Διεύθυνση Εταιρειών

Διεύθυνση Εταιρειών

Η Διεύθυνση Εταιρειών αποτελεί υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με το Π.Δ. 5/2022 (Α’ 15) «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

Επιχειρησιακοί στόχοι

Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι:

 

α) H παρακολούθηση και η εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου που αφορά στο Δίκαιο Εταιρειών.

 

β) Η παρακολούθηση και η εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με το αντίστοιχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), αναφορικά με τις Κεφαλαιουχικές Εταιρείες, τους ετήσιους λογαριασμούς και τις σχετικές εκθέσεις αυτών, τους μετασχηματισμούς και τα υποκαταστήματα εταιριών κρατών-μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών, το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), τη Σύσταση Εταιρειών.

 

γ) Η παρακολούθηση και ανάπτυξη της λειτουργίας του ΓΕΜΗ καθώς και η μελέτη και η εισήγηση μέτρων για τη νομοθετική αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν στην τήρηση και λειτουργία του.

 

δ) Η παρακολούθηση και η ανάπτυξη της λειτουργίας των Υπηρεσιών Μίας Στάσης (ΥΜΣ) και η μελέτη και η εισήγηση μέτρων για τη νομοθετική αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία τους.

 

ε) Η εποπτεία των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ και ΥΜΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4635/2019.

 

στ) Η τήρηση και η παρακολούθηση της λειτουργίας του Μητρώου Πλασματικών Ενεχύρων και Απαιτήσεων.

 

ζ) Ο έλεγχος νομιμότητας των εισηγμένων ανωνύμων εταιριών, των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ), των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και των Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών, καθώς και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών που ανήκουν στις ως άνω κατηγορίες εταιρειών, για τις πράξεις και στοιχεία που απαιτούν δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ.

 

η) Η τήρηση του ΓΕΜΗ για τις ανωτέρω οντότητες και η καταχώριση σε αυτό πράξεων και στοιχείων, σύμφωνα με τους νόμους περί εταιρειών και τον ν. 4635/2019 για το ΓΕΜΗ.

 

θ) Η έγκριση διασυνοριακών συγχωνεύσεων εταιρειών.

 

ι) Η έγκριση διάσπασης επωφελούμενων εταιρειών που η έδρα τους βρίσκεται σε Περιφέρεια διαφορετικών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματά της ως εξής: 

Διεύθυνση Εταιρειών

Προϊστάμενος:
Γεωργόπουλος Δημοσθένης
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
dgeorgopoulos@mindev.gov.gr

α) Θεσμικών Ρυθμίσεων Εταιρειών

αα) Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων για τη νομοθετική ρύθμιση θεμάτων Εταιριών (προσωπικών και κεφαλαιουχικών) και ετήσιων λογαριασμών και η εισήγηση για την έκδοση κανονιστικών πράξεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας.

 

αβ) Η παρακολούθηση του ενωσιακού δικαίου και η εναρμόνισή του με το εθνικό, ιδίως σε ό,τι αφορά την Ανώνυμη Εταιρεία, την Ευρωπαϊκή Εταιρεία, την Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία, τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού και τα υποκαταστήματα αυτών ή τρίτων χωρών.

 

αγ) Η συνεργασία με την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ), για την κατάρτιση προτύπων αιτήσεων, πράξεων, πιστοποιητικών και ηλεκτρονικών αιτήσεων που απαιτούν αυτοματοποιημένη καταχώριση στο ΓΕΜΗ, καθώς και τη διεξαγωγή του δειγματοληπτικού ελέγχου αυτών.

 

αδ) Η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, και ιδίως με την Παγκόσμια Τράπεζα, τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τα θέματα που άπτονται του εταιρικού δικαίου και η χορήγηση σε αυτούς στοιχείων και πληροφοριών.

 

αε) Ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η μέριμνα για την εκπαίδευση των χρηστών, σχετικά με τις τροποποιήσεις του εταιρικού δικαίου, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και με την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ και τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων και με τη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

 

αστ) Η διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων σχετικά με τις αλλαγές της εταιρικής νομοθεσίας.

 

αζ) Η συνεχής ενημέρωση της ηλεκτρονικής πύλης του ΓΕΜΗ (www.businessportal.gr) σχετικά με την νομοθεσία και τις εγκυκλίους που αφορούν στο εταιρικό δίκαιο, καθώς και με ενημερωτικό υλικό για τους ενδιαφερόμενους και τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ.

Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων Εταιρειών

Προϊστάμενος:
Γεωργόπουλος Γεράσιμος
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
georgopoulos@mindev.gov.gr

β) Γενικού Εμπορικού Μητρώου, Υπηρεσιών μιας Στάσης (ΓΕΜΗ-ΥΜΣ)

βα) Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων για τη νομοθετική ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στα Εμπορικά Μητρώα, τα Μητρώα Εταιρειών και τις ΥΜΣ και η εισήγηση για την έκδοση κανονιστικών πράξεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας.

