρη υιοθέτηση αυτών. 

 

για) Η επιχειρησιακή διαχείριση του υποσυστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence) του ΕΣΗΔΗΣ σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία διαχείρισης του ΕΣΗΔΗΣ. 

 

γιβ) Η εκπόνηση και παροχή περιοδικών αναφορών επιτελικής πληροφόρησης στατιστικών, απολογιστικών και ενημερωτικών στοιχείων, μέσω του υποσυστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence) του ΕΣΗΔΗΣ, σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις των φορέων του Δημοσίου, και ιδίως αυτών που διενεργούνται από τη Γενική Διεύθυνση, και που καταχωρούνται στο ΕΣΗΔΗΣ και το ΚΗΜΔΗΣ, προς το Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών, άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, όργανα της ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς. 

 

γιγ) Η εισήγηση για τη λήψη βελτιωτικών μέτρων για το ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και για το ΚΗΜΔΗΣ σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία διαχείρισης του ΕΣΗΔΗΣ. 

Προγραμματισμός Κεντρικών Αγορών και Επιτελικής Πληροφόρησης

Προϊστάμενος:
Κωνσταντίνος Χαρμπίλας
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
kharbilas@mindev.gov.gr 

δ) Αναθετουσών Αρχών και Καινοτομίας

δα) Η σύνταξη και η εισήγηση εγκυκλίων και η παροχή πληροφοριών προς τις αναθέτουσες αρχές και τις Κεντρικές Αρχές Αγορών σχετικά με την ορθή εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν σε συγκεντρωτικές αγορές και τεχνικές αγορών, αγαθών και υπηρεσιών. 

 

δβ) Η σύνταξη και εισήγηση εγκυκλίων και η παροχή πληροφοριών προς αναθέτουσες αρχές σχετικά με ειδικά θέματα δημοσίων συμβάσεων, όπως δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας, πράσινες δημόσιες συμβάσεις, δημόσιες συμβάσεις κατ’ αποκλειστικότητα. και πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο κεντρικών προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών που διενεργούνται για λογαριασμό τους από τη Γενική Διεύθυνση. 

 

δδ) Η παροχή οδηγιών και η σύνταξη εγκυκλίων προς τις Κεντρικές Αρχές Αγορών και τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με τη διεξαγωγή ή τον σχεδιασμό διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών. 

 

δε) Η εισήγηση για τον ορισμό των Κεντρικών Αρχών Αγορών για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών και η σύνταξη των σχετικών κανονιστικών πράξεων με τις υπηρεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων. 

 

δστ) Η εισαγωγή στο αρμόδιο συλλογικό όργανο που συγκροτείται με μέριμνα της Γενικής Διεύθυνσης των εισηγήσεων των αναθετουσών αρχών σχετικά με ζητήματα που αφορούν στον αποκλεισμό οικονομικών φορέων από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις. 

 

δζ) Η τήρηση μητρώου αναθετουσών αρχών που συμμετέχουν σε κεντρικές και επικουρικές δραστηριότητες αγορών της Γενικής Διεύθυνσης. 

 

δη) Ο σχεδιασμός και η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης. 

 

δθ) Ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με τις διαδικασίες προετοιμασίας και διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών. 

 

δι) Η υλοποίηση της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επαγγελματοποίηση στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων όσον αφορά στα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης. 

 

δια) Η διοργάνωση ενημερωτικών δράσεων με τη συμμετοχή αναθετουσών αρχών και επιχειρήσεων σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης. 

 

διβ) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υποστήριξη της χρήσης των εργαλείων των Δημοσίων Συμβάσεων Καινοτομίας και των Προεμπορικών Δημοσίων Συμβάσεων. 

 

διγ) Η μέριμνα για τη λειτουργία Κέντρου Αριστείας για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Καινοτομίας και Προεμπορικών Δημοσίων Συμβάσεων. 

Αναθέτουσες Αρχές και Καινοτομία

Προϊσταμένη:
Σταματίνα Τσαγκούρου
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
stsagourou@mindev.gov.gr