 

ββ) Η παρακολούθηση του ενωσιακού δικαίου, η εναρμόνιση των υποχρεώσεων εμπορικής δημοσιότητας με το εθνικό δίκαιο, καθώς και η εναρμόνιση των κανόνων χρήσης ψηφιακών εργαλείων κατά τη σύσταση εταιρείας με αυτό.

 

βγ) Η μέριμνα για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας περί ΓΕΜΗ από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων και της ΚΕΕ.

 

βδ) Ο συντονισμός όλων των εμπλεκομένων με τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων ΓΕΜΗ, ΥΜΣ και e-ΥΜΣ και η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ και ΥΜΣ.

 

βε) Η προκήρυξη έργων για την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ και η εισήγηση για την έκδοση κανονιστικών πράξεων για τη λήψη χρηματοδότησης για την εκτέλεση έργων μέσω του ΕΣΠΑ ή του ΠΔΕ.

 

βστ) Η μέριμνα για την διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ με αντίστοιχα άλλων υπουργείων, ΝΠΔΔ, εποπτικών ή ανεξάρτητων αρχών ή μητρώων σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

 

βζ) Η μέριμνα για την εφαρμογή του ενωσιακού πλαισίου στο σύστημα διασύνδεσης των Εμπορικών Μητρώων και Μητρώων Εταιρειών e-justice (BRIS).

 

βη) Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για την ανάπτυξη και τεκμηρίωση των στατιστικών στοιχείων που εξάγονται από τα πληροφοριακά συστήματα ΓΕΜΗ και ΥΜΣ σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τους κανόνες περί Εμπορικών Μητρώων και Μητρώων Εταιρειών της ΕΕ για δημόσιους σκοπούς και σκοπούς τεκμηρίωσης.

 

βθ) Η εκπόνηση των τεχνικών προδιαγραφών για την προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ στις ισχύουσες διατάξεις σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ της ΚΕΕ.

 

βι) Η κατάρτιση προτύπων αιτήσεων, πράξεων, πιστοποιητικών, καθώς και ηλεκτρονικών αιτήσεων που απαιτούν αυτοματοποιημένη καταχώριση στο ΓΕΜΗ, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ της ΚΕΕ, και η μέριμνα για τον δειγματοληπτικό έλεγχο αυτών.

 

βια) Η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων ηλεκτρονικών αιτήσεων καταχώρισης, πιστοποιητικών και αντιγράφων στο ΓΕΜΗ.

 

βιβ) Η σύσταση επιτροπών για την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών των υπόχρεων εγγραφής στο ΓΕΜΗ, σχετικά με την επιβολή προστίμου λόγω παράβασης του ν. 4635/2019.

 

βιγ) Η έκδοση οδηγιών για την πιστοποίηση των χρηστών ΓΕΜΗ και ΥΜΣ, προκειμένου να ενταχθούν στο ενιαίο ηλεκτρονικό Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών ΓΕΜΗ και ΥΜΣ.

 

βιδ) Ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η μέριμνα για την εκπαίδευση των χρηστών, σε ό,τι αφορά τα πληροφοριακά συστήματα ΓΕΜΗ και ΥΜΣ, σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ, τη Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας, καθώς και με την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ και τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων, με τη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

 

βιε) Η ενημέρωση της ηλεκτρονικής πύλης του ΓΕΜΗ (www.businessportal.gr) σχετικά με τις απαιτήσεις της εμπορικής δημοσιότητας, τους υπόχρεους εγγραφής στο ΓΕΜΗ, την νομοθεσία και τις εγκυκλίους, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ της ΚΕΕ.

 

βιστ) Η ενημέρωση της ηλεκτρονικής πύλης της ΥΜΣ (eyms.businessportal.gr) με την νομοθεσία και τις εγκυκλίους, τα πρότυπα καταστατικά, καθώς και με ενημερωτικό υλικό για τους ενδιαφερόμενους, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ.

 

βιζ) Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη νομοθετική ρύθμιση θεμάτων που ανάγονται στην αρχή «Μόνον Άπαξ» (ΤΟΟP) και την επέκτασή της στο σύνολο του κύκλου ζωής της επιχείρησης.

 

βιη) Η απλούστευση των διαδικασιών και η κατάρτιση πρότυπων πράξεων και καταστατικών.

 

βιθ) Η μέριμνα για τη διεξαγωγή δειγματοληπτικού ελέγχου των αυτοματοποιημένων καταχωρήσεων στο ΓΕΜΗ και των εταιρειών που συστήνονται μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-YMS) και η εισήγηση για λήψη των κατάλληλων μέτρων

Τμήμα Γενικού Εμπορικού Μητρώου, Υπηρεσιών μιας Στάσης (ΓΕΜΗ-ΥΜΣ)

Προϊσταμένη:
Αθανασάκη Ελένη
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
eathanasaki@mindev.gov.gr

γ) Εισηγμένων Ανωνύμων Εταιρειών

γα) Ο έλεγχος νομιμότητας επί των εταιρειών των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 (Α’ 104).

 

γβ) Ο έλεγχος νομιμότητας επί των εταιρειών των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης που λειτουργεί στην ΕΕ ή σε τρίτη χώρα αλλά έχουν έδρα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018.

 

γγ) Ο έλεγχος νομιμότητας επί των ευρωπαϊκών εταιρειών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα και των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018.

 

γδ) Ο έλεγχος νομιμότητας επί των ευρωπαϊκών εταιρειών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα και των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης που λειτουργεί στην ΕΕ ή σε τρίτη χώρα, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018.

 

γε) Ο έλεγχος νομιμότητας κάθε άλλης μη εισηγμένης εταιρείας που προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018.

 

γστ) Ο έλεγχος νομιμότητας για πράξεις μετασχηματισμού που απαιτείται σύμφωνα με τον ν. 4601/2019 (Α’ 44) για τις ως άνω εταιρείες.

 

γζ) Ο έλεγχος νομιμότητας που απαιτείται για την διασυνοριακή συγχώνευση των ως άνω εταιρειών, σύμφωνα με τον ν. 3777/2009 (Α’ 127).

 

γη) Ο έλεγχος νομιμότητας που απαιτείται για την διασυνοριακή συγχώνευση των εταιρειών με έδρα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ν. 3777/2009.

 

γθ) Ο έλεγχος νομιμότητας που απαιτείται για την διασυνοριακή συγχώνευση εταιρειών, σύμφωνα με τον ν. 3777/2009, όταν η απορροφώσα εταιρεία είναι ελληνική.

 

γι) Η έγκριση διάσπασης επωφελούμενων εταιρειών, σύμφωνα με τον ν. 4601/2019, που η έδρα τους βρίσκεται σε Περιφέρεια διαφορετικών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

για) Η καταχώριση στο ΓΕΜΗ πράξεων και στοιχείων των ως άνω εταιρειών, σύμφωνα με τον ν. 4635/2019 (Α’ 167).

 

γιβ) Η έκδοση πιστοποιητικών ή αντιγράφων πράξεων και στοιχείων της μερίδας των ως άνω αναφερόμενων εταιρειών, σύμφωνα με τον ν. 4635/2019.

Τμήμα Εισηγμένων Ανωνύμων Εταιρειών

Προϊσταμένη:
Πλαντζουνάκη Ιωάννα
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
i.plantzounaki@mindev.gov.gr

δ) Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ

δα) Ο έλεγχος νομιμότητας επί των πιστωτικών ιδρυμάτων όλης της χώρας που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, σε συνδυασμό με την τραπεζική νομοθεσία.

 

δβ) Ο έλεγχος νομιμότητας επί των ασφαλιστικών εταιρειών όλης της χώρας που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, σε συνδυασμό με την ασφαλιστική νομοθεσία.

 

δγ) Ο έλεγχος νομιμότητας επί των κατωτέρω Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, σε συνδυασμό με την ειδική νομοθεσία από την οποία διέπονται, ήτοι:

 

(1) Των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου,

(2) Των Ανωνύμων Εταιρειών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων,

(3) Των Ανωνύμων Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών,

(4) Των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδυτικής Διαμεσολάβησης, και

(5) Των Ανωνύμων Εταιρειών Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΑΕΔΟΕΕ).

 

δδ) Ο έλεγχος νομιμότητας επί των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ν. 3429/2005 (Α’ 314).

 

δε) Ο έλεγχος νομιμότητας επί των Ιδρυμάτων Μικροχρηματοδοτήσεων του ν. 4701/2020 (Α’ 128).

 

δστ) Ο έλεγχος νομιμότητας για πράξεις μετασχηματισμού που απαιτείται σύμφωνα με τον ν. 4601/2019 για τις ως άνω εταιρείες.

 

δζ) Ο έλεγχος νομιμότητας που απαιτείται για την διασυνοριακή συγχώνευση των ως άνω εταιρειών, σύμφωνα με τον ν. 3777/2009 (Α’ 127).

 

δη) Ο έλεγχος νομιμότητας που απαιτείται για την διασυνοριακή συγχώνευση εταιρειών των ως άνω εταιρειών, σύμφωνα με τον ν. 3777/2009, όταν απορροφώσα είναι μία από τις ανωτέρω αναφερόμενες εταιρείες.

 

δθ) Η μέριμνα για την καταχώριση στο ΓΕΜΗ ανακοίνωσης εγκατάστασης στην Ελλάδα υποκαταστημάτων των ως άνω εταιρειών, με έδρα άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, ή με έδρα τρίτες χώρες, σύμφωνα με τον ν. 4635/2019.

 

δι) Η καταχώριση στο ΓΕΜΗ όλων των πράξεων και στοιχείων, των ως άνω εταιρειών και υποκαταστημάτων με έδρα άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτης χώρας, σύμφωνα με τον ν. 4635/2019.

 

δια) Η έκδοση πιστοποιητικών ή αντιγράφων πράξεων και στοιχείων της μερίδας των ως άνω αναφερόμενων εταιρειών, σύμφωνα με τον ν. 4635/2019.

Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ

Προϊστάμενος:
Φιλδισάκος Γεώργιος
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
fildisakos@mindev.gov.gr